Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 7143
Resolució del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, de 9 d’abril de 2014, relativa a l’aprovaciò de la convocatòria d’ajudes de minimis de 2014 per als projectes expositius d’arts plàstiques, i a les bases que han de regir-la

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

“ANTECEDENTS. Vistes les memòries justificatives de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni per dur a terme la convocatòria d’ajudes de minimis de 2014 per als projectes expositius d’arts plàstiques, i a las bases que han de regir-la, de dates 30 de gener i 27 de març de 2014.

Vists els informes jurídics favorables del Servei Jurídic Administratiu del Departament de la Vicepresdència de Cultura, Patrimoni i Esports.

Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida 20.33430.47900 per dur a terme la convocatòria esmentada segon la RC amb el núm. de referència 22014/1427 per un import de 50.000,00 €.

Atesa la proposta del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació de la convocatòria esmentada i de les seves bases.

Vist l’informe favorable de la a Intervenció General del Consell.

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l’apartat g) de l’article 2 del Decret d'organització del Consell de Mallorca, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient 23/2014 relatiu a la convocatoria d’ajudes de mínims de l’any 2014 per donar als projectes expositius d’arts plàstiques, i a las bases que han de regir-la.

2. Autoritzar una despesa de 50.000,00 € a càrrec de les partida pressupostària 20.33430.47900 (RC amb el núm. de referència 22014/1427) per atendre a les ajudes de la convocatòria esmentada.

3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.

4. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix 3 mesos després de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució.

No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La qual cosa comunic per al seu coneixements i als efectes oportuns.

Palma, 14 d’abril de 2014

El secretari tècnic per delegació

José Carrillo Martínez

(Decret de 15 de maig de 2013, BOIB núm. 74, de 25 de maig)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MÍNIMS DE L’ANY 2014 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EXPOSITIUS D’ARTS PLÀSTIQUES

Bases

Primera. Finalitats

El Consell de Mallorca, en l'exercici de les seves competències i d'acord amb els objectius fixats en el Pla estratègic de subvencions de l'any 2014, vol impulsar una política cultural pròpia i col·laborar amb les entitats privades que treballen en el camp de les arts plàstiques mitjançant una convocatòria d’ajudes de minimis que pretén donar suport als projectes expositius realitzats per les galeries d’art de Mallorca que estiguin, per una banda, inaugurats en esdeveniments col·lectius d’arts plàstiques i, per altra banda, adreçats al públic en general.

Segona. Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria d’ajudes de mínims les sol·licituds de les galeries d’art que tinguin per objecte inaugurar, a Mallorca, entre l’1 d’octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014 (ambdós inclosos) , un projecte expositiu dins el marc d’esdeveniments col·lectius d’arts plàstiques, la temporalització del qual no pot depassar el 30 de setembre de 2014.

Limitació:  Es poden subvencionar fins a 3 projectes d’entre els que presenti la galeria d’art, tenint en compte que, d’acord amb la base vuitena, han de ser aquells que hagin obtingut la millor puntuació.

En queden exclosos:

- Els que estiguin subvencionats a través de les altres convocatòries del Departament, independentment de qui els presenti.

- Els que no tinguin un caràcter cultural.

- La producció artística.

- Les empreses que no estiguin constituïdes com a galeries d’art.

Tercera. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris aquelles persones físiques, constituïdes com a professionals, i les persones jurídiques, constituïdes com a empreses, que desenvolupen una activitat econòmica expositiva d’arts plàstiques, com a galeries d’art, sempre que estiguin domiciliades a Mallorca o essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu tinguin un establiment operatiu a Mallorca que desenvolupi una programació estable d’exposicions.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a galeries d’art amb una programació estable , les persones físiques o jurídiques, amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin com a activitat econòmica principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial i hagin duit a terme una activitat expositiva durant l’any 2013.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:

-  Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS).

-  Les que, en el moment de dictar-se la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, per part de l’òrgan instructor, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca.

(El fet d’estar al corrent davant les obligacions tributàries del Consell de Mallorca l’ha de verificar, d’ofici, la Tresoreria del Consell de Mallorca).

-  Les que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2012, 2013 i 2014), ajudes atorgades en Espanya, en concepte de minimis, per un import superior a 200.000 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

- Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

Quarta. Naturalesa de l’ajuda de miminis

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per realitzar al mateix projecte, sempre que el seu còmput total no superi el pressupost d’execució del projecte.

Per altra part, d’acord amb l’article 32.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, - en endavant RLGS - les subvencions atorgades en la convocatòria que regulen aquestes bases té la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte.

En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajudes de minimis, estan sotmeses, en concret, als requisits i les exigències del Reglament núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d’altres, que l’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre en Espanya la persona física o jurídica beneficiària de la convocatòria, en els tres darrers exercicis fiscals (2012, 2013 i 2014), no pot ultrapassar els 200.000,00 €.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o bé aportar-hi fons propis.

Cinquena. Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari de 2014, es preveu destinar per a les ajudes de mínims d’aquesta convocatòria un crèdit de 50.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.47900.

Sisena. Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable.

1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte i, està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la del projecte la qual, en cap cas, no ha de ser superior a 12 mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a la data d’acabament de l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, s’entén com a data d’acabament de l’execució del projecte el darrer dia de l’exposició que, d’acord amb la base segona, no pot ultrapassar, en cap cas, la data del 30 de setembre de 2014.

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit, amb posterioritat, a la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, s’hagin emès abans del 15 d’octubre de 2014 i, per altra banda, que el lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització assenyalada en el paràgraf anterior.

Així mateix, també es consideren despesa subvencionable les derivades de garanties bancàries sempre que estiguin directament relacionades i siguin indispensables per dur a terme el projecte cultural. A més, atès que les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria tenen per objecte els projectes expositius sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles.

Apart del compliment dels requisits establerts en aquesta base, només es pot considerar, com a despesa realitzada, i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans d’acabar el termini de presentació de la justificació de l’ajuda de minimis. La forma d’acreditar aquest pagament i el termini per dur-lo a terme es regulen en la base devuitena.  En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantitzat per entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada.

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

-  Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1.

-   Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al del valor de mercat.

-   Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

-   Els interessos deutors dels comptes bancaris.

-   Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.

-   Les despeses de procediments judicials.

-   Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

-   Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet.

-   Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres de semblants.

En qualsevol cas, no formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit pressupostari previst a la base cinquena, tot i que formin part del pressupost del projecte:

- Inversions, obres, compra d'equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar.

3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents:

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria justificativa.

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que s’imputa a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions.

Setena. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució.

La convocatòria i les seves bases i la resolució d’aquella s'han de publicar en el BOIB, s'ha de exposar en el tauler d'anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i s'ha de penjar en la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.net.

Vuitena. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució

La tramitació i gestió d’aquesta convocatòria se subjecta als principis enumerats en l’article 8.3 de la LGS: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment de selecció de les entitats beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades, amb la intenció d’establir-hi una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en la base tretzena d’aquesta convocatòria i, d’aquesta manera, concedir les ajudes a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, dins els límits recollits en la base dotzena i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.

No obstant això, no cal establir un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria, mitjançant l'aplicació dels criteris de la base tretzena, quan el crèdit pressupostari sigui suficient per satisfer-les.

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia d’aquestes bases així com de la convocatòria i dels actes que se’n deriven: aprovació de la convocatòria, concessió i justificació de les subvencions i pagament. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  és l’òrgan encarregat d’aprovar les bases i la convocatòria i de resoldre-la. La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d’exercir les facultats previstes en l'article 24 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions, i les que s'esmenten en aquestes bases. L'òrgan instructor, quan ha rebut l’informe de la comissió tècnica avaluadora sobre les sol·licituds de les ajudes de minimis i ha comprovat si les persones o entitats proposades estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta de resolució definitiva. Aquesta proposta ha d'incloure per una banda, la relació d’entitats beneficiàries amb indicació del projecte cultural subvencionat, el seu pressupost i, si escau, el pressupost subvencionable, la puntuació total obtinguda i l’import de l’ajuda de minimis i, finalment, per altra banda, ha de recollir la resta de sol·licituds desestimades. Posteriorment, el vicepresident esmentat ha de resoldre la convocatòria amb la indicació dels extrems continguts en la proposta definitiva esmentada.

El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat  la resolució, s'entenen desestimades totes les sol·licituds.

Novena. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que facilita la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en aquestes bases, però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l'entitat i la persona que la representa.

S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

1) Models de sol·licitud (Annex 1)

2) Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

4) Documentació acreditativa de la constitució de l'empresa i, si escau, dels seus estatuts degudament registrats o, si és el cas, de la modificació d’aquella així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

5) Certificació administrativa de 2014 que acrediti que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el Cens tributari o registre pertinent que pertoqui per exercir l’activitat econòmica objecte de la convocatòria.

6) Certificació administrativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social. En el cas de les obligacions tributàries, el Consell de Mallorca pot obtenir-ne la corresponent certificació si l’entitat emplena l’annex 5. En cas contrari, el beneficiari ha d’adjuntar el certificat de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries.

7) Declaració responsable davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions. (annex 2). 

8) Declaració responsable: de totes les ajudes que ha rebut en Espanya en concepte de minimis durant els anys 2012, 2013 i 2014; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per al projecte, objecte de la sol·licitud, i, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (vegeu el model de l’annex 2).

9) Projecte signat de l’activitat expositiva objecte de la sol·licitud, que ha de desenvolupar els aspectes que conformen els criteris d’avaluació de la base tretzena (exceptuant-ne l’apartat B).

10) Pressupost sense IVA, equilibrat, signat i detallat per partides del projecte cultural presentat, amb indicació de les despeses que ha de suposar i dels ingressos amb què s’ha de finançar. (S’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte).

11) Relació dels projectes expositius realitzats per la galeria d’art durant l’any 2013, indicant-ne: el títol de l’exposició, els llocs i les dates, els autors de les obres, la itinerància si n’és el cas, i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant.

12) Declaració responsable feta pel president de l’entitat/s promotora/es de l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques on hi participa la galeria sol·licitant. (vegeu annex 6 )

13) Memòria descriptiva sobre l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques en què hi participa la galeria sol·licitant, signada per l’entitat/s promotora/es, que ha d’incloure la informació següent: la trajectòria i la consolidació de l’esdeveniment, l’evolució del nombre de galeries que l’han anat integrant, etc. (vegeu annex 7).

14) Annex 5 (voluntari): Model d’autorització perquè el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports pugui sol·licitar a l’Agència Tributària les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries.

15)  Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l’import de la subvenció (annex 3).

Notes: 1. Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada i, en especial, els documents dels apartats 9, 10, 11, 12 i 13, es presentin amb molta cura per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar els beneficiaris. 2. Per altra part, no cal no cal presentar la documentació dels apartats 2, 3 i 4 i si ja s’ha presentat en la convocatòria d’arts plàstiques de 2012 o posteriors, tret que hi hagi hagut canvis.)

Desena. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 1 mes, el qual computa des de la data de la publicació en el BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetre. Si el darrer dia natural caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Onzena. Esmena de deficiències

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor n'ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquin.

Si, en el termini de 10 dies hàbils, l’entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, el Consell de Mallorca, després d’haver pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.  Això, d'acord amb l'article 71.1 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Dotzena. Import de l’ajuda de minimis

D’acord amb l’article 32.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, - en endavant RLGS - les subvencions atorgades en la convocatòria que regulen aquestes bases té la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte.

Així, s’estableix, com a quantitat certa, una ajuda de minimis de 1.500,00 € per projecte expositiu.

La determinació de l’import de l’ajuda de la sol·licitud, sense perjudici del que diu el paràgraf tercer de la base vuitena, ha de respectar els límits següents:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada ni al pressupost subvencionable del projecte expositiu.

(S’entén com a pressupost inicial subvencionable el conjunt de les partides del pressupost que compleixen els requisits recollits en la base sisena).

2. Si a l’hora de determinar les ajudes corresponents a les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació total, el crèdit que resta per assignar no fos suficient per concedir-les totes, aquell s’ha de repartir d’acord amb l’ordre de prelació següent:

Les que hagin obtingut major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A) (Projecció col·lectiva i pública), és a dir, el que fa referència a “El nombre de destinataris, la capacitat de captació en el públic ...”. Però, en el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest l’empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació de l’apartat següent del mateix criteri A) “Difusió del projecte”. Si s’haguessin comparat tots els apartats del criteri A) i el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat s’ha d’observar la puntuació aconseguida en el criteri B) i, si fos necessari, s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert. Aquest ordre de prelació, per resoldre l’empat que pot haver entre sol·licituds que tenen la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins que s'hagi exhaurit tot el crèdit que s'hagi d’atorgar. 

3.  No pot ser superior a l’import del romanent que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

4.  En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

Tretzena. Criteris d’avaluació

El procediment d’aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva, és a dir, comparant en un únic procediment totes les sol·licituds presentades, amb la intenció d’establir-ne una prelació mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

A) Projecció col·lectiva i pública  (20punts)

Aquesta puntuació resta distribuïda entre els següents aspectes de la manera següent:

1. El nombre de destinataris, la capacitat de captació en el públic o el ressò social (10 punts). 

2. Difusió del projecte (10 punts): S’hi avaluen totes les mesures adoptades per donar a conèixer l’activitat.

a) Abast territorial de la difusió (5 punts): Es mesura segons si l’abast és municipal, comarcal, etc.

b) Mitjans de comunicació / suports que s’utilitzaran per a la difusió del projecte (5 punts): Es realitzarà tenint en compte quines mesures s’utilitzaran per fer difusió en funció del tipus d’activitat (per exemple: fulletons, cartells, anuncis de premsa, etc.)

B) Esdeveniment col·lectiu de què forma part el projecte  (25 punts):

S’hi valora la trajectòria, la consolidació de la proposta col·lectiva d’arts plàstiques, el nombre de galeries que l’integren.

C) Valoració del projecte  (35 punts)

Aquesta puntuació es distribueix a través dels següents aspectes:

1. Objectius (5 punts)

2. Explicació detallada de l’activitat que es desenvoluparà (10 punts)

3. Pla de treball (calendari d’execució) (5 punts)

4. Pressupost desglossat (5 punts)

5. Innovació, originalitat i creativitat (10 punts):  S’avaluen aquests paràmetres en la forma de produir i articular les diferents etapes del projecte (concepció, creació, desenvolupament, producció i difusió).

D) Ús del català (10 punts): Es valora si la llengua vehicular del projecte expositiu és la catalana.  La puntuació es distribueix de la manera següent: 

-  Ús del català en la realització de la pròpia activitat (5 punts)

-  Ús del català en la difusió de l’activitat (5 punts)

Catorzena. Comissió d’avaluació

Per estudiar i per avaluar les sol·licituds així com per fixar l’import de les ajudes de les sol·licituds, es constitueix la comissió tècnica d'avaluació següent, que integren les persones relacionades tot seguit:

Presidència: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni. El seu substitut és el Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports.

Secretaria: Sr. Juan Manuel Conde Moragues, cap de secció del Servei Jurídic Administratiu. La seva substituta és la Sra. Margalida Sbert Casasayas, cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

Vocals:

Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Sr. Gabriel Pons, cap de la Secció de Museus i Belles Arts, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Sra. Maria del Mar Gaita Socias,  tècnica de la Secció de Museus i Belles Arts o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sr. Climent Romaguera Rubí, tècnic de la Secció de Museus i Belles Arts, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Aquesta comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució definitiva, que ha de reflectir tot el que estableix la base vuitena. La comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients.

Quinzena. Obligacions del beneficiari

Les persones físiques o jurídiques beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la LGS; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases, i la resta que hi siguin aplicables. 

Concretament:

1. Dur a terme el projecte cultural objecte de la subvenció, en les mateixes condicions i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les  modificacions prèviament comunicades, tal i com recull la base dessetena.

2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la realització del projecte cultural i, també, si és el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.

3. Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l'obtenció d'altres ingressos, subvencions, recursos o ajudes per al mateix projecte cultural.

4. Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que dugui a  terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

5. Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la documentació que la substitueixi.

6. Acreditar com se determina en aquestes bases i abans de dictar-se la proposta de resolució definitiva de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i de  la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

8. Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Setzena. Subcontractació

La persona física o juridíca beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que  no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.

Requisits:

a) El beneficiari pot subcontractar el projectes culturals, objecte de la sol·licitud, fins al 100% de l’activitat subvencionada. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 del Reial Decret 887/2006).

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:

-  Que el contracte es faci per escrit.

-  Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament,  en la forma que determinen en les bases reguladores.

(Art. 29.3 de la Llei 38/2003)

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits següents:

-  Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.

-  El document en què aquesta s’ha formalitzat.

-  Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l'article 68.2 del Reial decret 887/2006.

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003.

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per realitzar  l'activitat objecte de contractació.

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals siguin un percentatge del cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat en referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, tret que la contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i l'autoritzi prèviament l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària).

5. Persones o entitats sol·licitants d'ajudes o subvencions en la mateixa  convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció per no complir-ne els requisits o no haver assolit la valoració suficient.

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord amb els termes següents:

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte.

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut.

III) L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria.

IV) La subcontractació s’ha de fer en condicions normals de mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar; llavors haurà de presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada a més dels 2 pressuposts rebutjats.

Dessetena. Modificació del projecte

Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions irrellevants en el projecte, és a dir, que no n’alterin els objectius ni els aspectes essencials, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la justificació.  No s’admetran modificacions substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo. 

Devuitena. Justificació i pagament de l’ajuda

D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament de l’ajuda, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta base, la realització del projecte cultural subvencionat.

L’entitat beneficiària ha d’acreditar, abans del pagament de l’ajuda, que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de seguir el que indica l’apartat 6 de la base novena. No obstant això, l’entitat beneficiària pot substituir les certificacions que s’hi assenyalen per una declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades en els casos següents:

a) Quan l'import de la subvenció concedida en la convocatòria no superi els 3.000,00 € (art. 24.4 del RLGS).       

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, un organisme, una entitat pública o una  fundació del sector públic (art. 24.6 del RLGS).

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligda a presentar les declaracions o els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (art. 22.1 del RLGS).        

Pel que fa referència al compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de l’òrgan instructor.

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i econòmica següent: 

A) MEMÒRIA TÈCNICA

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, prèviament, ha comunicat al departament.

Així, la memòria està integrada per la documentació següent:

- Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat.

-  Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució.

- Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la realització del projecte cultural.

B) MEMÒRIA ECONÒMICA:

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria, que ha de dur a la liquidació definitiva i l’abonament de la subvenció, consta dels documents següents.

Aquesta memòria està integrada per la documentació següent:

- Annex 4: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del RLGS).

- Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i el concepte de la factura o del document similar, la data de pagament, i la relació d'ingressos que ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència. (En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància).

- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 i 33 de la Llei 38/2003). (Annex 4).

-  Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa del pressupost executat del projecte cultural subvencionat que han d’estar expedits a nom de les persones o entitats subvencionades i, a més, han de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

- Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari

- Data i número de factura

- Concepte de la despesa

- Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)

- El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, s’han d’agrupar amb el mateix ordre establert en la relació de despeses que ha de presentar amb l’annex 4).    

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les característiques següents:

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte bancari.

En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i,

- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia o per al document d’ingrés bastarà presentar aquest detall del càrrec.

B). Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu:

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents:

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet la factura, sempre que estigui vençut.

- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).

- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o  per al document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent.

C)  Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars.

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest document:

- Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit.

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents:

- Resguard del pagament amb targeta

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el resguard del pagament amb targeta.

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària.

En aquest cas, s’ha d’adjuntar aquests documents:

a) Notificació bancària del càrrec.

b) Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària del càrrec.

3. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió.

4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document justificatiu de la despesa.

5. Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte del pagament en metàl·lic.

No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la publicació de les bases, s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà admès en Dret.

6. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió de l’ajuda així com l'import del justificant que s'imputa a l’ajuda de minimis).

- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que no recupera      ni compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003). (Annex 4).

- Les 3 ofertes, si escau, que s’han de sol·licitar a diferents proveïdors abans de  contractar la depesa pertinent, d’acord amb allò establert a l’apartat 3 de la base sisena.

- I qualsevol altra documentació que es derivi de les bases o sigui requerida a l’entitat beneficiària a fi de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

Termini de presentació:

- Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 20 dies, comptadors des del dia següent al de la publicació de la concessió de les ajudes. Si el darrer dia fos dissabte, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent.

Donat el cas que la resolució de la convocatòria es produís abans de finalitzar la temporalització establerta en la base segona, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és el dia 15 octubre de 2014.

- Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents al de l’acabament del termini de presentació dels justificants, no s’ha d’admetre en cap cas. Si el darrer dia natural caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Dinovena.  Absència o deficiències de la documentació justificativa de l’ajuda

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la base anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (art. 70.3 de la RLGS).

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS).

Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS.

Vintena. Inspecció i comprovació

El Consell de Mallorca pot inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import definitiu de l’ajuda justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent.

Vint-i-unena. Revocació i reintegrament de l’ajuda

1. Si la persona física o jurídica beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les bases o en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la LGS, o altera les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, els òrgans competents del Consell han de revocar la concessió de l’ajuda.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS. 

2. Si de presentació dels justificants ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de l’ajuda, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de l’ajuda i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar parcialment l’ajuda, d’acord amb l’aplicació del criteri de gradació següent:

En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències sia perquè és inadequada, perquè no s’ajusta als requisits de les bases, sia perquè és insuficient, per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable l’import de la revocació parcial de l’ajuda ha de coincidir amb l’import de l’ajuda no justificada o justificada  incorrectament.

3. Quan l’ajuda atorgada en aquesta convocatòria sigui incompatible amb altres ajuts o subvencions per al mateix projecte cultural, l’òrgan concedent ha d’exigir el reintegrament de la subvenció o, si n’és el cas, declarar la pèrdua del dret a cobrar l’ajuda adient, si l’entitat beneficiària no hagués presentat la renúncia pertinent.

4. En el cas que l’import total de la suma de l’ajuda més la resta d’altres ajuts, subvencions, ingressos o fons propis que han finançat la realització del projecte cultural, superi el pressupost total d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de l’ajuda ha de ser la quantitat que excedeix del pressupost executat esmentat.

Vint-i-dosena. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria.

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan, que la va aprovar, l’ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

Vint-i-tresena. Sancions

L'incompliment d'aquestes bases i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació.

Vint-i-quatrena. Recursos

Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix 3 mesos després de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució.

No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Vint-i-cinquena.- Règim jurídic

Les ajudes de minimis de la convocatòria es regeixen per aquestes bases; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006); el Reglament núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004, modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) ) i el 10 de juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació.

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD D’AJUDA DE MINIMIS DE L’ANY 2014 PER DUR A TERME PROJECTES EXPOSITIUS D’ARTS PLÀSTIQUES

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT

Denominació:

NIF

Domicili (als efectes de notificacions) 

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon de persona de contacte:                                          Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DADES DEL PROJECTE CULTURAL:

Títol:

Descripció:

Pressupost total del projecte:

DECLARACIONS

..............................................................................................,amb NIF ................................................................,amb domicili a ............................................................................... i núm. de telèfon ....................................................................., en nom propi o en representació de l’entitat........................................................................ .

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1)  Que accept les bases de la convocatòria d’ajudes de minimis de 2014 per als projectes expositius d’arts plàstiques

2)   Que n’adjunt la documentació exigida.

QUANTITAT QUE SOL·LICIT:.........................................................€

................................................................., ....................... d................................................... de 2014

(Signatura)

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per tal d’assolir els objectius i les finalitats recollits en la base primera i, per altra banda, si n’és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2.  Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net, ; segons el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de subvencions i l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital 4. 07012. Palma).

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports

FULL DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2014 PER ALS PROJECTES EXPOSITIUS D’ARTS PLÀSTIQUES

Marcau amb una “X” les caselles corresponents

(    ) 1) Model de sol·licitud (Annex 1)

(    ) 2) Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

(    ) 3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

(   ) 4) Documentació acreditativa de la constitució de l'empresa i, si escau, dels seus estatuts degudament registrats o, si és el cas, de la modificació d’aquella així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

(   ) 5) Certificació administrativa de 2014 que acrediti que l’empresa està inscrita en el Cens tributari o registre pertinent que pertoqui per exercir l’activitat econòmica objecte de la convocatòria.

(    ) 6) Certificació administrativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions   tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas de les obligacions tributàries, el Consell de Mallorca pot obtenir i certificat esmentat si s’emplena, degudament, pel beneficiari, l’annex corresponent (vegeu el model de l’annex 5). En cas contrari, el beneficiari ha d’adjuntar el certificat de trobar-se al corrent amb les obligacions tributàries.

(    ) 7) Declaració responsable davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions. (annex 2). 

(   ) 8) Declaració responsable: de totes les ajudes que ha rebut en Espanya en concepte de minimis durant els anys 2012, 2013 i 2014; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a aquest i, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (vegeu el model de l’annex 2).

(   ) 9) Projecte signat de l’activitat expositiva objecte de la sol·licitud, que ha de desenvolupar els aspectes que conformen els criteris d’avaluació de la base tretzena (exceptuant-ne l’apartat B).

(   ) 10) Pressupost sense IVA, equilibrat, signat i detallat per partides de cada projecte cultural presentat, amb indicació de les despeses que ha de suposar i dels ingressos amb què s’ha de finançar. (S’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte).

(  ) 11)  Relació dels projectes expositius realitzats per la galeria d’art durant l’any 2013, indicant-ne: el títol de l’exposició, els llocs i les dates, els autors de les obres, la itinerància si n’és el cas, i qualsevol altre aspecte que sigui rellevant.

(   ) 12) Declaració responsable feta pel president de l’entitat/s promotora/es de l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques on hi   participa la galeria sol·licitant. (vegeu annex 6)

(   ) 13) Memòria descriptiva sobre l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques en què hi participa la galeria sol·licitant, signada per l’entitat/s promotora/es, que ha d’incloure la informació següent: la trajectòria i la consolidació de l’esdeveniment, l’evolució del nombre de galeries que l’han anat integrant, etc. (vegeu annex 7).

(    ) 14) Annex 5 (voluntari): Model d’autorització perquè el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports pugui sol·licitar a l’Agència Tributària les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries.

(    ) 15) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d'ingressar l’import de la subvenció (annex 3).

Notes:

1. Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada i, en especial, els documents dels apartats 9, 10, 11, 12 i 13, es presentin amb molta cura per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar els beneficiaris.

2. Per altra part, no cal no cal presentar la documentació dels apartats 2, 3, 4 i 15 si ja s’ha presentat en la convocatòria d’arts plàstiques de 2012 o posteriors, tret que hi hagi hagut canvis.)

 

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE: A) DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUDA O SUBVENCIÓ PER A AQUEST I, SI ÉS EL CAS, LA RELACIÓ DELS SUPORTS, DE LES SUBVENCIONS I DE LES AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES; B) DE TOTES LES AJUDES QUE HA REBUT EN ESPANYA EN CONCEPTE DE MINIMIS DURANT ELS ANYS 2012, 2013 I 2014 I C)DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS.

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT

Entitat:

NIF:

Domicili

Carrer o plaça:

Núm.

Pis:

Localitat:

Codi  postal:

Telèfon de persona de contacte:

Correu electrònic:

Fax:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

NIF:

Domicili

Carrer o plaça:

Núm.

Pis:

Localitat:

Codi  postal:

Telèfon:

Fax:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

A) Pel que fa al projecte cultural, objecte de la sol·licitud:

(   ) Que l’entitat no ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció per al projecte objecte de la sol·licitud.

(   ) Que l’entitat ha demanat pels projectes següents els suports, els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Projecte de la sol·licitud: ...............................................................................................................................

Entitat subvencionadora...............................................................................................................................

Quantia de l’ajut o subvenció.....................................................................................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(   )

No resolta

(   )

Denegada

(   )

Concedida i no rebuda

(   )

Rebuda

Projecte de la sol·licitud: .....................................................................................................................................

Entitat subvencionadora....................................................................................................................................

Quantia de l’ajut o subvenció...........................................................................................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(   )

No resolta

(   )

Denegada

(   )

Concedida i no rebuda

(   )

Rebuda

Projecte de la sol·licitud:....................................................................................................................

Entitat subvencionadora...................................................................................................................

Quantia de l’ajut o subvenció...........................................................................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(   )

No resolta

(   )

Denegada

(   )

Concedida i no rebuda

(   )

Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ...................................................................................................................

Entitat subvencionadora....................................................................................................................

Quantia de l’ajut o subvenció...........................................................................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(   )

No resolta

(   )

Denegada

(   )

Concedida i no rebuda

(   )

Rebuda

B) Que la totalitat de les ajudes rebudes en Espanya, en concepte de minimis, durant els anys 2012, 2013 i 2014 són les següents:

Entitat subvencionadora

Quantia de l’ajut

Data de concessió

El sol·licitant                                                                                        

(Signatura)                                                                                                                                        

..................................................................................................

(Nom i cognoms)

C) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tengui coneixement, que:

(    ) L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

El sol·licitant                                                        El secretari tècnic            

(Signatura)                                   de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports                                                                      

............................................................................  José Manuel Carrillo Martínez

(Nom i cognoms) 

......................................................................, ........ d..............................................de 2014.

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports

 

ANNEX 3

 SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

C. POSTAL

PROVINCIA

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN

BANC

OFICINA

                            COMPTE NÚM.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT             Palma, ............................. d.....................................de 2014

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:                                  

(Aquestes dades coincideixen amb les

que consten en aquesta oficina):                       El perceptor,                               

El director / el delegat,                        

Signatura:.........................................                Signatura

(segell de l’entitat bancària)

 

ANNEX 4

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST

......................................................................., com a representant de..............................................................................,amb NIF...................................................................., en relació a la subvenció concedida per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte.............................................................

Declar sota la meva responsabilitat :

1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat.

2.- Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta.

Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i el concepte de la factura o del document similar, la data de pagament; i la relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari).

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, .................................................... €, corresponen sense cap dubte al pressupost del projecte cultural subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4.Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

(   ) No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

(   ) Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5. Que l’ajuda de minimis atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera - amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

6.- Que s’adjunten la totalitat dels justificants originals del pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat i que, si escau, la resta de documentació relativa al projecte cultural resta a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada a .................................................................................................

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ......................................................................., el ........................................., d ............................................. de 2014.

 

ANNEX 5: AUTORITZACIÓ PERQUÈ EL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PUGUI SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ELS CERTITIFICATS ADIENTS SOBRE EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència a les subvencions  de la convocatòria que hi recull)

......................................................................................, titular del document d’identitat ........................................................, com a persona física o representat legal d’una persona jurídica sol·licitant o beneficiari d’una ajuda de minimis amb la denominació social ............................................................................., titular del NIF...................................................... autoritz, als efectes de comprovar el fet si la persona física o jurídica esmentada està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, d’acord amb l’establert a la convocatòria d’ajudes de minimis de l’any 2014 de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports relativa a la realització de projectes expositius d’arts plàstiques:

Que el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, sol·liciti a l’Agència Tributària els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta entitat, de les obligacions tributàries que li corresponen.

Aquesta autorització s’atorga als efectes d’obtenir la condició de beneficiari d’una ajuda de minimis (article 14.1e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm. 276, de 18/11/2003) i de rebre, si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò establert en l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per dur a terme el desenvolupament de les seves funcions.

DADES IDENTIFICATIVES  DE L’AUTORITZACIÓ

- Empresa:

- Persona que signa l’autorització:

(   ) Administrador

(   ) Persona autoritzada (En aquest cas, s’ha d’adjuntar l’autorització pertinent de la persona que ocupa la presidència de l’entitat)

- Signatura :

- Nom i cognoms:

- Núm. del document d’identitat:

  (Se n’ha d’adjuntar fotocòpia.)

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports (Servei Jurídic Administratiu) de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada. )

 

ANNEX 6

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/S PRESIDENT/S DE/LES L’ENTITAT/S PROMOTORA/ES DE L’ESDEVENIMENT COL·LECTIU D’ARTS PLÀSTIQUES ON HI PARTICIPA LA GALERIA SOL·LICITANT

(Aquest annex l’ha de signar el representant legal de l’entitat o de les entitats que són les promotores de l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques).

El/la ..................................................................................,  titular/s del DNI..................................................................................................,

en  representació de l’entitat/s.....................................................................................,  declaren sota  la seva responsabilitat:

Que la galeria.................................................................................... ha  participat en l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques.......................................................................   amb la inauguració de l’exposició....................................................................

I, perquè consti on convingui, ho firm així, a petició de la persona interessada

Palma, .......................................................................................

Signatura/es

(Nom i cognoms)

 

ANNEX 7

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SOBRE L’ESDEVENIMENT COL·LECTIU D’ARTS PLÀSTIQUES EN QUÈ HI PARTICIPA LA GALERIA SOL·LICITANT

(Aquest annex l’ha de signar el representant legal de l’entitat o de les entitats que són les promotores de l’esdeveniment col·lectiu d’arts plàstiques).

1. Nom de l’esdeveniment:

2. Orígens, evolució i trajectòria:

A) Inicis:

B) Evolució, trajectòria i consolidació:

B) Evolució, trajectòria i consolidació(continuació):

3. Evolució del nombre de galeries que l’han anat integrant

4. Altres aspectes d’interès:

Palma, ..........................................................

Signatura/es

(Nom i cognoms)

(Si l’espai establert per a qualque apartat no fos suficient, es pot presentar la informació en qüestió a través d’un full apart i presentar-lo com a full adjunt d’aquest document)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma