Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 7299
Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2014 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2014 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, estableix en l’article 18 que el pla d’estadística s’ha de desplegar mitjançant programes anuals, que són l’instrument que permet conèixer durant cada exercici les operacions estadístiques que s’han de dur a terme. Els programes anuals aporten una visió molt més completa sobre quin és el contingut específic de cada activitat, tant pel que fa a qui l’ha d’executar, com als objectius, la metodologia emprada, la informació que ha d’incloure o la disponibilitat de les dades pel que fa al seu calendari de difusió.

Aquest Acord desplega el Pla d’Estadística 2014-2017, el qual és continuador del que ha estat el primer pla estadístic autonòmic que ha vigit entre els anys 2010 i 2013. El seu principal objectiu és consolidar el Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib). En aquest marc, bona part de l’activitat productiva de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) és determinada per la demanda d’informació, en l’àmbit balear o insular, de les variables que contenen els fitxers estadístics de les grans operacions de referència. Com a novetat més significativa cal esmentar que a partir d’aquest exercici l’IBESTAT assumirà la major part de l’execució de les operacions estadístiques de caràcter turístic. Per la seva banda, les unitats estadístiques de les conselleries del Govern centraran més la seva activitat en les explotacions estadístiques dels registres administratius dels quals són titulars, com és habitual, però ho faran des del reforç tècnic que implicarà la sistematització dels documents metodològics i gràcies a un accés més fàcil a les dades que generin les seves operacions. Aquesta millora es concretarà en la creació d’un portal d’accés unificat a les estadístiques autonòmiques des del web del Govern. Amb tot això es pretén garantir que tot aquest plus d’informació que genera la Comunitat Autònoma contribueixi a fer possible un coneixement més real del territori i les activitats que s’hi desenvolupen, la qual cosa és imprescindible a l’hora d’analitzar o d’emprendre qualsevol tipus d’actuació referents a les demandes i potencialitats dels diversos àmbits que defineixen l’economia o la societat de les Illes Balears.

Aquest Programa Anual d’Estadística 2014 es concreta en un total de 201 operacions estadístiques, les quals es distribueixen de la manera següent:

— La Vicepresidència i Conselleria de Presidència (amb núm. d’identificació 11) assumeix la gestió de tres (3) operacions estadístiques.

— La Conselleria de Turisme i Esports (amb núm. d’identificació 12) assumeix la gestió de vuit (8) operacions estadístiques.

— La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (amb núm. d’identificació 13) assumeix la gestió de vuit (8) operacions estadístiques, de les quals dues són de nova incorporació.

— La Conselleria d’Hisenda i Pressuposts (amb núm. d’identificació 14) assumeix la gestió de quatre (4) operacions estadístiques, de les quals una és de nova incorporació.

— La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (amb núm. d’identificació 15) assumeix la gestió de quaranta-nou (49) operacions estadístiques, de les quals una és de nova incorporació.

— La Conselleria d’Administracions Públiques (amb núm. d’identificació 16) assumeix la gestió d’onze (11) operacions estadístiques, de les quals tres són de nova incorporació.

— La Conselleria de Família i Serveis Socials (amb núm. d’identificació 17) assumeix la gestió de vint-i-dues (22) operacions estadístiques, de les quals una és de nova incorporació.

— La Conselleria de Salut (amb núm. d’identificació 18) assumeix la gestió de tretze (13) operacions estadístiques.

— La Conselleria d’Economia i Competitivitat (amb núm. d’identificació 19) assumeix la gestió de vint-i-quatre (24) operacions estadístiques, de les quals quatre són de nova incorporació.

— El Consell Insular de Menorca (amb núm. d’identificació 32) assumeix, per primera vegada, la gestió de set (7) operacions estadístiques, totes per tant de nova incorporació.

D’altra banda, l’IBESTAT (amb núm. d’identificació 77) ha de dur a terme un total de cinquanta-dues (52) operacions estadístiques, de les quals cinc són de nova incorporació i dues han estat gestionades fins ara per la Conselleria de Turisme i Esports.

D’aquestes 201 operacions estadístiques que es preveuen, vint-i-quatre són de nova incorporació, i respecte al total de les operacions que componen el nou Pla 2014-2017, setze no s’integren en aquest Programa.

La configuració del Programa Anual d’Estadística per a l’exercici de 2014 és reflectida en els annexos següents, que l’integren:

Annex 1: Relació d’activitats ordenades per secció temàtica.

Annex 2: Relació d’activitats ordenades per òrgan i departament responsable.

Annex 3: Principals característiques identificatives i tècniques de cada operació estadística ordenades per òrgan responsable.

Annex 4: Calendari de difusió de dades corresponent a cada operació estadística, ordenat per la unitat estadística responsable.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Economia i Competitivitat, en la sessió del dia 25 d’abril de 2014 adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

Primer. Aprovar el Programa Anual d’Estadística de 2014, que desplega el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, en els termes que s’estableixen en els annexos d’aquest Acord, el qual conté les estadístiques d’interès de la Comunitat Autònoma que han de dur a terme els serveis que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Segon. Ordenar als responsables de les unitats estadístiques i de les operacions la seva execució d’acord amb els paràmetres que es fixen en aquest Programa, i també en el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 i la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord tengui efectes des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l’aprovació del nou programa anual d’estadística. En cas que hagi de prorrogar els seus efectes l’any 2015, es consideraran les adaptacions a les disponibilitats del nou exercici que pertoquin.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 25 d’abril de 2014

 

El secretari del Consell de Govern

Antonio Gómez Pérez

ANNEX 1

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Programa Anual d’Estadística 2014 ordenades per àrea i secció temàtica

DEMOGRAFIA

101 Censos

Núm. activitat          Denominació

77       101     004     Explotació del cens de població 2011

102 Padrons

Núm. activitat          Denominació

77       102     001     Explotació del padró d’habitants

77       102     002     Explotació de l’estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d’espanyols inscrits a les Balears residents a l’estranger (PERE Balears)

103 Moviment natural de la població

Núm. activitat          Denominació

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de Defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

106 Estimacions de població

Núm. activitat          Denominació

77       106     001     Índex de pressió humana (IPH)

ECONOMIA

201 Comptes econòmics

Núm. activitat          Denominació

19       201     001     Revista de conjuntura econòmica

19       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

19       201     004     Indicadors sintètics de l’economia balear

15       201     009     Macromagnituds de la pesca

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

202 Sector primari

Núm. activitat          Denominació

15       202     002     Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

15       202     003     Directori d’explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

15       202     004     Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears

15       202     005     Efectius de ramat boví

15       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

15       202     007     Enquesta de ramat porcí

15       202     008     Enquesta de sales d’incubació

15       202     009     Directori d’escorxadors

15       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

15       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

15       202     012     Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors

15       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

15       202     014     Preus mitjans de la terra d’ús agrari

15       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

15       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

15       202     017     Preus mitjans pagats pels agricultors

15       202     019     Observatori de Preus de les Illes Balears

15       202     020     Captures de pesca marítima

15       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

203 Indústria

Núm. activitat          Denominació

77       203     014     Explotació de l’enquesta industrial d’empreses

77       203     015     Explotació de l’enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

204 Energia

Núm. activitat          Denominació

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

77       204     008     Producció i demanda d’energia elèctrica

205 Habitatge

Núm. activitat          Denominació

15       205     001     Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits

206 Construcció

Núm. activitat          Denominació

77       206     001     Estadística de visats d’obra

77       206     002     Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)

207 Comerç

Núm. activitat          Denominació

19       207     001     Directori de fires i mercats de les Illes Balears

77       207     006     Explotació de l’índex de comerç al detall

208 Turisme

Núm. activitat          Denominació

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d’hoteleria

77       208     012     Enquesta d’ocupació en apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d’ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

32       208     017     Empreses i establiments turístics

209 Transports

Núm. activitat          Denominació

15       209     001     Inspecció de transport terrestre

15       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

12       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies

15       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

15       209     005     Transport autoritzat de viatgers

15       209     006     Transport de mercaderies

15       209     007     Activitats auxiliars i complementàries del transport

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

32       209     010     Volum de trànsit per carretera

32       209     011     Autoritzacions de transport per carretera

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris

Núm. activitat          Denominació

12       210     001     Activitats nàutiques d’esbarjo

211 Sector exterior

Núm. activitat          Denominació

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

77       211     002     Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

212 Sector financer

Núm. activitat          Denominació

77       212     001     Hipoteques

213 Sector públic

Núm. activitat          Denominació

19       213     002     Resum de recaptació

14       213     003     Inventari d’ens públics

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14       213     005     Compte General de l’Administració

16       213     006     Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d’entitats públiques empresarials

16       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

16       213     008     Explotació estadística del Registre d’Entrades i Sortides de l’Administració de la Comunitat Autònoma

16       213     009     Informació del Govern 012

16       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

214 Preus i salaris

Núm. activitat          Denominació

77       214     001     Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial

77       214     002     Explotació de l’Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Núm. activitat          Denominació

19       215     001     Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

13       215     002     Directori d’empreses que potencialment duen a terme activitats d’R+D+I a les Illes Balears

77       215     003     Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l’Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

216 Empreses

Núm. activitat          Denominació

77       216     005     Directori d’empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)

250 Altres àrees econòmiques

Núm. activitat          Denominació

77       250     001     Explotació de l’Enquesta anual de serveis

77       250     002     Explotació de l’indicador d’activitat del sector de serveis

19       250     003     Costs d’insularitat

32       250     004     Llicències d’activitat

SOCIETAT

301 Salut

Núm. activitat          Denominació

16       301     001     Incidents gestionats per l’112 - Assistència sanitària

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada

18       301     004     Cens d’establiments farmacèutics

18       301     006     Interrupcions voluntàries de l’embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     010     Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

18       301     012     Sistema d’identificació de desigualtats en salut

18       301     013     Cens d’establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

77       301     015     Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària

18       301     017     Sistema d’informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

302 Mercat de treball

Núm. activitat          Denominació

13       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

13       302     022     Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral

13       302     023     Formació per a l’ocupació

19       302     002     Contractes registrats en el SOIB

19       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

19       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

19       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

19       302     014     Empreses cooperatives

19       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

19       302     018     Convenis col·lectius

19       302     019     Expedients de regulació de l’ocupació

19       302     020     Infraccions laborals instruïdes

19       302     026     Societats laborals constituïdes

19       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

19       302     031     Vagues registrades

19       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

77       302     033     Explotació de l’Enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Anàlisi territorial del mercat de treball

303 Educació i formació

Núm. activitat          Denominació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

16       303     010     Programa de cursos adreçats a les administracions públiques

304 Cultura i oci

Núm. activitat          Denominació

13       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

13       304     003     Estadística de finançament i despesa pública en cultura

305 Esports

Núm. activitat          Denominació

12       305     001     Instal·lacions esportives

12       305     003     Entitats esportives de les Illes Balears

12       305     005     Programes de tecnificació esportiva

12       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear

306 Nivell, qualitat i condicions de vida

Núm. activitat          Denominació

77       306     001     Explotació de l’Enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l’Enquesta de pressuposts familiars (EPF)

309 Seguretat ciutadana

Núm. activitat          Denominació

16       309     001     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat ciutadana

16       309     002     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat en el trànsit

311 Benestar i protecció social

Núm. activitat          Denominació

17       311     001     Pensions no contributives a les Illes Balears

17       311     002     Serveis socials comunitaris bàsics

17       311     007     Explotació del Registre d’Ordres de Protecció

17       311     008     Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones Víctimes de Violència de Gènere

17       311     010     Sistema d’informació per a l’autonomia i atenció a la dependència

17       311     014     Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de discapacitat)

17       311     015     Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)

17       311     016     Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

17       311     017     Targeta Bàsica

17       311     018     Ajut de complement de lloguer

17       311     021     Explotació del Registre de Parelles Estables

17       311     024     Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)

17       311     026     Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base de dades del programa “Alter”

17       311     030     Explotació de la base de dades del programa “Atura’t”

17       311     031     Explotació del Registre de Mediació Familiar

17       311     033     Explotació del Registre del Pla de Prestacions Bàsiques

17       311     034     Renda mínima d’inserció

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     037     Observatori de Persones Majors

77       311     038     Explotació del fitxer de pensionistes

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar

32       311     043     Directori d’entitats que presten serveis socials

312 Societat de la informació

Núm. activitat          Denominació

77       312     002     Explotació de l’enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

314 Joventut

Núm. activitat          Denominació

32       314     007     Directori d’entitats juvenils prestadores de serveis

350 Altres societat

Núm. activitat          Denominació

11       350     001     Directori d’associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori únic de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

TERRITORI I MEDI AMBIENT

401 Entorn físic

Núm. activitat          Denominació

16       401     001     Incidents gestionats per l’112 - Foc, salvament i rescat

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d’espècies protegides

403 Medi ambient (aigua residus,contaminació)

Núm. activitat          Denominació

15       403     001     Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears

15       403     002     Inventari d’emissions a l’atmosfera

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d’aigua

15       403     010     Reserves hídriques

15       403     011     Dessalinització d’aigües

15       403     012     Abocaments d’aigües residuals

15       403     013     Concessions d’aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

405 Infraestructures i patrimoni construït

Núm. activitat          Denominació

32       405     001     Xarxa de carreteres de titularitat insular

406 Recursos forestals

Núm. activitat          Denominació

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005       Superfície forestal

450 Altres mediambientals

Núm. activitat          Denominació

15       450     001     Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic

ALTRES

950 Altres

Núm. activitat          Denominació

16       950     001     Incidents gestionats per l’112 - Ordenances municipals

ANNEX 2

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Programa Anual d’Estadística 2014 ordenades per òrgan i departament responsable

11 Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior

Núm. d’activitat      Denominació

11       350     001     Directori d’associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori únic de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

12 Conselleria de Turisme i Esports

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)

Núm. activitat          Denominació

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d’hoteleria

Ports de les Illes Balears

Núm. activitat          Denominació

12       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies

Direcció General de Ports i Aeroports

Núm. activitat          Denominació

12       210     001     Activitats nàutiques d’esbarjo

Direcció General d’Esports

Núm. activitat          Denominació

12       305     001     Instal·lacions esportives

12       305     003     Entitats esportives de les Illes Balears

12       305     005     Programes de tecnificació esportiva

12       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear

13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement

Núm. d’activitat      Denominació

13       215     002     Directori d’empreses que potencialment duen a terme activitats d’R+D+I a les Illes Balears

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Núm. d’activitat      Denominació

13       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

13       302     022     Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral

13       302     023     Formació per a l’ocupació

Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans

Núm. d’activitat      Denominació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris

Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE)

Núm. d’activitat      Denominació

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

Secretaria Autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats

Núm. d’activitat      Denominació

13       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

13       304     003     Estadística de finançament i despesa pública en cultura

14 Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

Intervenció General de la CAIB

Núm. d’activitat      Denominació

14       213     003     Inventari d’ens públics

14       213     005     Compte General de l’Administració

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Núm. d’activitat      Denominació

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Núm. d’activitat      Denominació

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

15 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Servei de Millora Agrària (SEMILLA)

Núm. d’activitat      Denominació

15       201     009     Macromagnituds de la pesca

15       202     002     Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

15       202     003     Directori d’explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

15       202     004     Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears

15       202     005     Efectius de ramat boví

15       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

15       202     007     Enquesta de ramat porcí

15       202     008     Enquesta de sales d’incubació

15       202     009     Directori d’escorxadors

15       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

15       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

15       202     012     Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors

15       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

15       202     014     Preus mitjans de la terra d’ús agrari

15       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

15       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

15       202     017     Preus mitjans pagats pels agricultors

15       202     019     Observatori de Preus de les Illes Balears

Direcció General de Medi Rural i Marí

Núm. d’activitat      Denominació

15       202     020     Captures de pesca marítima

15       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

Direcció General d’Arquitectura i Habitatge

Núm. d’activitat      Denominació

15       205     001     Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits

Direcció General de Transports

Núm. d’activitat      Denominació

15       209     001     Inspecció de transport terrestre

15       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

15       209     005     Transport autoritzat de viatgers

15       209     006     Transport de mercaderies

15       209     007     Activitats auxiliars i complementàries del transport

Consorci de Transports de Mallorca

Núm. d’activitat      Denominació

15       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic

Núm. d’activitat      Denominació

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d’espècies protegides

15       403     001     Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears

15       403     002     Inventari d’emissions a l’atmosfera

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

15       403     012     Abocaments d’aigües residuals

15       403     013     Concessions d’aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005     Superfície forestal

Direcció General de Recursos Hídrics

Núm. d’activitat      Denominació

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d’aigua

15       403     010     Reserves hídriques

Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Núm. d’activitat      Denominació

15       403     011     Dessalinització d’aigües

Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears (Sitibsa)

Núm. d’activitat      Denominació

15       450     001     Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic

16 Conselleria d’Administracions Públiques

Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis

Núm. d’activitat      Denominació

16       213     006     Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d’entitats públiques empresarials

16       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

16       213     008     Explotació estadística del Registre d’Entrades i Sortides de l’Administració de la Comunitat Autònoma

16       213     009     Informació del Govern 012

16       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma

Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia

Núm. d’activitat      Denominació

16       301     001     Incidents gestionats per l’112 - Assistència sanitària

16       309     001     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat ciutadana

16       309     002     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat en el trànsit

16       401     001     Incidents gestionats per l’112 - Foc, salvament i rescat

16       950     001     Incidents gestionats per l’112 - Ordenances municipals

Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)

Núm. d’activitat      Denominació

16       303     010     Programa de cursos adreçats a les administracions públiques

17 Conselleria de Família i Serveis Socials

Direcció General de Serveis Socials

Núm. d’activitat      Denominació

17       311     001     Pensions no contributives a les Illes Balears

17       311     002     Serveis socials comunitaris bàsics

17       311     007     Explotació del Registre d’Ordres de Protecció

17       311     008     Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones Víctimes de Violència de Gènere

17       311     014     Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de discapacitat)

17       311     015     Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)

17       311     016     Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

17       311     017     Targeta Bàsica

17       311     018     Ajut de complement de lloguer

17       311     033     Explotació del Registre del Pla de Prestacions Bàsiques

17       311     034     Renda mínima d’inserció

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     037     Observatori de Persones Majors

Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Núm. d’activitat      Denominació

17       311     010     Sistema d’informació per a l’autonomia i atenció a la dependència

Direcció General de Família i Menors

Núm. d’activitat      Denominació

17       311     021     Explotació del Registre de Parelles Estables

17       311     024     Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)

17       311     026     Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base dades del programa “Alter”

17       311     030     Explotació de la base de dades del programa “Atura’t”

17       311     031     Explotació del Registre de Mediació Familiar

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar

18 Conselleria de Salut

Direcció General de Salut Pública i Consum

Núm. d’activitat      Denominació

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada

18       301     004     Cens d’establiments farmacèutics

 18      301     006     Interrupcions voluntàries de l’embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     010     Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

18       301     012     Sistema d’identificació de desigualtats en salut

18       301     013     Cens d’establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

18       301     017     Sistema d’informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

19 Conselleria d’Economia i Competitivitat

Direcció General d’Economia i Estadístiques

Núm. d’activitat      Denominació

19       201     001     Revista de conjuntura econòmica

19       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

19       201     004     Indicadors sintètics de l’economia balear

19       213     002     Resum de recaptació

19       250     003     Costs d’insularitat

19       302     002     Contractes registrats en el SOIB

19       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

19       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

19       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

Direcció General d’Indústria i Energia

Núm. d’activitat      Denominació

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

Direcció General de Comerç i Empresa

Núm. d’activitat      Denominació

19       207     001     Directori de fires i mercats de les Illes Balears

19       302     014     Empreses cooperatives

19       302     026     Societats laborals constituïdes

Fundació Bit

Núm. d’activitat      Denominació

19       215     001     Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Núm. d’activitat      Denominació

19       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

19       302     018     Convenis col·lectius

19       302     019     Expedients de regulació de l’ocupació

19       302     020     Infraccions laborals instruïdes

19       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

19       302     031     Vagues registrades

19       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

32 Consell Insular de Menorca

Departament de Turisme

Núm. d’activitat      Denominació

32       208     017     Empreses i establiments turístics

32       250     004     Llicències d’activitats

Departament de Mobilitat i Projectes

Núm. d’activitat      Denominació

32       209     010     Volum de trànsit per carretera

32       209     011     Autoritzacions de transport per carretera

32       405     017     Xarxa de carreteres de titularitat estatal

Departament de Benestar Social i Joventut

Núm. d’activitat      Denominació

32       311     043     Directori d’entitats que presten serveis socials

32       314     007     Directori d’entitats juvenils prestadores de serveis

77          Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Núm. activitat          Denominació

77       101     004     Explotació del cens de població 2011

77       102     001     Explotació del padró d’habitants

77       102     002     Explotació de l’estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d’espanyols inscrits a les Balears residents a l’estranger (PERE Balears)

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de Defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

77       106     001     Índex de pressió humana (IPH)

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

77       203     014     Explotació de l’Enquesta industrial d’empreses

77       203     015     Explotació de l’Enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

77       204     008     Producció i demanda d’energia elèctrica

77       206     001     Estadística de visats d’obra

77       206     002     Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)

77       207     006     Explotació de l’índex de comerç al detall

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

77       208     012     Enquesta d’ocupació en apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d’ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

77       211     002     Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

77       212     001     Hipoteques

77       214     001     Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial

77       214     002     Explotació de l’Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

77       215     003     Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l’Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

77       216     005     Directori d’empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)

77       250     001     Explotació de l’Enquesta anual de serveis

77       250     002     Explotació de l’indicador d’activitat del sector serveis

77       301     015     Explotació de l’Enquesta de morbiditat hospitalària

77       302     033     Explotació de l’Enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Anàlisi territorial del mercat de treball

77       306     001     Explotació de l’Enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l’Enquesta de pressuposts familiars (EPF)

77       311     038     Explotació del fitxer de pensionistes

77       312     002     Explotació de l’Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

ANNEX 3

Relació d’operacions integrades al Programa Anual d’Estadística 2014, ordenades per la unitat responsable, amb indicació de diverses variables

11 Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Núm. d’identificació: 11 350 001

Denominació: Directori d’associacions de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre d’associacions de les Illes Balears per garantir el principi de publicitat

Població o col·lectiu: Associacions

Variables principals: Nombre total d’entitats, nombre total per tipus d’entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció en el Registre d’Associacions)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable (només dades del registre)

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 11 350 002

Denominació: Directori únic de fundacions de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de fundacions de les Illes Balears per garantir el principi de publicitat i per adquirir personalitat jurídica

Població o col·lectiu: Fundacions

Variables principals: Nombre total d’entitats, nombre total per tipus d’entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció en el Registre Únic de Fundacions)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable (només dades del registre)

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 11 350 003

Denominació: Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Altres socials

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de col·legis professionals de les Illes Balears per garantir el principi de publicitat

Població o col·lectiu: Col·legis professionals

Variables principals: Nombre total d’entitats, nombre total per tipus d’entitats, nombre total per tipus de procediment (que són diferents en funció de la seva inscripció en el Registre de Col·legis Professionals)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable (només dades del registre)

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Consolidada

 

12 Conselleria de Turisme i Esports

Núm. d’identificació: 12 208 001

Denominació: El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer a la societat, i en particular al sector, la realitat quantitativa de les principals variables turístiques

Població o col·lectiu: Sector turístic de les Illes Balears en el seu conjunt

Variables principals: Passatgers, arribada de turistes, pernoctacions, estada mitjana, despesa, perfils dels turistes, ocupació dels establiments turístics, oferta turística (allotjaments, camps de golf), mercat de treball en el turisme

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Autoritat Portuària de Balears, Ports de les Illes Balears, consells insulars d’Eivissa, Formentera i Menorca, SOIB, IBESTAT - AENA, Ministeri de Foment, IET, INE, Tresoreria General de la Seguretat Social, Federació Balear de Golf i SISPE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 208 009

Denominació: Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d’hoteleria

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques principals dels establiments donats d’alta a la Conselleria de Turisme i Esports

Població o col·lectiu: Establiments d’allotjament de Mallorca

Variables principals: Nombre d’establiments, places per tipus d’establiment, categoria i municipi

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 209 003

Denominació: Transport marítim de viatgers i mercaderies

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer les principals variables pel que fa al tràfic de passatgers i mercaderies per tal d’ordenar el transport marítim interinsular

Població o col·lectiu: Empreses de viatgers i mercaderies

Variables principals: Serveis de línies regulars interilles, empreses no regulars interilles, nombre de viatgers, bonificacions a residents, informació de tones de mercaderies transportades, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres (ports de referència)

Org. participants: Ports de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 210 001

Denominació: Activitats nàutiques d’esbarjo

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres serveis empresarials, personals i comunitaris

Objectiu i finalitats: Ensenyances nàutiques d’esbarjo, titulacions, lloguers d’embarcacions, pràctiques de navegació

Població o col·lectiu: Població usuària en general que disposa de llicències

Variables principals: Escoles nauticoesportives i de navegació; nombre de titulacions; lloguer d’embarcacions amb tripulació i sense; etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 305 001

Denominació: Instal·lacions esportives

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’instal·lacions esportives a les Illes Balears amb vista a la planificació

Població o col·lectiu: Instal·lacions esportives

Variables principals: Instal·lacions esportives públiques per tipologies

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 305 003

Denominació: Entitats esportives de les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Conèixer les entitats esportives de les Illes Balears (clubs, seccions de les entitats no esportives, agrupacions esportives, federacions esportives i societats anònimes esportives)

Població o col·lectiu: Entitats esportives de les Illes Balears

Variables principals: Nom de l’entitat esportiva, CIF, núm. de registre, esport principal i modalitats accessòries, president i junta directiva, seccions de l’entitat esportiva, municipi de l’entitat esportiva, illa, adreça de la seu, adaptació a la normativa vigent

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 305 005

Denominació: Programes de tecnificació esportiva

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Conèixer els esportistes més destacats a cada esport i els tècnics esportius corresponents, així com les instal·lacions esportives, avantatges acadèmics i professionals, programes específics de tecnificació esportiva i atencions mèdiques i nutricionals

Població o col·lectiu: Esportistes integrants d’un programa de tecnificació esportiva desenvolupat per l’Escola Balear de l’Esport

Variables principals: Nom del programa de tecnificació, nom dels esportistes, instal·lacions, tècnics que desenvolupen el programa, període temporal en el qual es desenvolupen, federacions esportives que hi col·laboren, programes que es duen a terme en el CTEIB

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 12 305 006

Denominació: Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear

Àrea: Societat

Secció temàtica: Esports

Objectiu i finalitats: Gestionar de manera eficient la formació en matèria esportiva que imparteix l’Escola Balear de l’Esport com a centre docent en l’àmbit esportiu de la CAIB

Població o col·lectiu: Persones relacionades amb l’educació física, l’esport i les ciències o matèries que s’hi relacionen (psicologia, nutrició, medicina)

Variables principals: Nom de l’activitat formativa, hores de què consta, professors que imparteixen la formació, requisits per a l’accés, currículum de l’activitat formativa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

 

13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Núm. d’identificació: 13 215 002

Denominació: Directori d’empreses que potencialment duen a terme activitats d’R+D+I a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Objectiu i finalitats: Conèixer les empreses que innoven i duen a terme activitats d’R+D+I

Població o col·lectiu: Empreses que han sol·licitat una subvenció per a activitats d’R+D+I, que formen part dels clústers basats en el coneixement de les Illes Balears i empreses que han acollit en pràctiques els estudiants del Programa de Promotors Tecnològics que du a terme la UIB amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Variables principals: Nom de l’empresa, NIF, adreça de la seu social de l’empresa, telèfon, fax, adreça electrònica i pàgina web

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:IBESTAT i conselleries del Govern de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 13 302 015

Denominació: Col·locacions gestionades pel SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució de les col·locacions gestionades pel SOIB

Població o col·lectiu: Persones col·locades

Variables principals: Sexe, edat, nivell d’estudis, jornada de treball, durada i tipus del contracte, identificació de l’empresa contractant

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - la difusió es fa a la web de l’Observatori del Treball de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, a l’Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 13 302 022

Denominació: Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de l’atenció en orientació laboral proporcionada als demandants d’ocupació de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral del SOIB

Variables principals: Discapacitat, beneficiaris de prestacions econòmiques, temps a l’atur, inserció posterior a la intervenció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - la difusió es fa a la web de l’Observatori del Treball de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, a l’Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 13 302 023

Denominació: Formació per l’ocupació

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució dels indicadors de formació per l’ocupació a la CAIB

Població o col·lectiu: Treballadors beneficiaris

Variables principals: Alumnes: sexe, edat, nivell d’estudis, discapacitat, beneficiaris prestacions econòmiques, temps a l’atur i inserció posterior a la intervenció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) - INEM

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - la difusió es fa a la web de l’Observatori del Treball de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, a l’Informe sobre el mercat de treball de les Illes Balears

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 13 303 001

Denominació: Estadística dels ensenyaments no universitaris

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Conèixer de cada centre educatiu els ensenyaments impartits i les característiques de l’alumnat, del personal del centre, de les TIC i dels serveis complementaris

Població o col·lectiu: Centres educatius públics, centres concertats i centres privats (inclou escoles oficials d’idiomes, conservatoris i altres), autoritzats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Variables principals: Alumnat matriculat per sexe i edat, ensenyament, curs, resultats acadèmics, professorat per titulació, dedicació, edat i ensenyament impartit, societat de les TIC en els centres educatius, serveis complementaris

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (centre educatiu)

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 13 303 003

Denominació: Indicadors del sistema educatiu

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Elaborar indicadors per al coneixement del sistema educatiu

Població o col·lectiu: Usuaris del sistema educatiu

Variables principals: Indicadors de context, processos, recursos, resultats, escolarització

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: IBESTAT, conselleries implicades, consells insulars - EUROSTAT, INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 13 304 002

Denominació: Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura i oci

Objectiu i finalitats: Proporcionar indicadors rellevants en aquest àmbit que permetin profunditzar en el coneixement del sector cultural

Població o col·lectiu: Museus i col·leccions museogràfiques

Variables principals: Identificació de l’entitat, infraestructura, serveis, equipaments, activitats de la institució, visitants, personal, dades econòmiques, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Bianual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 13 304 003

Denominació: Estadística de finançament i despesa pública en cultura

Àrea: Societat

Secció temàtica: Cultura i oci

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer la despesa en matèria de cultura de la Comunitat Autònoma

Població o col·lectiu: Administració autonòmica

Variables principals: Conselleria/departament, servei, programa, concepte, correspondència en codis, classificació per capítols, transferència a l’Estat, transferència a la Comunitat Autònoma, transferència a entitats locals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Ministeri d’Educació, Cultura i Esports

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

 

14 Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

Núm. d’identificació: 14 213 003

Denominació: Inventari d’ens públics

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques de les entitats i les empreses públiques adscrites a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Administració autonòmica de les Illes Balears

Variables principals: Dades generals de l’entitat (nom, finalitat, NIF, etc.), composició i participació (membres, percentatges de participació i vot, etc.), dades econòmiques (fonts de finançament: subvencions, etc.)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 14 213 004

Denominació: Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar les partides d’ingressos i despeses dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i de l’Ib-Salut, entre d’altres

Població o col·lectiu: Administració pública autonòmica

Variables principals: Ingressos i despeses del pressupost consolidats i sense consolidar, almenys per capítols i funcions

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular - (en les despeses territorialitzades)

Org. participants: Conselleries, empreses i entitats públiques, etc.

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i en CD-ROM

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 14 213 005

Denominació: Compte General de l’Administració

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Presentar l’execució dels pressuposts i el compte economicofinancer al tancament de l’exercici de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les empreses públiques, de l’ATIB i de l’Ib-Salut, i altres ens del sector públic autonòmic

Població o col·lectiu: Administració pública autonòmica

Variables principals: Comptes anuals. Liquidació dels pressuposts

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Conselleries, CAIB, Ib-Salut, ATIB i altres ens del sector públic autonòmic

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper i en suport informàtic

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 14 213 011

Denominació: Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer la xifra de deute de la Comunitat Autònoma

Població o col·lectiu: Administració i ens del sector públic

Variables principals: Valor, % sobre el PIB, estructura del deute

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Experimental

 

15 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Núm. d’identificació: 15 201 009

Denominació: Macromagnituds de la pesca

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Calcular les macromagnituds utilitzades com a indicador de resultats econòmics anuals de l’activitat pesquera

Població o col·lectiu: Sector pesquer

Variables principals: Valoració de macromagnituds, grups de productes, consums intermedis

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 002

Denominació: Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat boví

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de boví

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d’animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 003

Denominació: Directori d’explotacions de bestiar oví i de bestiar cabrum de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat oví i cabrum

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes d’oví i de caprí

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d’animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 004

Denominació: Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre ramat porcí

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de porcí

Variables principals: Dades de les explotacions (nom, ubicació, orientació productiva), dades identificatives dels titulars de les explotacions, declaracions de cens (nombre d’animals per categoria)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 005

Denominació: Efectius de ramat boví

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat boví per tipus d’explotació i la seva destinació, per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de boví

Variables principals: Efectius de ramat boví segons tipus, animals, producció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 006

Denominació: Efectius de ramat oví i cabrum

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat oví i caprí per tipus en l’explotació i la seva destinació, per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes d’oví i caprí

Variables principals: Efectius de ramat oví i cabrum segons el tipus d’animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 007

Denominació: Enquesta de ramat porcí

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer els efectius de ramat porcí per tipus, per a la gestió sectorial

Població o col·lectiu: Explotacions ramaderes de porquí

Variables principals: Efectius de ramat porcí segons els tipus d’animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: Titulars d’explotacions de ramat porcí

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 008

Denominació: Enquesta de sales d’incubació

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer l’activitat i l’estructura de les sales d’incubació

Població o col·lectiu: Sales d’incubació

Variables principals: Ous incubats, pollets nascuts i la seva destinació (aptitud productiva de les aus)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: Titulars de sales d’incubació

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 009

Denominació: Directori d’escorxadors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Constituir i actualitzar marcs de mostreig per a mostres sobre escorxadors

Població o col·lectiu: Escorxadors de les Illes Balears

Variables principals: Nom i adreça de l’escorxador, espècies d’animals sacrificats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 010

Denominació: Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’efectius sacrificats per tipus i de la producció de carn en canal i la seva destinació, per a la gestió del mercat

Població o col·lectiu: Escorxadors de les Illes Balears

Variables principals: Nombre d’animals sacrificats, pes en canal, tipus d’animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Conselleria de Salut

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: Titulars dels escorxadors

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 011

Denominació: Avaluació anual del moviment comercial pecuari

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Coneixement dels efectius de ramat que es comercialitzen en viu segons espècies, tipus i destinació

Població o col·lectiu: Operacions comercials de ramat viu

Variables principals: Nombre d’animals comercialitzats i destinació, espècies i tipus d’animals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 012

Denominació: Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer la producció de llana, mel, cera i fems

Població o col·lectiu: Produccions ramaderes menors

Variables principals: Produccions per tipus

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 013

Denominació: Superfícies i produccions dels conreus

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Determinar els resultats anuals de superfícies, rendiments i produccions dels diferents conreus per conèixer la realitat agrícola

Població o col·lectiu: Produccions agrícoles

Variables principals: Superfície, rendiment, producció i destinació, conreu, secà i regadiu

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 014

Denominació: Preus mitjans de la terra d’ús agrari

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenir preus mitjans de les terres d’ús agrari per a diversos tipus d’aprofitaments, per a informació del mercat

Població o col·lectiu: Operacions de compravenda de terra d’ús agrari

Variables principals: Preu, aprofitaments de les terres

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 015

Denominació: Cànon anual de lloguer rústic

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenir els cànons de lloguer per a diversos tipus d’aprofitament de la terra

Població o col·lectiu: Operacions de lloguer de terres rústiques

Variables principals: Cànons, aprofitaments de la terra

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 016

Denominació: Preus mitjans rebuts pels agricultors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenció de preus mitjans mensuals rebuts pels agricultors com a primeres vendes de productes agraris per a informació del mercat

Població o col·lectiu: Transaccions comercials de primera venda de productes agraris

Variables principals: Preus i productes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió:No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 15 202 017

Denominació: Preus mitjans pagats pels agricultors

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Obtenció de preus mitjans relatius a productes i serveis adquirits per l’agricultor com a mitjans de producció, per a informació del mercat i elaboració d’estadístiques de síntesi

Població o col·lectiu: Transaccions comercials de compra de productes i serveis de mitjans de producció agraris

Variables principals: Preus; tipus de productes i/o serveis

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 15 202 019

Denominació: Observatori de Preus de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Fer un seguiment sistemàtic de l’evolució dels preus dels principals productes agroalimentaris, tant en origen com en destinació

Població o col·lectiu: Tots els agents implicats en la formació de preus de productes agraris i pesquers: productors, comercialitzadors, distribuïdors i consumidors en destinació

Variables principals: Preus, productes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 020

Denominació: Captures de pesca marítima

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Quantificar les captures de pesca marítima, amb la finalitat d’ordenar les extraccions als diferents caladors i zones de pesca i el valor en la primera venda, per usar-les en la regulació de l’activitat

Població o col·lectiu: Operacions de captura i primera venda de pesca marítima

Variables principals: Quantitats, valor en euros, modalitat de pesca, bandera, vaixell, zona de captura, any, mes, espècies, presentació, destinació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 202 021

Denominació: Flota pesquera de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector primari

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de vaixells que es dediquen a la pesca professional amb la finalitat de dimensionar el sector

Població o col·lectiu: Embarcacions de pesca

Variables principals: Tipus de vaixell, tipus de casc, port base, modalitat de pesca, armador (fitxa tècnica de l’embarcació)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 205 001

Denominació: Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits

Àrea: Economia

Secció temàtica: Habitatge

Objectiu i finalitats: Conèixer la relació de demandants d’habitatges protegits

Població o col·lectiu: Demandants d’habitatges protegits

Variables principals: Municipis de demanda, perfil de la persona demandant

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Semestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 15 209 001

Denominació: Inspecció de transport terrestre

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Comptabilització dels controls de transportistes i nombre de sancions

Població o col·lectiu: Transportistes terrestres amb llicència

Variables principals: Mercaderies, viatgers, sanitari, lloguer, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desag. territorial: Insular - (Mallorca)

Org. participants: Ministeri de Foment i Consorci de Transports

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 209 002

Denominació: Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el conjunt de dades del transport públic de viatgers i la recaptació, per tal de coordinar i gestionar el transport públic regular de viatgers a l’illa de Mallorca

Població o col·lectiu: Població usuària en general

Variables principals: Nombre de viatgers, viatgers per km, recaptació, vehicles per km, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desag. territorial: Insular - (Mallorca)

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 209 004

Denominació: Sancions en matèria de transport terrestre

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques dels procediments sancionadors del transport terrestre

Població o col·lectiu: Transportistes terrestres

Variables principals: Codi de precepte infringit, fet sancionat, precepte infringit, import de la sanció, etc.

Àmbit geogràfic: Insular - (Mallorca)

Desag. territorial: Insular - (Mallorca)

Org. participants: Policia Local - Ministeri de Foment, Direcció General de Trànsit

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 209 005

Denominació: Transport autoritzat de viatgers

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’altes, baixes o modificacions i dels titulars de les autoritzacions del transport de viatgers

Població o col·lectiu: Titulars dels transports autoritzats de viatgers

Variables principals: Nombre d’autoritzacions, altes, baixes o modificacions. Titulars: VD, VT, transport escolar, transport turístic, transport sanitari, transport funerari, transport privat complementari de viatgers, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 209 006

Denominació: Transport de mercaderies

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’altes, baixes, modificacions i titulars de les autoritzacions per dur a terme el transport de mercaderies

Població o col·lectiu: Transportistes de mercaderies

Variables principals: Nombre d’autoritzacions, altes, baixes , modificacions i titulars: TP Mercaderies MDP, MDL i MPC

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 209 007

Denominació: Activitats auxiliars i complementàries del transport

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Coneixement del nombre d’altes, baixes, modificacions i titulars de les autoritzacions de les activitats auxiliars i complementàries del transport

Població o col·lectiu: Autoritzacions concedides

Variables principals: Nombre d’autoritzacions, altes, baixes, modificacions i titulars: OT; VTC

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Foment

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 401 002

Denominació: Espècies catalogades presents a les Illes Balears

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: La protecció de les espècies (per tal d’evitar-ne la desaparició) és un dels objectius fonamentals de l’Administració ambiental, i es duu a terme en dos vessants principals: normativament (catàlegs estatal i autonòmic) i mitjançant tasques de camp

Població o col·lectiu: Espècies catalogades presents a les Illes Balears

Variables principals: Espècies incloses en el catàleg balear i en el catàleg espanyol presents a les Illes Balears. Categories de protecció: en perill d’extinció, vulnerable, sensible a l’alteració de l’hàbitat, interès especial, especial protecció, extingit en estat silvestre

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 401 003

Denominació: Arbres singulars catalogats

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer els arbres singulars catalogats de les Illes Balears, exemplars amb unes característiques especials pel que fa a mida, forma, usos culturals, etc., que els fan destacables sobre la gran majoria d’arbres

Població o col·lectiu: Arbres singulars catalogats

Variables principals: Nombre d’arbres singulars, espècies, relació històrica de catalogacions, distribució per municipis

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 401 004

Denominació: Avaraments de cetacis i tortugues marines

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer els avaraments produïts a les costes de les Illes Balears, amb identificació, quan és possible, de les causes de la mort, de l’espècie en qüestió, edat aproximada, etc.

Població o col·lectiu: Nombre d’exemplars de cetacis i tortugues marines localitzats a les costes de les Illes Balears

Variables principals: Espècies avarades, nombre d’exemplars, causes de mort, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 401 005

Denominació: Autoritzacions de captura o recollida d’espècies protegides

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Totes les actuacions que tenen a veure amb espècies protegides han de menester autorització del servei competent. Les autoritzacions són personals i per a cada espècie o grup d’espècies. Tenen una durada limitada.

Població o col·lectiu: Nombre d’autoritzacions de captura o recol·lecció d’espècies protegides tramitades pel Servei de Protecció d’Espècies

Variables principals: Nombre d’autoritzacions, espècie autoritzada, nombre d’exemplars autoritzats per capturar o recollir

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 001

Denominació: Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Avaluar la qualitat de l’aire al ambient a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Aire ambient

Variables principals: Valors mitjans dels pol·luents atmosfèrics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Alt (més de 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 002

Denominació: Inventari d’emissions a l’atmosfera

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer les fonts i els focus emissors de diversos contaminants atmosfèrics i quantificar-ne les emissions

Població o col·lectiu: Focus emissors de contaminants atmosfèrics

Variables principals: Dades quantitatives de les emissions de contaminants atmosfèrics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Altres conselleries, consells insulars, organismes públics - empreses

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 004

Denominació: Activitats potencialment contaminants del sòl

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer els sòls contaminats a partir de les activitats potencialment contaminants a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses amb activitats potencialment contaminants del sòl i sòls contaminats

Variables principals: Nombre d’activitats potencialment contaminants del sòl i sòls contaminats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 006

Denominació: Residus perillosos

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Residus perillosos produïts a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Residus perillosos

Variables principals: Núm. DCS, núm. HRI, núm. doc. recollida, núm. VFU a les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: No correspon

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 007

Denominació: Directori de productors, gestors i transportistes de residus

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de productors, gestors i transportistes de residus produïts a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Productors, gestors i transportistes de residus

Variables principals: Nombre de productors, gestors i transportistes de residus a les Illes Balears

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 008

Denominació: Cens de pous

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer la relació de pous existents i la variació que es produeix anualment

Població o col·lectiu: Pous

Variables principals: Nombre de pous

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Semestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 009

Denominació: Consum d’aigua

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el consum d’aigua, el rendiment de les xarxes i les extraccions subterrànies

Població o col·lectiu: Aigua extreta i facturada

Variables principals: Extracció o dessalinització i consum d’aigua (hectòmetres cúbics)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ajuntaments, ABAQUA

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 010

Denominació: Reserves hídriques

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució dels aqüífers

Població o col·lectiu: Aqüífers

Variables principals: Valoració percentual de la profunditat de l’aigua

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres

Org. participants: Institut de Geologia i Miner d’Espanya

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 011

Denominació: Dessalinització d’aigües

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer l’aportació de l’aigua dessalinitzada de consum

Població o col·lectiu: Plantes dessalinitzadores

Variables principals: Extracció de l’aigua i volum d’aigua dessalinitzada

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Energia, hotels i complexos residencials

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 012

Denominació: Abocaments d’aigües residuals

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Mediambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum d’aigües residuals

Població o col·lectiu: Depuradores, efluents i emissaris

Variables principals: Volum d’aigua abocada, qualitat i salmorra

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Ajuntaments, ABAQUA - camps de golf, complexos hotelers, indústries

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 013

Denominació: Concessions d’aigües depurades per a reg

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum d’aigua reutilitzada

Població o col·lectiu: Depuradores i comunitats de regants

Variables principals: Volum i qualitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Ajuntaments

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 403 014

Denominació: Aigües depurades

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum de les aigües depurades i la seva qualitat

Població o col·lectiu: Estacions d’aigües depurades

Variables principals: Volum d’aigua (entrada i sortida), qualitat de l’aigua

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: ABAQUA, ajuntaments - empreses gestores, i altres titulars de depuradores

Cost estimatiu:

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 406 001

Denominació: Aprofitaments forestals

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer la producció de fusta per gestionar de manera sostenible el medi

Població o col·lectiu: Arbres talats, producció de fusta i llenya

Variables principals: Arbres tallats, metres quadrats de fusta, llenya

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 406 002

Denominació: Material forestal de reproducció

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Coneixement i control de la genètica forestal

Població o col·lectiu: Llavors

Variables principals: Nombre de plantes produïdes per espècie, nombre de llavors, estaquetes i esqueixos emmagatzemats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 406 003

Denominació: Repoblacions forestals

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer el balanç de les repoblacions amb l’objectiu de fer el seguiment de la superfície forestal, amb una especial atenció al canvi climàtic

Població o col·lectiu: Arbres i superfícies

Variables principals: Nombre de plantes per espècie i superfície repoblada

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - (finca)

Org. participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 406 004

Denominació: Incendis forestals

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’incendis i superfície cremada per gestionar els mitjans corresponents

Població o col·lectiu: Incendis i superfície cremada

Variables principals: Nombre d’incendis forestals, superfície cremada, causa de l’incendi (diferenciació entre incendi i conat)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - (finca)

Org. participants: Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 15 406 005

Denominació: Superfície forestal

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Recursos forestals

Objectiu i finalitats: Conèixer la superfície forestal estimada segons l’IFN

Població o col·lectiu: Superfície forestal de les Illes Balears

Variables principals: Superfície forestal (arbrada, matoll, herbassar, escassa o nul·la vegetació)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Esporàdica

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 15 450 001

Denominació: Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Altres medi ambientals

Objectiu i finalitats: Desenvolupar i explotar amb potencialitats estadístiques una infraestructura balear de sistemes d’informació geogràfica i d’edició de mapes

Població o col·lectiu: Territori i elements que hi incideixin

Variables principals: Superfície de les Illes Balears, coordenades geogràfiques, models d’elevacions, línies de costa, zones protegides per la Llei d’espais naturals i la Llei de mesures urgents, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Alt (més de 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i de l’IBESTAT

Calendari difusió: Esporàdica

Tipus activitat: Consolidada

 

16 Conselleria d’Administracions Públiques

Núm. d’identificació: 16 213 006

Denominació: Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d’entitats públiques empresarials

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer dades del personal al servei de l’Administració autonòmica

Població o col·lectiu: Personal al servei de l’Administració autonòmica, inclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d’entitats públiques empresarials

Variables principals: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, inclòs personal docent i estatutari, per grup de titulació, sexe i relació amb l’Administració, i també identificació del personal al servei d’entitats públiques empresarials

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Ib-Salut, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, entitats públiques empresarials

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 213 007

Denominació: Explotació estadística del registre de personal de la CAIB

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer dades del personal al servei de l’Administració autonòmica

Població o col·lectiu: Personal al servei de l’Administració autonòmica, exclòs personal docent, personal estatutari i personal al servei d’entitats públiques empresarials

Variables principals: Identificació de tot el personal al servei de la Comunitat Autònoma, exclòs personal docent, estatutari i personal al servei d’entitats públiques empresarials, per illes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 213 008

Denominació: Explotació estadística del Registre d’Entrades i Sortides de l’Administració de la Comunitat Autònoma

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de registres d’entrada i sortida de l’Administració de la CAIB

Població o col·lectiu: Oficines de registre

Variables principals: Nombre de registres d’entrada i de sortida per conselleria

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Conselleries del Govern de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments amb conveni

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 16 213 009

Denominació: Informació telefònica del Govern 012

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Informar del nombre total de telefonades per mesos i temàtica

Població o col·lectiu: Persones usuàries que fan telefonades al 012

Variables principals: Nombre de telefonades rebudes a les illes per mesos i per temàtica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Fundació Bit

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 16 213 010

Denominació: Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de queixes i suggeriments per conselleries i pels principals ens del sector públic

Població o col·lectiu: Ciutadans que posen queixes i suggeriments a través del QSSI

Variables principals: Nombre de queixes i suggeriments per conselleries i altres organismes del sector públic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Totes les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma i ens del sector públic

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 16 301 001

Denominació: Incidents gestionats per l’112 - Assistència sanitària

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de les intervencions d’emergència, conegudes pel SEIB 112, en les quals ha participat personal sanitari

Població o col·lectiu: Telefonades d’emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció de personal sanitari

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d’incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d’algun servei sanitari

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l’112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 303 010

Denominació: Programa de cursos adreçats a les administracions públiques

Àrea: Societat

Secció temàtica: Educació i formació

Objectiu i finalitats: Conèixer l’oferta i demanda de cursos posats a l’abast del personal al servei de les administracions públiques sobre coneixements jurídics, administratius, informàtics, econòmics, etc.

Població o col·lectiu: Activitat formativa de la comunitat autònoma

Variables principals: Nom del curs (per àrees), duració del curs, dades dels alumnes (per col·lectiu: CAIB, ajuntament, policies), dades dels professors, nombre de cursos per àrea de formació, sol·licituds, certificats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable i BOIB

Calendari difusió: Semestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 16 309 001

Denominació: Incidents gestionats per l’112 - Seguretat ciutadana

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer l’índex d’inseguretat ciutadana a les Illes i les intervencions d’emergència, conegudes pel SEIB 112, en les quals ha participat la policia

Població o col·lectiu: Telefonades d’emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció policial

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d’incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d’algun servei policial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l’112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 309 002

Denominació: Incidents gestionats per l’112 - Seguretat en el trànsit

Àrea: Societat

Secció temàtica: Seguretat ciutadana

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de les intervencions d’emergència, conegudes pel SEIB 112, en les quals ha participat la Guàrdia Civil, la policia local, carreteres, etc.

Població o col·lectiu: Telefonades d’emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció de la Guàrdia Civil, policia local, carreteres (CIM), etc.

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d’incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d’algun servei policial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l’112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 401 001

Denominació: Incidents gestionats per l’112 - Foc, salvament i rescat

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Entorn físic

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’intervencions d’emergència, conegudes pel SEIB 112, en les quals participen els bombers

Població o col·lectiu: Telefonades d’emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció del servei de bombers

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d’incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d’algun servei de bombers

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l’112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 16 950 001

Denominació: Incidents gestionats per l’112 - Ordenances municipals

Àrea: Diversos

Secció temàtica: Altres

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de les intervencions d’emergència, conegudes per SEIB 112, en les quals ha participat la policia local

Població o col·lectiu: Telefonades d’emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció de la policia local

Variables principals: Àmbit territorial, nombre i tipus d’incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d’algun servei de la policia local

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l’112

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

 

17 Conselleria de Família i Serveis Socials

Núm. d’identificació: 17 311 001

Denominació: Pensions no contributives a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de persones perceptores de pensions no contributives

Població o col·lectiu: Persones que reben una prestació no contributiva

Variables principals: Sexe, municipi de residència, tipus de prestació i import

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Altres (Seguretat Social), Agència Tributària, Gerència Informàtica de la Seguretat Social, Padró, Cadastre, IMSERSO

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 002

Denominació: Serveis socials comunitaris bàsics

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’usuaris i prestacions gestionades a través dels serveis socials comunitaris

Població o col·lectiu: Població usuària dels serveis socials municipals

Variables principals: Nombre d’usuaris, expedients traslladats, dades sociodemogràfiques dels usuaris, dades de l’hàbitat, de salut, diagnòstics i intervencions realitzades

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Consells insulars i ajuntaments

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió:Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 17 311 007

Denominació: Explotació del Registre d’Ordres de Protecció

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Registrar les ordres de protecció vigents i els tipus de mesures dictades

Població o col·lectiu: Persones amb ordres de protecció

Variables principals: Edat, sexe, jutjat, tipus de mesures, illa, municipi de residència, nacionalitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Jutjats

Org. participants: Jutjats de violència de gènere

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 008

Denominació: Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones Víctimes de Violència de Gènere

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de les dones que pateixen violència de gènere i de les cases d’acollida disponibles

Població o col·lectiu: Centres d’acollida de dones víctimes de violència de gènere

Variables principals: Nombre d’expedients, dades personals de la dona víctima de violència de gènere (edat, nacionalitat, municipi de residència, estat civil, nombre de fills i filles, temps d’estada a les illes, situació laboral, tipus de tràmits judicials, estat salut, etc.)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 010

Denominació: Sistema d’informació del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Tramitar de manera automatitzada totes les sol·licituds de valoració de la situació de dependència

Població o col·lectiu: Persones sol·licitants de la valoració de la situació de dependència

Variables principals: Nombre d’expedients tramitats al SISAAD, dades personals, cicles de vida de l’expedient, documentació presentada, dictàmens, activitats, comunicacions o notificacions, propostes, resolucions, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, (IMSERSO)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - (Servidor de l’IMSERSO)

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 014

Denominació: Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de discapacitat)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Gestionar sol·licituds, valoracions i tractaments de grau de discapacitat

Població o col·lectiu: Persones sol·licitants de la valoració de grau de discapacitat

Variables principals: Expedients, perfil de la persona (sexe, edat), grau de discapacitat, puntuació socioeconòmica, estat de salut, municipi de residència

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 015

Denominació: Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Gestionar les prestacions a persones desfavorides

Població o col·lectiu: Persones que cobren una FAS

Variables principals: Perfil de les persones beneficiàries (sexe i edat), municipi de residència

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: IMSERSO

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 016

Denominació: Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Gestionar els expedients de persones sol·licitants de la pensió no contributiva

Població o col·lectiu: Persones que reben una pensió no contributiva

Variables principals: Sexe, edat, municipi de residència, dades de la renda i nombre de prestacions

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: IMSERSO

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 017

Denominació: Targeta Bàsica

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Gestionar un ajut per adquirir productes de primera necessitat

Població o col·lectiu: Persones titulars de la Targeta Bàsica

Variables principals: Expedients de la Targeta Bàsica tramitats amb dades personals (sexe, edat, grau de discapacitat, municipi de residència) i econòmiques de la persona beneficiària

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 018

Denominació: Ajut de complement de lloguer

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Gestionar els ajuts per a lloguer a les persones beneficiàries de pensions no contributives

Població o col·lectiu: Persones que reben l’ajut de complement de lloguer

Variables principals: Sexe, edat, municipi de residència, dades del lloguer i nombre d’expedients

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: IMSERSO

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 021

Denominació: Explotació del Registre de Parelles Estables

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Dur el Registre de les Parelles Estables

Població o col·lectiu: Parelles estables donades d’alta al Registre

Variables principals: Informació sobre les persones sol·licitants: sexe, edat, estat civil, municipi, illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 024

Denominació: Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Registrar els expedients d’orientació i valoració d’atenció precoç

Població o col·lectiu: Menors de 0 a 6 anys tractats i orientats en atenció primerenca de la discapacitat

Variables principals: Perfil del menor valorat (sexe, edat, municipi de residència), tipus de discapacitat, problemàtiques que els afecten

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 026

Denominació: Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de menors infractors

Població o col·lectiu: Menors infractors

Variables principals: Dades sociodemogràfiques del menor i la família (sexe, edat, estat civil, nacionalitat, convivència, nivell d’estudis, professió), número d’expedients, tipus de delicte, tipus de mesura, tipus d’informe, tipus de centre

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 028

Denominació: Explotació de la base dades del programa “Alter”

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de joves absentistes i en situació de risc a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Joves de 14 a 16 anys amb absentisme escolar a les Illes Balears

Variables principals: Nombre de joves amb absentisme escolar i dades sociodemogràfiques (sexe, edat, nacionalitat i municipi de residència)

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 030

Denominació: Explotació de la base dades del programa “Atura’t”

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Avaluació i tractaments de menors que han comès agressions sexuals

Població o col·lectiu: Menors infractors de 14 a 18 anys per abusos sexuals

Variables principals: Nombre de menors infractors segons edat, tipus d’abús i tractament

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 031

Denominació: Explotació del Registre de Mediació Familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Dur un registre de persones mediadores i centres de mediació a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Persones mediadores en relació amb conflictes familiars

Variables principals: Dades sociodemogràfiques de les persones mediadores (sexe, edat, núm. registre), partit judicial al qual pertany, titulació, formació específica, dades de cursos, dades del centre, gestió dels expedients

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: No correspon

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 033

Denominació: Explotació del Registre del Pla de Prestacions Bàsiques

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Dur el registre del conjunt de prestacions bàsiques que es desenvolupen als serveis socials bàsics en l’àmbit municipal

Població o col·lectiu: Expedients de persones usuàries dels serveis socials bàsics

Variables principals: Nombre de persones usuàries segons característiques sociodemogràfiques (sexe, edat, nacionalitat, municipi de residència) per tipus de prestació o programa, nombre d’expedients familiars, despesa per tipus de prestació, nombre de persones treballadores

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ajuntaments de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 034

Denominació: Renda mínima d’inserció

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de persones perceptores de la renda mínima d’inserció

Població o col·lectiu: Persones que reben la renda mínima d’inserció

Variables principals: Nombre de sol·licituds presentades, concedides o denegades, nombre de persones perceptores segons característiques sociodemogràfiques, tipus de nucli de convivència, distribució dels titulars per municipi

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 036

Denominació: Títols de famílies nombroses

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de famílies nombroses a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Famílies nombroses de les Illes Balears

Variables principals: Categories establertes en la legislació, nombre de fills amb discapacitat i sense, tipus de família

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 037

Denominació: Observatori de Persones Majors

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de serveis a gent gran

Població o col·lectiu: Persones de 65 i més anys que reben un servei assistencial

Variables principals: Nombre de persones usuàries ateses segons sexe i edat, preu del servei, tipus de servei, tipus de centre, cost del servei

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Consells insulars

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 17 311 040

Denominació: Punt de trobada familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre de parelles separades/divorciades que fan ús del punt de trobada

Població o col·lectiu: Parelles separades/divorciades que realitzen el règim de visites o l’intercanvi dels fills

Variables principals: Nombre de famílies que acudeixen i nombre de les que han finalitzat el programa, menors segons l’edat, nombre de progenitors, nombre de persones usuàries, partit judicial

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Partit judicial

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 17 311 042

Denominació: Programa de Mediació Familiar

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Disposar d’un registre sobre famílies que han fet ús del Programa de Mediació Familiar

Població o col·lectiu: Progenitors amb fills en tràmit de separació/divorci que han d’arribar a acords i que poden presentar dificultats comunicatives o de negociació entre ambdues

Variables principals: Nombre de parelles que sol·liciten, inicien el programa de mediació i el motiu de la finalització. Municipi de procedència i sexe del progenitor sol·licitant

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

 

18 Conselleria de Salut

Núm. d’identificació: 18 301 002

Denominació: Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades bàsiques d’activitat, estructura, dotació de recursos i econòmiques

Població o col·lectiu: Hospitals, clíniques i centres ambulatoris d’atenció especialitzada tant públics com privats

Variables principals: Dades bàsiques d’activitat, estructura, dotació de recursos i econòmiques dels hospitals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, centres especialitzats privats

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - Pàgina web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 004

Denominació: Cens d’establiments farmacèutics

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Elaborar i mantenir el cens d’establiments subjectes a ordenació i planificació farmacèutica

Població o col·lectiu: Administració, col·lectius farmacèutics i centres privats de distribució de medicaments, i també altres centres privats relacionats amb el medicament

Variables principals: Identificació de l’establiment i les seves activitats, titulars i responsables tècnics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (al nivell de carrer)

Org. participants: Ib-Salut, Direcció General d’Avaluació i Acreditació - Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 006

Denominació: Interrupcions voluntàries de l’embaràs

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar la incidència de les interrupcions voluntàries de l’embaràs

Població o col·lectiu: Dones que se sotmeten a una interrupció voluntària de l’embaràs

Variables principals: Variables sociodemogràfiques, dades econòmiques, nivell d’estudis, convivència, dades relacionades amb la reproducció i amb la interrupció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - i zones bàsiques de salut

Org. participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, centres privats (clíniques, etc.)

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 007

Denominació: Control sanitari de les aigües de consum humà

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer i divulgar la qualitat de l’aigua de consum humà per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població

Població o col·lectiu: Empreses subministradores d’aigua potable i pous de titularitat privada, etc.

Variables principals: Deficiències, mostres, resultats, instal·lacions, gestors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ajuntaments - gestors, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en suport digital

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 008

Denominació: Control sanitari de les aigües de bany del litoral

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer i divulgar la qualitat de les aigües de bany per avaluar-ne la repercussió en la salut de la població usuària

Població o col·lectiu: Aigües de litoral costaner

Variables principals: Deficiències, mostres, resultats, platges

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (al nivell de platja)

Org. participants: Ajuntaments - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Comissió Europea, Ministeri de Medi Ambient

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en suport digital

Calendari difusió: Setmanal

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 009

Denominació: Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar des del punt de vista epidemiològic les malalties de declaració obligatòria i detectar l’ocurrència anormal d’aquestes malalties per adoptar mesures de control

Població o col·lectiu: Persones afectades per malaltia

Variables principals: Dades personals, epidemiològiques, clíniques i de laboratori de part de les malalties

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - i zones bàsiques de salut

Org. participants: Ib-salut - Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, centres privats de l’àmbit sanitari

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper - i electrònica

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 010

Denominació: Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució i les característiques del consum problemàtic de drogues psicoactives

Població o col·lectiu: Persones usuàries de drogues

Variables principals: Dades personals, epidemiològiques, patrons de consum, dades clíniques i de laboratori

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Consells insulars, Ib-Salut - altres òrgans (jutjats, instituts forenses, etc.), centres privats concertats, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper - i electrònica

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 012

Denominació: Sistema d’identificació de desigualtats en salut

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Descriure el patró territorial de les desigualtats en salut i analitzar la relació entre els determinants socioeconòmics de la salut i les desigualtats en salut

Població o col·lectiu: Població resident a les Illes Balears

Variables principals: Dades demogràfiques, socioeconòmiques i epidemiològiques

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres

Org. participants: SOIB (dades SISPE) - INE

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 013

Denominació: Cens d’establiments alimentaris

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Elaborar i mantenir el cens per tal de planificar la gestió del risc dels establiments alimentaris

Població o col·lectiu: Establiments alimentaris obligats a estar censats

Variables principals: Sectors alimentaris i fases

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 014

Denominació: Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’animals que han estat objecte de control sanitari abans de destinar-se al consum humà

Població o col·lectiu: Escorxadors

Variables principals: Nombre i quilograms per tipus d’animal sacrificat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 017

Denominació: Sistema d’informació sobre sida i VIH

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Vigilar l’epidèmia de sida i VIH

Població o col·lectiu: Persones afectades per la sida o el VIH

Variables principals: Dades personals, epidemiològiques i clíniques

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ib-Salut - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, xarxa sanitària privada

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Publicació en paper - i electrònica

Calendari difusió: Semestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 018

Denominació: Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució en el consum de drogues en la població escolar de 14 a 18 anys

Població o col·lectiu: Alumnes de 14 a 18 anys escolaritzats a l’ensenyament secundari

Variables principals: Variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb el volum i freqüència de consum de drogues, amb la percepció de risc de consum de drogues i percepció de facilitat d’adquisició

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Pla Nacional sobre Drogues - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web del PADIB

Calendari difusió: Bianual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 18 301 019

Denominació: Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució en el consum de drogues en la població de 15 a 64 anys

Població o col·lectiu: Població de 15 a 65 anys

Variables principals: Variables sociodemogràfiques i variables relacionades amb el volum i freqüència de consum de drogues, amb la percepció de risc de consum de drogues i percepció de facilitat d’adquisició

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Pla Nacional sobre Drogues - Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web del PADIB

Calendari difusió: Bianual

Tipus activitat: Consolidada

 

19 Conselleria d’Economia i Competitivitat

Núm. d’identificació: 19 201 001

Denominació: Revista de conjuntura econòmica

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Analitzar i conèixer la conjuntura econòmica recent a partir dels indicadors econòmics més rellevants

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Conjuntura econòmica nacional i internacional, de l’economia balear per sectors, de la demanda interna, del mercat laboral i dels preus. Anàlisi dels principals indicadors de sostenibilitat i de medi ambient

Àmbit geogràfic: Bàsicament autonòmic, encara que fa referència a l’entorn

Desag. territorial: Insular

Org. participants: IBESTAT, conselleries - EUROSTAT, INE, ministeris i organismes privats

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Quadrimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 201 002

Denominació: Moment econòmic de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Difondre i analitzar la conjuntura més recent de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Anàlisi de conjuntura nacional i internacional, dels sectors de la indústria i de la construcció, del sector turístic, del transport, del mercat laboral i dels preus

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: IBESTAT, conselleries - EUROSTAT, INE, ministeris, organismes privats, etc.

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 201 004

Denominació: Indicadors sintètics de l’economia balear

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Elaboració de síntesi i anàlisi amb resultats procedents d’altres fonts

Població o col·lectiu: Sectors econòmics

Variables principals: Indicadors sintètics de l’activitat global, per sectors i per illes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Conselleries, IBESTAT - INE, ministeris i organismes privats

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 19 204 004

Denominació: Energia elèctrica a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Energia

Objectiu i finalitats: Conèixer el consum elèctric a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses productores d’energia

Variables principals: Consum en barres i altres

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: GESA i EL GAS

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió:

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 204 007

Denominació: Balanç energètic de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Energia

Objectiu i finalitats: Conèixer l’estructura de la producció energètica i del consum d’energia a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Producció i distribució d’energia

Variables principals: Per cada font d’energia, importacions, producció, consum, transformació d’energia, consum per sectors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Conselleria de Presidència i Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori - Gesa-Endesa, Red Eléctrica Española, Vall de Sóller Energia SLU, Gesa Gas, Repsol-Butano, CLH, productors en règim especial, altres empreses anàlogues

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 207 001

Denominació: Directori de fires i mercats de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comerç

Objectiu i finalitats: Difondre el tipus de fira, la localitat i les dates de les fires i els mercats

Població o col·lectiu: Ajuntaments i altres entitats organitzadores de fires i mercats

Variables principals: Nom i tipus de fira i mercat, localitat i municipi, dates de realització

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ajuntaments

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 213 002

Denominació: Resum de recaptació

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector públic

Objectiu i finalitats: Disposar d’informació sobre recaptació dels tributs cedits totalment o parcialment a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Tributs i taxes

Variables principals: Drets reconeguts i obligacions reconegudes de la CAIB, organismes autònoms i Ib-Salut desagregats per capítols

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. Intervenció CAIB, ATIB - Agència Estatal d’Administració Tributària, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 19 215 001

Denominació: Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

Objectiu i finalitats: Analitzar el grau de digitalització de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

Variables principals: Equipament i ús de les TIC, tipus de dispositiu mòbil, ús de productes TIC, serveis d’Internet emprats, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Supramunicipal

Org. participants: Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) - INE

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Altres - Al web de l’OBSI (obsi.ibit.org)

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 250 003

Denominació: Costs d’insularitat

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres econòmiques

Objectiu i finalitats: Quantificar el cost econòmic del fet insular a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Agents econòmics amb relació fora de l’illa

Variables principals: Cost econòmic de la insularitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, consells insulars, Ports de les Illes Balears, AENA

Cost estimatiu:-

Oblig. de col·laborar: Empreses dedicades al transport de mercaderies. Empreses amb relació fora de l’illa de residència

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web unitat responsable

Calendari difusió: Esporàdica

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 19 302 002

Denominació: Contractes registrats en el SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució dels contractes laborals

Població o col·lectiu: Treballadors que han registrat un contracte de treball

Variables principals: Sexe, edat, nivell d’estudis, activitat econòmica (dos dígits), ocupació (quatre dígits), durada del contracte, tipus de contracte, nacionalitat, municipi centre de treball i del treballador, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - (amb possibilitat de descendir al nivell de codi postal)

Org. participants: SOIB

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 003

Denominació: Demandants inscrits a les oficines del SOIB

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment dels demandants inscrits a les oficines del SOIB

Població o col·lectiu: Demandants inscrits a les oficines del SOIB

Variables principals: Sexe, edat, nivell d’estudis, activitat econòmica (dos dígits), ocupació demanada (vuit dígits), durada de la demanda, nacionalitat, municipi del demandant, àmbit de recerca d’ocupació, perceptor de prestació, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - (amb possible desagregació per codis postals)

Org. participants: SOIB

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 004

Denominació: Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l’anàlisi del mercat de treball dels municipis

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Població per sexe, edat, nacionalitat; ocupats afiliats per règim i sector econòmic; empreses afiliades per sector econòmic; demandants d’ocupació; persones aturades per sector econòmic i per col·lectius d’atenció preferent; contractes per tipus

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: SOIB - INE, Tresoreria General de la Seguretat Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 005

Denominació: Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l’anàlisi mensual del mercat de treball a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Ocupats afiliats per règims a les Illes Balears; aturats registrats per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada i illa; contractació registrada per edat, sexe, nacionalitat, sector econòmic, durada, tipus i illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: SOIB - MEYSS

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 006

Denominació: Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l’anàlisi de l’evolució del mercat de treball de les Illes Balears (dades EPA)

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Sexe, edat, situació laboral, sector econòmic

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 008

Denominació: Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment i l’anàlisi del mercat laboral balear

Població o col·lectiu: Mercat de treball

Variables principals: Sexe, tram d’edat, nacionalitat, situació laboral, sector econòmic, grup professional, tipus de jornada, accidents laborals, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: SOIB, conselleries - MEYSS

Cost estimatiu: Baix (igual o inferior a 10.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 014

Denominació: Empreses cooperatives

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Seguiment de l’evolució de les empreses cooperatives a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses cooperatives

Variables principals: Municipi, nombre de treballadors, nombre de socis, objecte social

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 017

Denominació: Accidents laborals registrats a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució de la sinistralitat laboral a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Treballadors accidentats

Variables principals: Sexe, edat, nacionalitat, ocupació, lloc, tipus i gravetat de l’accident, sector econòmic, classificació CNAE, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 018

Denominació: Convenis col·lectius

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Evolució dels convenis col·lectius a la CAIB

Població o col·lectiu: Convenis col·lectius del mercat de treball

Variables principals: Sector, nombre de treballadors afectats, increment salarial pactat, nombre d’empreses afectades

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - sector, empresa, àmbit geogràfic

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Contínua

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 19 302 019

Denominació: Expedients de regulació de l’ocupació

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució dels expedients de regulació de l’ocupació a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses en regulació d’ocupació

Variables principals: Municipi de la raó social, activitat econòmica, causa, nombre de treballadors afectats, tipus de regulació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal - (de la raó social)

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 020

Denominació: Infraccions laborals instruïdes

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució de les infraccions en matèria de relacions laborals

Població o col·lectiu: Entitats sancionades en matèria de relacions laborals

Variables principals: Tipus d’infracció, quantia de la sanció

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Inspecció de Treball i Seguretat Social

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 026

Denominació: Societats laborals constituïdes

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment del nombre de les noves societats laborals constituïdes

Població o col·lectiu: Societats laborals

Variables principals: Societats laborals registrades, municipi, activitat econòmica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 029

Denominació: Eleccions sindicals a les Illes Balears

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de les eleccions sindicals que tenen lloc a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Comitès d’empresa i delegats de personal a partir dels resultats electorals

Variables principals: Nombre de representants elegits, nombre de treballadors afectats, activitat econòmica

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 031

Denominació: Vagues registrades

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment de les vagues registrades a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Agents socials

Variables principals: Activitat econòmica, període

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 19 302 032

Denominació: Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Fer el seguiment dels contractes de posada a disposició a les empreses de treball temporal de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses de treball temporal

Variables principals: Tipus de contracte

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

 

32 Consell Insular de Menorca

Núm. d’identificació: 32 208 017

Denominació: Empreses i establiments turístics

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques principals dels establiments i empreses turístics per al control i ordenament de l’oferta turística

Població o col·lectiu: Empreses i establiments turístics (establiments d’allotjament, bars/cafeteries i restaurants)

Variables principals: Unitats, places, tipus d’establiments (grup i modalitat), categoria, ubicació geogràfica, obertures, ampliacions (modificacions), tancaments (baixes), etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 209 010

Denominació: Volum de trànsit per carretera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el volum de trànsit per la xarxa viària insular, i també la densitat circulatòria

Població o col·lectiu: Vehicles que transiten per la xarxa viària

Variables principals: Tram, estació, trànsit (intensitat mitjana diària i percentatge de vehicles pesants)

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 209 011

Denominació: Autoritzacions de transport per carretera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’altes, baixes o modificacions i dels titulars de les autoritzacions del transport de viatgers

Població o col·lectiu: Titulars del transport autoritzat de viatgers

Variables principals: Nombre d’autoritzacions: altes, baixes o modificacions. Titulars. Transport: discrecional, regular, escolar, sanitari, etc.

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 250 004

Denominació: Llicències d’activitats

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres econòmics

Objectiu i finalitats: Conèixer les activitats objecte de llicència integrada

Població o col·lectiu: Empreses i entitats que sol·liciten la llicència integrada d’activitats corresponent

Variables principals: Nombre d’activitats per tipologia

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 311 043

Denominació: Directori d’entitats que presten serveis socials

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre d’entitats autoritzades a prestar serveis socials

Població o col·lectiu: Entitats inscrites i serveis autoritzats en el Registre Unificat de Serveis Socials

Variables principals: Dades identificatives de l’entitat (nom/raó social i dades de contacte), centres i tipus de servei que presten

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 314 007

Denominació: Directori d’entitats juvenils prestadores de serveis

Àrea: Societat

Secció temàtica: Joventut

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i la relació d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut

Població o col·lectiu: Entitats juvenils públiques i privades

Variables principals: Dades identificatives de les entitats i tipus de serveis que presten

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 32 405 001

Denominació: Xarxa de carreteres de titularitat insular

Àrea: Territori i Medi Ambient

Secció temàtica: Infraestructures i patrimoni construït

Objectiu i finalitats: Conèixer l’extensió i la tipologia de la xarxa viària de titularitat insular

Població o col·lectiu: Xarxa de carreteres i vials insulars

Variables principals: Km lineals, superfície en km2, tipologia de la carretera (primària/secundària), nombre de carrils i altres equipaments, vials

Àmbit geogràfic: Insular

Desag. territorial: Municipal

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

 

77 Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Núm. d’identificació: 77 101 004

Denominació: Explotació del cens de població 2011

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Censos

Objectiu i finalitats: Conèixer les característiques sociodemogràfiques de la població en data 11 de novembre de 2001

Població o col·lectiu: Població resident

Variables principals: Característiques de les llars, dels habitatges i sociodemogràfiques dels residents

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (inframunicipal)

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Altres

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 102 001

Denominació: Explotació del padró d’habitants

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer les característiques de la població de les Illes Balears i de la seva distribució territorial

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives del resident, data de naixement, nacionalitat, lloc de naixement, sexe, adreça postal, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (illa, comarca estadística, municipi, districte, secció, àrea bàsica de salut i barriada a Palma)

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 102 002

Denominació: Explotació de l’estadística de migracions

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Obtenir la totalitat de fluxos migratoris anuals interiors i part dels exteriors

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Sexe, data i lloc de naixement, nacionalitat, procedència i destinació del moviment

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 102 003

Denominació: Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de residents

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Nombre de residents, sexe

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres - (entitat singular, nuclis i disseminats)

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 102 005

Denominació: Noms i llinatges més freqüents de la població

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer la freqüència dels noms i els llinatges de la població

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Noms, llinatges i la seva freqüència

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 102 006

Denominació: Explotació del padró d’espanyols inscrits a les Balears residents a l’estranger (PERE Balears)

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Padrons

Objectiu i finalitats: Conèixer la població espanyola inscrita a les Illes Balears resident a l’estranger

Població o col·lectiu: Residents

Variables principals: País de residència, sexe, edat, lloc de naixement, municipi d’inscripció als efectes electorals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 103 001

Denominació: Depuració i explotació del Registre de Defuncions

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer les defuncions a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Defuncions de residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives del resident, causa de defunció, sexe, data de naixement, residència, mes de defunció, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 103 002

Denominació: Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de matrimonis a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades identificatives del resident, sexe, data de naixement, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 103 003

Denominació: Depuració i explotació del fitxer de parts

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer la fecunditat i la natalitat a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Població resident a la comunitat autònoma

Variables principals: Dades demogràfiques dels pares del nascut, del part i del nadó

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 103 004

Denominació: Noms més freqüents dels nounats

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Conèixer els noms més freqüents i la seva distribució territorial

Població o col·lectiu: Nounats

Variables principals: Nom, lloc de naixement, nacionalitat, territori, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 103 005

Denominació: Taules de mortalitat

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Moviment natural de la població

Objectiu i finalitats: Calcular les taules de mortalitat (supervivents, esperança de vida, etc.)

Població o col·lectiu: Defuncions de residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Taxa específica de mortalitat, risc de mort, supervivents, esperança de vida, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 106 001

Denominació: Índex de pressió humana (IPH)

Àrea: Demografia

Secció temàtica: Estimacions de població

Conèixer la pressió demogràfica diària a cada una de les illes formada per 2 components: població resident i població flotant

Objectiu i finalitats:

Població o col·lectiu: Població present a cada una de les illes en un dia determinat

Variables principals: Nombre de persones i illa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Conselleries, ports autonòmics - Ministeri de Foment, Ports de l’Estat, aeroports (AENA)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 201 013

Denominació: Comptabilitat anual de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Elaborar la seqüència de taules econòmiques segons la metodologia SEC 95

Població o col·lectiu: Activitat econòmica duta a terme a les Illes Balears

Variables principals: VAB, EBE, imposts, subvencions, remuneració d’assalariats, PIB, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Conselleries, consells insulars - INE, ministeris

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT - i en paper

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 201 014

Denominació: Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comptes econòmics

Objectiu i finalitats: Obtenir dades trimestrals de l’evolució de les principals macromagnituds econòmiques de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Activitats econòmiques

Variables principals: VAB, EBE, imposts, subvencions,remuneració d’assalariats, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: Conselleries - INE, ministeris

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 203 014

Denominació: Explotació de l’enquesta industrial d’empreses

Àrea: Economia

Secció temàtica: Indústria

Objectiu i finalitats: Proporcionar informació sobre l’activitat industrial de les empreses

Població o col·lectiu: Empreses amb activitat principal industrial (classificades segons la CNAE-2009 en les activitats B, C i D)

Variables principals: Informació sobre ocupació, ingressos, despeses, inversió, etc., per agrupacions d’activitat i per sectors d’activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 203 015

Denominació: Explotació de l’enquesta industrial anual de productes

Àrea: Economia

Secció temàtica: Indústria

Objectiu i finalitats: Proporcionar informació precisa i fiable sobre un conjunt de productes industrials que inclouen una part important del sector industrial

Població o col·lectiu: Empreses amb activitat principal industrial (classificades segons la CNAE2009 en les activitats B, C i D)

Variables principals: Quantitat i valor dels productes industrials produïts

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 203 016

Denominació: Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Indústria

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució dels preus dels productes industrials

Població o col·lectiu: Empreses industrials (classificades segons la CNAE-2009 en les activitats B, C i D)

Variables principals: Índex de preu per grans sectors institucionals i seccions de la CNAE 2009

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 203 017

Denominació: Índex de producció industrial (IPI)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Indústria

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució de la producció industrial

Població o col·lectiu: Empreses industrials (classificades segons la CNAE-2009 en les activitats B, C i D)

Variables principals: Índex de producció per sectors industrials i institucionals

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 204 008

Denominació: Producció i demanda d’energia elèctrica

Àrea: Economia

Secció temàtica: Energia

Objectiu i finalitats: Conèixer la producció i demanda d’energia elèctrica a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Demanda d’energia elèctrica (megawatts/hora)

Variables principals: Demanda, producció per règim

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Red Eléctrica Española (REE)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 206 001

Denominació: Estadística de visats d’obra

Àrea: Economia

Secció temàtica: Construcció

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de projectes, els metres i el pressupost

Població o col·lectiu: Projectes visats d’obra pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

Variables principals: Nombre, pressuposts i metres dels projectes visats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 206 002

Denominació: Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Construcció

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i la tipologia de les llicències d’obra atorgades

Població o col·lectiu: Llicències d’obra atorgades pels ajuntaments

Variables principals: Nombre, pressupost i superfície per tipus d’obra

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Foment

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 207 006

Denominació: Explotació de l’índex de comerç al detall

Àrea: Economia

Secció temàtica: Comerç

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució mensual de la xifra de negoci del comerç al detall per sectors

Població o col·lectiu: Xifra de negoci del comerç al detall

Variables principals: Índex de xifra de negoci per sector

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 208 002

Denominació: Flux de turistes a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Donar a conèixer a la societat i, en particular, al sector el nombre de turistes arribats a les Illes per poder prendre decisions estratègiques pel que fa al cas

Població o col·lectiu: Passatgers arribats a les Illes Balears

Variables principals: Tipus d’allotjament, organització del viatge, país de residència, principal illa visitada, nombre de turistes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: IBESTAT - Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (Institut d’Estudis Turístics, amb la seva operació Frontur)

Cost estimatiu: Alt (més de 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 208 004

Denominació: Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer la despesa generada pels turistes a les Illes Balears i prendre decisions estratègiques pel que fa al cas

Població o col·lectiu: Turistes que visiten les Illes Balears

Variables principals: Diverses. Les principals són les de despesa i el nombre d’estades turístiques, però també conté variables sociodemogràfiques i de comportament dels turistes

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: IBESTAT - IET

Cost estimatiu: Alt (més de 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de la unitat estadística responsable

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 208 012

Denominació: Enquesta d’ocupació en apartaments turístics

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el grau d’ocupació dels establiments d’apartaments turístics

Població o col·lectiu: Apartaments turístics

Variables principals: Establiments, pernoctacions de viatgers, categoria de l’establiment, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Altres

Org. participants: Conselleria de Turisme i Esports, Consells Insulars - INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 208 013

Denominació: Enquesta d’ocupació hotelera

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer el grau d’ocupació dels establiments hotelers

Població o col·lectiu: Establiments hotelers

Variables principals: Establiments, pernoctacions viatgers, categoria de l’establiment, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Zones turístiques i illes

Org. participants: Conselleria de Turisme i Esports, consells insulars - INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 208 014

Denominació: Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Analitzar l’evolució dels preus dels apartaments turístics

Població o col·lectiu: Apartaments turístics

Variables principals: Índex de preus, grandària de l’apartament, tipus de tarifa

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 208 015

Denominació: Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Àrea: Economia

Secció temàtica: Turisme

Objectiu i finalitats: Conèixer l’ADR i REVPAR mensual i la seva evolució

Població o col·lectiu: Establiments hotelers situats a les Illes Balears

Variables principals: ADR i REVPAR i categoria de l’hotel

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: ATB - INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 209 008

Denominació: Explotació del trànsit aeri

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer les dades del trànsit aeri als aeroports de les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses aèries

Variables principals: Trànsit d’aeronaus per any, mes, illa, regular/xàrter, nacional/internacional

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: AENA

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 209 009

Denominació: Explotació de les matriculacions de vehicles

Àrea: Economia

Secció temàtica: Transports

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre de matriculacions per tipus de vehicles a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Vehicles matriculats a les Illes Balears

Variables principals: Any, mes, illa, municipi i tipus de vehicle

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Direcció General de Trànsit (Ministeri de l’Interior)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 211 001

Denominació: Explotació del fitxer de comerç exterior

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector exterior

Objectiu i finalitats: Conèixer, per a cada període, tant el valor com el pes de les exportacions i les importacions

Població o col·lectiu: Importació i exportació de productes a l’estranger

Variables principals: Importacions i exportacions per país d’origen o destinació, codi de la nomenclatura combinada, duana, domicili fiscal, pes per quilogram, unitats i valor

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: AEAT

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 211 002

Denominació: Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector exterior

Objectiu i finalitats: Seguiment de l’avaluació del valor, els preus i el volum de les exportacions

Població o col·lectiu: Importacions i exportacions de productes a l’estranger

Variables principals: Índex del valor de les importacions/exportacions per país d’origen i destinació, codi de la nomenclatura combinada, duana, domicili fiscal

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 212 001

Denominació: Hipoteques

Àrea: Economia

Secció temàtica: Sector financer

Objectiu i finalitats: Estimar el nombre d’hipoteques constituïdes per illes segons el tipus de finca i entitat prestamista

Població o col·lectiu: Hipoteques constituïdes

Variables principals: Constitució hipoteques per tipus de finca i d’entitat prestamista

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants:

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 214 001

Denominació: Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial

Àrea: Economia

Secció temàtica: Preus i salaris

Objectiu i finalitats: Conèixer l’estructura dels salaris i la seva distribució

Població o col·lectiu: Treballadors per compte d’altri que presten els seus serveis a un compte de cotització de la Seguretat Social a les Illes Balears

Variables principals: Guany mitjà anual per treballador, per hora, sexe, edat, nacionalitat, tipus de contracte, tipus d’ocupació i sector d’activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Altres

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 214 002

Denominació: Explotació de l’Enquesta anual de cost laboral

Àrea: Economia

Secció temàtica: Preus i salaris

Objectiu i finalitats: Conèixer els nivells anuals del cost laboral mitjà per treballador, amb detall dels seus principals components

Població o col·lectiu: Comptes de cotització localitzades a les Illes Balears

Variables principals: Cost laboral mitjà anual per treballador, per hora, tipus de jornada, sector d’activitat i nombre de treballadors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 214 003

Denominació: Explotació de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Preus i salaris

Objectiu i finalitats: Conèixer el cost laboral mitjà trimestral dels treballadors i els seus components a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Comptes de cotització de les empreses de les Illes Balears

Variables principals: Cost laboral mitjà trimestral per treballador, per hora, tipus de jornada, sector d’activitat i nombre de treballadors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 215 003

Denominació: Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D

Àrea: Economia

Secció temàtica: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

Objectiu i finalitats: Proporcionar informació dels recursos econòmics i humans destinats a recerca per tots els sectors econòmics, amb la finalitat de conèixer l’esforç en recerca

Població o col·lectiu: Sector econòmic

Variables principals: Despesa i personal dedicat a R+D, per sectors econòmics

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 215 004

Denominació: Explotació de l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

Àrea: Economia

Secció temàtica: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

Objectiu i finalitats: Proporcionar informació sobre l’estructura del procés d’innovació i mostrar les relacions entre el procés i l’estratègia tecnològica de les empreses, els factors que influeixen en la seva capacitat per innovar i el rendiment econòmic de les empreses

Població o col·lectiu: Sector empresarial

Variables principals: Despesa destinada a activitats innovadores

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 215 005

Denominació: Explotació de l’Enquesta sobre l’ús de les TIC a les empreses

Àrea: Economia

Secció temàtica: Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

Objectiu i finalitats: Analitzar la implantació i l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i del comerç electrònic en el sector empresarial

Població o col·lectiu: Sector empresarial

Variables principals: Ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC): ordinadors, xarxa d’àrea local (LAN), connexió a Internet, intranet, extranet, correu electrònic i comerç electrònic per branca d’activitat econòmica, grandària segons els trams d’empleats

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 216 005

Denominació: Directori d’empreses

Àrea: Economia

Secció temàtica: Empreses

Objectiu i finalitats: Disposar d’un directori amb informació bàsica de les empreses ubicades a les Illes Balears

Població o col·lectiu: Empreses ubicades a les Illes Balears

Variables principals: NIF, sector d’activitat, nombre d’ocupats, adreça, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: ATIB, conselleries, consells insulars i ajuntaments - AEAT, SS, INE

Cost estimatiu: Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 216 018

Denominació: Indicadors de confiança empresarial (ICE)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Empreses

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució de la confiança empresarial en la marxa del negoci. Previsió sobre el següent trimestre

Població o col·lectiu: Establiments d’empreses ubicats a les Illes Balears

Variables principals: Marxa del negoci, ocupació, nivell de preus, facturació, inversió, sector d’activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: INE, cambres de comerç (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera)

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: Empreses

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 216 019

Denominació: Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)

Àrea: Economia

Secció temàtica: Empreses

Objectiu i finalitats: Informació de la població d’empreses implantades en el territori balear

Població o col·lectiu: Empreses donades d’alta a la Seguretat Social en el territori de les Illes Balears

Variables principals: Naixement, mort i supervivència de les empreses

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: TGSS

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 250 001

Denominació: Explotació de l’Enquesta anual de serveis

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres econòmiques

Objectiu i finalitats: Disposar d’informació sobre les empreses del sector de serveis

Població o col·lectiu: Empreses amb activitat principal dins les seccions H, I, G, J, L, M, N, R i S de la CNAE-09

Variables principals: Personal ocupat, xifra de negocis, ingressos i despeses d’explotació, consums, despeses de personal, imposts, inversions per diferents agrupacions d’activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 250 002

Denominació: Explotació de l’indicador d’activitat del sector de serveis

Àrea: Economia

Secció temàtica: Altres econòmiques

Objectiu i finalitats: Conèixer l’evolució mensual de la xifra de negoci i del nombre d’ocupats del sector de serveis

Població o col·lectiu: Xifra de negoci i nombre d’ocupats del sector de serveis

Variables principals: Xifra de negoci, nombre d’ocupats i sectors

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Mensual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 301 015

Denominació: Explotació de l’Enquesta de morbiditat hospitalària

Àrea: Societat

Secció temàtica: Salut

Objectiu i finalitats: Mesurar l’estructura i l’evolució de la morbiditat hospitalària

Població o col·lectiu: Persones malaltes que han ingressat en hospitals públics o privats

Variables principals: Malalts donats d’alta, per diagnòstic, sexe, grup d’edat, motiu de l’alta i urgència de l’ingrés, durada de l’ingrés, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 302 033

Denominació: Explotació de l’Enquesta de població activa (EPA)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Obtenir dades de la força del treball i de les seves diverses categories (ocupats, aturats), i també de la població aliena al mercat laboral (inactius)

Població o col·lectiu: Població

Variables principals: Població segons sexe, edat, estat civil, nacionalitat, estudis, relació amb l’activitat

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 302 037

Denominació: Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Conèixer les empreses i treballadors afiliats a la Seguretat Social

Població o col·lectiu: Empreses i treballadors afiliats

Variables principals: Compte de cotització, CNAE, grandària de les empreses, NIF, règim afiliació, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 302 039

Denominació: Anàlisi territorial del mercat de treball

Àrea: Societat

Secció temàtica: Mercat de treball

Objectiu i finalitats: Dur a terme una desagregació territorial actualitzada de les sèries d’afiliats a la Seguretat Social

Població o col·lectiu: Afiliats a la Seguretat Social

Variables principals: Sexe, nacionalitat, activitat, edat, municipi de residència del treballador

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Municipal

Org. participants: TGSS, INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Trimestral

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 306 001

Denominació: Explotació de l’Enquesta de condicions de vida (ECV)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Nivell, qualitat i condicions de vida

Objectiu i finalitats: Estudiar la pobresa i desigualtat, fer el seguiment de la cohesió social al territori del seu àmbit i estudiar les necessitats de la població, i l’impacte de les polítiques socials i econòmiques sobre les llars i les persones

Població o col·lectiu: Llars principals dels residents

Variables principals: Situació econòmica, pobresa, privació, protecció mínima, igualtat de tractament, ocupació, activitat, formació professional permanent, jubilacions, pensions, estatus socioeconòmic de la gent gran, nivell de formació

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 306 002

Denominació: Explotació de l’Enquesta de pressuposts familiars (EPF)

Àrea: Societat

Secció temàtica: Nivell, qualitat i condicions de vida

Objectiu i finalitats: Subministrar informació anual sobre la naturalesa i destinació de les despeses de consum i sobre diverses característiques relatives a les condicions de vida de les llars

Població o col·lectiu: Llars residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Despesa total de les llars, despesa mitjana per llar i per persona en béns i serveis en termes monetaris, despesa mitjana per llar i per persona segons grups de despesa, característiques de les llars i del sustentador principal

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Núm. d’identificació: 77 311 038

Denominació: Explotació del fitxer de pensionistes

Àrea: Societat

Secció temàtica: Benestar i protecció social

Objectiu i finalitats: Conèixer el nombre i les característiques dels pensionistes

Població o col·lectiu: Pensionistes residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Sexe, edat, tipus de pensió, etc.

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Insular

Org. participants: Ministeri de Treball i Immigració

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Experimental

Núm. d’identificació: 77 312 002

Denominació: Explotació de l’Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars

Àrea: Societat

Secció temàtica: Societat de la informació

Objectiu i finalitats: Ús i equipament de les noves tecnologies per part de les persones que viuen en llars familiars

Població o col·lectiu: Llars residents a la comunitat autònoma

Variables principals: Equipament de les TIC, tipus d’ús i freqüència classificats per variables sociodemogràfiques

Àmbit geogràfic: Autonòmic

Desag. territorial: Autonòmica

Org. participants: INE

Cost estimatiu: Irrellevant

Oblig. de col·laborar: -

Compensació: -

Suport difusió: Pàgina web de l’IBESTAT

Calendari difusió: Anual

Tipus activitat: Consolidada

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma