Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 7146
Anunci bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'Illa de Formentera, per a l'any 2014

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A CASES REGIONALS, ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS I ALTRES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, A L’ILLA DE FORMENTERA, PER L’ANY 2014.

La Comissió de govern de el Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 14 de març de 2014, adoptà el següent Acord:

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l’àmbit de Formentera en matèria d´immigració (activitats relacionades amb la immigració o que s'adrecin a aquest col·lectiu amb la finalitat de promoure el desenvolupament de programes i actuacions que afavoreixin l'acolliment i integració de persones immigrades) corresponent a l’any 2014 per un import total de 13.000,00 € (tretze mil euros) d´acord amb les següents :

SEGON.- Autoritzar el pagament per un import de 13.000,00 euros (tretze mil euros) amb càrrec a la partida 2014 / 1 / 231 / 480.000 del pressupost de l´any 2014 del Consell Insular de Formentera amb un límit màxim d´ajuda per associació de 4.000,00 € (quatre mil euros).

TERCER.- Sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies, mitjançant inserció al BOIB i al Taulell d´ anuncis d´aquest Consell, per tal de que les persones interessades puguin presentar suggeriments, al·legacions i reclamacions, i en el cas que no es present ENTENDRER-LO definitivament aprovat i obert el termini per a la presentació de sol·licituds segons el previst a la base sisena de la present convocatòria.

Annex.- Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d’immigrants i altres associacions sense  ànim de lucre, a l’illa de Formentera per a l’ any 2014

1.- OBJECTE

És objecte d’aquesta convocatòria establir i regular les bases que han de regir les subvencions per a l'any 2014 en matèria d'immigració dirigides a cases regionals, associacions  d’immigrants a qualsevol altre associació sense ànim de lucre, radicades  a Formentera, que duguin a terme activitats relacionades amb la immigració o que s'adrecin a aquest col·lectiu amb la finalitat de promoure el desenvolupament de programes i actuacions que afavoreixin l'acolliment i integració de persones immigrades. 

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva amb la finalitat de promoure el desenvolupament de programes i actuacions que contribueixin afavoreixin l'acolliment i integració de persones immigrades a l’àmbit de l’illa de Formentera.

2.- CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost global màxim destinat als ajuts d'aquesta convocatòria és de 13.000,00 euros (tretze mil euros) amb càrrec a la partida 2014 / 1 / 231 / 480000 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per a l’any 2014.

3.- REQUISITS GENERALS I CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta convocatòria les associacions sense ànim de lucre que reuneixin els següents requisits:

- Tenir seu o delegació permanent i activa a l’Illa de Formentera.

- Estar legalment constituïdes i registrades al registre d’associacions de la Comunitat Autònoma corresponent, així com al registre d’entitats ciutadanes del Consell Insular de Formentera

- Disposar de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

- No haver rebut cap altra subvenció del Consell Insular de  Formentera, ni tenir firmat algun conveni amb aquesta Corporació, durant  l'any 2014, pels mateixos conceptes.

- Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Comunitat Autònoma, amb el Consell Insular de Formentera i amb la Seguretat Social.

- Acreditar davant l'autoritat administrativa que no s'incorre en cap de les circumstàncies que estableix  l’article. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. , o efectuar una declaració amb aquesta finalitat.

-  Haver justificat suficientment, si escau, les subvencions o les ajudes rebudes anteriorment del Consell Insular de Formentera

- Dur a terme activitats relacionades amb la immigració o que s'adrecin a aquest col·lectiu. Aquest requisit s'entén acreditat, quan aquesta característica figura en els estatuts de l'entitat com a finalitat o activitat institucional, o quan aquestes activitats s'hagin desenvolupat dins els dos anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria de subvencions.

4.- ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ I DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran objecte de subvenció les activitats, actuacions i programes que es duguin a terme entre el 16 d'octubre de 2013 i el 15 d'octubre de 2014.

Adreçades a afavorir l'acolliment  i la integració de les persones immigrades a Formentera. Els fets subvencionables seran:

- L’organització i celebració d’activitats pròpies de les festes patronals, regionals i nacionals.

- Activitats  que promoguin l’acollida, orientació i la integració del col·lectiu immigrant a l’Illa de Formentera.

- Programes que tinguin com objecte principal la sensibilització de la població en general sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

- Actuacions adreçades a la formació lingüística de les persones immigrades en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

- Foment de la formació professional per a persones immigrades.

- Activitats que promoguin la integració dels menors estrangers en el sistema educatiu.

Són elegibles les despeses que:

- No superin valor de mercat.

- S'inscriguin en l'àmbit i objectiu de la convocatòria

- Siguin necessaris per executar l'activitat del projecte subvencionat.

- Siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i especialment de rendibilitat i eficàcia de cost.

No seran conceptes subvencionables, amb caràcter general:

- Els viatges i sopars. No obstant, seran objecte d’estudi i, en el seu cas, admesos quan estiguin valorats específicament en els criteris de valoració d’activitats de l’àrea o estiguin relacionats amb la finalitat bàsica de l’Associació i tinguin relació directa amb el projecte presentat.

- Les adequacions de locals o qualsevol tipus d’intervenció en edificis.

- Les activitats que tinguin finalitat de lucre.

- Qualsevol activitat que no estigui inclosa en el projecte presentat, tot i que pugui tenir relació amb el mateix.

Amb caràcter general, es considera despesa executada el que hagi estat efectivament pagat abans que acabi el període de justificació.

5.- DETERMINACIÓ DE L’IMPORT I LÍMIT DE SUBVENCIÓ.

Les subvencions sol·licitades per les cases regionals, associacions  d’immigrants o qualsevol altre associació sense ànim de lucre que duguin a terme activitats relacionades amb la immigració o que s'adrecin a aquest col·lectiu amb la finalitat de promoure el desenvolupament de programes i actuacions que afavoreixin l'acolliment i integració de persones immigrades a Formentera es subvencionaran amb un màxim del 80% del cost total del pla, programa o projecte presentat, però en cap cas l’ import d’aquestes subvencions podrà superar la quantia de 4.000,00€ (quatre mil euros).

Quan la suma dels imports de les subvencions que corresponguin als sol·licitants que compleixen els requisits per ser beneficiaris  sigui superior a la quantia global màxima fixada en la convocatòria, l’ import que correspongui a cadascú s’ha de reduir proporcionalment.

Quan les característiques dels ajuts ho permetin i la convocatòria ho estableixi, l’òrgan competents pot prorratejar l’ import màxim destinat a la convocatòria entre els sol·licitants que compleixin els requisits. En tot cas, com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta regla de prorrateig, no es pot atribuir una subvenció per un import superior al que s’ha sol·licitat.

Les subvencions regulades en aquest programa no són incompatibles amb qualsevol altra sol·licitada a una altra institució pública o privada pel mateix concepte. En aquest cas, l’ import no pot ser, en cap cas, d’una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajudes de la mateixa administració o d’altres entitats públiques o privades, superi el cost de l’activitat que el beneficiari ha de realitzar o el valor de la situació objecte de finançament.

El ajuts no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en exercicis posteriors.

6.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Cada entitat només pot presentar una sol·licitud. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant instància segon el model normalitzat que figura com annex I d’aquesta convocatòria. En qualsevol cas en la sol·licitud han de constar totes les dades necessàries per identificar a  l'entitat i a el seu representant legal, amb l'adreça i el telèfon . Les sol·licituds degudament emplenades s' han de presentar  en el Registre de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) (C/. Ramon Llull, núm. 6 baixos, en horari d'atenció al públic de 9 a 14 hores) o en qualsevol de les formes establertes a l’article. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s'han de dirigir a la Presidència del Consell Insular de Formentera.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors  des de l'endemà d’haver-se publicat  aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

A més, aquestes bases s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

Si la sol·licitud s'envia per correu, la documentació corresponent s'ha de presentar en un sobre obert, de manera que l'exemplar destinat al Consell Insular de Formentera es dati i se segelli abans de certificar-se, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, que aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 313, de 31 de desembre). En el cas que l'oficina de Correus no dati ni segelli la sol·licitud, s'entén com a data vàlida de presentació la data d'entrada en el Registre General del Consell Insular de Formentera.

Si la sol·licitud es presenta en un lloc diferent del Registre de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, s'ha d'enviar per fax el full de la sol·licitud, amb el segell d'entrada dins el termini, al Registre General del Consell Insular de Formentera en el termini màxim de les 24 hores següents a la fi del termini hàbil presentació. De la mateixa manera, si s'envia per correu certificat, s'ha d'enviar per fax el full de la sol·licitud, segellat per l'oficina de Correus, en què consti que s'ha tramès dins del termini hàbil de presentació.

La documentació que s'ha de presentar justament amb la sol·licitud, que ha de ser original o còpia compulsada, és la següent:

- La sol·licitud signada per la persona que representi legalment l'entitat sol·licitant

 Segons model normalitzat que figura com annex I.

- Còpia compulsada del document nacional d’identitat del/de la representant legal.

- Còpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat o associació, expedida per la Agència Tributaria.

- Còpia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l’entitat o associació al corresponent registre d’entitats autonòmic i al registre d’entitats ciutadanes del Consell Insular de Formentera.

- Còpia compulsada de la declaració d'entitat d'interès públic, si està reconeguda com a tal.

- Còpia compulsada dels estatuts degudament legalitzats, en els quals haurà de constar el domicili social així com l’àmbit territorial de actuació de l’entitat o associació.

- Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició d’entitat beneficiària de les subvencions públiques recollides en l’article l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, segons model normalitzat que figura com a annex II d’aquesta convocatòria.

- Pressupost específic d’ingressos i despeses de l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. Segons model normalitzat que figura com a annex III d'aquesta convocatòria.

- Memòria explicativa de l’activitat per a la qual es sol·licita subvenció, segons model normalitzat que figura com a annex IV d’aquesta convocatòria.

- Compromís de l'entitat de dur a terme les activitats per a les quals es concedeix l'ajut públic d'acord amb les condicions de concessió, i de sotmetre's a les comprovacions pertinents que pugui fer l'entitat que la concedeix quant a l'aplicació adequada dels fons públics que percebi, a les comprovacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i a les comprovacions previstes en la legislació de la Sindicatura de Comptes (imprès 4.).

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell Insular de Formentera. Quan aquesta acreditació no es pugui expedir per l’autoritat competent, pot ser substituïda per una autorització al CIF perquè pugui sol·licitar les dades a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i d'estar al corrent de les seves obligacions tributaris, i les dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, segons model normalitzat que figura com a annex V d’aquesta convocatòria.

- Una sol·licitud de transferència bancària (model TG002)o un certificat d'existència del compte corrent en què s'ha de fer el pagament per transferència bancària en cas d'obtenir l'ajut (la titularitat ha de sr l'entitat local sol·licitant). En cas que el compte ja estigui d'alta a la Comunitat Autònoma, basta indicar en quin s'ha de fer el pagament.

- Certificat del secretari/de la secretària de l’entitat o associació on consti que:

           

a) En cas d’haver rebut subvencions o ajudes d’altres entitats, que el conjunt de les subvencions rebudes no supera el cost de l’activitat que el beneficiari ha de realitzar.

b) Es disposa de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) Que la persona sol·licitant és el representant legal de l’entitat o associació.

d) El numero total de socis.

e) Declaració expressa de no haver sol·licitat ni haver rebut cap altra ajuda per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o ens privat o públic, en cas contrari una relació de les entitats a les quals s'ha sol·licitat  una subvenció per a la mateixa finalitat o de la qual s'ha obtingut alguna amb indicació de la quantia sol·licitada o concedida.

Si la sol·licitud  o documentació presentades fossin incorrectes o incompletes, per part del CIF, es requerirà la subsanació necessària, que haurà de realitzar-se en el termini de deu dies hàbils, a partir de la notificació del corresponent requeriment. Si en aquest termini les persones interessades no realitzen aquesta subsanació o no presenten la documentació requerida, el Consell Insular de Formentera considerarà que desisteixen de la seva petició, prèvia resolució, d’acord amb l’art. 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (jo ho posaria així)

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Només seran valorats aquells plans, programes o projectes que compleixin amb els requisits assenyalats en el punt 3 d’aquesta convocatòria i compleixin amb l'objecte de la mateixa. La selecció dels projectes es farà mitjançant el procediment de concurs. En la valoració dels projectes es tindran en compte els següents aspectes:

• Repercussió social en el municipi de Formentera

• Grau d'innovació de les actuacions.

• Accessibilitat del públic en general a les activitats, número de beneficiaris directes o indirectes de l’activitat.

• Realització de projectes en matèria d'integració d'immigrants en els últims 3 anys.

• Concreció, qualitat i claredat del programa.

• Viabilitat tècnica i econòmica del programa presentat.

• Percentatge de l'aportació de l'entitat sol·licitant sobre el total del cost del projecte per la qual se sol·licita la subvenció.

• Significació i/o arrelament al municipi de l’entitat sol·licitant

• Participació social i voluntariat. Existència i funcionament de mecanisme de participació ciutadana. Coordinació amb les xarxes socials i/o entitats socials. Existència de voluntaris per al desenvolupament dels programes.

• Nivell de participació cronograma:

• Coherència entre el pressupost i les actuacions proposades.

S'han de valorar tots els projectes,les sol·licituds s'ordenaran per ordre de puntuació obtinguda d'acord amb els criteris anteriors i sempre en funció de la disponibilitat pressupostari que fixa la convocatòria. Les ajudes es repartiran d'aquesta manera fins a esgotar la disponibilitat pressupostària.

8.-  INSTRUCCIÓ

L’òrgan instructor competent per ordenar i instruir el procediment és la Conselleria de Benestar Social, Joventut i Igualtat del Consell Insular de Formentera, la qual deu portar a terme d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar totes les resolucions, en el marc de l’article 16 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

En concret, correspon a l’òrgan instructor:

1. Determinar les associacions/entitats admeses a la convocatòria.

2. Resoldre els dubtes d’interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

3. Sol·licitar l’informe proposta de la Comissió Avaluadora.

4. Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

5. Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l’efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

9.- COMISSIÓ TÈCNICA AVALUADORA

D'acord amb el que estableix l'articulo 19 del text refós de la Llei de Subvencions, es constitueix la Constitució tècnica Avaluadora.

Aquesta Comissió, és un òrgan col·legiat format per 5 membres de l’Àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera, que designarà el conseller/a de la mateixa.

La Comissió avaluadora té atribuïdes les següents funcions:

·         Examinar les sol·licituds

·         Analitzar i valorar les sol·licituds

·         Formular informe de concessió i denegació de les ajudes, degudament motivada, que ha de servir de base per elaborar la resolució.

10. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

Amb fonament en l’informe de la Comissió Avaluadora, el/la Conseller/ra de l’Àrea de Benestar Social, Joventut i Igualtat elevarà proposta a la Comissió de Govern. Aquesta, com a òrgan competent, és l’encarregat de decidir la concessió o denegació de les subvencions, i expressarà la llista de associacions/entitats beneficiàries proposades per a l’atorgament de subvenció i la quantia, així com de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d’exclusió. Posteriorment es dictarà una Resolució de Presidència amb aquesta llista de subvencions atorgades i denegades, la qual es notificarà a tots els interessats.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos a partir de la data en què acaba el termini de presentació de les sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini màxim, s'ha d'entendre que la sol·licitud ha estat desestimada.

Les resolucions dictades en aquest procediment s'han de notificar individualment a cada entitat beneficiària sempre que n'hi hagi deu o menys. En cas que hi hagi més de deu entitats beneficiàries, es pot optar per la notificació mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En relació amb l'article 59l.1 de la Llei 30/1992, per a la pràctica de la notificació són vàlides les notificacions trameses per fax sempre que la persona interessada o un representant seu confirmi que l' ha rebuda i quedi constància de la data, la identitat i el contingut de l'acte notificat.

La Resolució de Presidència es farà pública en el tauler d’anuncis de la corporació, a l’efecte previst a l’art. 59,6 b de la Llei 30/92, de 26 de novembre, i de conformitat amb l’art. 34, 2c del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i també a la pàgina web: www.consellinsulardeformentera.cat.

11.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les entitats i/o associacions beneficiàries de les subvencions, en compliment del que disposa el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, quedaran sotmeses, entre d’altres, a les obligacions següents:    

 • Comunicar al Consell Insular l'acceptació o la renúncia de la proposta de la resolució en el termini de deu dies naturals des de la seva notificació.      
 • Dur a cap l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i presentar una memòria. Dur a terme l’activitat o la inversió o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i presentar una memòria.
 • Justificar les despeses fetes amb càrrec a les ajudes concedides dins del termini i  en la forma establerta en les resolucions de concessió corresponent.
 • Facilitar tota la informació que l'òrgan de control financer corresponent els requereixi.
 • Comunicar a aquest Consell Insular l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat, dins el termini de tres dies hàbils des de l’obtenció de la subvenció concurrent i, en qualsevol cas, abans de justificar l’aplicació que s’hagi de donar als fons percebuts.
 • Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres registre que hagi de dur el beneficiari d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previst en l’article 44 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
 • Presentar una memòria explicativa de l’execució de l’activitat objecte de la subvenció.
 • Incorporar de manera visible els càrrecs del Consell Insular de Formentera en el material imprès que s'utilitzi per difondre les activitats subvencionades a fi d'identificar l'origen de les ajudes.

Així mateix, també queden sotmeses a totes aquelles altres obligacions que es derivin de l’ esmentat Decret legislatiu, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat per Real Decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), en tot allò que hi sigui d’aplicació.

12.- PAGAMENT i JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

El pagament de la subvenció es tramitarà únicament una vegada realitzades les despeses objecte de subvenció, la qual cosa s’acreditarà mitjançant informe tècnic favorable.

La justificació de les despeses objecte de subvenció es durà a terme abans del dia 15 d’octubre de 2013  mitjançant la presentació de factures originals o còpia acarada de les mateixes. Aquestes factures s’hauran de presentar en una llista, la suma de les quals serà igual, com a mínim, de la subvenció concedida.

Transcorregut el termini per justificar i/o esmenar la justificació (abans del dia 16 d’octubre de 2013) no s’acceptarà cap factura, de manera que només es pagarà la quantitat justificada dins l’ esmentat termini. Les factures hauran d'estar tant  emeses com pagades, com a màxim, amb data de 15/10/2013.

La justificació de les despeses objecte de subvenció es durà a terme mitjançant escrit (amb relació detallada de cada un dels documents que s’adjuntin, així com, l’import total de la justificació que presenten segons model normalitzat que figura com a annex VI  ), i es presentarà en el Registre de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) (C/. Ramón Llull, núm. 6 baixos, en horari d'atenció al públic de 9 a 14 hores) o en qualsevol de les formes establertes a l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada mitjançant la Llei 4/99, de 13 de gener.

Hauran de constar a l’expedient de justificació els següents documents:

- Factures originals, o còpia acarada, justificatives de les despeses originades, objecte de subvenció (pagades i amb data anterior al 15/10/2013) on s'indicaran les dades següents:

- Raó social i CIF del proveïdor.

- Raó social i CIF de l'associació.

- Expressió detallada del servei prestat o del material subministrat

- Número de la factura

- Data d'emissió

- Data efectiva del pagament, amb el comprovant corresponent.

- Tenir acreditat que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social davant l’Administració de l’Estat, i les obligacions tributàries o d’altre tipus davant el Consell Insular de Formentera o autorització al Consell Insular de Formentera que pugui sol·licitar aquesta informació a l'Agència Estatal de l'Administració Publica i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en el seu conjunt i una avaluació final que ha de comprendre una relació de tot el seu procés d'actuació, el grau de compliment dels objectius i els aprenentatge i una valoració final. En el cas de programes de formació, la memòria també ha d'incloure una descripció de les actuacions que indiqui el lloc i les dates de realització, les hores de durada i el nombre i la identificació de les persones assistents. Si es tracta de projectes socials, s'han d'especificar les accions realitzades, les característiques i el nombre de persones beneficiàries ateses, i els resultats obtinguts.

Per al pagament de la subvenció es podrà sol·licitar qualsevol altra documentació o informes que els tècnics de l’Àrea de benestar Social del Consell Insular de Formentera considerin adients.

13.- REVOCACIO DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, s’ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix total o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte l’acte de concessió, total o parcialment,  i es reintegraran al Consell Insular de Formentera les quantitats percebudes indegudament a més de l’ interès de demora corresponent.

14.- LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d’aquestes ajudes serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l’interessat autoritza al Consell Insular de Formentera a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

15.- RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS

L’ incompliment de les obligacions que contreuen les persones beneficiaries pot donar lloc al règim sancionador previst a la normativa vigent.

16.- RECURSOS

La resolució de concessió de les ajudes exhaureix la via administrativa i i davant de la mateixa es pot interposar, o bé, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, és a dir, davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en el termini d’un mes des de la notificació, o bé, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats de lo contenciós-administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos des de la notificació.

17.- RÈGIM JURÍDIC

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, en tot allò que hi sigui d’aplicació.

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears  i entraran en vigor l’endemà de la seva publicació.

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

 

ANNEX I

SOL·LICITUD PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A CASES REGIONALS, ASSOCIACIONS D’IMMIGRANTS I ALTRES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, A L’ILLA DE FORMENTERA, PER A L’ANY 2014.

SOL·LICITANT

Nom de l’associació / entitat:

Domicili:

CIF:

Pis:                

Porta:

Població:

Codi Postal:

Província:

Fax:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Representant de l’associació / entitat:

Nom i llinatges:

NIF:

Domicili:

Pis:                

Porta:

Població:

Codi postal:

Província:

Fax:

Telèfon:

Adreça electrònica:

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

Domicili de l’associació / entitat:

Nom de la via:

Núm:

Pis:                

Porta:

Codi Postal:

Població:

Província:

Fax:

Telèfon:

Adreça electrònica:

ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

(   ) L’organització i celebració d’activitats pròpies de les festes patronals, regionals i nacionals.

(   ) Activitats que promoguin l’acollida, l’orientació i la integració del col·lectiu immigrant a l’Illa de Formentera.

(   ) Programes que tinguin com objecte principal la sensibilització de la població en general sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

(   ) Actuacions adreçades a la formació lingüística de les persones immigrades en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

(   ) Foment de la  formació professional per a persones immigrades.

(   ) Activitats que promoguin la integració dels menors estrangers en el sistema educatiu.

DOCUMENTACIÓ:

(   ) Document que acrediti que la persona sol·licitant és el representant legal de l’entitat o associació.

(   ) Còpia compulsada del document nacional d’identitat del/de la representant legal.

(   ) Còpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal (CIF) de l’entitat o associació.

(   ) Còpia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l’entitat o associació al corresponent registre.

(   ) Còpia compulsada dels estatuts degudament legalitzats, en els quals haurà de constar associació.

(   ) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició d’entitat beneficiària de les subvencions públiques recollides en l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, segons model normalitzat que figura com a annex II d’aquesta convocatòria.

(   ) Pressupost específic d’ingressos i despeses de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

(   ) Memòria explicativa de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció.

(   ) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i les obligacions tributàries o d’altre tipus davant el Consell Insular de Formentera. Quan aquesta acreditació no es pugui expedir per l’autoritat competent pot ser substituït per una declaració responsable atorgada davant notari públic. En el seu cas, es pot autoritzar el Consell Insular de Formentera per tal que pugui aconseguir aquesta documentació, segons model normalitzat que figura com a annex III d’aquesta convocatòria.

(   ) Document TG-002, de compte bancari, expedit necessàriament a nom de la persona i/o entitat beneficiària de l’ajuda i segellat per l’entitat bancari, (podeu trobar aquest document en la Conselleria de Benestar Social i Joventut del CIF o al Servei de Tresoreria de la nomenada institució) o un altre document acreditatiu de la titularitat del compte bancari, com una fotocòpia de la cartilla o certificat bancari, si escau.

(   ) Certificat del secretari/ària de l’entitat o associació on consti que:

a) En cas d’haver rebut subvencions o ajudes d’altres entitats, que el conjunt de les subvencions rebudes no supera el cost de l’activitat que el beneficiari ha de realitzar.

b) Es disposa de l’estructura i capacitat suficient per garantir el compliment de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) Que l’activitat, programa o projecte presentat beneficien com a mínim deu persones i es desenvolupa dins de l’àmbit territorial de Formentera.

Formentera, ........... de.............. de 2014.

EL/LA REPRESENTANT LEGAL,

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

 

ANNEX II

El Sr./la Sra. ............................................., amb domicili ..........................., carrer.............................. ......................................., i amb DNI núm. ..................., en qualitat de representant legal de............. ................................................ ................................

DECLARA RESPONSABLEMENT

Que l’associació/entitat............................................................. reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per tal de poder sol·licitar subvenció davant aquesta Corporació i no incorre en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, per ser-ne beneficiària.

La qual cosa es fa constar per part de la persona interessada, als efectes oportuns.

Formentera, ...........de ............. de 2014.

EL/LA REPRESENTANT LEGAL,    

 HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

                                                     

 

ANNEX III

PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE – PRESSUPOST GENERAL

Despeses Previstes

En Recursos Humans

En Materials i Transports

En Infraestructures

 €

En Viatges i Desplaçaments

En Allotjaments i Dietes

En Assegurances

En Publicitat

En altres Aspectes

Total despeses previstes

Ingressos Previstos

Per recursos propis de l’entitat

Per la Subvenció del Consell Insular de Formentera

 €

Per Subvencions d’altres Administracions

Per taquillatge

Per venda de productes

Per Publicitat

Altres Ingressos

Total ingressos previstos

 • El pressupost de ingressos i despeses haurà d’estar equilibrat.
 • Acompanyar tota la documentació que consideri necessària.

 Formentera, a ………de……… de 2014.       .

EL/LA PRESIDENT/A                 Segell de l’ entitat                           EL/LA SECRETARI/A

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

 

ANNEX IV

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ACTIVITAT PER A LA QUAL ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ

Nom i llinatges:

Entitat

NIF:

CIF:

Títol del servei/programa/ projecte :

Objectius i finalitats del projecte a realitzar

Descripció del servei/programa :

Tipus de persones usuàries del servei/programa :

Nombre previst de persones usuàries :

Àmbit territorial :

Programes o activitats previstos :

Mitjans tècnics i materials per al desenvolupament del servei/programa :

Lloc on es desenvolupa el servei/programa :

Preu explicatiu del sistema de funcionament/organització del servei/programa :

Observacions i altres :

PERSONAL         

Núm.

Titulació

Categoria/ lloc de treball

Hores dedic. setmana

Tipus contracte

ALTRES PERSONES QUE COL·LABOREN HABITUALMENT (Voluntaris, alumnes en pràctiques,…)           

Núm.

Lloc de treball assignat

Hores dedicades setmanals

Relació amb el servei

Formentera,..............de..............del 2014.                                                                                          

EL/LA REPRESENTANT LEGAL,    

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

 

ANNEX V

Declaració expressa sobre obligacions tributàries i autorització de sol·licitud de dades fiscals

Nom i llinatges:

Entitat

NIF:

CIF:

declaro expressament que l’associació/entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració tributària de l’estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del Consell Insular de Formentera, i davant la Seguretat Social, imposat per les disposicions vigents, en la manera que ho estipula el reglament 

(   ) Autoritzo al Consell Insular de Formentera perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’associació/entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i davant el Consell Insular de Formentera.

(   ) No autoritzo al Consell Insular de Formentera perquè, d’acord amb el que estableix la Disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’associació/entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i davant el Consell Insular de Formentera, i em compromet a adjuntar-la a la sol·licitud de l’ajut.

Formentera, ......................de.....................de 2014

EL/LA REPRESENTANT LEGAL,    

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

 

 ANNEXO VI

Sr./Sra, ____________  amb DNI _______________ secretari/ària de l'associació ___________ ________________________________ amb CIF ___________  i domicili a _______________

CERTIFICA

 • Que l'associació ____________________, no ha rebut cap subvenció o ajut d'una altre entitat i/o organisme destinat a sufragar les despeses derivades de l' acció/activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
 • Que s'ha portat a terme l'activitat/inversió per a la qual s'ha concedit la subvenció.
 • Que l'associació està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i les obligacions tributàries o d'altre tipus davant el Consell insular de Formentera.

Formentera,………… de…………..  del 2014.

El secretari/ària.


La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Formentera 10 d' abril de 2014

El President
Jaume Ferrer Ribas


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma