Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 7224
Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28.02.14 va aprovar provisionalment la modificació de la taxa per als usos privatius o l’aprofitament especial del domini públic local i l’ordenança fiscal que la regula.

En el BOIB núm. 32 de dia 06.03.14 es publica l’anunci de l’esmentada aprovació.

Atès que durant el període establert a l’efecte no s’han presentat al·legacions, l’esmentada modificació de l’ordenança s’entén aprovada definitivament.

Atès a la legislació vigent, es publica íntegrament l’ordenança indicada:

 

ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA LA TAXA PER ALS USOS  PRIVATIUS O L'APROFITAMENT ESPECIAL

DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

 

Article 1

Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, que regula les bases de règim local, de conformitat amb les disposicions dels articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i tenint en compte el que s’hi estableix als articles 57 i 20 a 27 del mateix, s'institueix la present taxa.

Article 2

Fet imposable

2.1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l’ús privatiu o l'aprofitament especial del domini públic local.

2.2. En particular, estan inclosos en el fet imposable els següents aprofitaments:

 1. Entrades de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parades de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
 2. Guies, pals, papallones, caixes d'amarratge, de distribució o de registre, bàscules, aparells de venda automàtica o altres d’anàlegs que s'instal·lin damunt la via pública o hi tenguin volada a sobre.
 3. Ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
 4. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

Article 3

Subjecte passiu

3.1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular, conforme a alguns dels supòsits prevists en l'article anterior.

3.2. Són subjectes passius en concepte de substitut en les entrades de vehicles a través de voreres els propietaris de les finques i locals a què donin accés les entrades de vehicles, els quals podran fer repercutir, si escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

 

Article 4

Responsables

4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

4.2. Seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries els administradors de les societats i els síndics interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5

Quota tributària

La quota mínima per tramitar qualsevol autorització de les recollides en aquest article és de 10 euros.

Per tramitar qualsevol autorització de les que es preveuen en aquest article s’ha de presentar una certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries contretes amb aquest ajuntament. La dita certificació l’estendrà el Servei de Recaptació  Municipal.

A) Ocupació del domini públic ordinari

Per a l’aplicació de les tarifes que es diran, es procedeix a partir del valor mitjà del sòl que resulta d’aplicar el valor unitari bàsic del sòl establert per la ponència tècnica de valors aprovada amb motiu de la revisió cadastral, els quals valors són:

Valor mitjà de m² dins àrea de sòl de nucli urbà (per any) =73.28 €

Valor mitjà de m² dins àrea de sòl de la costa (per any) = 60.87 €

Aquest valor es veurà modificat per l’aplicació de factors correctors segons els criteris següents:

5.1. Ocupació de bars, restaurants i comerços amb taules, cadires, expositors, màquines automàtiques, màquines expenedores, etc.: (m² ocupats x valor mitjà € x any).

S’aplicarà un factor corrector del 50% per ús de temporada, del 75% per tot l’any, un factor corrector del 75% segons la situació del carrer (si la dita ocupació té lloc en una via secundària) i  un factor corrector del 75% pel tipus d’activitat. (Vegeu taula inferior.)

En l’àmbit de la costa, es considera via principal  tota via ubicada a primera línia, així com tots els carrers de vianants. La resta de vies són considerades vies secundàries.

5.2. Ocupació amb contenidors, reserves de places d’aparcament, bastides, tancaments d’obres, etc.: (m² ocupats x valor mitjà € x dia).

S’aplicaran diferents factors correctors segons el temps de  permanència, les noses ocasionades, la seguretat (bastides), etc. (Vegeu taula inferior.)

En el cas d’ocupació mitjançant bastides o tanques d’obres, no es comptabilitzarà com a m² ocupats el pas deixat per a circular-hi gent a peu.

5.3. Tancament de carrers: (m lineals de tram tancat x valor mitjà € x dia).

S’aplicaran diferents factors correctors segons la durada i la situació del carrer (es tindrà en compte si el dit tancament té lloc en una via secundària o de poc trànsit). (Vegeu taula inferior.)

5.4.

5.4.1. Entrada de vehicles amb caràcter permanent (guals) a través de voreres 40,50 €

Preu de la placa del gual: 10 €

5.4.2. Amb relació al preu del càrrega i descàrrega s’aplicarà el valor €/m2 x any aplicant un factor corrector de 0,5 (vegeu taula inferior).

5.5. Ocupació de mercat de carrer, firaires i taules i cadires durant les festes patronals: (m² ocupats x valor mitjà € x dia).

La superfície en el cas del mercat de carrer s’ha d’aplicar basant-se en un mòdul tipus de 10 m².

S’aplicaran diferents factors correctors segons l’activitat i segons la situació del carrer (si la dita  ocupació és en una via secundària).

En les instal·lacions de firaires s’aplicaran factors correctors segons l’activitat i segons la grandària. (Vegeu taula inferior.)

5.6. Ocupació per activitats ambulants vàries i firaires: (m² ocupats x valor mitjà € x mes).

La superfície en activitats ambulants vàries s’ha d’aplicar basant-se en un mòdul tipus de 10 m².

S’aplicaran diferents factors correctors segons l’activitat i segons la situació del carrer (si la dita  ocupació és en una via secundària). A la costa es considera via principal tota via ubicada a primera línia, així com tots els carrers de vianants. La resta de vies són considerades vies secundàries.

En les instal·lacions de firaires s’aplicaran factors correctors segons l’activitat i segons la grandària. (Vegeu taula inferior.)

5.7. Ocupació en el cas de mercat de carrer dins el nucli urbà: (m² ocupats x valor mitjà € x any).

La superfície en el mercat de carrer s’aplicarà basant-se en un mòdul tipus de 10 m².

S’aplicaran diferents factors correctors segons l’activitat.

5.8. Per ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant guies, pals, permòdols, caixes d’amarratge, de distribució o de registre.

 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat següent, atenent a la superfície ocupada per l’aprofitament expressat en metres quadrats.
 2. No obstant l’anterior, per a les empreses de serveis o subministraments que afectin la generalitat o una part important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que aquestes empreses obtenguin anualment en aquest terme municipal. La quantia d’aquesta taxa que pogués correspondre a Telefónica de España S.A. està englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual  a què es refereix l’apartat 1 de l’art. 4 de la Llei 15/1987, de 30 de juliol.

Taula de coeficients correctors per al càlcul de tarifes:

Mòdul

Estiu

Activitat

Ocup.

Ocup.

Via

fix

<= 1

> 1

secund.

x unit.

12

mesos

mes

mes

Restaurants, bars, etc.: taules i cadires

Valor € x m² x any

-

0,5

0,75

-

-

-

0,75

Comerços: expositors

Valor € x m² x any

-

0,5

0,75

0,75

-

-

0,75

Màquines expenedores

Valor € x m² x any

1m²

0,5

0,75

-

-

-

0,75

Mercat de carrer nucli urbà

Valor € x m² x any

10m²

-

0,75

-

-

-

Activitats ambulants vàries

Valor € x m² x mes

10m²

-

5

-

-

-

Firaires <=75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1,25

-

-

0,75

Firaires >75m2

Valor € x m² x mes

-

-

1

-

-

0,75

Mercat carrer festes patronals i costa

Valor € x m² x dia

10m²

-

8

-

-

0,75

Firaires festes patronals <=100m²

Valor € x m² x dia

-

-

6

-

-

-

Firaires festes patronals >100m²

Valor € x m² x dia

-

-

4

-

-

-

Festes patronals: taules i cadires

Valor € x m² x dia

-

-

10

-

-

0,75

Contenidors, reserves aparc.

Valor € x m² x dia

10m²

-

-

1,25

1

-

Bastides, tanques …

Valor € x m² x dia

-

-

-

2,5

1,5

-

Tancament  vies  públiques

Valor € x ml x dia

-

-

-

1,25

1

0,75

Càrrega i descàrrega

Valor € x m2 x any

6m2

-

0,5

-

-

-

B) Ocupació domini públic taulells festes patronals

Es determina un preu de 9 euros/dia per cada metre lineal instal·lat.

Es determina un factor de localització, de conformitat amb el plànol que figura com a annex 1 en la present ordenança, amb els paràmetres següents:

 • Localització 1         Coeficient 1,20
 • Localització 2         Coeficient 1,00
 • Localització 3         Coeficient 0,80
 

Article 6

Meritació

6.1. Aquesta taxa es meritarà:

 1. Quan es tracti d’autoritzacions de nou aprofitament en terrenys públics, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència, si el subjecte passiu la sol·licitàs expressament.
 2. Quan es tracti d’autoritzacions d'aprofitament ja autoritzades i prorrogades, el dia primer de cada any natural.

6.2. Quan l'aprofitament hagi tingut lloc sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es meritarà quan s'iniciï l'activitat, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per  autoritzar o denegar la concessió de la llicència i del procediment sancionador que es pugui incoar.

6.3. L'obligació de contribuir, una vegada que s’haurà originat, no es veurà afectada de cap manera per a denegar la llicència sol·licitada o per a concedir-la (sota condicions), ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.

Article 7

Normes de gestió

7.1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per a cada aprofitament sol·licitat i seran irreductibles per als períodes naturals assenyalats als epígrafs respectius.

7.2. Les persones interessades en la concessió de l'aprofitament regulat per la present ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència.

7.3. Si no s'ha determinat amb exactitud la durada de l'ocupació, una vegada autoritzada aquesta ocupació, s'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.

7.4. En els casos d'ocupacions no previstes expressament en la tarifa, es liquidaran d'acord amb la tarifa que presentin majors similituds físiques o materials amb aquesta.

7.5. La taxa regulada en aquesta ordenança fiscal és independent i compatible amb qualsevol altre preu públic, taxa, impost, etc. que tengui regulat o ordenat aquest ajuntament, d'acord amb les normes d'aquest mateix ajuntament.

7.6. De conformitat amb el que disposa l'article 24.5 del TRLRHL, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, està obligat a reintegrar el cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l’import.

Article 8

Règim de declaració i ingrés

8.1. El pagament d'aquesta taxa es farà amb caràcter general:

 1. Quan es tracti d’autoritzacions d'un nou aprofitament o d'un aprofitament amb durada limitada, una vegada concedida l'ocupació, s’hauran de liquidar les taxes i se'ls lliurarà aquesta autorització.
 2. Quan es tracti d’autoritzacions d'aprofitament ja concedides i prorrogades, una vegada incloses en el padró corresponent, per anys naturals mitjançant els procediments i en els períodes establerts en el Reglament general de recaptació.

Article 9

Sancions

9.1. No s'admetrà cap aprofitament en la via pública fins  que les persones interessades no hagin obtingut la corresponent llicència o autorització. L'incompliment d'aquest precepte se sancionarà amb 100,00 euros.

9.2. Una vegada autoritzada l'ocupació s’haurà de respectar estrictament la superfície i el temps autoritzats, així com qualsevol altra condició esmentada en aquesta autorització. L'incompliment d'aquest precepte se sancionarà amb 75,00 euros.

Així mateix i independentment de la sanció imposada, l'incompliment de la present ordenança comportarà la suspensió de l'activitat afectada mentre es tramita l'expedient d'ocupació de via pública, sempre que sigui possible la dita ocupació; en el cas de no ser possible, serà obligació de l'interessat restituir la via pública al seu estat inicial.

 

Article 10

Règim d'infraccions

Quant a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponguin en cada cas, s’haurà d’aplicar el que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei general tributària, al marge de les sancions per  l'incompliment de la Llei 5/1997, el règim de les quals figura en la mateixa llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per als casos no prevists en aquesta ordenança fiscal caldrà regir-se pel TRLRHL, que regula  les hisendes locals, i per la Llei general tributària.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades expressament les següents ordenances: Ordenança fiscal que regula la taxa per  les utilitzacions privatives o l'aprofitament especial del domini públic local i publicada en el BOIB núm. 185 de 28 de desembre de 2004.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal entrarà en vigor i serà d'aplicació l'endemà que s’haurà  publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sant Lluís, a 23 d’abril de 2014

Batle de l’Ajuntament de Sant Lluís

Cristóbal Coll Alcina

 

ANNEX I (Plànol)

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma