Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

Núm. 7155
Concessió subvencions a associacions de persones majors per a la realització d'activitats durant els anys 2014 i 2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

REGIDORIA D’EDUCACIÓ, FAMÍLIA, MAJORS I IMMIGRACIÓ

De conformitat amb el previst a l’article 9.4 de l’ordenança reguladora de la concessió de subvencions es procedeix a la publicació
de l’atorgament de subvencions per un import igual o superior a 3.000’- € corresponents a la convocatòria de subvencions de l’Àrea
d’Educació, Família, Majors i Immigració per a la realització d’activitats per part de les Associacions de Persones Majors per als anys 2014 i           2015 atorgades per Acord de la Junta de Govern de data 16 d’abril de 2014:

1).- Associació Tercera Edat Bons Amics Rafal Nou, CIF: G07517980
       Any 2014 : Import concedit 2.016,00 €; import a justificar 2.520,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.016,00 €; import a justificar 2.520,00 €
       Concepte: Ioga i Sevillanes

2). Associació Tercera Edat Tots en Marxa, CIF: G57343725
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
      Concepte: Tallers Pintura, Tai Chi, Ball de bot i Manteniment

3).- Associació Temps d’Oci, CIF: G57035271
       Any 2014 : Import concedit 2.412,00 €; import a justificar 3.0105,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.412,00 €; import a justificar 3.015,00 €
       Concepte: Ioga, Ball mallorquí i Sevillanes

4).- Club Tercera Edat Son Oliva, CIF:  G07448558
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
       Concepte: Taller Gimnàstica, Ball de saló i Taixí

5).- Gent Gran de Son Real, CIF: G07921760   
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 4.800,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 4.800,00 €
       Concepte: Ball de saló, Taixí, Ball de bot i Brodats

6).- Germandat de mestres jubilats i jubilades, CIF: G07411812 
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.150,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.150,00 €
      Concepte: Tallers d’Anglès, Mímica clàssica i Informàtica

7).- Grupo de Mayores Meliá Hotels International de les Illes Balears,
       CIF:G57351934   
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.125,00 €
       Concepte: Taller informàtica, Edició memòria anual, Tallers de cuina i sortides   
       culturals

8).- Llar Majors Santa Creu, CIF:  G57580714
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.134,50 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.134,50 €
      Concepte: Taller Informàtica, Taller Conservació Memòria i Sortida Cultural

 

9).- Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
       CIF: G28239499
       Any 2014 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.600,00 €
       Any 2015 : Import concedit 2.500,00 €; import a justificar 3.600,00 €
       Concepte: Ball sevillanes, Coral i Gimnàstica

10).- FEDERACIÓ PERSONES MAJORS DE LA CIUTAT DE PALMA
         CIF: G-57304818, en representació de les 46 Associacions que es relacionen a l’Annex
          de l’acord, tot de conformitat amb la Base 6 de la convocatòria, i per a la    
         realització de  113 Tallers a raó de 820,00 € per cada taller.
         Any 2014 : Import concedit 94.016,00 €; import a justificar 117.520,00 €
         Any 2015 : Import concedit 94.016,00 €; import a justificar 117.520,00 €”

La qual cosa es publica per a general coneixement

 

Palma, 24 d’abril de 2014

 
El cap de serveis d’Educació
p.d. Decret de Batlia núm 22.906, de 1 de desembre de 2011,
publicat en el BOIB núm 187 de 15 de desembre de 2011
Bartolomé Jaume Amengual


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma