Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 7233
Pròrroga per a l'any 2014 del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Aldaba per a l'atenció i seguiment de les persones adultes incapacitades judicialment o en procés d'incapacitació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, fa públic la pròrroga del següent conveni:

PRÒRROGA PER A L’ANY 2014 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I LA FUNDACIÓ ALDABA PER A L’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT O EN PROCÉS D’INCAPACITACIÓ.

Formentera, 3 de març de 2014

REUNITS:

D’una part, l’Hble. Sr. Jaume Ferrer Ribas, president del Consell Insular de Formentera, qui actua en nom i representació d’aquest, amb CIF núm. P-0702400-C i amb domicili social a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier, en virtut de l’Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 11 de juny de 2011, i d’acord amb el que disposa l’article 136 del Reglament orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC), els articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

I, d’altra part, la Sra. Olga Rivas Iglesias, directora de la Fundación ALDABA, en virtut dels poders atorgats pel Patronat de l’esmentada Fundació, mitjançant l’acord elevat a escriptura pública en data 1 de febrer de 2012.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

Atès el conveni signat amb data 1 de juliol de 2010, PER A L’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT O EN PROCÉS D’INCAPACITACIÓ.

Atès l'informe favorable del cap de secció de la Conselleria de Benestar Social i Joventut, de continuar aquest programa per a enguany, ja que ha acomplert les expectatives previstes inicialment, tot confirmant la necessitat d’atendre el col·lectiu de persones que abasta el programa.

Atès, així mateix, que el conveni signat el dia 1 de juliol de 2010, entre aquest Consell Insular i la Fundació ALDABA en la seva clàusula onzena.1, diu:

“Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura fins al 31 de desembre del 2010 i es prorrogarà explícitament per períodes anuals successius, mitjançant la signatura d'un document on es manifesti la intenció de prorrogar el Conveni i la quantitat (anual i mensual) que suposarà la revisió de l'IPC. La denúncia del conveni, la podrà realitzar qualsevol de les parts amb una antelació de tres mesos abans de la data de finalització”

Atesa la proposta realitzada per la Fundació Aldaba d'increment del cost segons la variació interanual de l'IPC, que segons la informació publicada és d’un increment del 0,5%.

ACORDEN

PRIMER.- Prorrogar per a l'any 2014, el conveni entre aquest Consell Insular i la Fundació ALDABA per al  PROGRAMA  PER A L’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES PERSONES ADULTES INCAPACITADES JUDICIALMENT O EN PROCÉS D’INCAPACITACIÓ.

SEGON.- L'aplicació de l’IPC anual a la Comunitat de les Illes Balears establert per d’Institut Nacional d’Estadística en un 0,5%, amb efectes de gener a desembre. Quedant el cost anual del Conveni en 5.230,42€, que suposen unes mensualitats de 435,87€

I, com a prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d’aquest conveni en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

El PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA                                  LA DIRECTORA DE FUNDACIO ALDABA

Jaume Ferrer Ribas                                                                                                              Olga Rivas Iglesias

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

Formentera, 3 d’abril de 2014

El President,

Jaume Ferrer Ribas


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma