Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 7161
Convocatòria i bases reguladores de la tercera edició dels premis d'artesania de Mallorca 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE VICEPRESIDÈNCIA, CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS DE DIA 10 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A LA CONVOCATÒRIA DE LA TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA 2014.

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, el dia 10 d’abril de 2014 va dictar, entre d’altres, la següent resolució:

“1.- Aprovar la Convocatòria de la tercera edició dels premis d’artesania de Mallorca 2014, així com les bases que han de regir-la, i que s’adjunten al present acord.

2.- Autoritzar la despesa de SET-MIL EUROS (7.000,00 €) com a quantitat global del pressupost de l’any 2014, que es destina a la Convocatòria de la tercera edició dels premis d’artesania de Mallorca 2014 a càrrec de la partida pressupostària 20 43900 48100 “Premis, Beques i Premis Artesania” (RC núm. 220140001532), del vigent Pressupost del CIM.

3.- Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Palma, 14 d’abril de 2014

 

 José Manuel Carrillo Martínez, per delegació

 (Resolució de dia 15 de maig de 2013, BOIB núm.74, de 25 de maig)

CONVOCATORIA I BASES REGULADORES DE LA TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA 2014

L’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix l’artesania com una competència pròpia dels consells insulars.

L’article 3 lletra l) del Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca, dictat per Decret de presidència el 15 de juliol de 2011 i corregit pel decret de 19 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111 de 21-7-11); modificats pels decrets de 10-10-11 (BOIB núm. 159 de 22-10-11); de 15-3-12 (BOIB núm. 48 de 03-04-12); d’11-4-12 (BOIB núm. 59 de 26-4-12), diu que la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports té entre les seves atribucions fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per a comercialitzar l’artesania.

El sector artesà de Mallorca engloba un nombre considerable d’oficis i especialitats. La qualitat, innovació i disseny són característiques que defineixen a l’artesania que s’elabora a l’illa de Mallorca. Fruit d’això, han estat els recents reconeixements obtinguts per la nostra artesania, tant a nivell nacional com regional.

La vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb aquestes noves tendències i amb la nostra tradició, convoca els “Tercers Premis d’Artesania de Mallorca 2014”, amb la finalitat de donar reconeixement institucional a aquells productes, projectes i actuacions reconeguts com excel·lents i exemplars en el camp de l’artesania, i d’aquesta manera impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses artesanes, incentivant la innovació, el disseny i la capacitat d’adaptació al mercat.

1.Objecte

Es convoquen els Tercers Premis d’Artesania de Mallorca 2014, les bases reguladores dels quals són les que figuren en els apartats següents.

2 Crèdit pressupostari

Es destina la quantitat de 7.000 euros als premis objecte d’aquesta convocatòria i amb càrrec a la partida 20 43900 48100 denominada «Premis, beques i p. artesania».

3.Categories, objecte, criteris de valoració i premis.

Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2014: Elaboració de projectes d’artesania competitius i originals que estimulin la creativitat i el talent en el camp de l’artesania.

Criteris de Valoració:

- Capacitat de proposar solucions a necessitats utilitàries i/o estètiques

- Qualitat tècnica i formal del projecte

- Innovació tècnica i/o en materials,

- Utilitat del producte, és a dir, que per les seves característiques d’alguna manera s’intenta fer la vida del consumidor millor o més fàcil

- Adopció dels criteris de disseny i respecte medi ambientals

- Possibilitats o expectatives de producció de l’objecte, és a dir, viabilitat del producte al procés de fabricació.

- Plantejament de presentació del producte, embalatge, arguments del producte, factors que justifiquin el “valor afegit” dels objectes o elements.

- Arguments de potencialitat de comercialització en el mercat i expectatives de producció.

- Viabilitat del projecte: es valorarà especialment la materialització del projecte cas que s’hagi dut a terme.

Premi: 2.000 euros.

Categoria B: Premi Producte Mallorca 2014: Presentació d’un producte o d’una col·lecció de fabricació artesana ja sigui de caràcter utilitari, decoratiu o artístic.

Criteris de Valoració:

- La qualitat tècnica, formal i de disseny

- L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.

- La capacitat per a transmetre a la societat valors positius relacionats amb l’artesania, contribuint a la seva promoció i valorització.

- La responsabilitat social i medi ambiental

- La creativitat i innovació, aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics.

- L’adaptació o reinterpretació d’un disseny tradicional en els aspectes formals, funcionals o ambdós conjuntament.

Premi: 2.000 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada.

Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2014: reconeixement a l’obra consolidada i a la trajectòria professional. L’empresa artesana o l’artesà ha de comptar amb més de 20 anys d’experiència professional.

Criteris de Valoració:

- Trajectòria

- Qualitat tècnica i formal

- Utilitats del producte

- Innovació tècnica i en materials

- Adaptació al mercat

- Compromís amb l’artesania i la seva difusió.

Premi: 1.500 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat d’una de les obres incloses al dossier. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.

Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2014: amb l’objecte d’incentivar a aquelles persones que intenten obrir-se un camí en el sector de l’artesania i potenciar el treball dels artesans i empreses artesanes constituïdes recentment, estimulant la creativitat dels estudiants i titulats d’escoles, i institucions d’educació superior, que busquin un desenvolupament personal i professional en el món de l’artesania i el disseny.

Criteris de Valoració:

- El projecte en conjunt que es presenti.

- El producte individual

- La qualitat tècnica i formal

- La innovació en el desenvolupament de nous productes (materials, tècniques de producció, tecnologies aplicables, embalatges).

- L’adaptació al mercat, és a dir, la capacitat de donar solucions  a necessitats utilitàries i/o estètiques

- La presentació del producte, incloent els arguments de comunicació i de promoció.

Premi: 1.500 €. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.

4.Requisits de les obres

Les obres i/o projectes presentats, excepte les de la categoria C, premi “Trajectòria Artesana”, han de complir els requisits següents:

a)Les obres i/o projectes han d’haver estat fets en els dos darrers anys des de la publicació d’aquesta convocatòria.

b)Les obres i/o projectes no han d’estar signades ni han de portar cap signe identificatiu. Ho podran fer una vegada finalitzat el concurs.

c)Les obres i/o projectes han de ser peces i/o projectes únics i no poden haver estat premiats en altres concursos anteriors.

d)Les dimensions de les obres planes presentades no poden excedir de 120*120*005 cm., i si són tridimensionals, no han d’ excedir de 080*080*080cm; així mateix el pes de les mateixes no serà superior als 25 KG.

e)Les obres i/o projectes hauran d’estar degudament embalats.

f)Les despeses de transport tant a la presentació com a la devolució, aniran a càrrec dels concursants. El Consell Insular de Mallorca no es fa responsable de fractures, pèrdues, desperfectes o danys de les peces i/o projectes durant el desenvolupament del concurs, ni de les produïdes per motius del transport.

5.Requisits dels candidats.

a)Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a l’illa de Mallorca.

b)Estar en possessió de la carta d’artesà, mestre artesà, mestre artesà honorífic, document de qualificació artesanal en vigor i excepcionalment, encara que no tinguin d’aquest distintiu, podran tenir la condició de candidats de la convocatòria si disposen del document administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.

S’exceptua d’aquest requisit, si és el cas, als participants en la categoria D “Premi Impuls”

c)Estar d’alta d’IAE  i/o  en el Règim de la Seguretat Social, si pertoca.

d)En la categoria C “Premi Trajectòria” el candidat podrà ser proposat per: un Ajuntament per acord plenari, una associació i/o cooperativa que compti entre els seus associats amb un mínim de 5 mestres artesans o artesans o  un grup d’almenys 5 mestres artesans o artesans o  empresa de qualificació artesanal, entre els seus integrants.

e)Així mateix en la categoria C “Premi Trajectòria” s’haurà d’acreditar que el candidat compta amb més de 20 anys d’experiència professional.

6.Presentació de les sol·licituds i documentació.

El termini per presentar sol·licituds serà fins el dia 30 de juny de 2014, comptador des de  l’endemà de publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les instàncies s’han de dirigir a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, Secció d’Artesania, del Consell Insular de Mallorca i s’han de presentar en qualsevol terminal del Registre general del Consell Insular de Mallorca (plaça de l’Hospital, 4; Palau Reial, 1; General Riera, 111, i General Riera, 113).

Així mateix, també es poden presentar als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds, acompanyades de l’obra degudament embalada o del projecte, si escau, s’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, excepte per al cas del Premi Trajectòria Artesana, en el que no és aplicable aquest requisit d’anonimat.

S’ha de presentar la documentació requerida en  dos sobres ( A i B ) tancats i separats:

SOBRE A

Hi ha de figurar la inscripció “TERCER PREMI D’ARTESANIA DE MALLORCA 2014”, la categoria a la qual es presenta, el pseudònim i el títol de l’obra i/o projecte. Aquest sobre ha de contenir bé en format digital (CD) bé en suport paper, la següent documentació:

1)Per a la categoria A, s’ha de presentar un dossier explicatiu amb suficients fotografies i/o dibuixos exemplificatius, una memòria detallada del projecte (descriptiva i conceptual), fitxa tècnica (pes, mides, tècnica de producció, materials, etc.), intencionalitat, fons d’inspiració i si és el cas, una maqueta o similar, així com qualsevol altra informació que pugui ser necessària per a que el jurat entengui i comprengui el projecte que es presenta. Les fotografies hauran de tenir una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10x10 cm. El suport digital de les fotografies han de ser en format .jpg. i cas de presentar una maqueta no podrà excedir dels 25 kg de pes ni d’un metre cúbic.

2)Per les candidatures a les categories B i D: Fitxa tècnica del producte o col·lecció: títol, pes, mides, tècnica de producció, materials emprats, fons d’inspiració. Memòria descriptiva i gràfica del procés productiu i memòria conceptual. A més un mínim de tres fotografies de la peça presentada, amb una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10x10 cm. En suport digital les fotografies han de ser en format .jpg

3)Per les candidatures a la categoria C, premi Trajectòria Artesana, un complet dossier explicatiu justificatiu de la proposta i si és el cas, imatges d’un mínim de 15 peces amb una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10x10 cm. En suport digital les fotografies han de ser en format .jpg

SOBRE B

Ha de figurar la inscripció «TERCER PREMI D’ARTESANIA DE MALLORCA 2014», la categoria a la qual es presenta, el pseudònim i el títol de l’obra. Aquest sobre ha de contenir:

1-Sol·licitud de participació, amb el pseudònim i títol de l’obra, juntament amb les dades identificatives del candidat (vegeu l’annex I).

2-Currículum o història de l’empresa.

3-Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (vegeu l’annex II).

4-Declaració jurada i firmada per la persona interessada, que acrediti que l’obra o projecte es de la seva autoria  i que no ha estat premiat en cap concurs (vegeu l’annex II).

5-Certificat bancari de la llibreta o el compte corrent de l’entitat, on ha de constar el segell de l’entitat bancària, en què s’ha de fer, si pertoca, el pagament del premi (vegeu l’annex III).

6-Fotocòpia del CIF o NIF, segons pertoqui.

7-Fotocòpia de la carta d’artesà, mestre artesà, mestre artesà honorífic o document de qualificació artesanal, segons pertoqui, o excepcionalment el document administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.

8-Fotocòpia del reglament regulador de l’entitat i alta de l’IAE, si escau.

9-Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

10-Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o autorització expressa perquè el Consell de Mallorca el pugui demanar telemàticament en lloc seu (vegeu annex IV).

11-Cas de presentar candidatura per a la Categoria C, s’han d’acreditar un mínim de 20 anys d’experiència professional del candidat i presentar i segons el cas, bé un certificat de l’acord plenari adoptat per l’Ajuntament, bé els Estatuts de l’Associació amb una relació dels mestres artesans i/o artesans, bé un document signat pels mestres artesans, artesans i/o empresa de qualificació artesanal que avalin la candidatura que es presenta.

12-En cas de presentar candidatura per la Categoria D “Premi Impuls”, s’ha d’acreditar que se és alumne de l’Escola Oficial de Disseny o d’altres centres de formació.

La instrucció de l’expedient administratiu d’aquesta convocatòria i bases correspon a la Secretaria Tècnica de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, que realitzarà d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals s’ha de resoldre la tercera edició dels premis d’Artesania de Mallorca.

L’òrgan instructor demanarà d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits o no s’acompanyen els documents preceptius, l’òrgan instructor ha de requerir a la persona interessada perquè dins el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa dins el termini de deu dies, s’entén que desisteix de la petició, després d’haver-se emès la resolució oportuna, que s’ha de dictar en els termes prevists a l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.Jurat qualificador

Existirà un únic jurat per a tots els premis amb la següent composició:

a)La presidenta serà la directora insular de Cultura i Patrimoni,  i el seu suplent el secretari tècnic de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

b)5 vocals i suplents de reconegut prestigi i/o representatius del sector artesà:

. Un representant de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

. Un representant del Gremi d’Oficis Artesans i Artístics de les Illes Balears

. Un representant de l’Institut d’Innovació Empresarial

. Un vocal de la Ponència Tècnica d’Artesania

. Un tècnic del  Consell Insular de Mallorca especialitzat en el camp de les Belles Arts.

c)Secretària: la cap de la Secció d’Artesania

Per resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports es nomenarà a les persones que conformaran el jurat i es publicarà en el BOIB per a general coneixement, per tal que en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació, els interessats puguin promoure la recusació, si és el cas, en compliment del Titol II, capítol III de la Llei 30/92 de RJ-PAC.

La Secretaria del jurat aixeca acta de les reunions, i té veu però no vot. En tot cas, el règim jurídic del Jurat s’ajusta a les normes i continguts del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El dia del veredicte, el jurat elegeix per majoria simple la candidatura guardonada per a cada premi. En cas d’empat, decideix el vot de la presidenta.

El jurat pot declarar deserts els premis, si considera que les candidatures presentades no reuneixen els mèrits suficients.

El jurat pot canviar la categoria d’una obra si considera, prèvia motivació, que l’interessat no l’ha presentat en l’adequada.

L’òrgan instructor elevarà com a proposta de la Direcció de Cultura i Patrimoni al Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, el veredicte del jurat perquè dicti, en el seu cas, la corresponent Resolució que especificarà nom, cognom i DNI del guanyador de cadascuna de les categories, títol de les obres guanyadores i l’import econòmic de cadascunes de les categories dels premis. La resolució del concurs es publicarà al BOIB.

 

8.Exposició.

Les obres guanyadores es podran exposar a l’espai  habilitat a l’efecte per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

La Vicepresidència podrà confeccionar un catàleg en el que hi figurin, les obres seleccionades, així com, les dades i nom de cada autor, sense necessitat de requerir autorització específica.

La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, no es fa responsable del possible deteriorament o la pèrdua que puguin sofrir les obres, des que el concursant les diposita fins que les retira.

9.Abonament dels premis

Els premis s’adjudiquen després de la decisió del jurat, i, en tot cas, abans de dia 31 d’octubre de 2014.

La resolució del concurs juntament amb l’acta del jurat tindrà tots els efectes administratius pel que fa a la justificació dels premis, juntament amb la documentació que a continuació s’indica:

Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o autorització expressa perquè el Consell Insular de Mallorca el pugui demanar telemàticament en lloc seu(vegeu annex IV).

L’òrgan instructor demanarà d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

10.Obligacions.

Presentar la sol·licitud, implica que el participant accepta aquestes Bases Reguladores, així com les normes complementàries que es puguin dictar per desplegar-les.

Es obligatori per a presentar-se a las categories A, B i D, presentar l’obra i/o projecte físicament al concurs, la qual romandrà custodiada a les dependències del Consell Insular de Mallorca. Les despeses de transport de l’obra i/o projecte són a càrrec de l’autor.

Els participants han de passar a recollir les obres presentades a la Secció d’Artesania. En cas dels finalistes no premiats, la recollida es durà a terme una vegada finalitzada l’exposició, en el seu cas, i cas contrari, en el termini màxim d’un mes des la publicació en el BOIB del premi. Les despeses de transport de l’obra seran a càrrec de l’autor.

L’incompliment, la inexactitud, l’omissió o el falsejament de les obligacions establertes en aquestes Bases, donarà lloc a la pèrdua dels beneficis dels premis atorgats, sense perjudici d’altres responsabilitats, a més del reintegrament regulat en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, així com la impossibilitat de participar en la següent convocatòria i altres activitats artesanes programades pel Consell Insular de Mallorca.

El beneficiari ha d’acreditar que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i del Consell Insular de Mallorca abans de la proposta definitiva d’adjudicació i en el moment del pagament dels premis. L’òrgan instructor demana d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

El beneficiari ha de complir els requisits de l’art. 14 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre General de Subvencions i de l’art. 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del CIM, aprovat pel Ple de dia 26-06-2001.

Disposicions Finals

Primera. Entrada en vigor.

Aquesta resolució entra en vigor l’endemà de publicar-se en el BOIB.

Segona. Recursos.

Contra la resolució de la present convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar directament el recurs d’alçada davant la Presidenta del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de  publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució). No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

ANNEX I  (SOL·LICITUD)

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA  2014

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                                CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1)Que conec la Convocatòria Pública del Consell de Mallorca de la tercera edició dels Premis d’Artesania de Mallorca per a l’any 2014;

2)Que accepto el que preveuen les seves bases i hi estic d’acord;

3)Que n’adjunt la documentació exigida.

I per tot això,

SOL·LICIT

Participar-hi en la modalitat (indicau amb una X la modalitat del premi al qual voleu concursar. Només podeu presentar una sol·licitud per modalitat):

__  Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2014

__  Categoria B: Premi Producte Mallorca 2014

__  Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2014

__  Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2014

Indicau el pseudònim :_________________________________________________

Indicau el títol de l’obra: ________________________________________________

 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Les dades que conté la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunta o la documentació que es genera a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, d’una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per assolir els objectius i les finalitats recollits en la base primera i, de l’altra, si escau, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB,  tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net); segons el que preveu l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions. 

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital 4. 07012. Palma).

(Rúbrica)

_________________________,_______d’____________________ de 2014

 VICEPRESIDÈNCIA  DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

                                                                      

 

ANNEX II (DECLARACIÓ RESPONSABLE)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER OBTENIR LA CONDICIÓ BENEFICIÀRIA DEL PREMI

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                                CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU)

Nom i llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR

sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan que concedeix el premi en tengui coneixement:

A)Que no incórr en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

B)Que l’obra o peça denominada ____________________________________ presentada a la Tercera Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2014, organitzat per la Secció d’Artesania de la Vicepresidència del Consell Insular de Mallorca, és única, d’autoria pròpia i no ha estat premiada o guardonada en cap altre concurs o premi.

I, perquè així consti, ho singno

La persona sol·licitant                                                             El secretari tècnic

(Rúbrica)                                                                 de la Vicepresidència de Cultura,

                                                                                              Patrimoni i Esports

_______________________                                       Jose Manuel Carrillo Martinez

(Nom i llinatges)

________________________,_______d’____________________ de 2014

VICEPRESIDÈNCIA  DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

ANNEX III 

 (SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS)

DADES PERCEPTOR:

N.I.F. PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

C.POSTAL

PROVINCIA

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES:

ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL

BIC

IBAN

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

Palma, a

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina.

El Director / El Delegat                                                             El Perceptor

Signat: ..........................

(Segell de l’Entitat Bancaria)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s'incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació

ANNEX IV  (AUTORITZACIÓ AEAT)

AUTORITZACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA D’UN PREMI PERQUÈ EL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, PUGUI SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ELS CERTITIFICATS ADIENTS SOBRE EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència al premi de la convocatòria que hi recull.)

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                                CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU)

Nom i llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

AUTORITZ:

Si l’entitat esmentada ha de ser beneficiària d’un Premi en el si de la tercera edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de l’any 2014, que el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidéncia de Cultura, Patrimoni i Esports, sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta entitat, de les obligacions tributàries que li corresponen.

Aquesta autorització s’atorga per a obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció (article 14.1e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm.276, de 18/11/2003) i de rebre, si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò establert en l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per dur a terme les seves funcions.

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant un escrit adreçat a la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports (Servei Jurídic Administratiu) de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.

(Rúbrica)

_________________________,_______d’____________________ de 2014

 VICEPRESIDÈNCIA  DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma