Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 7204
Bases Reguladores de les Subvencions de Benestar Social

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

 

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de la convocatòria pública municipal per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2014, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d’Eivissa, que impulsin de forma específica actuacions dirigides a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Article 2

Entitats beneficiàries

Poden sol·licitar o ser beneficiaris o beneficiàries de les subvencions a les quals es refereixen aquestes bases:

Les persones jurídiques, públiques o privades i sense ànim de lucre, ja siguin entitats, grups associatius o organismes legalment constituïts que impulsin de forma genèrica actuacions dirigides a col·lectius en situació de vulnerabilitat social al municipi d’Eivissa i que estiguin inscrits al Registre Municipal d’Associacions veïnals de l'Ajuntament d'Eivissa amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’instàncies i que compleixin els requisits d’aquestes bases.

Excepcionalment l’Ajuntament estudiarà les peticions d’associacions que tenguin la seua seu social fora del municipi d’Eivissa, però dins l’àmbit autonòmic, per a activitats que es realitzin dins el nostre municipi o que es beneficiïn persones residents al municipi però que donat la naturalesa de l’activitat aquesta no es pugui dur a terme dins del municipi d’Eivissa.

Article 3

Termini d’execució dels projectes

Les subvencions que estableix aquesta convocatòria s’han de destinar a actuacions i projectes que es duguin a terme entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de setembre de 2014.

Article 4

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB.

Article 5

Documentació a presentar

 1. La sol·licitud es farà mitjançant la presentació de l’imprès d’instància normalitzat, model 049, adjuntant la documentació corresponent, al Registre General de l’Ajuntament, o bé a través d’alguna de les formes autoritzades a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 2. La documentació i/o les dades que han d’acompanyar la sol·licitud són les indicades a l’imprès d’instància normalitzat, annex a la present convocatòria.
 3. En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament en requerirà l’esmena en un termini de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que la entitat sol·licitant hagi complert el requeriment, se la tendrà per desistida de la seua petició i s'arxivarà l'expedient.

Article 6

Procediment per a la concessió de la subvenció

1 - Inici

El procediment de concessió de subvencions s'inicia mitjançant la presentació d'una instància en la qual se sol·liciti la subvenció, s'especifiqui l'activitat a subvencionar i es declari el caràcter amb què la persona o entitat sol·licitant actua.

2 - Instrucció

El procediment de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. Té la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza a partir de la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració fixats en aquesta convocatòria i adjudicar, amb el límit fixat i dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris. 

En cas que la sol·licitud o la documentació siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament en requerirà l’esmena en un termini de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que l’entitat sol·licitant hagi complert el requeriment, se la tendrà per desistida de la seua petició i s'arxivarà l'expedient.

Atesos l’expedient i l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es notificarà a les persones interessades mitjançant publicació al tauler d’anuncis de la Corporació i, en el seu cas, a la pàgina web municipal, amb un termini de deu dies per formular al·legacions.

Es podrà prescindir de l’audiència quan no figuri al procediment ni siguin tenguts en compte altres fets que els adduïts per les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tendrà el caràcter de definitiva.

La competència per atorgar les subvencions correspon als òrgans fixats a l'article 10.

3 - Resolució

L'acte que resolgui el procediment de concessió de la subvenció serà motivat i expressarà el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i la quantitat atorgada. Així mateix es farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds.

4 - Publicitat de les subvencions concedides

L’acord de resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades en el lloc per elles indicat i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, indicant la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, l’entitat beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. No serà necessari aquesta publicació al BOIB quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades siguin de quantia inferior a 3.000 €. En aquests casos la publicació al BOIB se substituirà per la publicitat al tauler d’anuncis de la Corporació  i a la pàgina web municipal.

5 - Termini per resoldre i efectes del silenci

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir de sis mesos des de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Si en aquest termini no s’ha produït resolució expressa s'entendrà decaiguda per silenci negatiu la sol·licitud de subvenció.

Article 7

Normes generals i criteris objectius de concessió

L’objectiu de les subvencions en matèria de Benestar Social per a entitats socials i sociosanitàries del municipi d’Eivissa és promoure la realització de projectes d’intervenció social i sociosanitària, i crear una xarxa d’accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

La claredat i especificitat dels projectes presentats en relació a l’objectiu principal de la convocatòria són necessàries per a la seua valoració.

De conformitat amb el que disposa a l’article 17.3 e) de la Llei general de subvencions, les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte els següents criteris objectius de valoració. La puntuació és de 0 a 60 punts. El mínim necessari per obtenir subvenció és de 15 punts.

 1. Nombre de persones usuàries del municipi beneficiades amb l’acció (es valora la capacitat interactiva del projecte amb les persones beneficiàries). El projecte presentat ha de reflectir clarament el nombre de persones beneficiàries de l’actuació. Fins a 10 punts de valoració. En cas d'actes de divulgació o informació, com xerrades, congressos, exposicions, etc., es puntuen amb un màxim de 5 punts en total.
 2. Priorització d’activitats per als col·lectius depenents i en risc d’exclusió social. Fins a 10 punts de valoració.
 3. Qualitat del projecte. Especificitat i transcendència de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. Fins a 10 punts de valoració.
 4. Característiques dels projectes: col·laboració de personal voluntari, origen i necessitat de la iniciativa, adequació del pressupost a les activitats plantejades, adequació de les activitats als objectius previstos. Fins a 10 punts de valoració.
 5. L’activitat ofertada complementa o omple un buit de demanda  que l’administració no oferta o no garanteix en la seva totalitat. Fins a 10 punts de valoració.
 6. Dèficit d’activitats anàlogues al municipi. Fins a 10 punts de valoració.

Article 8

Quantitat de la subvenció

L’import global del crèdit disponible per distribuir entre les entitats beneficiàries de la subvenció es determina sobre la base de l’assignació, que als Pressupostos Generals es fa al programa de 60.000 € que contempla aquesta convocatòria, aquest import s’imputa a l’aplicació pressupostària 2014 23200 48900.

La quantia de la subvenció es determina d’acord als següents criteris:

 • L’import màxim que pot rebre una associació és de 6.000 €.
 • Cap subvenció pot superar, en tot cas, el percentatge màxim del 100 % de la despesa subvencionable.

La quantia de les subvencions es determina en funció de l’import global de la convocatòria i de la valoració total en punts de les sol·licituds, dividint l’import global entre el nombre de punts de valoració total de totes les sol·licituds, el que donarà el valor en euros del punt. La quantia individual a concedir es calcula de la següent forma: valor en euros del punt multiplicat per la valoració individual de la subvenció, sempre tenint en compte els límits establerts.

De conformitat amb l’article 58.2 del RD 887/2006, a més de la quantitat total màxima dels crèdits disponibles, es pot fixar una quantia addicional que no requerieix una nova convocatòria per a la seua aplicació a la concessió de subvencions, en cas d'haver-se incrementat l’import del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit. La distribució de l'increment es realitzarà proporcionalment a la puntuació obtenguda per cada projecte presentat.

La convocatòria ha de fer constar expressament que l'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si s’escau, amb aprovació prèvia de la modificació pressupostària que procedeixi en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

Article 9

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables d’acord amb el que disposa l’art. 31 de la LGS, les despeses  que es realitzin en el termini establert entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de setembre de 2014, que guardin relació directa amb l’objecte de la convocatòria i responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i,  en relació:

a) Es consideren despeses corrents:

 1. Material d’oficina no inventariable.
 2. Serveis de comunicacions postals, telefònics i informàtics.
 3. Despeses de divulgació.
 4. Lloguer del local.
 5. Despeses de manteniment del local (electricitat, aigua, neteja, obres de reforma, etc.).
 6. Rebuts d'imposts.
 7. Compra de productes d'higiene, de neteja, farmaciola,aliments.
 8. Despeses de seguretat i prevenció de riscos, alarmes, extintors, etc.).
 9. Compra d'electrodomèstics per al local, (radiadors, ventiladors, aspiradores, etc.).
 10.  Assegurances.
 11.  Impost sobre valor afegit (IVA).
 12.  Despeses diverses de petita quantia (despeses de naturalesa corrent que no tenguin cabuda en els anteriors conceptes).
 13. Despeses de personal
 14. Despeses de transport i allotjament. Cal especificar el motiu, vehicle, trajecte i quilòmetres realitzats.

b) No es consideren subvencionables:

 1. Les despeses d’amortització.
 2. Interessos deutors dels comptes bancaris.
 3. Interessos, recàrrecs i sancions administratives o penals.
 4. Despeses de procediments judicials.
 5. Despeses de restaurants i espectacles quan no guardin relació directa amb l’objecte del conveni.
 6. Despeses de begudes alcohòliques.

Article 10

Composició de l’òrgan col·legiat (comissió de valoració) per a la concessió de subvencions

De conformitat amb el regulat pels òrgans col·legiats al títol II, articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’òrgan col·legiat estarà format per:

Presidència: Regidor/a de Benestar Social

Secretaria: Aux. Administratiu/va

Vocalia 1: Director/a de l’Àrea de Benestar Social

Vocalia 2: Cap de Servei de Treball Social

Vocalia 3: Coordinador/a Unitat de Treball Social

 

Article 11

Òrgans competents per a l’autorització i disposició de subvencions

De conformitat amb la base 46a, punt 5è, d’execució dels pressupostos, l’òrgan competent per a l’autorització i disposició de les subvencions és la Junta de Govern Local.

Article 12

Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions per a la mateixa finalitat

Les ajudes rebudes en aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, sempre que el seu import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei general de subvencions.

No són subvencionables les activitats o projectes que ja reben aportació econòmica d’aquesta o una altra regidoria de l’Ajuntament d’Eivissa.

És obligació de les persones beneficiàries de les ajudes informar l'Ajuntament d'Eivissa de totes les subvencions rebudes amb destinació a l’activitat objecte de subvenció i aquesta comunicació s’ha d’efectuar així com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

Article 13

Termini i forma de justificació

1 – Període màxim de justificació

S’estableix com a període màxim per a la justificació el 15 d’octubre de 2014

2 – Forma de justificació de la subvenció

Les persones o entitats beneficiàries tenen l’obligació de justificar davant l'òrgan concedent l’aplicació dels fons percebuts a la finalitat que va servir de fonament a la concessió de la subvenció, en la forma i en els terminis establerts a les presents bases.

Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha d’abonar una vegada justificat l’acompliment de la finalitat per a la qual es varen concedir.

Per percebre la subvenció cal presentar a l’Ajuntament la següent documentació:

 • Instància d’imprès de justificació normalitzat de la persona o entitat beneficiària en la qual sol·licita el pagament de la subvenció.
 • Memòria de l’activitat realitzada, especificant el número total de persones beneficiàries residents al municipi d’Eivissa o entitats beneficiàries de l’acció.
 • Compte justificatiu que, sota la responsabilitat de la persona beneficiària o la seua representant, ha d’incloure els justificants de la despesa en forma de factures originals o fotocòpies acarades per la Intervenció de l’Ajuntament d'Eivissa de les factures justificatives de la despesa.
 • Certificats acreditatius que l’entitat beneficiària és al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries davant de l’AEAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, o autorització expressa per a la seua consulta per part de l'Ajuntament d'Eivissa, o declaració responsable en cas de subvencions que no superin en la convocatòria l'import de 3.000 € (art.24.4 del R.D. 887/2006)

Article 14

Obligacions de les entitats beneficiàries de les subvencions

Les entitats subvencionades adquireixen les següents obligacions:

 • Presentar els documents recollits a l’article anterior, a l’article 30 de la Llei general de subvencions i el que específicament es determini en aquesta convocatòria.
 • Presentar tota la documentació que li sigui sol·licitada en relació amb les facultats de control de l’activitat subvencionada.
 • Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat subvencionada que aquest es realitza amb la col·laboració de l'Ajuntament d’Eivissa.
 • Comunicar a l’Ajuntament qualsevol alteració o modificació que es produeixi durant la seua execució.
 • Mantenir les condicions i elements declarats al projecte que varen servir de base per atorgar la subvenció.
 • Les activitats desenvolupades i la seua publicitat han de respectar el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 • Tota la documentació o material de publicitat que es generi a les activitats desenvolupades ha de ser en català.

Article 15

Pagament

El pagament de la subvenció es pot efectuar amb l’avançament d’un 25 % de la quantitat subvencionada i les entitats queden exemptes de presentar la garantia o aval corresponent. La resta s'abonarà un cop justificades la totalitat de les despeses de l’activitat subvencionada.

En cas que s’hagi satisfet una bestreta i que la subvenció sigui anul·lada o reduïda a un import inferior al de la bestreta, la persona o l'entitat beneficiària restarà obligada a reintegrar a l’Ajuntament la totalitat o l’excés sobre el que li correspon.

Article 16

Causes de reintegrament

Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l’ajuda rebuda per les entitats beneficiàries i, si escau, l’exigència d’interès de demora, en els casos següents:

 1. L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí l’ajuda.
 2. L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions requerides o quan s’alterin les condicions tengudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a l’entitat beneficiària.
 3. L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts.
 4. La negativa a sotmetre’s a les actuacions de control previstes o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions.

Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments previstos a aquest efecte en la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les entitats interessades.

Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més del reintegrament esmentat, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d’ajudes municipals, mentre no es faci la devolució de l’import reclamat.

Article 17

Minoració de la quantitat concedida

Quan l'import justificat per la persona interessada, amb motiu de la rendició del compte justificatiu de les despeses, sigui inferior a la quantitat concedida, l’Ajuntament d’Eivissa haurà de minorar l’import de la subvenció, exigint, si escau, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

Article 18

Legislació, publicació i vigència de les Bases

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, per l’Ordenança general reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions vigent a l’Ajuntament d'Eivissa (BOIB núm. 81 de 10 de juny de 2008, modificat per BOIB núm. 25 de 13 de febrer de 2010), la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en tot allò que hi sigui d’aplicació.

Aquestes bases es publicaran al BOIB i entraran en vigor l’endemà de la seua publicació. Tendran vigència durant l’exercici d’aquesta i fins a la pròxima convocatòria.

ANNEXOS

SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA – Àrea: Benestar Social

ENTITAT SOL·LICITANT

Raó Social:

CIF:

Adreça:

Núm.

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Municipi:

Província:

CP:

Telèfon 1:

Fax:

Correu electrònic:

Número Registre Entitats Veïnals de l’Ajuntament d’Eivissa:

Com voleu rebre la notificació?

_____Fax _____Correu postal_____Correu electrònic

PERSONA REPRESENTANT

President/a (nom i llinatges):

Document d’identitat:

Secretari/ària (nom i llinatges):

Document d’identitat:

SOL·LICITUD PER AL PROJECTE O ACTIVITAT

DECLARA/EN: que desitgen realitzar les següents activitats per a les quals sol·liciten subvenció: ...........................................…………………………………...…………………………………….....................................................................

a) Que l'entitat es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament i igualment davant  l'Administració de l'Estat i de la Seguretat Social,  i que autoritza l'administració concessionària  de la subvenció a demanar en el meu nom aquestes dades de conformitat amb l'article 23.3 de la LGS.

b) Que l'entitat i els seus o les seues representats no es troben compresos en cap dels supòsits de prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària de subvencions establerts a l'article 13.2 i 3 LGS.

c) Que l'entitat no té pendent de justificar cap subvenció fora de termini.

ES COMPROMET/EN: a desenvolupar les activitats que són objecte de subvenció i les obligacions que li corresponen com a beneficiari/ària d’aquesta subvenció, establertes amb caràcter general a l’article 14 de la Llei 38/2003 general de subvencions  (executar el projecte, justificació de fons, sotmetre’s a les actuacions de comprovació, presentar documentació requerida, etc.), comunicar a l’Ajuntament d'Eivissa l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics.

SOL·LICITA/EN

 La concessió d’una subvenció per a les activitats presentades, per un import de  ..................... €

DOCUMENTS QUE ADJUNTEN

__  Memòria justificativa del projecte o activitats que es pretenen realitzar

__  Fotocòpia DNI/CIF de l’entitat i dels seus representants

__  Imprès d’alta o modificació de dades bancàries de l’Ajuntament d'Eivissa

__ Més documentació .........................................................................................................

Eivissa,          d                                      de 20

El/la president/a                              Segell de l’entitat                                El/la secretari/ària

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE

(presentau un full per a cada programa)

ENTITAT:

PROGRAMA:

MEMÒRIA DE SOL·LICITUD

Descripció de les activitats a realitzar, calendari i persones  a qui van dirigides.

Objectius a aconseguir

Motius pel quals sol·licitau la subvenció

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT

INGRESSOS

DESPESES

1. Persones participants:

1. Personal:

2. Subvenció municipal prevista:

2. Transports:

3. Fons propis de l’entitat:

3. Materials:

4. D’altres (especificau-ho):

4. Publicitat:

5.

5. Altres despeses:

TOTAL INGRESSOS:                            €

TOTAL DESPESES:                           €

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

 

JUSTIFICACIÓ D’AJUDA ECONÒMICA Àrea: Benestar Social

ENTITAT SOL·LICITANT

 

Nom:

Document d’identitat:

Adreça:

Núm.:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Municipi:

Província:

CP:

Telèfon 1:

Fax:

Correu electrònic:

Número Registre Entitats Veïnals de l’Ajuntament d’Eivissa:

Com voleu rebre la notificació?:____Fax   ____Correu postal   ___Correu electrònic

 

PERSONA REPRESENTANT

President/a (nom i llinatges):

Document d’identitat:

Secretari/ària (nom i llinatges):

Document d'identitat:

 

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ

CERTIFIQUEN:

 

1. Que s’ha realitzat el programa/activitat: .................................................................................................................................... …………………………………………………....…………….............................................................,

subvencionat amb ....................................... mitjançant acord de .......  ........................................ de data .......................................

2 . Que el cost total de l’activitat/programa és de .......................................€  i s’ha finançat de la següent forma:

            Aportació entitat: .......................................................... €

            Aportació subvencionada per l’Ajuntament d’Eivissa: ................................................... €

            Altres ajudes sol·licitades: ............................................ €

 

SOL·LICITEN

L’aprovació de la justificació presentada.

L’ingrés de la quantitat.

 

DOCUMENTS QUE ADJUNTEN

 • Memòria justificativa del projecte
 • Llista de justificants i la seua relació amb el programa subvencionat. (Annex)
 • Factures i altres documents originals o còpies acarades per la Intervenció de l’Ajuntament d’Eivissa, que acrediten la destinació de la subvenció.
 • Informe de l’AEAT i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions tributàries o autorització expressa per a la seua consulta per part de l'Ajuntament d’Eivissa o declaració responsable signada en cas de subvencions que no superen en la convocatòria l' import de 3.000 € (art.24.4 del R.D. 887/2006)
 • Més documentació .......................................................................................................................

Eivissa,          d                                      de 20

El/la president/a                                 Segell de l’entitat                                El/la secretari/ària

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PROJECTE

(presentau un full per a cada programa)

ENTITAT:

 

PROGRAMA:

 

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES

Descripció de les activitats realitzades, calendari i nombre de persones a les quals varen ser dirigides (especificau les persones residents al municipi d’Eivissa).

Objectius aconseguits.

Motius per als quals es va sol·licitar la subvenció.

 

 

 

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

 

RELACIÓ DE FACTURES

Proveïdor

Concepte

Import total factura

Import imputat

Import justificat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TOTAL

 

Declaració responsable en cas de subvencions que no superen en la convocatòria l'import de 3.000 € (Article 24.4 del RD 887/2006)

En compliment de l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qua s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel fet de tractar-se d’una subvenció de quantia a atorgar a cada entitat beneficiària que no supera a la convocatòria l'import de 3.000 euros, aquesta entitat no està obligada a presentar les declaracions o documents que acreditin el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Es per això que realitza la següent declaració responsable:

a) Que l’entitat es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Eivissa, i igualment davant l'Administració de l'Estat i de la Seguretat Social, i autoritza l’administració concessionària de la subvenció a demanar en el meu nom dites dades de conformitat amb l’article 23.3 de la LGS.

b) Que l’entitat i els seus o les seues representants no es troben compresos en cap dels supòsits de prohibicions per obtenir la condició de beneficiari/ària de subvencions establerts a l’article 13.2 3 LGS.

c) Que l’entitat no té pendent de justificar cap subvenció fora de termini.

d) Que l’entitat no ha rebut cap subvenció d’altres administracions destinada al finançament de les activitats subvencionables.

  

Eivissa,    de       de       2014


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma