Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 18/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017

    Número de registre 7297 - Pàgines 17557-17587


  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Ordenança fiscal reguladora de les taxes corresponents a l’expedició de la matrícula de refugis de fauna i per als tràmits de creació, renovació, ampliació, segregació, replanteig, realització d’informe i canvi de titular dels refugis de fauna

    Número de registre 7151 - Pàgines 17588-17589


  • CONSELL INSULAR DE MALLORCA
   DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

   • Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, d’aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector Es Porrassar de les Normes subsidiàries de planejament del municipi d’Algaida

    Número de registre 7085 - Pàgines 17590-17598


  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Ordenança fiscal núm 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

    Número de registre 7054 - Pàgines 17599-17603


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit CE004 en el Pressupost Propi de 2014

    Número de registre 7242 - Pàgina 17604


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer. Anunci definitiu modificació de crèsdit SC001 en el Pressupost Propi de 2014

    Número de registre 7243 - Pàgina 17605


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament Financer, anunci definitiu modificació de crèdit CE002 en el Pressupost Propi per a l'exercici 2014

    Número de registre 7240 - Pàgina 17606


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- anunci definitiu modificació de crèdit CE003 en el Pressupost Propi de l'exercici 2014

    Número de registre 7241 - Pàgina 17607


  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit SC002 en el Pressupost Propi de 2014

    Número de registre 7244 - Pàgina 17608


  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Rectificació error material ordenança venda ambulant 2014

    Número de registre 7223 - Pàgina 17609


  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local

    Número de registre 7224 - Pàgines 17610-17615Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma