Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS

Núm. 7198
Resolució de concessió de subvencions 35/2013 a l’empara de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 28 de desembre de 2012 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2013)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones i les entitats que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució han presentat a la Conselleria de Turisme i Esports una sol·licitud de subvenció per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius.

2. El Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports ha examinat les sol·licituds i està conforme amb els aspectes següents:

  • Les persones i entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de la subvenció objecte de la convocatòria.
  • Les persones i entitats han presentat les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i han adjuntat la documentació exigida per la convocatòria.

3. La subvenció es distribueix en les quanties especificades en l’annex 1, per beneficiari, i hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 12301 457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

Fonaments de dret

  1. L’article 21.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005) disposa que la resolució, que exhaureix el procediment de concessió de subvencions, s’ha de notificar individualment o mitjançant publicació en el BOIB, d’acord amb el que es disposi en la convocatòria.

  2. L’Ordre del conseller de Turisme i Esports de 18 de desembre de 2012 per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’esports (BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013) que deroga l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 pel qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre de 2003).

  3. L’apartat 6.5 de la Resolució del conseller de Turisme i Esports de 28 de desembre de 2012 (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2013) disposa que la resolució expressa del conseller de Turisme i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. La resolució col·lectiva s’ha de publicar e

  4. La proposta de resolució de concessió d’ajudes del Servei d’Administració Esportiva de la Direcció General d’Esports de 24 de gener  de 2013.

Per tot això, dict la següent

Resolució

  1. Aprovar la concessió de subvencions, per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius, als beneficiaris que figuren en l’annex 1 per l’import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l’obligació, i proposar-ne el pagament a favor de tots ells, amb càrrec a la partida pressupostària 12301 457A01 48048 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.

  2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució – que exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Turisme i Esports en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 7 d'abril de 2014

El secretari general
Joaquín Legaza Cotayna
Resolució del conseller de Turisme i Esports
de delegació de signatura
(BOIB 111 de 21.07.11)

ANNEX 1

BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ

Sol·licitant

DNI/NIE/CIF

OBJECTE

Import (€)

Federació Balear de Tir Olímpic

(854/2013)

G07416571

Camp. Autonòmic Tir  Olímpic, mod. Precisió

23.11.2013

590,80

Federació Balear de Colombofilia

(886/2013)

G07172174

Concurs Tardor de Colombofilia, mod. Velocitat

30.11.2013

300,39

Federació Balear de Caça

(852/2013)

G07198500

Camp. Balears Caça Menor amb Ca

23.11.2013

481,25

Federació Balear de Caça

(851/2013)

G07198500

Camp. Balears Caça Menor amb Ca

23.11.2013

669,00

Federació Balear de Piragüisme

(831/2013)

G07258593

6a Comp. Copa Balear Kayak de Mar

17.11.2013

752,60

Federació Balear de Piragüisme

(830/2013)

G07258593

6a Comp. Copa Balear Kayak de Mar

17.11.2013

979,52

Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears

(859/2013)

G07164296

Lliga 2a Divisió Nacional

30.11.2013

288,00

Club Tennis Taula Sant Jordi

(857/2013)

G57780884

Lliga 2a Divisió Nacional

23-24.11.2013

288,00

Club Tennis Taula Santa Eulària

(883/2013)

G57174310

Lliga Super Balear, categ. Absoluta

30.11.2013

386,62

Club Tennis Taula Santa Eulària

 (884/2013)

G57174310

Lliga 2a Divisió Nacional, categ. Absoluta

30.11.2013

288,00

Centre Cultural, Agrícola, Mercantil i Esportiu

(799/2013)

G07047541

Lliga Autonòmica Billar Tres Bandas

02.11.2013

502,54

Centre Cultural, Agrícola, Mercantil i Esportiu

(890/2013)

G07047541

Lliga Autonòmica Billar Tres Bandas

30.11.2013

353,45

Club de Golf Son Parc

(858/2013)

G57044240

Final Circuit Mapfre Golf 2013, categ. Juvenil

24.11.2013

192,00

Tramuntana Rugby Club

(877/2013)

G57441628

Lliga Regional Balear

30.11.2013

2.870,80

Cor Pitius Colegio Francés

(748/2013)

G07996523

Lliga 1a Divisió Balear Femenina Voleibol

19.10.2013

1.152,00

Cor Pitius Colegio Francés

(873/2013)

G07996523

Lliga 1a Divisió Balear Femenina Voleibol

30.11.2013

997,00

Club Voleibol Esporles

(798/2013)

G57013336

Lliga 2a Divisió Nacional Femenina Voleibol

09.11.2013

1.071,70

Club Voleibol Esporles

(821/2013)

G57013336

Lliga 2a Divisió Nacional Masculina Voleibol

16.11.2013

975,70

Club Voleibol Bunyola

(731/2013)

G07164098

Lliga 2a Divisió Nacional Femenina Voleibol

20.10.2013

985,38

Club Voleibol Sant Josep Obrer

(824/2013)

G07835887

Lliga 1a Divisió Balear Sènior Femenina Voleibol

17.11.2013

894,30

Club Voleibol Ciutadella

(892/2013)

G07166812

Lliga 1a Divisió Balear Femenina Voleibol

30.11.2013

960,00

Club Voleibol Eivissa

(880/2013)

G57388126

Lliga 1a Divisió Balear Masculina Voleibol

30.11.2013

1.152,00

Club Voleibol Portol

(826/2013)

G07815053

Lliga 2a Nacional Masculina Voleibol

23.11.2013

887,00

Club Voleibol Son Ferrer

(726/2013)

G07915911

Lliga 2a Divisió Nacional Voleibol

12.10.2013

960,00

Club Deportivo Asociación de Vecinos Can Bonet

(863/2013)

G57652174

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

23.11.2013

1.248,00

Club Esportiu Alcúdia

(894/2013)

G07847999

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

30.11.2013

1.344,00

Asociación Gasifred Atlético

(881/2013)

G07405970

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

30.11.2013

1.248,00

Club Vitamelo Futbol Sala

(871/2013)

G57652232

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

23.11.2013

1.152,00

Cas Capità Futbol Sala

(862/2013)

G57656779

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

23.11.2013

1.152,00

Cas Capità Futbol Sala

(879/2013)

G57656779

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

30.11.2013

1.248,00

Sociedad Deportiva Formentera

(785/2013)

G07447717

Lliga 3a Divisió Futbol

27.10.2013

1.728,00

Club Deportivo Ferriolense

(870/2013)

G07451644

Lliga 3a Divisió Futbol

24.11.2013

1.728,00

Sociedad Deportiva La Salle

(882/2013)

G07163025

Lliga Nacional Juvenil Futbol

30.11.2013

1.728,00

Club Deportivo Llosetense

(885/2013)

G07541204

Lliga 3a Divisió Futbol

30.11.2013

1.728,00

Club Deportivo Menorca

(891/2013)

G07043227

Lliga Nacional Juvenil Futbol

30.11.2013

1.632,00

Club Deportivo Entreculturas Montesión

(869/2013)

G57571895

Lliga 3a Divisió Futbol Sala

23.11.2013

2.051,00

Club Deportivo Atletico Rafal

(868/2013)

G07467053

Lliga 3a Divisió Futbol

17.11.2013

1.632,00

Club Esportiu Constància

(867/2013)

G07251598

Lliga Nacional Juvenil Futbol

23.11.2013

1.728,00

Penya Esportiva Sant Jordi

(866/2013)

G07440431

Lliga Nacional Juvenil Futbol

23.11.2013

1.728,00

Port de Pollença Futbol Club

(865/2013)

G07734676

Lliga Femenina Autonòmica Futbol

24.11.2013

1.728,00

Club Atlético Villacarlos

(861/2013)

G07524804

Lliga Nacional Juvenil Futbol

23.11.2013

1.728,00

Club Deportivo Cide

(849/2013)

G07479421

Lliga Nacional Juvenil Futbol

23.11.2013

1.602,00

Unión Deportiva Collerense

(864/2013)

G07469802

Lliga Femenina Autonòmica Futbol

24.11.2013

1.728,00

Club Deportiva Severense

(872/2013)

J07487135

Lliga Nacional Juvenil Futbol

23.11.2013

1.632,00

Francisco Javier Vivo Mayans

(874/2013)

41739236D

Camp. Autonòmic Tir Olímpic, mod. carabina

23.11.2013

261,32

José Antonio Sastre Mercadal

(875/2013)

41735439F

Camp. Autonòmic Tir Olímpic, mod. carabina

23.11.2013

566,58

Pedro Portella Salord

(876/2013)

41733003D

Camp. Autonòmic Tir Olímpic, mod. carabina

23.11.2013

317,20


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma