Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 7207
Anunci Bases Reguladores de les Subvencions de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text al curs escolar 2013-2014

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

JOAQUIM ROCA MATA, SECRETARI-ACCTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA, BALEARS;

CERTIFIC: Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia vint de març de dos mil catorze, adoptà, entre d’altres el següent acord:

“7è. Proposta d’acord per a l’aprovació de les Bases Reguladores de les Subvencions de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2013-2014 per a escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.

Donat compte de la proposta d’acord de la Regidoria d’Educació, del tenor literal següent:

PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT AL CURS ESCOLAR 2013-2014 PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA AMB ALUMNES EMPADRONATS AL MUNICIPI D’EIVISSA

L’Ajuntament d'Eivissa comparteix l’objectiu de promoure el foment de l’ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i el material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l’ensenyança obligatòria, i accepta col·laborar amb la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears en la tasca de dur a terme amb la major efectivitat possible el programa de reutilització a l’àmbit del Municipi d’Eivissa.

Atès que l’Ajuntament d’Eivissa vol col·laborar amb el Govern de les Illes Balears en el finançament de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text als alumnes d’educació primària matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics d’Eivissa, amb una aportació de 40 € per alumne, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Aprovar les bases reguladores de les subvencions de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2013-2014 per a escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d’Eivissa.

SEGON.- L’autorització de la despesa (fase A) per import de 60.000 € a càrrec de la partida 32100 4800 Aportació ajudes llibres de text del vigent Pressupost General de la Corporació.

TERCER: Fer pública la convocatòria de subvencions que es recull en les bases mitjançant la seva publicació en el BOIB , en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament 

Eivissa, 5 de març de 2014

Regidora d’Educació
Miriam Valladolid Portas

“BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT AL CURS ESCOLAR 2013-2014 PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA AMB ALUMNES EMPADRONATS AL MUNICIPI D’EIVISSA

Article 1. Objecte

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la convocatòria pública municipal per a la concessió de subvencions a escoles de primària amb alumnat empadronat al municipi d’Eivissa per a la compra de llibres al curs 2013-2014 de 1r a 6è de primària.

L’Ajuntament d'Eivissa comparteix l’objectiu de promoure el foment de l’ús solidari i cooperatiu dels llibres de text reutilitzables i el material didàctic dels cursos i nivells corresponents a l’ensenyança obligatòria, i accepta col·laborar amb la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears en la tasca de dur a terme amb la major efectivitat possible el programa de reutilització a l’àmbit del municipi d’Eivissa.

Article 2. Beneficiaris

Poden sol·licitar l'esmentada subvenció tots els centres educatius públics o concertats de l’illa d’Eivissa que tenguin alumnat escolaritzat empadronat a la ciutat d'Eivissa amb una antiguitat efectiva i continuada de tres mesos anteriors a la sol·licitud, cursi estudis de 1r a 6è de primària, i que estigui adscrit al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i material del seu centre educatiu. Es pot demanar l’ajuda per a cada alumne/a que compleixi les condicions anteriors.

Article 3. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

Les peticions de subvencions s'han de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa dins els 15 dies hàbils comptats des del següent de la publicació d'aquestes bases al BOIB.

Article 4. Documentació a presentar

1. La sol·licitud s'ha de fer mitjançant la presentació de l’imprès d’instància normalitzada, acompanyada de la següent documentació:

 1. Llista de l’alumnat que identifiqui que l’alumne/a està adscrit/a al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i material didàctic, i el curs al qual pertany.
 2. Factures justificatives de l’adquisició de llibres de text escolars (originals o còpies acarades per la Intervenció de fons de l’Ajuntament d’Eivissa).
 3. Certificat Seguretat Social.
 4. Imprès transferència bancària.

Article 5. Procediment per a la concessió de la subvenció

1. Inici

El procediment de concessió de la subvenció s'inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud, i es declara el caràcter amb què el sol·licitant actua.

2. Instrucció

El procediment de concessió de la subvenció es tramita en règim de concurrència competidora. La concessió es realitza a totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, amb el límit fixat i dins del crèdit disponible.

En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la seua esmena en un termini de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que s' hagi complit el requeriment, es tendrà per desistida la petició i s'arxivarà l'expedient.

Atesos l’expedient i l’informe de l’òrgan col·legiat, al qual es refereix l’article 8, l’òrgan instructor ha de formular una proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s'exposarà al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web de l'Ajuntament, amb un termini de deu dies per formular al·legacions.

Es pot prescindir de l’audiència quan no figuri al procediment ni es tenguin en compte altres fets que els adduïts pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.

La competència per atorgar les subvencions correspon a l'òrgan fixat a l'article 9.

3. Resolució

L'acte que resolgui el procediment de concessió de la subvenció, ha de ser motivat i expressar  les dades dels centres educatius subvencionats i la quantitat atorgada. Així mateix, la resolució ha d'incloure per cada Centre educatiu una relació ordenada de l’alumnat subvencionat corresponent a cada curs i una relació de l’alumnat desestimat i el seu motiu.

En el cas que el motiu de la desestimació fos la manca de quantitat  pressupostaria i  s’incrementàs  l’import del crèdit disponible com a conseqüència d’una generació, transferència o incorporació de crèdit o per una renùncia del beneficiari, l’òrgan concedent pot acordar, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de les subvencions als sol·licitants inclosos en dita relació seguint-ne estrictament l’ordre establert.

4. Publicitat de les subvencions concedides

L’acord de resolució del procediment de concessió es notificarà  a les persones interessades  en el lloc que hagin indicat , i es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web municipal donat que els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, són de quantia inferior a 3.000 €.

5. Termini per resoldre i efectes del silenci

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de tres mesos des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds. Si en aquest termini no s’ha produït resolució expressa, s'entén decaiguda per silenci negatiu la sol·licitud de subvenció.  

Article 6. Criteris objectius de concessió

Se subvencionen 40 euros del cost de l’adquisició dels llibres de texts per a alumnat que cursi de 1r a 6è de primària en el curs escolar 2013/2014, sempre que compleixi els següents requisits:

 1. Que l’alumne/a estigui empadronat/da al municipi d’Eivissa amb una antiguitat efectiva i continuada d'un mínim de tres mesos anteriors a la sol·licitud.
 1. Que l’alumne/a cursi estudis de 1r a 6è de primària durant el curs escolar 2013/2014 en qualsevol centre públic o concertat de l’illa d’Eivissa.
 1. Que l’alumne/a estigui adscrit/a al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i material del seu centre educatiu.

L’ordre de prelació de la concessió de les subvencions, en cas que l’import de les sol·licituds excedeixi del crèdit pressupostari habilitat a tal efecte, es farà  en funció de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa.

Article 7. Quantitat de la subvenció

L’import global del crèdit disponible per distribuir entre els beneficiaris  de les subvencions es determina sobre la base d’assignació que es preveu a la partida pressupostària 32100 4800  Ajudes de llibres de text , al Pressupost General de la Corporació, any 2014 que és de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00€), que contempla la present convocatòria.

La quantia de la subvenció es determina d’acord als següents criteris:

a) Cap subvenció pot superar el percentatge màxim del 100% del cost dels llibres de text o llibres de fitxes.

b) Cap subvenció pot superar la quantitat resultant de 40,00 € per alumne/a.

Es considera despesa subvencionable als efectes de la present convocatòria aquella que respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzi en el termini establert per al període lectiu dels curs escolar 2013/2014.

Article 8. Composició de l’òrgan col·legiat (comissió de valoració) per a la concessió de subvencions

Tenint en compte el que es regula per als òrgans col·legiats al títol II, articles 22 a 27 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’òrgan col·legiat està format per:

            Presidència: Regidor/a d’Educació

            Secretaria: Cap de la unitat administrativa de l’Àrea de Benestar Social

            Vocal: Cap de servei d’Educació 

Vocal: Tècnic/a de l’àrea d’Educació .

Article 9. Òrgans competents per a l’autorització i disposició de subvencions

L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de les subvencions és l’establert a la base 46a, punt 5è., d’execució dels Pressupost Generals de la Corporació per a l’exercici 2014.

Article 10. Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat

Les ajudes rebudes per aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, sempre que el seu import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei general de subvencions.

És obligació dels beneficiaris de les ajudes informar a l’Ajuntament d’Eivissa de totes les subvencions rebudes amb destinació a l’activitat objecte de subvenció i aquesta comunicació s’ha d’efectuar així com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a l’aprovació de la concessió de la subvenció per part de l’Ajuntament d’Eivissa.

Article 11. Pagament

El pagament de la subvenció s'efectua en un termini de 60 dies, comptats a partir de la data de la resolució aprovatòria de la seua concessió, mitjançant transferència bancària al compte corrent designat a tal efecte pel beneficiari.

Article 12. Causes de reintegrament

Es consideraran causes de reintegrament de la subvenció concedida:

 • L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedeix l’ajuda.
 • L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions requerides o quan s’alterin les condicions tengudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables al beneficiari.
 • La negativa a sotmetre’s a les actuacions de control previstes o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions.

Si com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l’ajuda rebuda pels beneficiaris s’exigirà, si escau,  l’interès de demora.

Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments previstos a aquest efecte en la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposa, a més del reintegrament esmentat, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d’ajudes municipals, mentre no es faci la devolució de l’import reclamat.

Article 14. Publicació i vigència de les bases

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, per l’ordenança general reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions vigent a l'Ajuntament d'Eivissa, la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en tot allò que hi sigui d’aplicació.

Aquestes bases entren en vigor l’endemà de la seua publicació al BOIB i tenen vigència durant el curs escolar 2013/2014.

Eivissa, 7 de gener de 2014”

 

“SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA LLIBRES DE TEXT (CENTRES EDUCATIUS)

ENTITAT SOL·LICITANT

Nom del centre educatiu:

Adreça:                                                                           Núm.:                Bloc:            Escala:               Pis:                Porta:

Municipi:                                                                                  Província:                                               CP:

Telèfon 1:                                                  Fax:                                          Correu electrònic:

Com voleu rebre la notificació?                         (   ) Fax     (   ) Correu postal      (   )  Correu electrònic

PERSONA REPRESENTANT

Director/a (nom i llinatges):                                                                                Document d’identitat:

Secretari/ària (nom i llinatges):                                                                           Document d’identitat:

SOL·LICITUD PER AL PROJECTE O ACTIVITAT

DECLARA/EN: que desitgen realitzar la creació de fons de llibres de text i material didàctic i sol•liciten subvenció.

a) Que l'entitat es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament, la seguretat social i l'administració de l'Estat i autoritza a l'Ajuntament d'Eivissa perquè pugui sol·licitar i rebre informació de l'Agència Tributària i de laTresoreria General de la Seguretat Social (Conveni de colaboració en matèria d'Interoperatibilitat Telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears i Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals)

b) Que l’entitat i els seus o les seues representats no es troben compresos en cap dels supòsits de prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària de subvencions establerts a l’article 13.2 i 3 LGS.

c) Que l’entitat no té pendent de justificar cap subvenció fora de termini.

ES COMPROMET/EN: a desenvolupar les activitats que són objecte de subvenció i les obligacions que li corresponen com a beneficiari/ària d’aquesta subvenció, establertes amb caràcter general a l’article 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions (executar el projecte, justificació de fons, sotmetre’s a les actuacions de comprovació, presentar documentació requerida, etc.),comunicar a l'Ajuntament d'Eivissa l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics.

SOL·LICITA/EN

La concessió d’una subvenció per a les activitats presentades, per un import de .....                  €

DOCUMENTS QUE ADJUNTEN (obligatoris)

- Llista de l’alumnat on s'identifiqui que l’alumne està adscrit al programa de reutilització i creació de fons de llibres de text i material didàctic, i el curs al qual pertany.

- Factures justificatives de l’adquisició de llibres de text escolar. (Originals o còpies acarades per la Intervenció de fons de l’Ajuntament d’Eivissa)

- Certificat Seguretat Social. (D’estar al corrent de pagament)

- Imprès transferència bancària. (Model M-04)

Eivissa,                       d                                 de 20

El/la director/a                        Segell de l’entitat                    El/la secretari/ària

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA”

Informat favorablement per l’Interventora de Fons en data 5 de març de 2014”

Sotmès l’assumpte  a votació, és aprovat per unanimitat.”

I perquè així consti, amb l’advertència i reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’Acta corresponent, de conformitat amb el que preveu l’article 206 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, expedeix i firm la present d’ordre i amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, a Eivissa, vint-i-cinc de març de dos mil catorze.

V. i P.
L’ALCALDESSA.
Pilar Marí Torres


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma