Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Núm. 7141
Resolució de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports, de 9 d’abril de 2014, relativa a l’aprovaciò de la convocatòria de subvencions 2014 per donar suport a la realització de mostres, certàmens, festivals o altres esdeveniments de teatre amateur que es realitzin a Mallorca per entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

“ANTECEDENTS. Vista la memòria justificativa de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni sobre la convocatòria de subvencions 2014 per donar a la realització de mostres, certàmens, festivals o altres esdeveniments de teatre amateur que es realitzin a Mallorca per entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre i, sobre les bases que han de regir-la.

Vist l’informe jurídic favorable del Servei Jurídic Administratiu del Departament de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33430.48918 per dur a terme la convocatòria esmentada, segon la RC amb el núm. de referència 22014/2637 per un import de 15.000,00 €.

Atesa la proposta del secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports d’aprovació de la convocatòria i de les bases.

Vist l’informe favorable de la a Intervenció General del Consell.

En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l’apartat g) de l’article 2 del Decret d'organització del Consell de Mallorca, RESOLC:

1. Aprovar l'expedient 33/2014 relatiu a la convocatòria de subvencions 2014 per donar a la realització de mostres, certàmens, festivals o altres esdeveniments de teatre amateur que es realitzin a Mallorca per entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre i, a les bases que han de regir-la.

2. Autoritzar una despesa de 15.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48918 (RC núm. de referència 22014/2637) per atendre a les subvencions de la convocatòria esmentada.

3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.

4. Ordenar-ne la publicació en el BOIB.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix 3 mesos després de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució.

No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.”

La qual cosa li comunic pel vostre coneixements i als efectes oportuns.

Palma, 14 d’abril de 2014

El secretari tècnic per delegació
José Carrillo Martínez
(Decret de 15 de maig de 2013, BOIB núm. 74, de 25 de maig)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2014 PER DONAR SUPORT A LES MOSTRES, CERTÀMENS, FESTIVALS O ALTRES ESDENVENIMENS DE TEATRE AMATEUR QUE ES REALITZIN A MALLORCA PER ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE

Bases

Primera.

Finalitats

El Consell de Mallorca, a través de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, en l'exercici de les seves competències i d'acord amb els objectius fixats en el Pla estratègic de subvencions de l'any 2014, vol posar en marxa una convocatòria de subvencions que pretén donar suport a la realització de projectes de representació d’obres de teatre duïtes a terme per grups de teatre amateur. En un moment tan difícil com l’actual, i per a el teatre, en particular, es pretén impulsar i incentivar l’organització d’esdeveniments de teatre per contribuir al coneixement i la difusió del món de el teatre. D’aquesta manera es contribueix a augmentar la presència del teatre a la nostra illa, a ajudar a sintonitzar al públic amb el món de la cultura, alhora que es dóna suport i promoció als projectes culturals que afavoreixen i difonen el món del teatre de caràcter amateur o no professional.

Amb aquesta convocatòria de subvencions, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, d’acord amb l’objectiu establert al Pla Estratègic de Subvencions de 2014, pretén promocionar el teatre no professional i posar-lo a l’abast del públic mallorquí en general, així com:

- Promoure el teatre no professional i l’encontre d’artistes i de públic.

- Afavorir l’intercanvi d’idees i d’opinions.

- Fomentar els projectes d’exhibició de teatre amateur i els espectacles de qualitat.

- Dinamitzar la cultura, en general i, el teatre impulsat per companyies de caràcter amateur, en particular.

- Fomentar i difondre els valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca.

Segona.

Objecte

Objecte: Es poden acollir en aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds que tinguin per objecte dur a terme a Mallorca, entre el l’1 de setembre de 2013 i al 30 d’agost de 2014 (ambdós inclosos), la realització de mostres, certàmens, festivals o altres projectes de representació d’espectacles, exclusivament, de teatre de caràcter amateur o no professional.  En aquest sentit, s’ha d’indicar que les funcions o representacions que siguin objecte del projecte han de ser duïtes a terme per grups de teatre amateur constituïts com a entitats sense ànim de lucre.

Limitació: Només es pot subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural d'entre els que presenti, en el seu cas, l’entitat sol·licitant, el qual ha de ser el de millor puntuació, d’acord amb l’establert a la base vuitena.

En queden exclosos:

- Els que ja estiguin subvencionades a través de les altres convocatòries d’aquest departament, independentment de qui els presenti.

- Els que siguin objecte de les subvencions nominatives d’aquesta Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

- Els que duen a terme agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica.

- Aquells projectes les funcions dels quals no estiguin fetes per grups de teatre constituïts com a entitats associatives sense ànim de lucre.

Tercera.

Beneficiaris 

Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:

1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca, i estar legalment i definitivament constituïdes i inscrites en el registre pertinent en acabar el termini de presentació de sol·licituds.

2. Tenir com a objecte social fomentar i dinamitzar la cultura, en general, i la del teatre amateur, en particular. 

No obstant això, no en poden ser beneficiàries:

- Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS).

- Les que, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de resolució definitiva, no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca.

(El fet d’estar al corrent davant les obligacions tributàries del Consell de Mallorca l’ha de verificar, d’ofici, la Tresoreria General).

-  Les entitats o associacions que pertànyen a l’àmbit educatiu.

-  Les associacions o federacions de veïns, les de la tercera edat.

Quarta.

Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  Són compatibles amb altres ajudes o subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix projecte sempre que el còmput total de les ajudes no superi el pressupost d’execució del projecte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció o ajuda en aquesta convocatòria implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o bé aportar-hi fons propis.

Cinquena.

Dotació pressupostària 

Durant l’exercici pressupostari de 2014 es destina la quantitat total de 15.000,00€,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33430.48918, per atendre les subvencions d’aquesta convocatòria per als projectes culturals que presentin les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

Sisena.

Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable.

1. En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la LGS, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals ha de coincidir amb la durada del projecte que no pot tenir, en cap cas, una durada superior a 12 mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a l’acabament de l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. En aquest sentit, s’entén com a data d’acabament de l’execució del projecte el darrer dia que es realitza l’activitat subvencionada.

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin expedit, amb posterioritat, a la temporalització esmentada en el paràgraf anterior, sempre que per una banda, s’hagin emès dins els 20 dies naturals següents al de la data d’acabament de l’execució del projecte i, per altra banda, que el lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització assenyalada en el paràgraf anterior.

Així mateix, té la consideració de despesa subvencionable: les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. També es consideren despesa subvencionable les derivades de garanties bancàries sempre que estiguin directament relacionades i siguin indispensables per dur a terme el projecte cultural. Per altra part, atès que les subvencions d’aquesta convocatòria tenen per objecte donar suport als projectes que es recullen en la base segona sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles.

Apart del compliment dels requisits establerts en aquesta base, només es pot considerar, com a despesa realitzada, i, per tant, subvencionable, aquella que s’hagi pagat abans d’acabar el termini de presentació de la justificació de la subvenció.  La forma d’acreditar aquest pagament i el termini per dur-lo a terme es regulen en la base devuitena.  En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantitzat per entitat financera o entitat asseguradora, també te la consideració de despesa pagada.

2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

- Les despeses que no compleixin els requisits esmentats a l’apartat 1.

- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser superior al valor de mercat.

- Els interessos deutors dels comptes bancaris.

- Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.

- Les despeses de procediments judicials.

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.

- Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres de semblants que no siguin un element necessar per dur a terme el projecte cultural.

- Els costs indirectes de benzina, llum, i internet.

No formen part del pressupost subvencionable, als efectes del que estableix per una banda, l’apartat 2 de la base dotzena i, per altra banda, la base vint-i-unena, tot i que formin part del pressupost del projecte:

- Les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar.

3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents:

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la LGS) se n’ha de presentar una memòria justificativa.

- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans elèctronics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau,  que la part que s’imputa a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions.

Setena.

Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

La convocatòria i les bases que la regeixen i la resolució de la convocatòria s'han de publicar en el BOIB, s'ha de exposar en el tauler d'anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i s'ha de penjar en la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.net.

Vuitena.

Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució

La tramitació i gestió d’aquesta convocatòria se subjecta als principis enumerats en l’article 8.3 de la LGS: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment de selecció de les persones jurídiques beneficiàries es duu a terme mitjançant concurrència competitiva, en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment totes les sol·licituds presentades amb la intenció d’establir-hi una prelació a través dels criteris d’avaluació prevists en la base tretzena d’aquesta convocatòria i, d’aquesta manera, concedir les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, dins els límits recollits en la base dotzena i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.

No obstant això, no cal establir un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades per cada tipus de beneficiari que reuneixen els requisits de la convocatòria, mitjançant l'aplicació dels criteris de la base tretzena, quan el crèdit pressupostari corresponent sigui suficient per satisfer-les.

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia d’aquestes bases, de la convocatòria i dels actes que se’n deriven: aprovació de la convocatòria, concessió i justificació de les subvencions i pagament. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  és l’òrgan encarregat d’aprovar les bases i la convocatòria i de resoldre-la. La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d’exercir les facultats previstes en l'article 24 i concordants de la LGS, i les que s'esmenten en aquestes bases. L'òrgan instructor, quan ha rebut l’informe de la comissió tècnica avaluadora sobre les sol·licituds de subvencions presentades i, ha comprovat per una banda, si les persondes jurídiques proposades, com a beneficiàres de la convocatòria, compleixen els requisits de les bases i, per altra banda, si estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, dicta la proposta de resolució definitiva; el fet de comprovar si l’entitat està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca ho fa d’ofici la Tresoreria General. Aquesta proposta ha d'incloure la relació d’entitats beneficiàries amb indicació del projecte cultural subvencionat, el seu pressupost i, si escau, el pressupost subvencionable, la puntuació total obtinguda i l’import de la subvenció, a més de la resta de sol·licituds desestimades. Posteriorment, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports resol la convocatòria, amb la indicació dels extrems continguts en la proposta d’acord de resolució definitiva esmentada.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat  la resolució, s'entenen desestimades totes les sol·licituds.

Novena.

Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que facilita aquesta Vicepresidència en aquestes bases però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l'entitat i la persona que la representa.

S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

1) Model de sol·licitud (annex 1).

2) Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del  representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

4) Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat associativa o organitzativa sense anim de lucre i dels seus estatuts degudament registrats.

5) Certificació administrativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas de les obligacions tributàries, el Consell de Mallorca pot obtenir-ne la corresponent certificació si l’entitat emplena l’annex 5. Sino, n’haurà de presentar el certificat d’estar-ne al corrent.

6) Declaració responsable davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS. (annex 2).

7) Declaració responsable de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme el projecte cultural i, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores; així com dels ingressos prevists per l’execució del projecte (vendes, entrades, etc.) o de l’obtenció d’altres recursos que el financïin (vegeu el model de l’annex 2).

8) Projecte cultural signat en què s’han de reflectir, a més, els aspectes que s’esmenten en els criteris d’avaluació corresponents de la base tretzena.

9) Pressupost sense IVA, equilibrat i signat, que inclogui les partides que l’integren, que ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar. (S’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte).

10) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l’import de la subvenció (annex 3).

Notes: 1. Atès el procediment de concessió de subvencions d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tots els documents, sobretot els dels apartats 8 i 9, es presentin acurats a fi de tenir tota la informació necessària per seleccionar les entitats beneficiàries.

2. No cal presentar els documents esmentats a l’apartat 2 (llevat el NIF de la persona autoritzada) ni a l’apartat 4 sempre que no hi hagi hagut canvis i s’hagin presentat davant el Departament del Consell de Mallorca, competent en matèria de cultura, per mor de la tramitació d’expedients de subvencions de l’any 2009 o d’anys posteriors.

Desena.

Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 1 mes, el qual computa de data a data, és a dir, des de la data de publicació en el BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetrà. Si el darrer dia natural caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Onzena.

Esmena de deficiències

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor n'ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquin.

Si, en el termini de 10 dies hàbils, l’entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, el Consell de Mallorca, després d’haver pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició.  Això, d'acord amb l'article 71.1 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Dotzena.

Import de la subvenció

La determinació de l’import de la subvenció inicial, sense perjudici del que diu el paràgraf tercer de la base vuitena, ha de respectar els criteris i límits següents:

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2) No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte.

(S’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides del pressupost que compleixen els requisits recollits en la base sisena).

3) No pot ser superior a l’import del romanent que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

4) Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació total, el crèdit que resta per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de repartir d’acord amb l’ordre de prelació següent:

- Les que hagin obtingut major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A) (Interès cultural del projecte), és a dir, el que fa referència a “Projectes que contribueixin a la difusió dels valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca”. Però, en el cas que n’hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i tampoc el crèdit no sigui suficient per concedir-ne les subvencions, aquest l’empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació de l’apartat següent (Diversitat de gèneres...) del mateix criteri A). Si el crèdit no fos encara suficient per atorgar les subvencions de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació en aquest apartat esmentat, s’ha d’observar la puntuació que han obtingut en l’apartat següent i així successivament.

Si un cop comparats tots els apartats del criteri A el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat s’ha d’observar la puntuació aconseguida en els apartats del criteri B, seguint l’ordre establert, i si fos necessari s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert. Aquest ordre de prelació per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s'hagi de distribuir.

5)   En tot cas, l’import de la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució d’aquest projecte.

Tretzena.

Criteris d’avaluació                                                                

El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva, és a dir, es comparen en un únic procediment totes les sol·licituds presentades per establir-hi una prelació, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

A). Interès cultural del Projecte (25 punts)

Es pretén la millora de la qualitat de l’oferta artística i, en aquest sentit, es valoraran aquells aspectes que incideixin en l’interès cultural del projecte, fent especial referència a tots els aspectes relacionats amb l’increment i captació de nous públics, el foment i difusió dels valors populars i tradicionals així com la promoció del teatre amateur de Mallorca.

Aquesta puntuació es distribueix de la següent manera:

1. Projectes que contribueixin a la difusió dels valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca.   (10 punts)

2. Diversitat de gèneres de les propostes presentades (5 punts).

3. Innovació, originalitat i creativitat de les propostes presentades ( 5 punts)

4. Pautes per incrementar i captar nous públics: S’avalua la inclusió de  pautes i mesures per captar nous públics. (5 punts)

B) Grau d’elaboració del projecte ( fins a un màxim de 25 punts)

Aquesta puntuació es distribueix a través dels següents aspectes:

 1. Explicació detallada de l’activitat. Es valoraran la innovació, originalitat i creativitat tant en el tipus d’activitat com en el seu desenvolupament. (fins a un màxim de 10 punts)
 2. Objectius, Pla de treball amb calendari d’execució i avaluació del projecte (5 punts)
 3. Recursos humans (professionals i voluntaris). S’hi analitza l’equip humà encarregat de realitzar el projecte. (5 punts)
 4. Pressupost desglossat (5 punts)

C) Projecció col·lectiva i pública i trajectòria del projecte (45 punts)

Aquesta puntuació resta distribuïda entre els següents aspectes de la manra següent:

1. El nombre d’espectadors assistents l’any 2013 en l’esdeveniment objecte del projecte (20 punts):

 • Fins a 1.000 persones (5 punts)
 • De més de  1.000 a 2.000 persones (10 punts)
 • De més de 2.000 a 5.000 persones (15 punts)
 • Més de 5.000 persones (20 punts)

2. Difusió del projecte (5 punts): S’hi avaluen totes les mesures adoptades per donar a conèixer l’activitat. L’abast territorial de la difusió, els suports utilitzats per difondre el projecte i el seu impacte en els mitjans de comunicació així com l’us de les tecnologies d’informació i comunicació.

3. Antiguitat en l’organització i realització de l’esdeniment objecte del projecte de la sol·licitud (20 punts)

 • Més de 3 anys d’antiguitat (5 punts)
 • Més de 7 anys d’antiguitat (10 punts)
 • Més de 10 anys d’antiguitat (20punts)

D) Realització d'activitats complementàries del projecte cultural relacionades amb el teatre amateur (un punt per a cada activitat) ( màxim 10 punts)

-  De caràcter formatiu ( màxim 5 punts)

-  De caràcter divulgatiu (edició de llibres, conferències, premis, concursos, etc) (màxim 5 punts)

E) Us del català (10 punts): Es considera si un dels objectius del projecte és estendre l’ús o el coneixement de la llengua catalana, les mesures per assolir-lo i si és aquesta la llengua vehicular de l’activitat.  La puntuació es distribueix de la manera següent:

- Ús del català en la realització de la pròpia activitat (5 punts)

- Ús del català en la difusió de l’activitat (5 punts)

Catorzena.

Comissió d’avaluació

Per estudiar i per avaluar les sol·licituds així com per fixar l’import de les subvencions de les sol·licituds, es constitueix la comissió tècnica d'avaluació següent, que integren les persones relacionades tot seguit:

Presidència

Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni. El seu substitut és el Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles, director insular d’Esports.

Secretaria

Sr. Juan Manuel Conde Moragues, cap de secció del Servei Jurídic Administratiu. La seva substituta és la Sra. Margalida Sbert Casasayas, cap del Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports.

Vocals

- José Gregorio Bernales Sastre, cap de Secció de Dinamització. El seu substitut Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura.

- Sr. Josep Lluís Gallardo Llull de la Fundació Teatre Principal de Palma o el funcionari o la funcionària o la persona que el substitueixi.

 - Sra. Maria Antònia Llompart Villalonga, tècnica de la Secció de Dinamització o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Aquesta comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts en les bases de la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució definitiva, que ha de reflectir tot el que estableix la base vuitena. La comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients.

Quinzena.

Obligacions del beneficiari

Les persones jurídiques beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la LGS; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases, i la resta que hi siguin aplicables. 

Concretament:

1. Dur a terme el projecte cultural objecte de la subvenció en les mateixes condicions i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si n’és el cas, amb les modificacions prèviament comunicades, tal i com recull la base dissetena.

2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, la realització del projecte cultural i, si n’és el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció determini.

3. Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció, l'obtenció d'altres ingressos, subvencions, recursos o ajudes per dur a terme el projecte cultural subvencionat.

4. Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que dugui a  terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

5. Deixar constància de la percepció i de l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la documentació que la substitueixi.

6. Acreditar com se determina en aquestes bases i abans de dictar-se la proposta d’acord definitiva de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i de  la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

8. Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativade la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de Mallorca.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, i en el capítol I del Títol III del RLGS.

Setzena.

Subcontractació

La persona juridíca beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, que s’indiquen a continuació. En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte per si mateix.

Requisits:

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la sol·licitud, fins al 100% de l’activitat subvencionada. (art. 29.2 de la LGS; art. 68.1 del RLGS).

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:

-  Que el contracte es faci per escrit.

-  Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma que determinen en les bases reguladores.

(Art. 29.3 de la LGS)

En aquest sentit, s’autoritza l’entitat beneficiària a dur a terme la subcontractació, en el cas d’ultrapassar els límits esmentats, si aporta:

-  Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació.

-  El document en què aquesta s’ha formalitzat.

-  Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l'article 68.2 del RLGS.

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’article 29.7 de la LGS, no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la LGS.

2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.

3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge de cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestat

4. Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització prèvia de l'òrgan concedent de la subvenció en els termes que estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del RLGS que defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària).

5. Persones o entitats sol·licitants d'ajuda o subvenció en la mateixa  convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció per no complir els requisits o no assolir la valoració suficient.

S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord amb els termes següents:

I) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte.

II) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució del projecte cultural. L’entitat beneficiària ha de reflectir aquests criteris en la memòria presentada en justificar l’ajut.

III). L’entitat beneficiària ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat subcontractada bé en el contracte, bé en la memòria.

IV) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts rebutjats.

Dissetena.

Modificació del projecte

Quan la persona jurídica beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions irrellevants en el projecte, és a dir, que no n’alterin els objectius ni els aspectes essencials, aquestes s’han de comunicar a l’òrgan concedent a través de l’òrgan instructor, al més aviat possible o, en tot cas, en el moment de la justificació per tal que l’òrgan concedent de la subvenció accepti la justificació presentada sempre que això no perjudiqui els drets de tercers. 

No s’admetran modificacions substancials del projecte, això és, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo. 

Divuitena.

Justificació i pagament de la subvenció

D’acord amb el que recullen els articlles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una vegada que la persona jurídica beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta base, la realització del projecte cultural subvencionat.

La persona jurídica beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar per una banda, que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat i, per altra banda, que estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de reintegrament. En el primer cas, s’ha de seguir el que estableix l’apartat 5 de la base novena. Les certificacions que s’hi esmenten, però, es poden substituir per una declaració responsable de l’entitat beneficiària  d’estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades (vegeu annex 6), en els casos següents:

a) Quan l'import de la subvenció concedida en la convocatòria no superi els 3.000,00 € (art. 24.4 del RLGS).       

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, un organisme, una entitat pública o una  fundació del sector públic (art. 24.6 del RLGS).

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligda a presentar les declaracions o els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (art. 22.1 del RLGS).

Pel que fa referència al compliment de les seves obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de l’òrgan instructor.

Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i econòmica següent: 

A) Memòria tècnica

És la documentació amb la qual l’entitat beneficiària demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que ha comunicat al departament. La memòria tècnica està integrada per la documentació següent:

- Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat.

- Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució.

- Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la realització del projecte cultural subvencionat.

B) Memòria econòmica

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents.

1. Annex 4: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS i art. 72.2 del RLGS).

2. Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost del projecte presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió, la data de pagament i el concepte de la factura o del document similar. La relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència. (Si no hi ha hagut altres ingressos per finançar el projecte tret de la subvenció, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància).

El beneficiari ha d’indicar en la relació esmentada les desviacions produïdes entre les partides del pressupost inicial subvencionable i les del pressupost d’execució subvencionable. En aquest sentit, les desviacions que s’admeten i, per tant, no donen lloc a la revocar parcial de la subvenció d’acord amb allò establert a l’apartat 2b) de la base vint-i-unena, són les següents:

- Si la subvenció s’ha calculat en funció del criteri 1 de la base dotzena, s’adment una desviació del 10% del pressupost inicial subvencionable, sempre que l’import definitiu de la subvenció no representi envers el pressupost d’execució subvencionable un percentatge superior al 50% ja que, en aquest cas s’ha de reduir l’import inicial de la subvenció fins al percentatge esmentat.

- Si la subvenció s’ha calculat en funció del criteri 3 de la base dotzena, s’admeten les desviacions del pressupost inicial subvencionable, sempre que l’import definitiu de la subvenció no representi envers el pressupost d’execució subvencionable un percentatge superior al 50% ja que, en aquest cas s’ha de reduir l’import inicial de la subvenció fins al percentatge esmentat.

En cap cas, s’admenten desviacions del pressupost inicial subvencionable, quan la subvenció s’hagi determinat en funció de l’apartat 2 de la base dotzena, ja que en aquest cas, l’import definitiu de la subvenció ha de respectar envers el pressupost d’execució subvencionable el percentatge del 50%  que recull l’apartat 2 esmentat.

3. Una declaració responsable de la persona jurídica beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 31.1 de la Llei 38/2003). (Annex 4).

4. Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa justificatius de les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a nom de l’entitat beneficiària i pagades per aquesta, a més, de tenir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

- Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari

- Data i número de factura

- Concepte de la despesa

- Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)

- El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

- Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

Notes:             

1.Les factures o els justificants de les depeses del pressupost subvencionable executat s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, s’han d’agrupar amb el mateix ordre establert en la relació de despeses que ha de presentar amb l’annex 4).

2. El pagament dels justificats s'ha de dur a terme a través dels mitjans que s'indiquen a continuació i, la documentació que l'acredita ha de presentar les característiques següents:

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte bancari.

En aquest cas, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

- Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés bancari.  Aquests  documents han de recollir les dades següents: el concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar el justificant a què s'imputa el pagament, la data del document, l’import i, les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament i,

- Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquesta transferència

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per a la còpia de l’ordre de transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.

B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu :

L’entitat beneficiària ha de aportar tots aquests documents:

- Còpia del xec o pagaré nominatiu, emès a nom del proveïdor que emet la factura, sempre que estigui vençut.

- Certificat o document de l’entitat bancària en què es faci constar aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).

- Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figuri el càrrec d’aquest xec o pagaré.

No obstant això, si  en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent.

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars.

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest document:

Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten en el paràgraf anterior, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit.

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents:

- Resguard del pagament amb targeta

- Certificat o document de l’entitat bancària en què com a mínim consti el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta,  el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i l’import i data de l’operació.

No obstant això, si  en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i el resguard del pagament amb targeta.

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària.

En aquest cas, s’ha d’adjuntaraquests documents:

- Notificació bancària del càrrec.

- Certificat o document de l’entitat bancària en què consti el titular i número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant del càrrec, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i data de l’operació.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s'esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària del càrrec.

3. Limitació:  S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels justificants no superi els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest pagament en metàl·lic s’ha de signar i segellar pel proveïdor, que ha emès la factura, un “Rebut” (un recibí) amb l’expressió “Rebut en metàl·lic” que ha de tenir aquestes dades: data, nom i llinatges de la persona que l’ha signat i el núm. del seu DNI; a més, en el cas que el rebut esmentat no consti damunt el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte del pagament en metàl·lic.

No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la publicació de les bases, s’ha d’acceptar, com acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà admès en Dret.

4. En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió.

5. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document justificatiu de la despesa.

6. Si s’han de retornar les factures o justificants originals presentats, a petició de la persona física o jurídica beneficiària, s'hi ha d’estampillar la data de concessió de la subvenció o de l’ajuda i l'import del justificant que s'imputa a la subvenció o l’ajuda.

5. Una declaració responsable de la persona jurídica beneficiària sobre el fet de si recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 4)

6. Les 3 ofertes, si escau, que s’han de sol·licitar a diferents proveïdors abans de  contractar la depesa pertinent, d’acord amb allò establert a l’apartat 3 de la base sisena.

7. Qualsevol altra documentació que es derivi d’aquestes bases o li sigui requerida als efectes de comprovar la justificació econòmica del projecte cultural.

Termini de presentació:

Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 20 dies, comptadors des del dia següent al de la publicació de la concessió de les subvencions o ajudes de minimis. Si el darrer dia fos dissabtè, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent.

Donat el cas que la resolució de la convocatòria es produís abans de finalitzar la temporalització establerta en la base segona, la persona jurídica beneficiària ha de presentar la  documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 d’octubre de 2014.

Si la documentació per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació dels justificants, no s’ha d’admetre en cap cas. Si el darrer dia natural d’aquest termini fos dissabte, el termini esmentat s’ajorna fins al dia hàbil següent.

Dinovena. 

Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció

Si la persona jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la base anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (art. 70.3 de la RLGS).

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà la persona jurídica beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS).

Per altra part, si la persona jurídica beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS.

Vintena.

Inspecció i comprovació

El Consell de Mallorca pot inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2014 estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent.

Vint-i-unena.

Revocació de la subvenció

1. Si la persona jurídica beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les bases o en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la LGS, o altera les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, els òrgans competents del Consell han de revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.      

2. Si la persona jurídica beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar parcialment la subvenció, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents:

a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia) i l’assoliment dels objectius de la subvenció, la revocació parcial de la subvenció s’ha de fer en funció de la part no executada del pressupost inicial subvencionable respecte del pressupost inicial subvencionable.

b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, però no s’hagi justificat correctament el pressupost inicial subvencionable perque la documentació justificativa presenti deficiències sia perquè és inadequada, perquè no s’ajusta als requisits de les bases, sia perquè és insuficient, per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, la revocació parcial de la subvenció inicial s’ha de fer en funció dels criteris següents:

1. Si la subvenció s’ha calculat en funció del criteri 1 de la base dotzena i la desviació entre el pressupost inicial subvencionable i el pressupost d’execució subvencionable, que s’ha justificat correctament, és superior al 10%, l’import de la revocació parcial sorgeix del resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge que representa la part del pressupost inicial subvencionable, no justificada o justificada  inadequadament, en relació al 90% del pressupost inicial subvencionable. En cas contrari no s’ha de dur a terme la revocació parcial indicada. No obstant això, també s’ha de produir la revocació parcial de la subvenció, en el cas que la desviació esmentada sigui inferior al 10%, quan l’import definitiu de la subvenció representi envers el pressupost d’execució subvencionable un percentatge superior al 50%  ja que, en aquest cas s’ha de reduir l’import inicial de la subvenció fins al percentatge esmentat

2. Si la subvenció s’ha calculat en funció del criteri 3  de la base dotzena, s’admeten les desviacions del pressupost inicial  subvencionable, sempre que que l’import definitiu de la subvenció no representi envers el pressupost d’execució subvencionable un percentatge superior al 50% ja que, en aquest cas s’ha de reduir l’import inicial de la subvenció fins al percentatge esmentat.

3. Si la subvenció s’ha determinat en funció de l’apartat 2 de la base dotzena, és a dir, que representa el 50% del pressupost inicial subvencionable, no s’admet cap desviació del pressupost inicial subvencionable i, per tant, l’import inicial de la subvenció s’ha de reduir fins al 50% del pressupost d’execució subvencionable.

3. Quan la subvenció atorgada en aquesta convocatòria sigui incompatible amb altres ajuts o subvencions per al mateix projecte cultural, l’òrgan concedent ha d’exigir el reintegrament de la subvenció o, si n’és el cas, declarar la pèrdua del dret a cobrar la subvenció, si l’entitat beneficiària no hagués presentat la renúncia pertinent.

4. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, subvencions, ingressos o fons propis que han finançat la realització del projecte cultural, superi el pressupost total d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeix del pressupost executat esmentat.

Vint-i-dosena.

Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria.

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan, que la va aprovar, l’ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

Vint-i-tresena.

Sancions

L'incompliment d'aquestes bases i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació.

Vint-i-quatrena.

Recursos

Contra la resolució de la convocatòria d’aquestes bases, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar, el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca, dins el termini d'un mes, a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, que es produeix 3 mesos després de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vint-i-cinquena.-

Règim jurídic

Les subvencions d’aquesta convocatòria es regeixen per aquestes bases; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març de 2004, modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i el 10 de juny de 2013 (BOIB núm.86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació.

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2014 PER A LA REALITZACIÓ DE MOSTRES, CERTÀMENS, FESTIVALS O ALTRES ESDENVENIMENS DE TEATRE AMATEUR DUITS A TERME PER ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:

NIF

Domicili (als efectes de notificacions) 

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon de persona de contacte:

Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DADES DEL PROJECTE CULTURAL

Títol:

Descripció breu del projecte:

Pressupost total sense IVA del projecte: 

DADES DEL PROJECTE CULTURAL

Títol:

Descripció breu del projecte:

Pressupost total sense IVA del projecte: 

DADES DEL PROJECTE CULTURAL

Títol:

Descripció breu del projecte:

Pressupost total sense IVA del projecte: 

DECLARACIONS

____________________________________________________________________, amb NIF ___________________________, amb domicili a ___________________________________________  i núm. de telèfon _______________________, en representació de l'entitat sol·licitant,

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1) Que accept les bases de la convocatòria de subvencions 2014 per donar suport a la realització de mostres, certàmens, festivals o altres esdeveniments de teatre amateur que es realitzin a Mallorca per entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

QUANTITAT/S QUE SOL·LICIT/ES SOL·LICITEN:

1. Nom del Projecte__________________________________________________

    Quantitat______________________  €

2. Nom del Projecte__________________________________________________

    Quantitat______________________  €

3. Nom del Projecte__________________________________________________

    Quantitat______________________  €

___________________________________________, ___ d __________________ de 2014

(Signatura)

VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANY 2014 PER A LA REALITZACIÓ DE MOSTRES, CERTÀMENS, FESTIVALS O ALTRES ESDENVENIMENS DE TEATRE AMATEUR DUITS A TERME PER ENTITATS ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE

Marcau amb una “X” les caselles corresponents

(  ) 1) Model de sol·licitud (annex 1).

(  ) 2) Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del  representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

(  ) 3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que  la signi una persona distinta.

(  ) 4) Documentació acreditativa de la constitució de l'entitat associativa o organitzativa sense anim de lucre i dels seus estatuts degudament registrats.

(  ) 5) Certificació administrativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas de les obligacions tributàries, el Consell de Mallorca pot obtenir-ne la corresponent certificació si l’entitat emplena l’annex 5. Sino, n’haurà de presentar el certificat d’estar-ne al corrent.

(  ) 6) Declaració responsable davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS. (annex 2).

(  ) 7) Declaració responsable de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme el projecte cultural i, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores; així com dels ingressos prevists per l’execució del projecte (vendes, entrades, etc.) o de l’obtenció d’altres recursos que la financïin (vegeu el model de l’annex 2).

(  ) 8) Projecte cultural signat en què s’han de reflectir, a més, els aspectes que s’esmenten en els criteris d’avaluació corresponents de la base tretzena.

(  ) 9) Pressupost sense IVA, equilibrat i signat que inclogui les partides que l’integren, que ha de recollir les despeses que ha de suposar la realització del projecte i dels ingressos amb què s’ha de finançar. (S’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte).

(  ) 10) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s'ha d'ingressar l’import de la subvenció (annex 3).

Notes: 1. Atès el procediment de concessió de subvencions d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tots els documents, sobretot els dels apartats 8 i 9, es presentin acurats a fi de tenir tota la informació necessària per seleccionar les entitats beneficiàries.

2. No cal presentar els documents esmentats a l’apartat 2 (llevat el NIF de la persona autoritzada) ni a l’apartat 4 sempre que no hi hagi hagut canvis i s’hagin presentat davant el Departament del Consell de Mallorca, competent en matèria de cultura, per mor de la tramitació d’expedients de subvencions de l’any 2009 o d’anys posteriors.

 

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ENTITAT SOL·LICITANT SOBRE ELS FETS SEGÜENTS: A)  DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE CULTURAL OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I, SI ÉS EL CAS, LA RELACIÓ DELS SUPORTS, DE LES SUBVENCIONS I DE LES AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES; B) DELS INGRESSOS PREVISTS PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE (VENDES, ENTRADES, ETC.) O DE L’OBTENCIÓ D’ALTRES RECURSOS PER FINANÇAR-LO I C) DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:

NIF

Domicili (als efectes de notificacions) 

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon de persona de contacte:                                          Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

A) Pel que fa als projectes culturals, objecte de la sol·licitud:

-  Que l’entitat no ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció.

-  Que l’entitat ha demanat pels projectes culturals següents els suports, els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(  ) No resolta

(  ) Denegada

(  ) Concedida i no rebuda

(  ) Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(  ) No resolta

(  ) Denegada

(  ) Concedida i no rebuda

(  ) Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

(  ) No resolta

(  ) Denegada

(  ) Concedida i no rebuda

(  ) Rebuda

B) Que:

(  ) No es preveuen ingressos derivats de l'execució del projecte (vendes, entrades, etc.) o l’obtenció d’altres recursos per finançar el projecte cultural.

(  ) Els ingressos que es preveuen obtenir de l'execució del projecte o d’altres recursos per finançar el projecte cultural són els següents:

Títol del projecte:

Tipus d'ingressos                                                                               Import

..........................................................................................              ...................................

..........................................................................................             ...................................

..........................................................................................            ...................................

Títol del projecte:

Tipus d'ingressos                                                                               Import

..........................................................................................              ...................................

..........................................................................................             ...................................

..........................................................................................            ...................................

Títol del projecte:

Tipus d'ingressos                                                                               Import

..........................................................................................              ...................................

..........................................................................................             ...................................

..........................................................................................            ...................................

El representant legal de l’entitat sol·licitant                                                                                

(Signatura)                                                                   

_______________________________                                

(Nom i cognoms)

C) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tingui coneixement, que:

(  ) L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

El sol·licitant                                                     El secretari tècnic            

(Signatura)                                                       de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports                                         

_______________________________            José Manuel Carrillo Martínez

(Nom i cognoms)

.................................................................., ........ d..............................................de 2014

VICEPRESIDENCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR:

CIF/NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT

C. POSTAL

CA

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES:

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN

BANC

OFICINA

                            COMPTE NÚM.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT                   Palma, _____________________

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:                          

Aquestes dades coincideixen amb les                        El perceptor,

que consten en aquesta oficina:                        

El director / el delegat,                                   

Signatura:_____________________                          Signatura

(segell de l’entitat bancària)

 

ANNEX 4

(Aquest annex nomé s’ha d’emplenar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL  SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST

____________________________________________, com a representant de l’entitat___________________,amb NIF______________________,

en relació  a la subvenció concedida per la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte __________________________________________________________.

Declar sota la meva responsabilitat :

1.- Que l’esmentat projecte s’ha realitzat.

2.- Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat ha estat la que s'hi adjunta.

(Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat, ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió, la data de pagament i el concepte de la factura o del document similar; i la relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari)

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ________________ €, corresponen sense cap dubte al pressupost del projecte cultural subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4. Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

(  ) No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

(  ) Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5.- Que la subvenció atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera - amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

6.- Que s’adjunten la totalitat dels justificants originals del pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat, en compliment de la base devuitena, i que, si escau, la resta de documentació relativa al projecte cultural resta a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada a _________________________________ .

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el ________, d   ___________________ de 2014.

 

ANNEX 5

AUTORITZACIÓ PERQUÈ EL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS PUGUI SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ELS CERTITIFICATS ADIENTS SOBRE EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència a les subvencions  de la convocatòria que hi recull)

____________________________________________________, titular del document d'identitat ______________________, com a representat legal d’una persona jurídica amb la denominació social_______________________________________________, titular del NIF ______________________, autoritz, als efectes de comprovar si la persona jurídica esmentada està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat, d’acord amb l’establert a la convocatòria de subvencions 2014 per a la realització de mostres, festivals, certàmens i altres esdeveniments de testre amateur duits a terme per les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre:

Que el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidéncia de Cultura, Patrimoni i Esports, sol·liciti a l’Agència Tributària els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta entitat, de les obligacions tributàries que li corresponen.

Aquesta autorització s’atorga als efectes d’obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció (article 14.1e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm. 276, de 18/11/2003) i de rebre, si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò establert en l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per dur a terme el desenvolupament de les seves funcions.

DADES IDENTIFICATIVES  DE L’AUTORITZACIÓ

- Entitat:

- Persona que signa l’autorització:

(  )  President/Presidenta

(  )  Persona autoritzada (En aquest cas, s’ha d’adjuntar l’autorització pertinent de la persona que ocupa la presidència de l’entitat)

- Signatura :

- Nom i cognoms:

- Núm. del document d’identitat:

(Se n’ha d’adjuntar fotocòpia.)

(Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat a la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports (Servei Jurídic Administratiu) de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.)

 

ANNEX 6

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL DAVANT L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

(Aquest annex només es pot emplenar per aquella entitat que se li hagi concedit una subvenció en aquesta convocatòria sermpre que compleixi els requisits establerts al segon paràgraf de la base devuitena)

_____________________________________________________________, titular del document d’identitat _____________________________, com a representat legal de l’entitat________________________________________________, declar sota la meva responsabilitat, en virtut de l’article 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Que l’entitat _________________________________________________________ es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l’Administració de l’Estat.

Ho declar als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre de 2003).

Lloc i data:                                                      Davant  meu,              

(Firma)                                                            El secretari tecnic de la Vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports

______________________________           José Manuel Carrillo Martinez              

(Nom i cognoms) 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma