Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

Núm. 7244
Departament financer.- Anunci definitiu modificació de crèdit SC002 en el Pressupost Propi de 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l’Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 2 de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2014, adoptat pel Ple de l’Ajuntament de dia 27 de març de 2014, no s’ha presentat cap reclamació, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

CAP

Descripció

Consig. Anterior

Aug.

Consig. Def.

VI

Inversions reals

16.814.902,27

78.591,57

16.893.493,84

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

78.591,57

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

CAP

Descripció

Consig. Anterior

Dism.

Consig. Def.

IV

Transferències correts

83.763.278,24

78.591,57

83.684.686,67

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

78.591,57

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 24 d’abril de 2014

 

La Directora Financera,

Maria del Mar Lázaro Meca


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma