Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 7132
Resolució de l’interventor general de 14 d’abril de 2014 per la qual s’ordena publicar la informació que consta en la base de dades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre la concessió de subvencions i d’ajudes públiques del primer trimestre de 2014

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

L’article 34 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les subvencions que atorguin l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats públiques que en depenen, tret dels casos que preveuen els apartats 2 i 3 d’aquest mateix article, amb la periodicitat i en els termes que es determinin reglamentàriament.

L’article 7 del Decret 38/2009, de 26 de juny, de desplegament del règim jurídic de la base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regula l’òrgan que n’ha d’ordenar la publicació, com també el contingut i el termini en què s’ha de dur a terme.

La publicació d’aquesta informació s’ordena en compliment del que preveu la normativa esmentada, respon als principis de publicitat i transparència prevists en la legislació de foment i no té el caràcter de notificació administrativa de la concessió.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la informació que consta en la base de dades de subvencions i d’ajudes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears referida al primer trimestre de 2014 relativa a la concessió de subvencions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms i d’ajudes dels ens del sector públic instrumental, que figura, respectivament, en els annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució.

Palma, 14 d’abril de 2014

L’interventor general

Carlos Bonet Serra

 

ANNEX 1

Òrgan Funcional Econòmic Concessió

Beneficiari

Import concedit

Projecte o finalitat de la concessió

Subvenció:    SUBCO-2013-0000005459-01 Data publicació 18.01.2014 Edicte 000613 DESPLAÇAMENTS PENÍNSULA 2014

12301  457A01 48000 SUBCC/2014/0000000749

FEDERACIO BALEAR D'HANDBOL

3.109,00

FEDERACIO BALEAR D'HANDBOL-PROVA 14-16/02/2014

Subvenció:    SUBCO-2013-0000006713-01 Data publicació 18.01.2014 Edicte 000614 DESPLAÇAMENTS INTERILLES 2014

12301  457A01 48048 SUBCC/2014/0000000361

FEDERACION BALEAR DE AUTOMOVILISMO.

10.324,10

FEDERACIO BALEAR D'AUTOMOBILISME-PROVA 06-08/12/2013

12301  457A01 48048 SUBCC/2014/0000000342

FEDERACION BALEAR DE MOTOCICLISMO D

5.819,50

FEDERACIO BALEAR DE MOTOCICLISME-PROVA 05-07/12/2013

12301  457A01 48048 SUBCC/2014/0000000338

FEDERACION BALEAR DE MOTOCICLISMO D

5.168,70

FEDERACIO BALEAR DE MOTOCICLISME-PROVA 15/12/2013

Subvenció:    SUBCO-2013-0000003213-01 Data publicació 23.09.2010 Edicte 020645 AJUTS AUXILIARS 2

13401  421B02 48000 SUBCC/2014/0000000337

PORTERA ALYSSA

3.150,00

AJUTS AUXILIARS DE CONVERSA 2013-2014

Subvenció:    SUBCO-2013-0000000200-01 Data publicació 18.04.2013 Edicte 006918 CONVOCATÒRIA PIMES 2013

14601  612E01 47000 SUBCC/2014/0000000529

TONFER, SL.

19.096,89

211/2013 TONFER, SL

14601  612E01 47000 SUBCC/2014/0000000531

VITTERS CYNTHIA JANET

7.863,75

232/2013 CYNTHIA JANET VITTERS

Subvenció:    SUBCO-2013-0000002236-01 Data publicació 25.07.2013 Edicte 014193 AJUDES MATÈRIA HABITATGE

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000309

BORRAS COLL MARGARITA

3.000,00

EXPT. SUBV. APH-140/2010

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000698

CARDONA JIMENEZ ESTAFANIA

3.000,00

EXPT. SUBV. APH-87/2011

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000600

PADILLA CONTESTI ANGELES

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-158/2011

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000708

ESPINOS MIRAGALL ABEL

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-44/2012

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000709

RIERA GIL LAURA

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-53/2012

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000711

GUTIERREZ GREDILLA JOSE ENRIQUE

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-59/2012

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000712

NICORESCU ELENA SIMONA

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-60/2012

15601  431B01 78000 SUBCC/2014/0000000713

GIJON TORO SERGIO

3.000,00

EXPTE. SUBV. APH-61/2012

Subvenció:    SUBSC-2014-0000000505-01 Concessió directa  AUTONOMS

19301  315C01 47000 SUBSC/2014/0000000505

ALVAREZ ORUS ADOLFO JUSTO

5.000,00

AJUSTS DESTINATS A PROMOCIAR L'OCUPACIO AUTONOMA

Subvenció:    SUBSC-2014-0000000511-01 Concessió directa  AJUST DESINATS A PROMOCIONAR L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA

19301  315C01 47000 SUBSC/2014/0000000511

GARCIA SAMPEDRO VANESSA

6.000,00

AJUSTS DESTINATS A PROMOCIONAR L'OCUPACIO AUTONOMA

Subvenció:    SUBCO-2013-0000007865-01 Data publicació 30.10.2013 Edicte 583400 ACCIONS FORMARTIVES DESOCUPATS 2013-2015

76101  322D03 47000 SUBCC/2013/0000007950

IDEAS CONSULTORA DE FORMACION

41.700,00

Convocatòria subvenciones preferentment desocupats 2013-2015

 

ANNEX 2

Fundació Banc de Sang i Teixits

Subvenció: 2014 Edicte 704400  Dinamització del voluntariat i promoció donació de sang

Germandat de Donants de Sang de Menorca

5.000,00

Dinamització del voluntariat i promoció donacio sang

Germandat de Donants de Sang de Mallorca

40.000,00

Dinamització del voluntariat i promoció de sang a Mallorca

Centre Balears Europa

Subvenció: 2014 Edicte 703408  Beques CBEuropa 2014

Àngels Mulet Simón

15.400,00

Beques CBEuropa 2014


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma