Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 7297
Decret 18/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Preàmbul

El Decret 109/2010, de 15 d’octubre, va aprovar el primer Pla d’Estadística de les Illes Balears per al període 2010-2013. Amb això es pretenia exercir la competència exclusiva que en matèria d’estadística estableix l’article 30.32 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. En aquest mateix sentit, la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, ja establia en el títol II, que regula l’activitat estadística, que els plans estadístics quadriennals i els programes anuals que els despleguen són els instruments mitjançant els quals s’ha de dur a terme la promoció, l’ordenació i la planificació de les estadístiques declarades d’interès de la Comunitat Autònoma. Posteriorment, la Llei 1/2010, de 17 de maig, per la qual es modifica la Llei autonòmica d’estadística, va simplificar els procediments pels quals s’han d’aprovar els plans i els programes, amb la finalitat de superar els entrebancs que havien dificultat la seva posada en marxa. D’aquesta manera, els plans s’aproven mitjançat un decret del Govern de les Illes Balears i els programes, mitjançant un acord del Consell de Govern.

Després d’haver duit a terme el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 i dels quatre programes anuals que l’han desplegat, estam en condicions de fer una anàlisi de l’execució, i d’establir d’una manera més pragmàtica les bases sobre les quals s’ha de configurar aquest nou Pla d’Estadística per al període 2014-2017.

Pel que fa al balanç de l’execució del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013, s’ha de dir que ha tingut un caràcter plenament experimental. Han estat uns anys de tempteig en els quals s’han configurat i consolidat les unitats estadístiques de les diverses conselleries del Govern, i s’ha iniciat de manera regular l’execució de les operacions estadístiques que els assignaven els programes anuals. El nivell d’execució de les operacions assolides és més que evident: el programa anual corresponent a 2010 incloïa un total de 142 operacions, de les quals se’n dugueren a terme el 90,14 % i se’n difongué el 71,83 %; el programa corresponent a 2011 incloïa un total de 178 operacions, el 88,20 % de les quals es dugué a terme i se’n difongué el 87,26 %; el programa corresponent a 2012 incloïa un total de 163 operacions, de les quals se’n dugué a terme el 94,48 % i se’n difongué el 87,66 %, i, finalment, el programa anual corresponent a 2013 ha inclòs un total de 180 operacions, de l’execució i difusió de les quals encara no es disposa de dades, tot i que apunten a uns percentatges que superaran els dels exercicis anteriors. Aquestes dades posen de manifest que durant aquests anys s’ha anat consolidat de manera efectiva la tasca estadística que du a terme la Comunitat Autònoma, d’acord amb els objectius que inicialment s’havien marcat. A aquesta situació hi ha contribuït de manera decisiva l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), el qual no tan sols ha duit a terme les operacions centrals del sistema estadístic autonòmic, sinó que amb la seva tasca ha assessorat, format i coordinat l’actuació de les unitats estadístiques de les conselleries del Govern. Com a element més rellevant d’aquest període cal assenyalar l’aposta decidida per les noves tecnologies, en particular pel que fa a la difusió de les dades i a la interrelació amb els usuaris de la informació estadística de proximitat. A títol d’exemple s’ha d’esmentar la posada en marxa del nou web interactiu de l’IBESTAT, el qual, amb més de 40.000 visites anuals, és un servei que s’adapta a les demandes d’informació específica o a la carta dels usuaris i fins i tot els permet accedir a l’actualització de les dades a través de les xarxes socials.

El principal objectiu del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, que s’aprova amb aquest Decret, és consolidar el Sistema Estadístic de les Illes Balears. Això significa que tant l’IBESTAT com les unitats estadístiques de les conselleries del Govern, com també els consells insulars, un cop s’incorporin al Sistema Estadístic de les Illes Balears, han de ser capaços de dur a terme una tasca estable que es caracteritzi pel rigor metodològic dels seus productes i per l’optimització dels recursos existents. Tot això amb la finalitat d’oferir a la ciutadania estadístiques fiables, amb un alt valor afegit pel que fa a la desagregació de la dada i sense suposar un increment addicional de la despesa pública. En aquest sentit, s’ha de dir que bona part de l’activitat productiva de l’IBESTAT està determinada per la demanda d’informació, en els àmbits balear o insular, de les variables que contenen els fitxers estadístics de les grans operacions de referència (censos, Padró, MNP, EPA, IPI, IPRI, ICM, ICE, etc.). La territorialització d’aquesta informació arreu de l’Estat és tasca dels instituts autonòmics i és possible gràcies a l’establiment dels convenis de col·laboració corresponents amb les entitats que duen a terme els treballs de camp o l’explotació de la dada, del Govern d’Espanya o de la Unió Europea. Per la seva banda, les unitats estadístiques de les conselleries del Govern i dels consells insulars centraran més la seva activitat en les explotacions estadístiques dels registres administratius dels quals són titulars. D’aquesta manera s’aconseguirà disposar d’un plus d’informació que és fonamental per conèixer realment el territori i les activitats que s’hi desenvolupen, la qual cosa és imprescindible a l’hora d’analitzar o d’emprendre qualsevol tipus d’actuació referent a les demandes i les potencialitats dels diversos àmbits que defineixen l’economia o la societat de les Illes Balears.

Pel que fa al contingut del Pla 2014-2017, s’estructura en set annexos. L’annex 1 correspon a l’articulat en el qual s’estableixen les condicions generals pel que fa a la vigència i execució del Pla, i els grans objectius que es persegueixen. Entre aquests cal esmentar l’especial referència a garantir l’accés a la informació per part dels usuaris de l’estadística pública autonòmica, consolidar les operacions que ja es duen a terme i crear-ne de noves a partir de la demanda de la societat. La qualitat, fruit del rigor metodològic, és una de les fites que s’estableixen pel que fa als procediments corresponents a la producció i difusió de dades; en aquest sentit, es fa referència als projectes tècnics, als instruments de difusió de les dades i a la seva periodització. D’altra banda, també s’han intentat aclarir tots aquells elements de coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears que han de facilitar la transferència d’informació entre les fonts originàries de les dades i els titulars de les operacions estadístiques corresponents.

En la resta dels annexos del Pla es concreten els aspectes més genèrics que s’indiquen en l’articulat. Així, en l’annex 2 consta la relació detallada de les operacions que integren el Pla ordenades per àrea i secció temàtica. L’annex 3 inclou aquesta mateixa relació ordenada per la unitat estadística responsable, d’acord amb l’organigrama del Govern de les Illes Balears en el moment de l’aprovació. En l’annex 4 es ratifica l’assignació dels codis corresponents a les àrees i seccions temàtiques. En l’annex 5 s’inclouen els elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques pel que fa a la descripció dels elements que les integren; concretament, s’estableix el model de fitxa d’inventari i es defineixen els elements i els conceptes que la integren. En l’annex 6 s’estableix una proposta d’estructuració del document metodològic que, juntament amb la fitxa d’inventari, constitueix el projecte tècnic de cadascuna de les activitats estadístiques. En l’annex 7 es concreta el model que s’ha de fer servir com a calendari de difusió estadística, per tal de donar a conèixer als usuaris quan i amb quina periodicitat podran disposar de les dades corresponents a les estadístiques oficials de la Comunitat Autònoma.

Finalment i per resumir, s’ha intentat centrar el Pla en les activitats que realment disposin dels mitjans per dur-les a terme i que poden ser rellevants per a l’interès general de la ciutadania, els sectors econòmics i les administracions públiques. Això ha fet que, respecte del Pla 2010-2013, de les 234 operacions estadístiques que l’integren, 46 s’hagin descartat per a aquesta nova fase, mentre que se n’hi incorporen 22 de noves, la qual cosa suposa un total de 210 operacions estadístiques per a aquest nou Pla 2014-2017.

Per això, a proposta del conseller d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 25 d’abril de 2014,

DECRET

Article únic

Aprovació del Pla d’Estadística

S’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, com a instrument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixen els annexos d’aquest Decret.

Disposició addicional primera

Informe d’avaluació

Un cop exhaurida la vigència del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha d’elaborar, en el termini de sis mesos, un informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla.

Disposició addicional segona

Inventari de fonts i registres

S’encarrega a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears que, durant el període de vigència d’aquest Pla, confeccioni un inventari permanent de fonts, registres administratius i altres sistemes d’informació amb finalitat estadística.

Disposició final primera

Habilitació normativa

S’autoritza el conseller d’Economia i Competitivitat perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 25 d’abril de 2014

El President,

José Ramón Bauzá Díaz

El conseller d’Economia i Competitivitat,

Joaquín García Martínez

ANNEX 1

Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017. Establiment d’objectius i regulació dels

procediments que s’han de dur a terme per a l’execució del Pla

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Definició

1. El Pla d’Estadística és l’instrument marc de col·laboració entre les institucions o entitats que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears per dur a terme estadístiques declarades d’interès autonòmic.

2. El Pla d’Estadística emmarca, igualment, la relació de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de les Illes Balears amb l’Institut Nacional d’Estadística, com també amb els altres organismes públics estatals, de la resta de comunitats autònomes, europeus o internacionals.

Aquesta col·laboració ha de tenir com a finalitats principals:

 1. Establir un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.
 2. Aprofitar al màxim les informacions existents i disponibles.
 3. Evitar duplicitats innecessàries.
 4. Posar en comú el desenvolupament de les tecnologies de tractament de dades i de difusió.

Article 2

Extensió d’objectius

El Pla d’Estadística que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix els objectius per al període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2017.

Article 3

Execució de les activitats

Les activitats que contenen els programes estadístics anuals, en desplegament d’aquest Pla d’Estadística, les han de dur a terme els òrgans i les institucions que s’integren en el Sistema Estadístic de les Illes Balears, mitjançant les seves unitats estadístiques o equivalents, de manera directa o en col·laboració amb altres entitats mitjançant acords, convenis o contractes, si escau.

CAPÍTOL II

Objectius del Pla

Article 4

Objectius generals

Els objectius generals del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, que constitueixen els criteris essencials per aplicar-lo i interpretar-lo, són els següents:

 1. Disposar de la informació estadística que permeti el coneixement demogràfic, social, econòmic, territorial i mediambiental de les Illes Balears, de manera que sigui útil a les institucions públiques i als agents econòmics i socials per prendre decisions.
 2. Garantir a la ciutadania l’accés a la informació estadística oficial, d’acord amb el principi de transparència.
 3. Refermar l’IBESTAT com a coordinador del sistema estadístic autonòmic i productor genèric de les estadístiques de referència, així com les unitats estadístiques de les conselleries com a productores de dades sectorials.
 4. Incorporar els consells insulars a l’estructura estadística de les Illes Balears.
 5. Consolidar les estadístiques vigents i estructurar-ne de noves d’acord amb les demandes d’informació que es considerin preferents per a la Comunitat Autònoma.
 6. Fomentar totes les actuacions que garanteixin la qualitat i la fiabilitat de les estadístiques públiques de les Illes Balears.

Article 5

Objectius instrumentals

Els objectius instrumentals que s’han de procurar satisfer amb la inclusió d’una activitat estadística en el Pla i en els programes anuals són els següents:

 1. Impulsar la col·laboració i la coordinació entre les administracions autonòmica, insulars i municipals per obtenir dades amb la màxima desagregació territorial possible.
 2. Col·laborar amb l’Institut Nacional d’Estadística, els ministeris i amb la resta d’òrgans centrals d’estadística de les comunitats autònomes per establir criteris homologats, intercanviar informació o confeccionar activitats conjuntes.
 3. Promoure la formació estadística del personal vinculat al Sistema Estadístic de les Illes Balears i de l’Administració pública de les Illes Balears en general, de manera coordinada amb l’Escola Balear d’Administració Pública.
 4. Dur a terme tasques de promoció i formació respecte dels productes estadístics adreçades als possibles usuaris.
 5. Afavorir l’homogeneïtzació estadística pel que fa al tractament de les dades i la presentació dels resultats.
 6. Contribuir a estabilitzar i optimitzar els recursos dedicats a l’activitat estadística.
 7. Avançar en el foment de la recerca i, en particular, en el desenvolupament de la metodologia estadística.

Article 6

Objectius tècnics i de producció

Els objectius tècnics i de producció que s’han de satisfer amb la inclusió de les activitats estadístiques en els instruments de planificació i programació són els següents:

 1. Contribuir a completar, equilibrar i diversificar el conjunt de les estadístiques disponibles sobre les Illes Balears.
 2. Aprofitar al màxim les fonts ja existents, i limitar en tot el que sigui possible les molèsties a la ciutadania, les llars i les empreses, i garantir el secret estadístic.
 3. Possibilitar la creació i el manteniment de directoris que permetin establir censos i marcs de mostres estadístiques.
 4. Aconseguir un conjunt coherent i fiable de dades estadístiques amb el menor cost possible.
 5. Obtenir resultats estadístics d’actualitat, descriptius de fenòmens de la realitat propers temporalment al moment de la disponibilitat de les dades.

Article 7

Objectius específics

Els objectius específics que es pretenen assolir amb l’aplicació d’aquest Pla són:

 1. Consolidar i ampliar la informació sobre les característiques demogràfiques de la població de les Illes Balears i la seva relació amb aspectes rellevants del mercat de treball, la formació dels recursos humans, la protecció social, l’educació, la planificació sanitària, i la cohesió econòmica, social, cultural i lingüística de la població.
 2. Ampliar i diversificar les estadístiques de caràcter econòmic per tal d’obtenir un coneixement més detallat del funcionament de l’activitat econòmica productiva i dels indicadors econòmics i de competitivitat, amb una atenció especial als sectors estratègics de l’economia balear, com ara el turisme, i els condicionants, com ara l’estacionalitat.
 3. Desenvolupar les estadístiques socials i de condicions de vida amb l’objectiu de millorar el coneixement dels diversos aspectes que influeixen en el benestar social i la qualitat de vida de la ciutadania. En particular, aprofundir en el coneixement de les desigualtats i dels grups de risc per prevenir situacions d’exclusió social.
 4. Avançar en les estadístiques mediambientals i desenvolupar els indicadors que permetin aconseguir un coneixement precís i detallat de l’evolució del medi ambient i la sostenibilitat de les activitats que incideixen en el medi, especialment pel que fa al nivell de protecció del territori i a la incidència socioeconòmica del medi ambient i dels recursos que genera, i la producció i gestió de residus.
 5. Consolidar i avançar en el coneixement sobre les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) dels agents públics i privats a les Illes Balears.
 6. Establir la variable de sexe en totes les estadístiques de la Comunitat Autònoma en què sigui possible per tal de fer el seguiment del nivell d’equiparació entre ambdós sexes i complir tot el que estableixen l’article 20 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
 7. Avançar en el desenvolupament d’un sistema de comptes anuals i trimestrals de les Illes Balears, i en la realització de les taules d’entrada/sortida de manera periòdica.
 8. Satisfer les necessitats específiques d’informació de determinades matèries mitjançant l’elaboració de comptes satèl·lit que aportin informació detallada sobre cada sector d’importància, per tal de determinar el seu paper en l’economia balear.
 9. Regularitzar la divulgació de les dades estadístiques mitjançant la implantació del calendari de difusió per part de totes les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.
 10. Establir Internet com a via ordinària de difusió de les dades mitjançant un sistema unificat al web del Govern de les Illes Balears.
 11. Recuperar les dades històriques per oferir més perspectiva temporal de la informació.

 

CAPÍTOL III

Inventari d’activitats estadístiques i elements de classificació

Article 8

Activitats estadístiques

1. S’entén per activitat estadística la recopilació, l’obtenció, el tractament i la conservació de dades qualitatives i quantitatives per elaborar estadístiques, com també la publicació i difusió d’aquestes dades.

2. A l’efecte d’ordenar l’activitat estadística, formen part del Pla i dels programes estadístics que el despleguen les operacions que tenen com a finalitat directa produir i difondre dades estadístiques o les que els són prèvies o complementàries.

3. No s’inclouen en els instruments de planificació:

 1. Les publicacions que tenguin per objecte difondre dades sintètiques generals o específiques al marge de l’operació a la qual estan lligades.
 2. La simple difusió genèrica de les dades d’una activitat per Internet.
 3. Les notes de premsa que formen part de l’activitat de referència.

Article 9

Inventari d’activitats estadístiques

1. L’inventari d’activitats estadístiques té les finalitats següents:

 1. Identificar les activitats estadístiques que duen a terme les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en un any determinat, així com aquelles altres potencials que s’hi vinculen i que estan fora de planificació.
 2. Establir els responsables específics d’executar-les.
 3. Tenir un coneixement tècnic detallat de l’actuació estadística que desenvolupen les administracions autonòmica i insular.
 4. Servir de base per elaborar els instruments de planificació i programació estadística de la Comunitat Autònoma.
 5. Disposar d’un mecanisme de coordinació que permeti a l’IBESTAT dur a terme el seguiment, l’anàlisi i l’avaluació d’aquestes activitats i activar-ne la difusió.

2. L’inventari, el gestionen de manera conjunta mitjançant una aplicació informàtica les unitats del Sistema Estadístic i l’IBESTAT, el qual el coordina i el supervisa. El procediment per actualitzar l’inventari s’estableix de la manera següent:

 1. L’IBESTAT ha de posar a l’abast de cada unitat del Sistema Estadístic de les Illes Balears l’accés a l’aplicació que gestiona l’inventari per actualitzar-lo de manera descentralitzada i coordinada.
 2. Els responsables de les activitats estadístiques de les unitats han d’actualitzar dades que conté cada fitxa, la qual cosa ha de supervisar la persona responsable de la unitat estadística.
 3. Correspon a l’IBESTAT validar i tancar els inventaris de cada any.

3. L’inventari d’activitats estadístiques està integrat per una fitxa tècnica i identificativa. El model i la definició dels elements que integren les fitxes de l’inventari s’han d’ajustar al que estableix l’annex 5.

Article 10

Projectes tècnics

1. L’execució de qualsevol operació estadística inclosa en el Pla requereix l’existència d’un projecte tècnic que l’avali. El projecte tècnic està integrat per la fitxa de l’inventari i el document metodològic que s’incorporarà de forma associada a cada operació dins l’aplicació que gestiona l’inventari d’activitats estadístiques.

2. En el cas que una operació, per la seva simplicitat, no requereixi l’existència d’un document metodològic explícit, s’entendrà que el projecte tècnic de l’operació està integrat únicament per la fitxa d’inventari.

3. L’IBESTAT ha de validar els projectes tècnics de l’operació estadística.

4. Els elements que han d’incloure els documents metodològics es troben definits en l’annex 6.

Article 11

Classificació temàtica

La classificació de les àrees i de les seccions temàtiques en què s’han d’ordenar les activitats estadístiques de la Comunitat Autònoma s’ha d’ajustar al que estableix l’annex 4.

CAPÍTOL IV

Desenvolupament del Pla

Secció 1a

Els programes anuals

Article 12

Programes anuals

1. El Pla s’ha de desplegar mitjançant els programes estadístics anuals, que han de descriure les activitats que s’han de dur a terme cada any. D’aquesta manera, s’han de complir i concretar els objectius que marca el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017.

2. Els programes anuals d’estadística s’han d’aprovar mitjançant un acord del Consell de Govern i han de contenir, com a mínim, la relació de les estadístiques incloses en el Pla que s’han de dur a terme durant l’exercici corresponent, amb indicació del número d’identificació, la denominació de l’activitat i la unitat estadística o l’òrgan responsable, d’acord amb les especificacions següents:

a) En l’annex 1 dels programes anuals s’han d’ordenar les estadístiques esmentades a partir de l’àrea i la secció temàtica. Hi han de figurar el número d’identificació i la denominació de l’activitat.

b) En l’annex 2 dels programes anuals s’ha d’oferir la relació de les activitats ordenades per la unitat estadística responsable i el departament que se’n fa càrrec. Hi han de figurar el número d’identificació i la denominació de l’activitat.

c) En l’annex 3 dels programes anuals, i d’acord amb els criteris de l’article 18.2 de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, s’ha d’oferir la relació de les activitats que integren el programa anual ordenades per la unitat estadística responsable, i cadascuna ha d’especificar, a més, els aspectes següents:

 • Número d’identificació
 • Denominació
 • Àrea
 • Secció temàtica
 • Objectius o finalitats
 • Població o col·lectiu objecte d’estudi
 • Variables principals
 • Àmbit geogràfic
 • Desagregació territorial màxima
 • Organismes o unitats estadístiques de la Comunitat Autònoma que hi participen
 • Altres organismes que hi participen
 • Cost estimatiu addicional
 • Entitats privades i particulars obligats a col·laborar
 • Compensació a entitats o particulars obligats
 • Suport en el qual es difon
 • Periodicitat de la difusió
 • Estat de l’operació

d) En l’annex 4 dels programes anuals s’ha d’oferir el calendari de difusió de dades corresponent a cadascuna de les operacions estadístiques, ordenada per la unitat estadística responsable, d’acord amb el model que s’estableix en l’annex 6 del Decret.

e) En l’annex 5 dels programes anuals, si pertoca, s’ha d’oferir la relació actualitzada i consolidada de les operacions estadístiques incloses en el Pla d’Estadística, un cop s’hagin produït baixes o noves incorporacions. Les operacions s’han d’ordenar per unitat responsable i s’hi han d’indicar els canvis amb l’apartat corresponent d’altes i baixes.

 

Article 13

Requisits d’informació

Per incloure una activitat estadística en els programes anuals s’han de complir els requisits d’informació següents:

 1. Tenir un projecte tècnic bàsic que identifiqui els elements essencials de l’activitat, d’acord amb els criteris que assenyalen l’article 10 de l’annex 1 i els annexos 5 i 6.
 2. Ajustar-se a la legalitat i a la normativa tècnica aplicable.
 3. Aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classificacions i codis, com també una metodologia que permeti comparar els resultats amb altres estadístiques similars.
 4. Permetre l’actualització periòdica o puntual, si pertoca.
 5. No comportar una duplicitat amb altres estadístiques ja existents.
 6. Preveure la difusió de les dades sintètiques obtingudes.

Article 14

Incorporació d’altres activitats estadístiques

Les unitats integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears poden proposar incloure en els programes anuals, com a estadística d’interès per a la Comunitat Autònoma, les activitats que altres entitats o institucions duguin a terme i que siguin adequades per complir els objectius del Pla. En tot cas, perquè això sigui possible, l’activitat estadística ha de quedar vinculada a la unitat que ho proposa mitjançant el conveni de col·laboració corresponent o l’instrument jurídic adequat, el qual ha de comptar amb l’informe preceptiu de l’IBESTAT.

Article 15

Inclusió i exclusió posteriors d’activitats

1. Els successius programes anuals de desplegament i d’execució d’aquest Pla d’Estadística poden incorporar les operacions estadístiques que inicialment no s’hi incloguin, a conseqüència d’una exigència normativa o per raó d’oportunitat, sempre que les hagin de dur a terme els òrgans integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

2. Si es constata que és innecessari elaborar una operació determinada inclosa en el Pla d’Estadística durant el seu període de vigència, pot ser exclosa pel programa anual corresponent.

3. Les variacions a què es refereixen els apartats anteriors s’han d’especificar en l’annex 5 del programa anual d’estadística corresponent, en els termes que estableix l’article 12.2.e) d’aquest annex.

Secció 2a

Estructuració i coordinació institucional

Article 16

Coordinació

Correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, com a gestor del Sistema Estadístic de les Illes Balears, coordinar els plans d’estadística i els programes anuals que els despleguen. En aquest sentit, ha de dur a terme les activitats següents:

 1. Elaborar i aprovar les propostes de plans estadístics successius.
 2. Elaborar i aprovar les propostes dels programes anuals, com també promoure les activitats prèvies necessàries per complir aquest Decret.
 3. Donar assistència tècnica a les diverses entitats a les quals els programes anuals encomanin l’elaboració d’estadístiques, per tal de garantir els preceptes legals i tècnics que s’estableixin.
 4. Establir relacions de col·laboració amb els ens locals; amb les altres comunitats autònomes; amb l’Administració de l’Estat i, en especial, l’Institut Nacional d’Estadística; amb els organismes comunitaris de la Unió Europea, i amb la resta d’institucions que consideri pertinents per complir el que estableixen el pla estadístic i els programes anuals corresponents.
 5. Fer el seguiment de les estadístiques incloses en el Pla i els programes anuals.
 6. Validar anualment els inventaris d’activitats estadístiques corresponents, i els projectes tècnics que s’hi vinculen i que necessàriament han d’afectar, com a mínim, les activitats incloses en els programes anuals.

Article 17

Les unitats estadístiques

1. Les unitats estadístiques són els òrgans de cada conselleria de l’Administració de la Comunitat Autònoma i, si s’escau, dels organismes i les entitats que en depenen, que duen a terme les activitats que es preveuen en els programes anuals. També tenen aquesta consideració els òrgans dels consells insulars o altres entitats locals que assumeixin activitats previstes en els programes anuals. Aquests òrgans tenen la consideració jurídica d’unitats administratives, d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Les unitats estadístiques han de dur a terme, en coordinació amb l’IBESTAT, les actuacions següents:

 1. Elaborar propostes d’activitats estadístiques per als programes anuals.
 2. Elaborar els projectes tècnics propis per homologar-los des del punt de vista metodològic.
 3. Vetlar pel compliment de la normativa estadística i especialment pel que fa al secret estadístic.
 4. Col·laborar en les activitats instrumentals que contenen els programes anuals.

3. Les unitats estadístiques estan integrades per un coordinador i els responsables de les operacions estadístiques que fixen el Pla i els programes anuals. Les ordres de funcions corresponents han de reflectir aquesta situació.

Article 18

Comissió Interdepartamental d’Estadística

1. La Comissió Interdepartamental d’Estadística és l’òrgan de coordinació que ha de debatre l’esborrany dels plans i els programes i acordar-ne una proposta un cop s’hagin debatut les distintes proposicions dels representants de les unitats estadístiques amb l’IBESTAT. Aquest acord s’ha de trametre a la Comissió Assessora d’Estadística perquè emeti el seu dictamen i al Consell Rector per a l’aprovació del projecte corresponent.

2. La Comissió Interdepartamental d’Estadística ha de determinar l’establiment dels criteris que s’hagin de seguir en el desenvolupament de l’execució del Pla, a més de fer-ne el seguiment i coordinar les unitats del Sistema Estadístic que l’han de dur a terme.

Article 19

Entitats col·laboradores del Sistema Estadístic de les Illes Balears

1. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears, com també les distintes unitats estadístiques, poden establir formes estables de col·laboració, mitjançant acord, conveni o contracte, amb organitzacions, entitats, associacions i empreses no integrades en el Sistema Estadístic de les Illes Balears que estiguin vinculades a les realitats socioeconòmiques que puguin ser objecte d’activitats estadístiques. Aquestes entitats poden tenir la consideració de col·laboradores del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

2. Les entitats col·laboradores, quan duguin a terme part d’una operació estadística inclosa en el programa anual, tenen la condició d’integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears a l’efecte de les possibles sancions que es puguin establir en cas de vulneració de la normativa que regula l’activitat estadística.

Secció 3a

Elaboració, aprovació i execució dels programes anuals

Article 20

Elaboració i aprovació dels programes anuals

1. A instància de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, correspon al Govern de les Illes Balears aprovar els programes anuals d’estadística corresponents mitjançant un acord, abans del dia 31 de desembre de cada any.

2. La proposta del programa anual corresponent, l’ha d’elaborar, abans del dia 15 de novembre de cada any, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, amb totes les consultes prèvies pertinents als ens i als òrgans del Sistema Estadístic de les Illes Balears implicats de manera específica en cadascuna d’aquestes activitats, com també amb la Comissió Assessora d’Estadística, d’acord amb la Llei d’estadística de les Illes Balears.

Article 21

Execució i disponibilitats pressupostàries i organitzatives

La inclusió d’una activitat estadística en el programa anual, com també la seva execució, resta subjecta, en tot cas, a les disponibilitats pressupostàries i organitzatives.

Secció 4a

Dades i operacions estadístiques

Article 22

Relació d’operacions estadístiques declarades d’interès per a la Comunitat Autònoma

1. Les activitats estadístiques incloses en el Pla d’Estadística o en els programes anuals constitueixen operacions estadístiques i tenen la consideració d’estadístiques declarades d’interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La relació d’operacions que fixa el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 són les que es detallen en l’annex 2 d’aquest Decret, ordenades per àrea i secció temàtica, i en l’annex 3, ordenades per la unitat responsable d’executar-les.

3. Aquesta relació s’ha de actualitzar anualment d’acord amb els programes anuals, tal com s’indica en l’article 12.2.e).

Article 23

Cessió de dades entre les unitats integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears

1. Les unitats estadístiques o entitats que no siguin òrgans responsables han de col·laborar en el subministrament de les dades necessàries per confeccionar les operacions estadístiques incloses en el Pla i en els programes quan siguin dipositaris de les dades originàries.

2. Les unitats integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears s’han de cedir entre si la informació de base que requereixin per dur a terme les activitats estadístiques d’interès per a la Comunitat Autònoma, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Que la cessió s’hagi previst en el programa anual o en el projecte tècnic.
 2. Que s’hagin adoptat les mesures suficients per mantenir el secret estadístic.
 3. Que la informació cedida s’utilitzi exclusivament per dur a terme les activitats que tenguin encomanades d’acord amb el programa anual.

3. Per tal d’aclarir tots els elements que intervenen en la cessió de dades entre les unitats estadístiques o amb els departaments generadors de dades necessaris per a la confecció d’una operació estadística oficial, s’ha de procurar l’establiment de convenis o acords de col·laboració per tal de fixar les obligacions de les parts, els procediments, els usos permesos, els terminis i les responsabilitats.

4. Les condicions previstes anteriorment també es poden fer extensives a l’intercanvi d’informació amb altres administracions públiques, de manera molt especial amb l’Institut Nacional d’Estadística, els ministeris, els consells insulars i la resta d’administracions locals.

Article 24

Obligatorietat en el subministrament de dades d’altres organismes i els convenis de col·laboració

1. Respecte als organismes externs al Sistema Estadístic de les Illes Balears l’obligatorietat pel que fa al subministrament de dades s’ha de determinar en els convenis de col·laboració o instruments legals d’intercanvi d’informació que s’estableixin.

2. Per a l’establiment d’un acord o conveni de col·laboració amb contingut estadístic serà preceptiu l’informe de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, tal com assenyala l’article 34.k) de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears.

Article 25

Obligació de les entitats privades i dels particulars a subministrar dades

Per dur a terme les operacions estadístiques és obligatori que les unitats informants externes subministrin les dades necessàries que se sol·licitin a aquest efecte, i en els termes que estableix la legislació vigent. En aquest sentit, cal atenir-se al que especifiqui el programa anual corresponent en cadascuna de les operacions estadístiques en el seu annex 3.

Article 26

Cessió de dades a tercers

1. S’ha de possibilitar l’accés o la difusió dels fitxers amb microdades que requereixin el personal investigador i la resta de persones usuàries, en les condicions que estableix la legislació vigent, tenint en compte, en particular, la normativa sobre el secret estadístic i la protecció de dades.

2. També es poden difondre les microdades provinents d’altres entitats estadístiques, sempre que es disposi del consentiment específic expressat mitjançant un conveni, una autorització expressa o qualsevol altre document jurídic.

Article 27

Encreuament de fitxers

Amb l’objectiu de protegir el secret estadístic, es prohibeix expressament la transferència de dades de fitxers estadístics a altres de naturalesa distinta, com també l’encreuament o l’acarament entre ambdós tipus de fitxers.

Article 28

Dades administratives

En el cas que es facin servir dades d’origen administratiu, aquesta informació s’ha d’incorporar en la forma que tècnicament garanteixi millor l’eficàcia, la integritat de la informació i el respecte al secret estadístic o a qualsevol altra norma legal que incideixi en la confidencialitat de les dades protegides.

Article 29

Creació, modificació i extinció de registres administratius i sistemes d’informació

Quan s’hagi de crear, modificar o suprimir un registre administratiu, tant per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma com del sector públic que s’hi vincula, s’ha de comunicar a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears perquè aquest n’emeti un informe, atès que bona part de les operacions estadístiques que es duen a terme són fruit de l’explotació de dades administratives.

Secció 5a

Difusió de dades

Article 30

Difusió de dades estadístiques

1. Com a mínim, és obligatori difondre les dades sintètiques de les estadístiques de la Comunitat Autònoma, incloses en els programes, la qual cosa s’ha de dur a terme de manera regular perquè la ciutadania hi pugui accedir d’acord amb el calendari establert.

2. Les unitats estadístiques han d’habilitar un espai singularitzat en el seu entorn web destinat a difondre les dades de les estadístiques de les quals siguin titulars. Per a l’execució tècnica d’aquesta activitat poden disposar del suport de l’IBESTAT.

3. L’IBESTAT, a més d’oferir des del seu web les dades de les estadístiques que tengui assignades, ha de possibilitar l’enllaç amb les seccions estadístiques dels webs de les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

4. El conjunt de dades que genera el Sistema Estadístic de les Illes Balears, ordenat per àrees i seccions temàtiques, ha de ser accessible mitjançant un enllaç des del web general del Govern de les Illes Balears. Aquesta funció ha de ser gestionada per l’IBESTAT, i s’ha d’ubicar en l’apartat de serveis del web amb la denominació Estadístiques.

5. Tot i l’obligatorietat de difondre les dades sintètiques via web institucional, no es descarta l’ús de qualsevol altre mitjà complementari.

Article 31

Difusió de metodologies i metadades

1. Les operacions estadístiques que siguin objecte de difusió han d’anar acompanyades de la metodologia corresponent, que s’ha d’expressar en un document específic en el projecte tècnic corresponent en què es basa. S’exceptuen d’aquest precepte les operacions que siguin recopilacions d’altres preexistents.

2. S’ha d’habilitar un espai destinat a la difusió específica de metodologies corresponents a les diverses operacions estadístiques.

ANNEX 2

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 ordenades per àrea i secció temàtica

DEMOGRAFIA

101 Censos

Núm. activitat             Denominació

77       101     004     Explotació del cens de població 2011

102 Padrons

Núm. activitat             Denominació

77       102     001     Explotació del padró d’habitants

77       102     002     Explotació de l’estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d’espanyols inscrits a les Balears residents a l’estranger (PERE Balears)

103 Moviment natural de la població

Núm. activitat             Denominació

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de Defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

106 Estimacions de població

Núm. activitat             Denominació

77       106     001     Índex de pressió humana (IPH)

ECONOMIA

201 Comptes econòmics

Núm. activitat             Denominació

19       201     001     Revista de conjuntura econòmica

19       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

19       201     004     Indicadors sintètics de l’economia balear

15       201     009     Macromagnituds de la pesca

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

202 Sector primari

Núm. activitat             Denominació

15       202     002     Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

15       202     003     Directori d’explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

15       202     004     Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears

15       202     005     Efectius de ramat boví

15       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

15       202     007     Enquesta de ramat porcí

15       202     008     Enquesta de sales d’incubació

15       202     009     Directori d’escorxadors

15       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

15       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

15       202     012     Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors

15       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

15       202     014     Preus mitjans de la terra d’ús agrari

15       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

15       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

15       202     017     Preus mitjans pagats pels agricultors

15       202     019     Observatori de Preus de les Illes Balears

15       202     020     Captures de pesca marítima

15       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

203 Indústria

Núm. activitat             Denominació

77       203     014     Explotació de l’Enquesta industrial d’empreses

77       203     015     Explotació de l’Enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

204 Energia

Núm. activitat             Denominació

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

77       204     008     Producció i demanda d’energia elèctrica

205 Habitatge

Núm. activitat             Denominació

15       205     001     Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits

206 Construcció

Núm. activitat             Denominació

77       206     001     Estadística de visats d’obra

77       206     002     Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)

207 Comerç

Núm. activitat             Denominació

19       207     001     Directori de fires i mercats de les Illes Balears

77       207     006     Explotació de l’índex de comerç al detall

208 Turisme

Núm. activitat             Denominació

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d’hoteleria

77       208     012     Enquesta d’ocupació en apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d’ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

209 Transports

Núm. activitat             Denominació

15       209     001     Inspecció de transports terrestres

15       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

12       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies

15       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

15       209     005     Transport autoritzat de viatgers

15       209     006     Transport de mercaderies

15       209     007     Activitats auxiliars i complementàries del transport

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris

Núm. activitat             Denominació

12       210     001     Activitats nàutiques d’esbarjo

211 Sector exterior

Núm. activitat             Denominació

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

77       211     002     Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

212 Sector financer

Núm. activitat             Denominació

77       212     001     Hipoteques

213 Sector públic

Núm. activitat             Denominació

13       213     001     Despesa pública en educació

14       213     003     Inventari d’ens públics

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14       213     005     Compte General de l’Administració

16       213     006     Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d’entitats públiques empresarials

16       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

16       213     008     Explotació estadística del Registre d’Entrades i Sortides de l’Administració de la Comunitat Autònoma

16       213     009     Informació del Govern 012

16       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

19       213     002     Resum de recaptació

214 Preus i salaris

Núm. activitat             Denominació

77       214     001     Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial

77       214     002     Explotació de l’Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

 

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

Núm. activitat             Denominació

19       215     001     Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

13       215     002     Directori d’empreses que potencialment duen a terme activitats d’R+D+I a les Illes Balears

77       215     003     Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l’Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

216 Empreses

Núm. activitat             Denominació

77       216     005     Directori d’empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)

250 Altres àrees econòmiques

Núm. activitat             Denominació

77       250     001     Explotació de l’Enquesta anual de serveis

77       250     002     Explotació de l’indicador d’activitat del sector de serveis

19       250     003     Cost d’insularitat

SOCIETAT

301 Salut

Núm. activitat             Denominació

16       301     001     Incidents gestionats per l’112 - Assistència sanitària

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada

18       301     004     Cens d’establiments farmacèutics

18       301     005     Enquesta de salut de les Illes Balears

18       301     006     Interrupcions voluntàries de l’embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     010     Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

18       301     012     Sistema d’identificació de desigualtats en salut

18       301     013     Cens d’establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

77       301     015     Explotació de l’Enquesta de morbiditat hospitalària

18       301     017     Sistema d’informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

302 Mercat de treball

Núm. activitat             Denominació

13       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

13       302     022     Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral

13       302     023     Formació per a l’ocupació

19       302     002     Contractes registrats en el SOIB

19       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

19       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

19       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

19       302     014     Empreses cooperatives

19       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

19       302     018     Convenis col·lectius

19       302     019     Expedients de regulació de l’ocupació

19       302     020     Infraccions laborals instruïdes

19       302     026     Societats laborals constituïdes

19       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

19       302     031     Vagues registrades

19       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

77       302     033     Explotació de l’Enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Anàlisi territorial del mercat de treball

19       302     040     Inspeccions per riscs laborals

303 Educació i formació

Núm. activitat             Denominació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

13       303     005     Informe dels resultats de l’avaluació final dels alumnes

13       303     007     Indicadors de convivència escolar

13       303     008     Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent

13       303     009     Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres (GestIB)

16       303     010     Programa de cursos adreçats a les administracions públiques

13       303     014     Alumnes matriculats a estudis universitaris

13       303     015     Alumnes que no acaben els estudis obligatoris

304 Cultura i oci

Núm. activitat             Denominació

13       304     001     Enquesta d’hàbits lectors de les Illes Balears

13       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

13       304     003     Estadística de finançament i despesa pública en cultura

305 Esports

Núm. activitat             Denominació

12       305     001     Instal·lacions esportives

12       305     003     Entitats esportives de les Illes Balears

12       305     005     Programes de tecnificació esportiva

12       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear

306 Nivell, qualitat i condicions de vida

Núm. activitat             Denominació

77       306     001     Explotació de l’Enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l’Enquesta de pressuposts familiars (EPF)

309 Seguretat ciutadana

Núm. activitat             Denominació

16       309     001     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat ciutadana

16       309     002     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat en el trànsit

310 Dades electorals i participació ciutadana

Núm. activitat             Denominació

77       310     001     Dades electorals

77       310     002     Referèndums

311 Benestar i protecció social

Núm. activitat             Denominació

17       311     001     Pensions no contributives a les Illes Balears

17       311     002     Serveis socials comunitaris bàsics

17       311     007     Explotació del Registre d’Ordres de Protecció

17       311     008     Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones Víctimes de Violència de Gènere

17       311     010     Sistema d’informació per a l’autonomia i atenció a la dependència

17       311     014     Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de discapacitat)

17       311     015     Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)

17       311     016     Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

17       311     017     Targeta Bàsica

17       311     018     Ajut de complement de lloguer

17       311     021     Explotació del Registre de Parelles Estables

17       311     024     Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)

17       311     026     Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base dades del programa “Alter”

17       311     030     Explotació de la base de dades del programa “Atura’t”

17       311     031     Explotació del Registre de Mediació Familiar

17       311     032     Explotació de la base de dades del programa de violència familiar

17       311     033     Explotació del Registre del Pla de Prestacions Bàsiques

17       311     034     Renda mínima d’inserció

17       311     035     Explotació del Registre de Centres i Entitats en Serveis Socials

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     037     Observatori de Persones Majors

77       311     038     Explotació del fitxer de pensionistes

17       311     039     Explotació del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI)

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar

312 Societat de la informació

Núm. activitat             Denominació

77       312     002     Explotació de l’Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

313 Mitjans de comunicació

Núm. activitat             Denominació

11       313     001     Directori de mitjans de comunicació

350 Altres societat

Núm. activitat             Denominació

11       350     001     Directori d’associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori únic de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

TERRITORI I MEDI AMBIENT

401 Entorn físic

Núm. activitat             Denominació

16       401     001     Incidents gestionats per l’112 - Foc, salvament i rescat

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d’espècies protegides

403 Medi ambient (aigua, residus, contaminació)

Núm. activitat             Denominació

15       403     001     Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears

15       403     002     Inventari d’emissions a l’atmosfera

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d’aigua

15       403     010     Reserves hídriques

15       403     011     Dessalinització d’aigües

15       403     012     Abocaments d’aigües residuals

15       403     013     Concessions d’aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

406 Recursos forestals

Núm. activitat             Denominació

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005     Superfície forestal

450 Altres mediambientals

Núm. activitat             Denominació

15       450     001     Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic

950 Altres

Núm. activitat             Denominació

16       950     001     Incidents gestionats per l’112 - Ordenances municipals

ANNEX 3

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 ordenades per òrgan responsable

11 Conselleria de Presidència

Núm. d’activitat        Denominació

11       350     001     Directori d’associacions de les Illes Balears

11       350     002     Directori únic de fundacions de les Illes Balears

11       350     003     Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

11       313     001     Directori de mitjans de comunicació

12 Conselleria de Turisme i Esports

Núm. activitat             Denominació

12       208     001     El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)

12       208     009     Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d’hoteleria

12       209     003     Transport marítim de viatgers i mercaderies

12       210     001     Activitats nàutiques d’esbarjo

12       305     001     Instal·lacions esportives

12       305     003     Entitats esportives de les Illes Balears

12       305     005     Programes de tecnificació esportiva

12       305     006     Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear

13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Núm. d’activitat        Denominació

13       213     001     Despesa pública en educació

13       215     002     Directori d’empreses que potencialment duen a terme activitats d’R+D+I a les Illes Balears

13       302     015     Col·locacions gestionades pel SOIB

13       302     022     Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral

13       302     023     Formació per a l’ocupació

13       303     001     Estadística dels ensenyaments no universitaris

13       303     003     Indicadors del sistema educatiu

13       303     005     Informe dels resultats de l’avaluació final dels alumnes

13       303     007     Indicadors de convivència escolar

13       303     008     Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent

13       303     009     Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres (GestIB)

13       303     014     Alumnes matriculats a estudis universitaris

13       303     015     Alumnes que no acaben els estudis obligatoris

13       304     001     Enquesta d’hàbits lectors de les Illes Balears

13       304     002     Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

13       304     003     Estadística de finançament i despesa pública en cultura

14 Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

Núm. d’activitat        Denominació

14       213     003     Inventari d’ens públics

14       213     004     Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14       213     005     Compte General de l’Administració

14       213     011     Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

15 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

Núm. d’activitat        Denominació

15       201     009     Macromagnituds de la pesca

15       202     002     Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears

15       202     003     Directori d’explotacions de bestiar oví i bestiar cabrum de les Illes Balears

15       202     004     Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears

15       202     005     Efectius de ramat boví

15       202     006     Efectius de ramat oví i cabrum

15       202     007     Enquesta de ramat porcí

15       202     008     Enquesta de sales d’incubació

15       202     009     Directori d’escorxadors

15       202     010     Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors

15       202     011     Avaluació anual del moviment comercial pecuari

15       202     012     Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors

15       202     013     Superfícies i produccions dels conreus

15       202     014     Preus mitjans de la terra d’ús agrari

15       202     015     Cànon anual de lloguer rústic

15       202     016     Preus mitjans rebuts pels agricultors

15       202     017     Preus mitjans pagats pels agricultors

15       202     019     Observatori de Preus de les Illes Balears

15       202     020     Captures de pesca marítima

15       202     021     Flota pesquera de les Illes Balears

15       205     001     Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits

15       209     001     Inspecció de transports terrestre

15       209     002     Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro

15       209     004     Sancions en matèria de transport terrestre

15       209     005     Transport autoritzat de viatgers

15       209     006     Transport de mercaderies

15       209     007     Activitats auxiliars i complementàries del transport

15       401     002     Espècies catalogades presents a les Illes Balears

15       401     003     Arbres singulars catalogats

15       401     004     Avaraments de cetacis i tortugues marines

15       401     005     Autoritzacions de captura o recollida d’espècies protegides

15       403     001     Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears

15       403     002     Inventari d’emissions a l’atmosfera

15       403     004     Activitats potencialment contaminants del sòl

15       403     006     Residus perillosos

15       403     007     Directori de productors, gestors i transportistes de residus

15       403     008     Cens de pous

15       403     009     Consum d’aigua

15       403     010     Reserves hídriques

15       403     011     Dessalinització d’aigües

15       403     012     Abocaments d’aigües residuals

15       403     013     Concessions d’aigües depurades per a reg

15       403     014     Aigües depurades

15       406     001     Aprofitaments forestals

15       406     002     Material forestal de reproducció

15       406     003     Repoblacions forestals

15       406     004     Incendis forestals

15       406     005     Superfície forestal

15       450     001     Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic

16 Conselleria d’Administracions Públiques

Núm. d’activitat        Denominació

16       213     006     Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal al servei d’entitats públiques empresarials

16       213     007     Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

16       213     008     Explotació estadística del Registre d’Entrades i Sortides de l’Administració de la Comunitat Autònoma

16       213     009     Informació del Govern 012

16       213     010     Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma

16       301     001     Incidents gestionats per l’112 - Assistència sanitària

16       303     010     Programa de cursos adreçats a les administracions públiques

16       309     001     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat ciutadana

16       309     002     Incidents gestionats per l’112 - Seguretat en el trànsit

16       401     001     Incidents gestionats per l’112 - Foc, salvament i rescat

16       950     001     Incidents gestionats per l’112 - Ordenances municipals

17 Conselleria de Família i Serveis Socials

Núm. d’activitat        Denominació

17       311     001     Pensions no contributives a les Illes Balears

17       311     002     Serveis socials comunitaris bàsics

17       311     007     Explotació del Registre d’Ordres de Protecció

17       311     008     Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones Víctimes de Violència de Gènere

17       311     010     Sistema d’informació per a l’autonomia i atenció a la dependència

17       311     014     Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de discapacitat)

17       311     015     Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)

17       311     016     Explotació de la base de dades LISMI (pensió no contributiva)

17       311     017     Targeta Bàsica

17       311     018     Ajut de complement de lloguer

17       311     021     Explotació del Registre de Parelles Estables

17       311     024     Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)

17       311     026     Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)

17       311     028     Explotació de la base dades del programa “Alter”

17       311     030     Explotació de la base de dades del programa “Atura’t”

17       311     031     Explotació del Registre de Mediació Familiar

17       311     032     Explotació de la base de dades del programa de violència familiar

17       311     033     Explotació del Registre del Pla de Prestacions Bàsiques

17       311     034     Renda mínima d’inserció

17       311     035     Explotació del Registre de Centres i Entitats en Serveis Socials

17       311     036     Títols de famílies nombroses

17       311     037     Observatori de Persones Majors

17       311     039     Explotació del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI)

17       311     040     Punt de trobada familiar

17       311     042     Programa de mediació familiar

18 Conselleria de Salut

Núm. d’activitat        Denominació

18       301     002     Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada

18       301     004     Cens d’establiments farmacèutics

18       301     005     Enquesta de salut de les Illes Balears

18       301     006     Interrupcions voluntàries de l’embaràs

18       301     007     Control sanitari de les aigües de consum humà

18       301     008     Control sanitari de les aigües de bany del litoral

18       301     009     Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)

18       301     010     Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues

18       301     012     Sistema d’identificació de desigualtats en salut

18       301     013     Cens d’establiments alimentaris

18       301     014     Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà

18       301     017     Sistema d’informació sobre sida i VIH

18       301     018     Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris

18       301     019     Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

19 Conselleria d’Economia i Competitivitat

Núm. d’activitat        Denominació

19       201     001     Revista de conjuntura econòmica

19       201     002     Moment econòmic de les Illes Balears

19       201     004     Indicadors sintètics de l’economia balear

19       204     004     Energia elèctrica a les Illes Balears

19       204     007     Balanç energètic de les Illes Balears

19       207     001     Directori de fires i mercats de les Illes Balears

19       213     002     Resum de recaptació

19       215     001     Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears

19       250     003     Costs d’insularitat

19       302     002     Contractes registrats en el SOIB

19       302     003     Demandants inscrits a les oficines del SOIB

19       302     004     Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)

19       302     005     Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     006     Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears

19       302     008     Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears

19       302     014     Empreses cooperatives

19       302     017     Accidents laborals registrats a les Illes Balears

19       302     018     Convenis col·lectius

19       302     019     Expedients de regulació de l’ocupació

19       302     020     Infraccions laborals instruïdes

19       302     026     Societats laborals constituïdes

19       302     029     Eleccions sindicals a les Illes Balears

19       302     031     Vagues registrades

19       302     032     Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal

19       302     040     Inspeccions per riscs laborals

77          Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Núm. activitat             Denominació

77       101     004     Explotació del cens de població 2011

77       102     001     Explotació del padró d’habitants

77       102     002     Explotació de l’estadística de migracions

77       102     003     Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis

77       102     005     Noms i llinatges més freqüents de la població

77       102     006     Explotació del padró d’espanyols inscrits a les Balears residents a l’estranger (PERE Balears)

77       103     001     Depuració i explotació del Registre de Defuncions

77       103     002     Depuració i explotació del fitxer de matrimonis

77       103     003     Depuració i explotació del fitxer de parts

77       103     004     Noms més freqüents dels nounats

77       103     005     Taules de mortalitat

77       106     001     Índex de pressió humana (IPH)

77       201     013     Comptabilitat anual de les Illes Balears

77       201     014     Comptabilitat trimestral de les Illes Balears

77       203     014     Explotació de l’Enquesta industrial d’empreses

77       203     015     Explotació de l’Enquesta industrial anual de productes

77       203     016     Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)

77       203     017     Índex de producció industrial (IPI)

77       204     008     Producció i demanda d’energia elèctrica

77       206     001     Estadística de visats d’obra

77       206     002     Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)

77       207     006     Explotació de l’índex de comerç al detall

77       208     002     Flux de turistes a les Illes Balears

77       208     004     Estudi de la despesa turística a les Illes Balears

77       208     012     Enquesta d’ocupació en apartaments turístics

77       208     013     Enquesta d’ocupació hotelera

77       208     014     Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)

77       208     015     Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler

77       209     008     Explotació del trànsit aeri

77       209     009     Explotació de les matriculacions de vehicles

77       211     001     Explotació del fitxer de comerç exterior

77       211     002     Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)

77       212     001     Hipoteques

77       214     001     Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial

77       214     002     Explotació de l’Enquesta anual de cost laboral

77       214     003     Explotació de l’Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)

77       215     003     Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D

77       215     004     Explotació de l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses

77       215     005     Explotació de l’Enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses

77       216     005     Directori d’empreses

77       216     018     Indicadors de confiança empresarial (ICE)

77       216     019     Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)

77       250     001     Explotació de l’Enquesta anual de serveis

77       250     002     Explotació de l’indicador d’activitat del sector de serveis

77       301     015     Explotació de l’Enquesta de morbiditat hospitalària

77       302     033     Explotació de l’Enquesta de població activa (EPA)

77       302     037     Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social

77       302     039     Anàlisi territorial del mercat de treball

77       306     001     Explotació de l’Enquesta de condicions de vida (ECV)

77       306     002     Explotació de l’Enquesta de pressuposts familiars (EPF)

77       310     001     Dades electorals

77       310     002     Referèndums

77       311     038     Explotació del fitxer de pensionistes

77       312     002     Explotació de l’Enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

ANNEX 4

Àrees i seccions temàtiques

1. Les operacions estadístiques contingudes en aquest Pla d’Estadística es divideixen en àrees i seccions temàtiques.

2. S’entén per àrea l’agrupació coherent de matèries en què es classifiquen cadascuna de les activitats estadístiques segons la seva naturalesa específica.

Aquesta agrupació es fa en cinc branques temàtiques o funcionals que donen lloc a les categories següents:

I. Demografia

II. Economia

III. Societat

IV. Territori i medi ambient

V. Diversos

2.1. Correspon a «Demografia» l’estudi de totes les variables que afecten el còmput de la població i dels fenòmens que origina.

2.2. Correspon a «Economia» la quantificació de les variables que incideixen en la generació de riquesa, com també en la seva interrelació o distribució.

2.3. Correspon a «Societat» l’estudi de totes les variables socioeconòmiques, assistencials, de salut, laborals, educatives, formatives, culturals, polítiques, etc., que incideixen en el benestar de les persones.

2.4. Correspon a «Territori i medi ambient» el coneixement quantitatiu de les característiques de l’entorn físic, com també de tots els elements de l’activitat humana que hi poden incidir.

2.5. Finalment, hi ha un camp destinat a altres activitats, com ara les publicacions o la formació, que, a més, inclou els casos especials en què no hi ha una coincidència directa entre l’activitat que es duu a terme i el conjunt d’agrupacions que s’han establert o afecten diversos sectors, com és el cas de les intersectorials.

3. Les àrees se subdivideixen en seccions temàtiques, que s’assenyalen seguidament a l’efecte de codificació:

Demografia

Codi Denominació

101 Censos

102 Padrons

103 Moviment natural de la població

104 Migracions

105 Indicadors demogràfics

106 Estimacions de població

150 Altres àrees demogràfiques

Economia

Codi Denominació

201 Comptes econòmics

202 Sector primari

203 Indústria

204 Energia

205 Habitatge

206 Construcció

207 Comerç

208 Turisme

209 Transports

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris

211 Sector exterior

212 Sector financer

213 Sector públic

214 Preus i salaris

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

216 Empreses

217 Indicadors econòmics

250 Altres àrees econòmiques

Societat

Codi Denominació

301 Salut

302 Mercat de treball

303 Educació i formació

304 Cultura i oci

305 Esports

306 Nivell, qualitat i condicions de vida

307 Llengua

308 Justícia

309 Seguretat ciutadana

310 Dades electorals i participació ciutadana

311 Benestar i protecció social

312 Societat de la informació

313 Mitjans de comunicació

314 Joventut

315 Indicadors socials

316 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació

350 Altres àrees socials

Territori i medi ambient

Codi Denominació

401 Entorn físic

402 Climatologia

403 Medi ambient (aigua, residus, contaminació, etc.)

404 Indicadors de sostenibilitat

405 Infraestructures i patrimoni construït

406 Recursos forestals

450 Altres àrees mediambientals

Diversos

Codi Denominació

901 Formació

902 Activitat intersectorial

950 Altres diversos

ANNEX 5

Elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques

(fitxa d’inventari, conceptes i definicions)

La fitxa d’inventari té els camps i la configuració següents:

(Veure fitxa d’inventari al final del document)

La fitxa que integra els inventaris d’activitats estadístiques s’ha d’elaborar d’acord amb les definicions que s’estableixen en aquest annex.

A. Part identificativa de l’activitat

1. Número de l’activitat o l’operació.

El número de l’activitat o l’operació està integrat per sis dígits que s’ordenen de la manera següent: els tres primers corresponen a la secció temàtica, tal com indica l’annex, i els tres darrers són un nombre ordinal específic per a cada activitat estadística i s’assignen de manera correlativa a partir de la secció temàtica a la qual es vinculen.

2. Dígits previs de la unitat responsable.

Els números d’activitat o d’operació van precedits per dos altres dígits complementaris que corresponen a la unitat estadística responsable i que coincideixen genèricament amb la secció pressupostària de la conselleria, el departament o la institució a la qual es vincula l’activitat. D’acord amb la configuració del Govern en el moment en què s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, les seccions que s’han fet servir són les següents:

Administració autonòmica:

11 Conselleria de Presidència

12 Conselleria de Turisme i Esports

13 Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

14 Conselleria d’Hisenda i Pressuposts

15 Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori

16 Conselleria d’Administracions Públiques

17 Conselleria de Família i Serveis Socials

18 Conselleria de Salut

19 Conselleria d’Economia i Competitivitat

77 Institut d’Estadística de les Illes Balears

D’altra banda, en l’Administració insular s’assignen els codis següents:

31 Consell Insular de Mallorca

32 Consell Insular de Menorca

33 Consell Insular d’Eivissa

34 Consell Insular de Formentera

En el cas de reestructuració del Govern o que una activitat estadística s’assigni a un altre òrgan responsable, es canvien els dos dígits que precedeixen el número d’activitat o d’operació esmentat per adaptar-se a la nova titularitat sense que això suposi alterar el número d’activitat pròpiament dit. En el cas de constitució d’altres unitats, l’IBESTAT els assignarà els dígits corresponents.

3. Denominació de l’activitat.

Correspon al títol identificatiu, mitjançant una frase concisa de l’activitat estadística de què es tracta. En el cas d’una operació paral·lela en l’àmbit estatal, sempre ha de disposar d’un element que la singularitzi i que, si és possible, n’indiqui el valor afegit.

4. Àrea i secció temàtica.

Correspon a la definició i codificació temàtica proporcionades en l’annex 4.

5. Òrgan responsable.

Indica la unitat estadística que es fa càrrec de la gestió de l’activitat o operació estadística, amb la denominació de la institució o el màxim òrgan responsable (denominació d’una conselleria, un consell insular, un ajuntament, etc.). Correspon als dígits que precedeixen el número de l’operació indicats en el punt 1.

6. Departament.

El departament indica per a cada òrgan responsable la direcció general, el departament, l’empresa pública, l’entitat autònoma, etc. que n’assumeix l’execució.

7. Objectius o finalitats de l’activitat.

Indica de manera sintètica els principals objectius o finalitats que es pretén aconseguir amb la realització d’aquesta activitat estadística.

B. Conceptes tècnics

1. Població o col·lectiu objecte d’estudi.

Fa referència al grup d’individus, llars, empreses, entitats, conjunt de fenòmens, etc., que generen la informació objecte de l’estudi estadístic.

2. Tipus d’activitat.

Identifica la naturalesa de l’activitat estadística, i indica si es tracta d’una de les variables següents:

 • Enquestes
 • Explotació de fitxers estadístics
 • Explotació estadística de registres
 • Activitats de síntesi
 • Recopilacions en forma d’anuaris
 • Recopilacions en forma de butlletins periòdics
 • Recopilacions sobre un determinat camp
 • Recopilacions sobre un determinat territori
 • Recopilacions en forma de banc de dades
 • Altres recopilacions
 • Investigació metodològica
 • Operacions d’infraestructura estadística
 • Directoris i marcs per a censos i mostres
 • Nomenclatures, conceptes i definicions
 • Nomenclatures, conceptes i definicions (instrumentals)
 • Codificacions instrumentals
 • Altres instrumentals

3. Fonts de l’activitat originària.

Indica la procedència originària de la informació i el mètode específic d’obtenció de les dades, amb indicació de si són enquestes, fonts administratives, recopilacions, mixtes o altres. Aquest apartat té una rellevància especial, sobretot quan es tracta d’explotació de fitxers estadístics, atès que es treballa amb les microdades d’altres operacions estadístiques en què cal fixar l’origen.

4. Organismes o unitats estadístiques de la Comunitat Autònoma que hi participen.

S’han d’assenyalar els òrgans o les unitats estadístiques de la Comunitat Autònoma que generen dades en origen necessàries per poder dur a terme l’activitat estadística de referència.

La inclusió en aquest apartat comporta l’obligatorietat d’aportar les dades requerides a la unitat estadística responsable de l’activitat.

5. Altres organismes que hi participen.

Correspon als òrgans externs al Sistema Estadístic de les Illes Balears que aporten dades necessàries per dur a terme l’operació estadística.

6. Convenis de col·laboració.

Cal assenyalar els convenis o els instruments legals que regulen l’intercanvi de dades per tal de dur a terme l’operació.

7. Entitats privades o particulars obligades a col·laborar.

S’ha d’indicar el subjecte o col·lectiu obligat a respondre.

8. Compensació.

Cal detallar la compensació econòmica o en espècie, si pertoca, a les persones o les entitats obligades a prestar col·laboració en el subministrament d’informació.

9. Forma de recollida de les dades.

Entre les diverses maneres de recollir la informació, es poden esmentar les següents:

 • Origen estadístic directe
 • Autoenumeració (per correu o qualsevol altra manera)
 • Entrevista personal directa
 • Conversació telefònica
 • Observació directa dels fets o fenòmens
 • Formes mixtes
 • Altres formes de recollida de dades
 • Origen administratiu
 • Transcripció de documents administratius

10. Periodicitat de recollida de les dades.

Es refereix a la periodicitat de la recollida de les dades estadístiques de què es disposa, d’acord amb les variables següents: diària, setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, semestral, anual, altres i no aplicable.

11. Emmagatzemament de les dades.

Indica el suport en el qual es desen les dades i quina n’és l’entitat responsable, d’acord amb el desplegable que incorpora l’aplicació de l’inventari.

12. Àmbit geogràfic de l’activitat.

Fa referència a l’àmbit geogràfic superior de l’activitat estadística (autonòmic, insular, municipal, etc.).

13. Escala màxima de desagregació.

Fa referència a l’escala màxima de desagregació territorial de la qual es disposen dades fiables, encara que la difusió es faci a una escala superior (autonòmica, insular, supramunicipal, municipal, etc.).

14. Principals variables que conté.

És la descripció general de continguts. S’han d’indicar les principals variables que inclou atenent el qüestionari de l’enquesta, els camps del registre, l’índex de la publicació, etc.

15. Difusió (suport).

Assenyala el suport d’emissió dels resultats de l’operació que hi ha l’obligació de difondre (web, publicació en paper, CD-ROM, etc.).

16. Periodicitat de la difusió.

Periodicitat en què es du a terme la difusió de la dada.

17. Períodes disponibles.

Fa referència a les anualitats des de les quals es disposa d’informació referent a l’operació estadística en qüestió.

18. Abast del secret estadístic.

Cal indicar si és procedent o no l’aplicació del secret estadístic i, en cas afirmatiu, cal assenyalar-ne l’abast, és a dir, l’objecte de la protecció d’acord amb la normativa legal vigent, i les opcions que s’hi esmenten.

19. Cost estimatiu de l’activitat.

La quantificació d’un cost associat a la producció estadística que inclogui totes les variables que incideixen en la seva producció és difícil. Per això, en l’establiment de cost de l’activitat només s’han de tenir en compte els elements externs a l’activitat administrativa regular. En aquest sentit, s’han de computar només les despeses anuals que es derivin de la contractació específica amb altres entitats o empreses externes per fer possible la realització de les activitats estadístiques. Així i tot, s’ha de fer a partir d’un barem que qualifiqui la despesa de la manera següent:

 • Irrellevant (quan es deriva només de la mateixa gestió administrativa)
 • Baix (igual o inferior a 10.000 €)
 • Mitjà (de més de 10.000 € a 50.000 €, aquesta quantitat inclosa)
 • Alt (de més de 50.000 € a 100.000 €, aquesta quantitat inclosa)
 • Molt alt (més de 100.000 €)

20. Document metodològic annex.

S’ha d’indicar si hi ha document metodològic o no. En cas afirmatiu, això comporta l’accés mitjançant un enllaç al document en l’inventari d’operacions estadístiques.

21. Inclòs en el Pla.

S’ha d’indicar si forma part del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017.

22. Inclòs en el programa.

S’ha d’indicar si ha de formar part del programa anual previst per a l’exercici següent.

23. Estat.

Les activitats estadístiques es poden trobar en els estats següents:

 • Consolidades, quan es duen a terme de manera regular des de fa més d’un exercici. (Incloses en el pla, el programa i l’inventari.)
 • En fase experimental, quan és el primer any d’aplicació. (Incloses en el pla, el programa i l’inventari.)
 • En projecte, quan encara no s’exploten, però s’ha previst executar-les en un exercici proper, tot i que ja es puguin haver iniciat els procediments preliminars. (Incloses només en el pla i en l’inventari.)
 • Fora de planificació, quan no estan incloses en els ordenaments planificadors. (Incloses només en l’inventari.)
 • Històrica tancada, quan una operació s’ha deixat de dur a terme.

24. Relació amb operacions estadístiques estatals.

S’ha d’indicar si hi ha identitat en les variables objecte d’estudi amb alguna operació de caràcter estatal especificada en l’inventari d’operacions estadístiques de l’Administració General de l’Estat. S’entén que hi ha identitat quan s’han fet servir les mateixes fonts de dades i sistemes metodològics. En aquest cas, s’han d’indicar la numeració de l’operació estatal, la denominació i la unitat estatal responsable.

En el cas que la fitxa correspongui a un consell insular, i existeixi una operació relacionada, a més, amb la Comunitat Autònoma, també s’indicarà de la mateixa manera duplicant els camps prevists per al cas estatal.

ANNEX 6

Elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques

(document metodològic)

El document metodològic té els camps i la configuració següents:

(Veure document metodològic al final del document)

Els apartats que s’han d’emplenar i que s’indiquen amb (...) són d’extensió indefinida per tal de poder donar cabuda a tota la informació que es requereixi respecte de les característiques tècniques de l’operació.

Els camps que han d’integrar els documents metodològics depenen de cada operació i de la seva naturalesa, però bàsicament han d’indicar:

a) La part identificativa (comuna amb la fitxa).

b) Els objectius de l’operació, amb una introducció explicativa de l’operació estadística.

c) La normativa que regula l’operació (estadística o administrativa, que la genera).

d) Les definicions dels conceptes i usos de codis territorials i classificacions estàndards.

e) El desenvolupament estructural dels camps tècnics de la fitxa:

 • Els àmbits: poblacional, territorial i temporal.
 • Els tipus de fonts i les unitats informants.
 • La forma de recollida de les dades.
 • La periodicitat, any base, etc.

f) El tractament estadístic de la informació:

 • Les enquestes: disseny mostral, treball de camp, la imputació, elevació i calibratge, mètodes de càlcul, etc.
 • L’explotació de registres administratius: metodologia (imputació, depuració, etc.).

g) Altres elements que es considerin pertinents per entendre l’operació estadística.

h) El pla de difusió (periodicitat de la difusió, mitjans de difusió, etc.).

En el cas que es dugui a terme l’explotació d’un registre administratiu convé tenir en compte la transposició dels elements que estableix la normativa que regula el registre, aplicant-hi els criteris i les pautes d’actuació que s’han determinat en el manual d’explotació de registres administratius confeccionat per l’IBESTAT.

ANNEX 7

Calendari de difusió estadística

El calendari de difusió estadística està integrat pels camps i la configuració següents:

(Veure calendari al final del document)

Les operacions estadístiques objecte de difusió al calendari s’agrupen per seccions temàtiques que prenen la forma de taules. D’aquesta manera, s’ha d’establir una capçalera on s’indicarà el codi i la denominació de la secció temàtica a la qual faci referència; seguidament, hi ha dotze caselles amb l’identificador de dos dígits de cada mes. En les caselles inferiors s’ha d’indicar la denominació de cada operació estadística i les peculiaritats referents a les dates de difusió dels resultats.

Aquestes peculiaritats es corresponen a una sèrie de codis de colors i abreviatures per determinar la periodicitat de la difusió. Si escau, també s’ha d’assenyalar el dia en què s’han de fer públiques les dades (primer nivell), el període al qual fan referència (segon nivell) i les característiques de la dada (tercer nivell). D’aquesta manera, s’estableix el patró següent:

Periodicitat de la difusió, codi de colors:

 • Permanent, groc ataronjat.
 • Quinzenal, blau marí.
 • Mensual, blau cel.
 • Trimestral, verd pistatxo.
 • Quadrimestral, lila.
 • Semestral, bordeus.
 • Anual, vermell.
 • Indefinit, negre.

Data de difusió:

S’indica en cas que s’estableixi; si no, s’entén que es difondrà durant el període en què està marcat pel color referent a la periodicitat de difusió. Es poden establir períodes de difusió superior al mes, tot i que s’han d’indicar acolorint el període afectat.

Període de referència:

 • Si és mensual, s’indica en xifres romanes el mes al qual fa referència.
 • Si és trimestral, s’indica T1, T2, T3 i T4, segons correspongui.
 • Si és quadrimestral, s’indica Q1, Q2 i Q3, segons correspongui.
 • Si és anual, els quatre dígits s’indiquen en xifres aràbigues.

Característiques de la dada:

 • Avanç (A).
 • Provisional (P).
 • Definitiva, en aquest cas no du identificador (D), llevat que abans hi hagi hagut una dada provisional (P) i s’indica quan es fa la definitiva. Vegeu-ne un exemple en el model dels casos trimestrals.

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma