Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Cessament amb efectes 30 d'abril de 2014 de la Sra. Ana Isabel Costa Ferrer per motius de reorganització interna dels serveis al Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7137 - Pàgina 17616


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de data 28 de gener de 2014, per la qual es nomena al Sr. Alejandro Torres Tur com a Coordinador de Gestió de Contractes i Serveis, amb efectes del dia 3 febrer de 2014

    Número de registre 7201 - Pàgina 17617


 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Salut per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de treball de subdirector/subdirectora d’infermeria del Sector Sanitari de Migjorn del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 7237 - Pàgines 17618-17620


  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Llista definitiva de la convocatòria per constituir una borsa d'aspirants per cobrir amb caràcter interí les possibles necessitats de provisió urgent i temporal de places de policia local del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7147 - Pàgines 17621-17622


  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Edicte aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per a la participació al concurs-oposició d'un/a educador/a social amb caràcter de funcionari de carrera a l'Ajuntament d'Alcúdia.

    Número de registre 7167 - Pàgines 17623-17624


  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de data 10 d'abril de 2014, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria de la constitució d’una borsa de treball de caner/a per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 7200 - Pàgines 17625-17635Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma