Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 7129
Consell Executiu. Rectificació de l’edicte núm. 6031 publicat en el BOIB núm. 48 de 8.4.2014, relatiu a la renovació de càrrec del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Vist que s'ha detectat una errada en la publicació de l'edicte núm. 6031 del BOIB núm. 48 de 8 d'abril de 2014, i d’acord amb l’establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre; es procedeix a la seva rectificació mitjançant aquesta nova publicació íntegra:

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d’eleccions per renovar els vocals del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del formatge Mahón-Menorca.

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 24 de març de 2014 va adoptar el següent acord en relació amb l’assumpte:

PRIMER.- Convocar les eleccions per renovar els vocals del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Mahón-Menorca.

SEGON.- Aprovar les normes que han de regular el procés electoral, el calendari, els models de cens electoral i l'ofici de remissió dels censos electorals que s'adjunten en forma d'annex i disposar la seva publicació en el BOIB.

TERCER.- Sol·licitar a les organitzacions professionals agràries, a les unions de cooperatives agràries i a les associacions empresarials representatives del sector amb implantació a l’illa de Menorca que proposin els vocals que han de formar part de la Junta Electoral de la Denominació d’Origen Mahón-Menorca en el termini màxim de cinc dies comptats des del dia que es publiqui aquesta convocatòria en el BOIB.

QUART.- Delegar en el Conseller executiu del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca la resolució corresponent al nomenament dels membres de la Junta Electoral i l’adopció de totes les resolucions que siguin necessàries per a la bona marxa del procés electoral que no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans.

Maó, 22 d'abril de 2014

La secretària interina
Rosa Salord Oleo

ANNEX I

NORMES QUE REGEIXEN LES ELECCIONS DEL CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN DEL FORMATGE MAHÓN-MENORCA

I.
Normes generals

Article 1

1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment de les eleccions que s’han de celebrar per renovar els membres del Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca (d'ara endavant CRDO).

2. El calendari, referit als dies naturals a què s’ajustarà el procés electoral, figura en l’annex II d’aquesta convocatòria.

3. Si algun dels terminis fixats en el calendari electoral coincidís en dissabte, diumenge o festiu, computarà a tal efecte el dia hàbil següent.

4. L’acabament dels terminis que es fixen en aquesta convocatòria per presentar sol·licituds, propostes, candidatures, al·legacions, reclamacions i recursos s’ha d’entendre que es produeix a les 14 hores de la data fixada en el calendari electoral.

Article 2

1. Es crea una Junta Electoral de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca (d'ara endavant JED). La seva composició i el seu funcionament s’han d'ajustar al que estableix aquesta convocatòria i al Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària.

2. L’òrgan competent per nomenar els membres de la JED és el conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca i la seva seu radica a les dependències del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça de Sa Roqueta, c/ dels Bijuters, núm. 36, de Ciutadella.

3. Els escrits, les reclamacions i els recursos que s’adrecin a aquesta JED s’han de dirigir, dintre dels terminis establerts, a l’adreça abans esmentada, mentre que aquells documents que es dirigeixin a algun òrgan del Consell Insular de Menorca, com a entitat competent per convocar i fer el seguiment d’aquest procés electoral, s’han de presentar a les oficines de registre d’aquesta administració insular.

El que s'estableix en aquest precepte s’ha d’entendre sense perjudici del que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 3

Als efectes d’aquestes eleccions s’entén l’illa de Menorca dividida en les seccions següents:

1. Llevant: Maó, es Castell i Sant Lluís

2. Centre: Alaior, es Mercadal i es Migjorn Gran

3. Ponent: Ciutadella i Ferreries

II.
Cens i exposició

Article 4

1. Els censos electorals, que el CRDO ha d'elaborar en el termini establert en el calendari electoral, han d'estar constituïts per les parts següents:

Cens A: Constituït pels integrants de les ramaderies inscrites en el cens de ramaderies vacunes del CRDO que siguin socis de cooperatives o societats agràries de transformació dels Sector lacti.

Cens B: Constituït pels integrants de les ramaderies inscrites en el cens de ramaderies bovines del CRDO no incloses en el Cens A.

Cens C: Constituït pels elaboradors industrials inscrits en el registre de formatgeries industrials del CRDO.

Cens D: Constituït pels maduradors inscrits en el registre de locals de maduració del CRDO no inclosos en el Cens C, així com els formatgers de les formatgeries artesanes inscrites.

2. Cada un dels censos comptarà amb dos vocals que els representin.

3. Per cadascun dels càrrecs de vocals es podrà designar un suplent. A més, es proclamaran els reserves que estableix el Decret 139/2002.

Article 5

1.Per ser elector en aquest procés electoral s’han de complir els requisits establerts en l’article 4 del Decret 139/2002.

2.Per formar part d’una candidatura en aquest procés electoral s’han de complir els requisits establerts en l’article 5 del decret abans esmentat.

3. Per tal de figurar en els censos és imprescindible:

a) La inscripció de la ramaderia, el madurador o la formatgeria de què es tracti en els registres corresponents del CRDO abans que es publiqui aquesta convocatòria i amb activitat en el CRDO.

b) La persona censada no ha d’estar inhabilitada en l’ús dels seus drets civils ni haver estat sancionada per resolució ferma amb la suspensió de la seva inscripció en el registre corresponent.

Article 6

Els censos s’han de presentar en impresos segons el model de l’annex III, en els quals els titulars han de figurar per ordre alfabètic.

Article 7

1. La JED, una vegada hagi rebut del CRDO els censos corresponents en nombre d’exemplars necessaris per exposar-los, i després de fer les comprovacions prèvies que estimi convenients, ha de diligenciar, amb les signatures de la persona que ocupi la secretaria de la Junta i el vistiplau de la persona que ocupi la presidència, tots els censos i ordenar d’exposar-los als llocs següents:

-Consell Regulador de la Denominació d’Origen del formatge Mahón-Menorca (CRDO).

-Dependències administratives del Consell Insular de Menorca de Ciutadella i oficines del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça als edificis Sa Roqueta i Sa Granja.

-Ajuntaments de Menorca.

-Seus de les organitzacions professionals agràries, unions de cooperatives agràries.

-Seu de la JED.

-Altres associacions representatives del sector que tenguin implantació a l’illa de Menorca i que ho sol·licitin.

2. La modificació, les reclamacions i els recursos als censos s’han d'ajustar al calendari establert en l’annex II.

3. La JED, en remetre els censos provisionals als llocs citats, ha d’adjuntar un escrit de la persona que ocupi la secretaria, segons el model que figura en l’annex IV.

III.
Presentació de candidats a vocals del Consell Regulador. Forma de proclamació

Article 8

1. El sistema d’elecció és mitjançant llistes obertes per a cada cens o subcens dels sectors integrants del CRDO

2. Les candidatures per a les eleccions de vocals que hagin de representar cadascun dels censos o subcensos s’han de presentar mitjançant sol·licitud de proclamació davant la JED en el termini fixat al calendari electoral que es recull en l’annex II.

Article 9

La presentació de candidatures s’ha d’ajustar al que estableix el Decret 139/2002, de 22 de novembre.

IV.
Constitució de les meses electorals, votació i escrutini

IV.1.
Meses electorals

Article 10

1. Es constituiran meses electorals encarregades de presidir la votació, realitzar l’escrutini i vetllar per la puresa del sufragi. Cada mesa electoral ha d'estar formada per un president i dos vocals, designats per la JED entre el personal adscrit a l’òrgan convocador. De la mateixa manera es designaran dos suplents per a cada un d’ells.

2. Els candidats poden designar interventors davant la JED perquè siguin presents a les votacions i a l’escrutini, els quals poden participar, amb veu però sense vot, en les deliberacions de les meses electorals. Aquests interventors no han de ser candidats, la qual cosa serà comprovada per la JED.

Article 11

El nombre de meses electorals per a cada una de les seccions existents l’ha de fixar la JED, la qual ha de procurar que tots els electors tenguin totes les facilitats possibles per exercir el vot.

Els inscrits a més d’un cens i als quals correspongui votar a diferents seccions, poden escollir-ne una per tal de fer-hi la votació. Els electors que vulguin fer ús d’aquesta possibilitat ho han de comunicar al president de la mesa des de la qual volen emetre tots els seus vots. La mesa que rebi els seus vots ha de comunicar a la resta aquest fet per tal d’impedir que es dupliqui el vot.

Article 12

El dia de la votació, el president i els vocals de cada mesa electoral, com també els seus suplents, s’han de reunir a les vuit hores del dia al local designat per a la votació.

Si el president no hi acudeix, el substituirà el seu primer suplent, i si hi faltés aquest, un segon suplent. Si aquest tampoc no hi fos, ho faran el primer vocal i el segon vocal, per aquest ordre. Els vocals que ocupin la presidència o que no hi acudeixin seran substituïts pels seus suplents.

En cap cas no es pot constituir la mesa sense la presència d’un president i dos vocals. En el cas que no es pugui complir aquest requisit, la JED ha de nomenar, el mateix dia, les persones més idònies per constituir la mesa electoral.

A les vuit hores i trenta minuts, el president ha de fer l’acta de constitució de la mesa, signada per ell, els adjunts i els interventors, si n’hi hagués. Les credencials dels interventors s’han de presentar durant la mitja hora anterior a la formalització de l’acta de constitució de la mesa. Si es presenten després, el president no els ha de donar possessió del càrrec.

A l’acta, s’hi han d’expressar necessàriament les persones que formen la mesa en concepte de membres i la relació nominal dels interventors, si n’hi ha, amb indicació de la candidatura que representen. S’ha de lliurar una còpia de l’acta als interventors que ho sol·licitin.

També s’hi ha de fer constar qualsevol incident que afecti l’ordre dels locals i el nom i els llinatges de les persones que l’hagin provocat.

El president de la mesa té, dins el local, plena autoritat per conservar l’ordre i assegurar la llibertat dels electors i mantenir el compliment de la legalitat vigent.

Article 13

La Junta Electoral de la Denominació ha de determinar els locals corresponents a cada mesa electoral.

IV.2.
Votació

Article 14

Feta l’acta de constitució de la mesa, la votació s’iniciarà a les nou hores i continuarà, sense interrupció, fins a les tretze hores.

Només per causa de força major pot no començar o suspendre’s, una vegada començat, l’acte de la votació, sempre sota la responsabilitat del president de la mesa, que ha de resoldre al respecte en escrit raonat que ha d'enviar a la JED el mateix dia de la votació immediatament després de estendre’l, sigui en mà o per correu certificat, perquè aquesta pugui comprovar la certesa dels motius i declari o exigeixi la responsabilitat a què doni lloc.

Una còpia de l’escrit quedarà en poder del president de la mesa.

Si se suspèn la votació no es tindran en compte els vots emesos ni se’n farà l’escrutini. El president ordenarà la destrucció de les paperetes dipositades a l’urna i consignarà aquest punt en l’escrit a què es refereix el paràgraf anterior.

Article 15

El dret de votar s’ha d'acreditar mitjançant la inscripció de l’elector o de l’entitat que representa en les llistes diligenciades del cens i la demostració de la seva identitat mitjançant un document acreditatiu.

En el cas que l’elector no sigui una persona física, el representant legal, a més, ha d’acreditar personalment davant la mesa electoral la representació corresponent. En cas que el representant coincideixi amb el que figura en els censos que ha facilitat el CRDO, s’eximirà d’aportar aquest document, atès que consta als arxius de la DO.

Article 16

La votació és personal i secreta. El president n'ha d'anunciar l'inici amb les paraules «comença la votació». Els electors s’han d'acostar a la mesa un per un i s’han d’identificar segons l’establert en l’article anterior. Els membres de la mesa electoral han d'examinar les llistes del cens electoral, comprovar que hi figura el nom del votant i la seva identitat i prendre nota que s’ha presentat a votar. Després, l’elector ha de lliurar la papereta per la seva pròpia mà al president, introduïda en el sobre corresponent.

El president, a la vista del públic i després de dir el nom de l’elector, ha d'afegir «vota» i dipositar a l’urna la papereta esmentada.

Article 17

A les tretze hores el president ha d'anunciar que finalitza la votació i no permetre l’entrada al local de ningú. Ha de demanar si algun dels electors presents no ha votat encara i ha d'admetre els vots dels que són dins el local. A continuació, un cop fetes les oportunes comprovacions, s'han d'introduir en l'urna les paperetes de vot trameses per correu facilitades per la JDE i, finalment, han de votar els interventors, si n’hi ha i són electors.

Article 18

1. Ni als locals electorals ni a les seves immediacions no es fer propaganda de cap gènere a favor de cap candidatura. Tampoc no es poden formar grups susceptibles d’entorpir, dificultar o coaccionar el lliure exercici del dret al vot.

2. El president de la mesa ha de prendre, en aquest aspecte, totes les mesures que estimi convenients, i pot recórrer, si és necessari, a les forces de l’ordre públic o municipals, que li han de prestar, dins o fora dels locals, l’ajuda que necessiti, a l’empara de l’article 92 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

Article 19

1. Les urnes per efectuar la votació han de ser facilitades pels ajuntaments respectius a petició del secretari de la JED.

2. Les paperetes han de ser facilitades per la Junta Electoral a les meses electorals corresponents contra rebut signat pel seu president.

Article 20

A cada mesa electoral hi ha d’haver una urna per cada cens de votants dels esmentats en l’article 4 amb els distintius «Cens A» , «Cens B», «Cens C» i «Cens D».

Les paperetes s'han de confeccionar seguint els criteris establerts en el Decret 139/2002. En cap cas la quantia de les paperetes que rebi el president d’una mesa no pot ser inferior al doble dels electors corresponents a cada mesa electoral.

Article 21

En les paperetes de model oficial únicament es pot donar elegir a un màxim de dos candidats per cens.

Per als censos A, B i D s'ha d’elegir un candidat de cada subcens (es marcarà com a màxim una creu per subcens). Per al Cens C, que no té subcensos, s'han de marcar dues creus.

Les paperetes on figuri un nombre superior de dues creus es consideraran nul·les.

Article 22

Acabada la votació, el president de la mesa la declararà tancada i començarà l’escrutini. Per fer-ho, ha de treure una a una les paperetes de l’urna i llegir en veu alta el nom dels candidats votats.

El president, una vegada llegida la papereta, l'ha de mostrar als vocals i interventors i, al final, es confrontarà el nombre total de paperetes amb el de votants anotats.

Són vots nuls:

a) El vot emès en papereta no oficial o sobre no oficial.

b) Els vots en els quals, per qualsevol causa, no es pugui determinar inequívocament el candidat assenyalat, o que tenguin assenyalats més candidats que el nombre màxim de vocals que s'hagin d'elegir en relació amb cada un dels censos o subcensos.

Són vots en blanc:

Les paperetes que no expressin indicació a favor de cap dels candidats i els sobres que no contenguin cap papereta.

Article 23

Fet el recompte de vots, segons les operacions anteriors, el president ha de demanar si hi ha qualque protesta a fer contra l’escrutini.

Si no n’hi ha, o després de resoldre per la majoria de la mesa les presentades, ha d'anunciar en veu alta el seu resultat, tot especificant el nombre de votants, el de paperetes vàlides, el de paperetes nul·les, els vots en blanc i el de vots obtinguts per cada candidat.

Les paperetes tretes de les urnes s'han de destruir en presència dels assistents, excepció feta d’aquelles a què s’hagi negat validesa o hagin estat objecte de reclamació, les quals s’uniran a l’acta una vegada signades pels membres de la mesa.

Concloses les operacions, el president, els vocals i els interventors de la mesa, si n’hi havia, han de signar l’acta de la sessió, en la qual han de fer constar detalladament el nombre d’electors segons les llistes del cens electoral, el dels electors que han votat, el de paperetes vàlides, el de paperetes nul·les, els vots en blanc i el de vots obtinguts per cadascun dels candidats i han de consignar sumàriament les reclamacions o protestes formulades, les resolucions donades per la mesa i les incidències que s’hagin produït, amb indicació dels noms i llinatges dels que les produïren.

Tot seguit s'ha de col·locar una còpia de l’acta d’escrutini en un lloc visible del local de votació.

A més, la mesa ha de preparar la documentació electoral que estableix l’article 25 del Decret 139/2002, que el president, amb els vocals i els interventors que ho desitgin, ha de lliurar personalment a la JED.

V.
Proclamació de vocals electes titulars i suplents i dels reserves del CRDO

Article 24

1. Rebudes les actes d’escrutini de totes i cadascuna de les meses electorals, la JED pha d'assignar provisionalment els llocs d’elecció.

Així mateix, s’ha de fer una llista, d’acord amb els vots obtinguts, dels candidats que no hagin estat elegits i que s’han de considerar reserves als efectes del que preveu el Decret 139/2002.

2. La JED, una vegada finalitzada l’assignació de llocs i dos dies després de la celebració de les votacions, ha de proclamar, a través del seu president, els vocals electes del CRDO i, en el seu cas, els suplents corresponents.

Contra aquesta proclamació es pot interposar, en el termini de cinc dies a partir del dia de la proclamació, un recurs davant el conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca. Aquest recurs s’ha de resoldre en el termini màxim de tres dies. Així mateix, també correspon al conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça fer, dins el termini màxim de tres dies abans esmentat, la proclamació definitiva dels vocals electes, els suplents i els reserves.

Un cop resolts els possibles recursos que s’hagin interposat, la JED ha de remetre les credencials corresponents.

Disposició addicional primera

Es faculta el conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça per dictar les resolucions i prendre les mesures necessàries per complir i aplicar aquest decret.

Disposició addicional segona

Són aplicables a les eleccions aquí regulades les disposicions que es recullen en el Decret 139/2002, de 22 de novembre, i en el Reglament de la denominació d’origen del formatge Mahón-Menorca i el seu Consell Regulador, aprovat per Decret 42/85 de la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears, de dia 1 d’abril, i ratificat per Ordre de 24 de juny de 1985.

Disposició addicional tercera

Els dubtes que sorgeixin en l’aplicació de la present norma s'han de resoldre d'acord amb el que estableix el Decret 139/2002, de 22 de novembre, i, en tot allò que no estigui recollit en aquesta normativa autonòmica específica, per la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

 

Disposició final

L’acord pel qual es convoquen aquestes eleccions i es regulen les normes i el calendari que les han de regir entrarà en vigor el dia següent d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

ANNEX II

CALENDARI ELECTORAL QUE REGEIX LES ELECCIONS PER RENOVAR ELS LLOCS DE VOCAL DEL CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN DEL FORMATGE MAHÓN-MENORCA

D Publicació de la convocatòria d’eleccions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

D+5 Presentació propostes dels vocals que han de formar part de la Junta Electoral de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca (JED) en representació de les organitzacions professionals agràries, d’unions de cooperatives agràries i d’associacions empresarials representatives.

D+6 Resolució del conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del Consell Insular de Menorca per la qual es designa als membres JED. Aquesta resolució s’ha d’exposar en el tauler d’anuncis de la seu de la JED. Inici del termini d'interposició de recurs contra aquesta resolució.

D+8 Acabament del termini d'interposició de recurs contra la designació membres JED.

D+9 Resolució dels recursos pel conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça i determinació de la composició definitiva de la JED. La composició de la JED s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la seu d’aquest òrgan.

D+10 Constitució de la JED i recepció del cens electoral elaborat pel Consell Regulador.

D+18 Inici de l'exposició pública dels censos un cop diligenciats per la JED. Contra aquests censos es poden presentar reclamacions i recursos, per la qual cosa s'han de poder consultar als llocs següents:

-Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca (CRDO).

-Dependències administratives del Consell Insular de Menorca a Ciutadella i a les oficines del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça als edificis Sa Roqueta i Sa Granja.

-Ajuntaments de Menorca.

-Seus de les organitzacions professionals agràries, unions de cooperatives agràries i associacions representatives del sector que tenguin implantació a l’illa de Menorca.

-Seu de la JED.

D+28 Acabament del termini d’exposició pública dels censos provisionals i de presentació de reclamacions sobre aquests censos davant la JED.

D+33 Resolució de les reclamacions per la JED. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs davant la JED en el termini de cinc dies des de la seva notificació.

D+40 Exposició dels censos definitius, inici del termini de presentació de sol·licituds d’acceptació de candidatures davant el/la secretari/ària de la JED i inici del termini per sol·licitar el vot per correu.

D+45 Acabament del termini de presentació de sol·licituds d’acceptació de candidatures davant la JED.

D+49 Proclamació provisional de les candidatures, inici de la seva exposició pública a la seu de la JED i a la del CRDO i inici del termini de presentació de reclamacions davant la JED en relació amb aquestes candidatures.

D+54 Acabament del termini de presentació de reclamacions en relació amb les candidatures proclamades provisionalment.

D+57 Resolució per part de la JED de les reclamacions que s’hagin presentat. Contra aquesta resolució es pot presentar, en el termini de cinc dies des de la seva notificació, un recurs davant del conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça del CIM.

D+65 Proclamació definitiva de les candidatures per part de la JED i inici de la seva exposició pública a la seu JED i del CRDO. Fixació del nombre i la ubicació de les meses electorals i designació dels seus membres. Aprovació per part de la JED dels models oficials de sobres i paperetes, d’actes de constitució de meses electorals i d’escrutini i d’altres models oficials de documentació electoral que es considerin adients.

D+66 Inici del termini de nomenament d'interventors de les candidatures.

D+67 Inici de la campanya electoral.

D+70 Notificació de l'acord de designació de membres de les meses electorals a les persones interessades. Contra aquest acord es poden presentar al·legacions en el termini de tres dies des de la data de recepció d’aquesta notificació.

D+72 Acabament del termini de presentació de sol·licituds vot per correu.

D+73 Enviament de la documentació necessària per exercir el vot per correu a les persones que ho hagin sol·licitat i acabament del termini de presentació d'al·legacions i de causes que impedeixen acceptar el nomenament com a membre d’una mesa electoral.

D+75 Resolució de les al·legacions abans esmentades per part de la JED.

D+79 Acabament del termini per presentar nomenaments d’interventors per part de les diferents candidatures.

D+80 Final de la campanya electoral.

D+82 Constitució de les meses electorals, votació i escrutini. Assignació provisional dels llocs d’elecció per part de la JED.

D+84 Proclamació de vocals electes, suplents i reserves.

D+89 Fi del termini per interposar recurs davant el conseller executiu del Departament d'Economia, Medi Ambient i Caça del CIM contra la proclamació de vocals electes, suplents i reserves.

D+92 Resolució de recursos contra la proclamació dels vocals electes, suplents i reserves.

D+93 Remesa de credencials als vocals electes i reserves.

D+96 Presa de possessió dels nous vocals electes davant el Ple del CRDO.

ANNEX III

MODEL DE CENS ELECTORAL (consta a l'expedient)

ANNEX IV

MODEL D'OFICI DE TRAMESA DE CENSOS ELECTORALS (consta a l'expedient)


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma