Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 7151
Ordenança fiscal reguladora de les taxes corresponents a l’expedició de la matrícula de refugis de fauna i per als tràmits de creació, renovació, ampliació, segregació, replanteig, realització d’informe i canvi de titular dels refugis de fauna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 i els articles 1 i 4 del Text refós pel qual s’aprova la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, aquest Consell Insular d’Eivissa estableix les taxes per a l’expedició de la matrícula de refugis de fauna i per als tràmits de creació, renovació, ampliació, segregació, replanteig, realització d’informe, inscripció i canvi de titular relatius dels refugis de fauna.

2.- Tipus de taxes

Les taxes a què es refereix aquesta ordenança vénen determinades per la prestació de serveis i funcions en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics que són atribuïts al Consell Insular d’Eivissa per Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca fluvial (BOIB núm. 142 de 30/09/2010), i de conformitat amb els articles 20 i 29 de Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Així, la present Ordenança estableix les taxes que s’esmenten a continuació:

  • Taxa per a l’expedició de matrícula de refugis de fauna.
  • Taxa per als tràmits de creació, renovació, ampliació, replanteig, realització d’informe, inscripció i canvi de titular relatius als refugis de fauna.

3.- Taxa per a l’expedició de la matrícula de refugis de fauna

3.1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de la matrícula anual dels refugis de fauna.

 

3.2. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones, físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que figurin com a titulars dels refugis de fauna.

 

3.3. Base imposable

Constitueix la base imposable el nombre d’hectàrees (ha) de superfície de refugi de fauna.

 

3.4. Quantia

La quota tributària es calcularà a partir de la base imposable, aplicant els següents barems:

Superfície (ha)

 Grup I Vedat privat     

Primeres 20 

 7,93 euros/ha/any

De 20,1 a 125 ha

 0,80 euros/ha/any

De 125,1 a 250 ha

 0,59 euros/ha/any

De 250,1 a 500 ha 

 0,40 euros/ha/any

A partir de 500,1 ha 

 0,32 euros/ha/any

 

3.5. Bonificacions i exempcions

No s’aplicaran en aquesta taxa més bonificacions i exempcions que aquelles previstes a la normativa vigent d’aplicació.

 

3.6. Meritació i període impositiu

La taxa es meritarà el primer dia del període impositiu. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

Si l’alta del refugi de fauna es produeix una vegada iniciat el període impositiu, la meritació serà el primer dia de vigència del refugi de fauna i la taxa a aplicar serà la mateixa que li correspondria pel període complet.

En el cas de modificació que suposi un increment del nombre d’hectàrees del refugi, la taxa s’aplicarà sobre el nombre d’hectàrees en què s’incrementi el refugi i per l’import corresponent al període impositiu complet.

 

3.6. Normes de gestió

La taxa es gestiona a partir de la informació continguda en el padró que s’aprovarà anualment i que conté la informació relativa als refugis de fauna.

El Consell Insular d’Eivissa aprovarà anualment, de conformitat amb els antecedents i la informació de què tengui constància, un padró per les matrícules anuals dels refugis de fauna que es notificarà col·lectivament als obligats contribuents d’acord amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, mitjançant exposició pública del padró de la taxa exposat a la seu del Consell Insular d’Eivissa i anunci indicatiu al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació de:

  1. Identificació de l’obligat tributari.
  2. Quantia del deute tributari.
  3. La motivació de la dita quantia, amb expressió dels fets i elements essencials que l’originen, així com dels fonaments de dret.
  4. Els mitjans d’impugnació que es poden exercir, òrgan davant el qual s’han de presentar i termini per a la seua interposició.
  5. Lloc, termini no inferior a dos mesos i forma de pagament del deute tributari.
  6. El seu caràcter provisional.

4.- Taxa per als tràmits de creació, renovació, ampliació, replanteig, realització d’informe, inscripció i canvi de titular, relatius als refugis de fauna

4.1. Fet imposable

El fet imposable de la taxa és la realització de qualsevol dels següents tràmits relatius als refugis de fauna: creació, renovació, ampliació, replanteig, realització d’informe i la inscripció i el canvi de titularitat.

 

4.2. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones, físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que figurin com a titulars dels refugis de fauna.

 

4.3. Quantia tributària

- Per creació, ampliació o segregació de refugi de fauna (per unitat): 33,04 €

- Per la realització de l’informe i la inscripció (per unitat): 9,24 €

- Despesa de replanteig (per km): 10,56 €

- Canvi titularitat, renovació o baixa de refugi de fauna (per unitat): 9,24 €

 

4.4. Exempcions i bonificacions

No s’aplicaran en aquesta taxa més bonificacions i exempcions que aquelles previstes a la normativa vigent d’aplicació.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació, vigirà a partir del dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i una volta transcorregut el termini previst a l’art. 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Eivissa, 21 d’abril de 2014.

 

La Secretària Tècnica de l’Area de Presidència (DP 2014000138 de 14 d’abril de 2014)

Rebeca Miguel Climent


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma