Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 7223
Rectificació error material ordenança venda ambulant 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Havent-se publicat en el boib 56 de 24.04.2014 la modificació de l'ordenança reguladora de la venda ambulant en el terme municipal de Sant Lluís.

Havent-se detectat en la mateixa un error material, es procedeix a publicar la rectificació corresponent:

En el primer paràgraf on diu “El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28.02.11 va aprovar ........” ha de dir: “El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28.02.14 va aprovar ........”

Sant Lluís, a 24 d’abril de 2014

Batle de l’Ajuntament de Sant Lluís

Cristóbal Coll Alcina


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma