Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 7199
Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de desistiment del procediment CONTR 2014/660 relatiu al contracte de digitalització de la documentació comptable de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels exercicis 2013 i 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

Mitjançant la Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 4 d’abril de 2014, es varen aprovar l’expedient de contractació per a la digitalització de la documentació comptable de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels exercicis 2013 i 2014, i els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, i es va autoritzar una despesa de 47.632,86 €, amb el 21 % d’IVA inclòs.

El dia 10 d’abril de 2014, es va publicar l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El 16 d’abril de 2014, l’interventor general va presentar un informe justificatiu sobre la necessitat de desistir de la contractació del servei de digitalització de la documentació comptable de la Intervenció General, com a conseqüència de les consultes i la petició d’aclariments rebuts de possibles licitadors, amb relació al plec de condicions tècniques.

Tal com s’indica l’informe justificatiu, la tecnologia requerida per a la producció del resultat de la digitalització, que en un principi podria suposar un benefici per a l’Administració perquè es pretenia la compatibilitat amb la documentació històrica digitalitzada en el seu moment, esdevé  en un obstacle que pot restringir i en algun cas impedir la concurrència de possibles licitadors.

El procediment obert és en aquets moments en fase de licitació i encara no s’ha presentat cap oferta.

Atès l’interès de l’Administració de la Comunitat Autònoma que la licitació sigui al més oberta possible amb la concurrència d’ofertes, és aconsellable replantejar els postulats tècnics especificats en els plecs de licitació, i elaborar un nou plec de prescripcions tècniques que, una vegada aprovat per l’òrgan de contractació i publicat en el corresponent anunci en el BOIB, permeti la participació de totes les empreses interessades en l’adjudicació del contracte.

El centre gestor ha d’elaborar un nou plec de prescripcions tècniques.

Fonaments de dret

L’article 155 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la normativa de desplegament.

El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

El Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i les normes de desplegament, i també la resta de disposicions de caràcter general.

Per tot això, dict la següent,

Resolució

Desistir del procediment CONTR 2014 660 relatiu al contracte de serveis per a la digitalització de la documentació comptable de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels exercicis 2013 i 2014, de conformitat amb el que estableix l’article 155 del TRLCSP amb fonament en la infracció no esmenable del principi de concurrència proclamada en l’article 1 del TRLCSP, tal com s’exposa en els fets explicats en el punt 3 d’aquesta Resolució.

Notificar, si s’escau, aquesta Resolució a totes les empreses que hagin presentat alguna oferta.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil de contractant.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l’article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, davant el conseller d’Hisenda i Pressuposts o davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació o d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució o d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 22 d’abril de 2014

La secretària general
Beatriz Marañón Moyá
Per delegació del conseller d’Hisenda i
Pressuposts (BOIB 76/2013)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma