Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 7105
Bases per a la concessió d'ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals d'esport individual i àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Es fa públic que en data 14 d’abril el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa va aprovar, per unanimitat, prèvia declaració d’urgència, la següent proposta:

“8. Proposta del conseller executiu del Departament d’Esports i Joventut en relació a l’aprovació de la convocatòria i les bases per a la concessió d’ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals d’esports individuals de àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014.

Havent-se presentat la següent proposta, prèvia declaració d’urgència, i prèvia rectificació emesa in voce per part de la secretària del Consell Executiu pel que respecta al punt primer, quedant redactada de la següent manera:

“Atès que la importància de l’esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució Espanyola, i així el seu article 43.3 estableix que els poders públics fomentaran l’educació física i l’esport, i facilitaran l’adequada utilització del lleure.

Vist que per la seva banda, la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears ja en la seua exposició de motius  destaca  que “L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes tingui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i necessàries organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i necessàries en la societat.”

Atès que, així mateix, l’esmentada llei al seu article 3 disposa que “L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.” I al seu article 11 estableix que una de les competències dels consells insulars és: Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.”

Vist que en seu article 11 estableix que una de les competències dels consells insulars és: Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.”

Vist que les entitats esportives que participen en lligues nacionals d’esport individual i àmbit estatal han de pagar elevades de despeses, especialment federatives, per iniciar la temporada esportiva que és necessari ajudar a sufragar.

Vist que el Consell d’Eivissa, mitjançant el seu Departament d’Esports i Joventut, vol fomentar la pràctica esportiva amb aquesta convocatòria d’ajudes i col·laborar amb les entitats esportives sense ànim de lucre que participen en lligues nacionals d’esport individual i àmbit estatal, ja que suposa elevades despeses que sense les ajudes públiques són molt difícil de sufragar.

Vist que l’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajudes econòmiques a entitats esportives sense ànim de lucre per sufragar les despeses originades per la participació en lligues nacionals d’esport individual i d’àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014.

Vist que queden fora d’aquesta convocatòria les activitats físiques que no estiguin reconegudes com a esport dins d’una federació esportiva reconeguda pel C.S.D (Consejo Superior de Deportes).

Vist que a efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a lliga a la competició esportiva on cada equip s’ha d’enfrontar a un de la resta d’esport d’equips participants dins d’un calendari setmanal que té una durada mínima de tres mesos. Per tant, cada equip realitza un desplaçament cada dues setmanes.

Vist que a efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a lliga nacional d’àmbit estatal a la lliga on cada equip s’ha d’enfrontar a un conjunt d’esport d’equips participants d’altres comunitats autonòmiques.

Vist que a efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a esport individual a l’esport on l’activitat es realitza en situacions d'un contra un (o màxim dos contra dos) i que tenen que interactuar directa i simultàniament per aconseguir l’objectiu de guanyar. L’equip suma punts com a conseqüència dels partits guanyats pels seus esportistes de forma individual.

Vist que l’activitat física contribueix al desenvolupament de les persones i és un element educatiu, tant per als esportistes d’elit com per als que la utilitzen com a instrument recreatiu o psicofísic.

Vist que el Departament d’Esports i Joventut  d’aquest Consell Insular vol impulsar l’esport i facilitar als ciutadans la participació en activitats esportives, ja sigui com públic, ja fomentant la dedicació a l’esport, i que tinguin així la possibilitat de canalitzar les seves inquietuds a través de les activitats que realitzen aquestes entitats, fent una societat ben articulada, més rica i avançada.

Vist que la participació en lligues d’àmbit nacional suposa elevades despeses que les entitats esportives no poden assumir econòmicament sense les ajudes de l’administració pública. Per altra banda, la participació en aquestes competicions de màxim nivell fa que el moviment esportiu eivissenc sigui actiu i  dinàmic, millora la seva imatge, ho fa més atractiu produint un augment del nombre de practicants.

Vist que el principal instrument de promoció esportiva és la concessió d’ajudes econòmiques a entitats sense ànim de lucre, sense les quals no seria possible el desenvolupament de la seva labor altruista. Les entitats esportives són els autèntics motors de l’esport eivissenc.

Vist l’informe tècnic favorable, emès en data 13 de març de 2014 pel Tècnic Superior d’Esports.

Vist l’informe jurídic favorable, emès en data 26 de març de 2014 pel la Lletrada del departament d’Esports i Joventut .

Vist que el Departament d’Esports i Joventut dins del seu pla estratègic de subvencions 2014 aprovat pel Consell Executiu de data 3 de febrer de 2014 contempla  aquest programa d’ajudes.

Vist que el pressupost total per a aquesta convocatòria és de vint mil euros (20.000 mil euros), amb càrrec a la partida 3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2014, que figuren al Pla estratègic de Subvencions del Consell Insular de l’any 2014.

Vist que el punt segon d) del Decret de Presidència de 4 de juliol de 2011 (BOIB 104, de 7-7-2011), estableix que és competència del Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts o subvencions a particulars o entitats públiques i privades que no estiguin atribuïdes a altres òrgans, en relació a l’apartat primer e).

Vist el Informe-propuesta que eleva la següent PROPOSTA:

PRIMER- Per tot l’exposat i vistes les esmentades bases, s’informa FAVORABLEMENT Aprovar la convocatòria de les BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES A ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA SEUA PARTICIPACIÓ EN LLIGUES NACIONALS D’ESPOTS INDIVIDUALS I AMBIT ESTATAL DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA 2013/2014, amb el pressupost total per a aquesta convocatòria de vint mil euros (20.000 mil euros), amb càrrec a la partida 3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2014, que figuren al Pla estratègic de Subvencions del Consell Insular de l’any 2014.

SEGON- Aprovar les bases que han de regir la dita convocatòria.

Vist que el Consell Executiu és l’òrgan competent per l’aprovació les bases per a la concessió d’ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals d’esport individual i àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014, amb el pressupost total per a aquesta convocatòria de vint mil euros (20.000 mil euros), amb càrrec a la partida 3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2014, que figuren al Pla estratègic de Subvencions del Consell Insular de l’any 2014.i en virtut del previst al punt segon d) amb relació al punt primer e) tots dos del Decret de Presidència de data 4 de juliol de 2011 de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa, el Conseller que subscriu eleva al Consell Executiu, la següent:

PROPOSTA

PRIMER- Aprovar la convocatòria D’AJUDES A ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA SEUA PARTICIPACIÓ EN LLIGUES NACIONALS D’ESPORTS INDIVIDUALS I AMBIT ESTATAL DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA 2013/2014, amb el pressupost total per a aquesta convocatòria de vint mil euros (20.000 mil euros), amb càrrec a la partida 3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2014, que figuren al Pla estratègic de Subvencions del Consell Insular de l’any 2014.

SEGON.- Aprovar les bases que han de regir la dita convocatòria.

TERCER.- Publicar aquestes bases al Boib”.

 

 

ANNEX

“Bases per a la concessió d’ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la seua participació en lligues nacionals d’esports individuals i àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014

Justificació.

La importància de l’esport va ser recollida en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució Espanyola, i en aquest sentit l’article 43.3 estableix que els poders públics fomentaran l’educació física i l’esport, i facilitaran l’adequada utilització del lleure.

Per la seva banda, la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears ja en la seua exposició de motius  destaca  que “L’esport, entès com l’expressió de l’activitat física, reglada o no, és un bé per a la societat i cal tenir-ne cura, potenciar-lo i possibilitar que tota la ciutadania de les Illes tingui opcions de practicar-lo, de forma individual o formant part de les diferents i necessàries organitzacions esportives que el gestionen i que són igualment valorades i necessàries en la societat.”

Així mateix, el seu article 3  diu que “L’activitat física i l’esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.”

I el seu article 11 estableix que una de les competències dels consells insulars és: Definir, planificar i executar els programes adreçats a una major pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials, i participar-hi.”

Les entitats esportives que participen en lligues nacionals d’esport individual i àmbit estatal han de pagar elevades de despeses, especialment federatives, per iniciar la temporada esportiva que és necessari ajudar a sufragar.

El Consell d’Eivissa, mitjançant el seu Departament d’Esports i Joventut, vol fomentar la pràctica esportiva amb aquesta convocatòria d’ajudes i col·laborar amb les entitats esportives sense ànim de lucre que participen en lligues nacionals d’esport individual i àmbit estatal, ja que suposa elevades despeses que sense les ajudes públiques són molt difícil de sufragar.

1.- Objecte de la convocatòria

1.1.-L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajudes econòmiques a entitats esportives sense ànim de lucre per sufragar les despeses originades per la participació en lligues nacionals d’esport individual i d’àmbit estatal durant la temporada esportiva 2013/2014.

1.2.- Queden fora d’aquesta convocatòria les activitats físiques que no estiguin reconegudes com a esport dins d’una federació esportiva reconeguda pel C.S.D (Consejo Superior de Deportes).

1.3.- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a lliga  a la competició esportiva on cada equip s’ha d’enfrontar a un de la resta d’esport d’equips participants dins d’un calendari setmanal que té una durada mínima de tres mesos. Per tant, cada equip realitza un desplaçament cada dues setmanes.

1.4.- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a lliga nacional d’àmbit estatal a la lliga  on cada equip s’ha d’enfrontar a un conjunt d’esport d’equips participants d’altres comunitats autonòmiques.

1.5.- A efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a esport individual a l’esport on l’activitat es realitza en situacions d'un contra un (o màxim dos contra dos) i que tenen que interactuar directa i simultàniament per aconseguir l’objectiu de guanyar. L’equip suma punts com a conseqüència dels partits guanyats pels seus esportistes de forma individual.

2- Dotació econòmica

2.1.-Per a les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es destinarà la quantitat màxima de 20.000 mil euros (vint mil euros), amb càrrec a la partida 3410 48900 de l’exercici pressupostari de l’any 2014.

2.2.-La quantitat màxima per beneficiari no podrà superar la quantitat de 5.000 euros ni l’ajuda sol·licitada.

3.- Beneficiaris

3.1.-Es poden acollir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre constituïdes, inscrites legalment al registre d’entitats esportives del Govern de les Illes Balears que desenvolupin  la seva activitat  esportiva a l’illa d’Eivissa i participin en una lliga nacional d’esport individual i d’àmbit estatal durant la temporada 2013/2014  i que compleixin els següents requisits:

 • Estar al corrent  de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de  prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • No  tenir deutes amb el Consell d’Eivissa.

3.2.- Queden fora d’aquesta convocatòria les entitats esportives on el seu equip per al qual demana ajuda econòmica estigui competint en categoria nacional com a conseqüència de:

 • Renuncia o desaparició d’altres equips.
 • La compra de la plaça.
 • L’acceptació de participar en categoria nacional per qualsevol motivació i de manera voluntària, malgrat l’equip no hagi obtingut resultats esportius que li donin dret a la plaça.
 • La incorporació a una categoria nacional de nova creació.

4.- Terminis i lloc de presentació de les sol·licituds

4.1.- El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals des de l’endemà de la data publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.2.- Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Consell d’Eivissa (avinguda d’Espanya núm. 49, planta baixa) o en qualsevol de les formes establertes a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.

5.- Sol·licitud i documentació necessària

5.1.- L’imprès de sol·licitud, junt al pressupost, d’acord amb el model que consta com annex I, anirà acompanyat de la documentació següent:

 1. Certificat del/de la secretari/a de l’entitat corresponent on informa de quina lliga participa l’equip per al qual sol·licita ajuda econòmica i nombre de jugadors/jugadores de categories inferiors que pertanyen al club, d’acord amb el model que consta com annex II.
 2. Certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament corresponent de l’illa d’Eivissa dels esportistes integrants als equips de lliga nacional d’àmbit estatal que tinguin, com a mínim, 6 anys de residència a l’illa d’Eivissa.
 3. Certificat del secretari de l’entitat corresponent, acreditant els desplaçaments a realitzar o realitzats, lloc i nombre de desplaçats durant la temporada esportiva 2013/2014, d’acord amb el model que consta com annex III.
 4. Certificat del secretari de l’entitat corresponent acreditant el nombre de persones associades de la mateixa i assistència mitjana de públic als encontres on participa l’equip per al qual es sol·licita ajuda, d’acord amb el model que consta com annex III.
 5. Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap, d’acord amb el model que consta com annex IV. En el suposit de haber rebut ajuts públiques  s’ha de presentar la corresponent resolució de concessió.
 6. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició d’entitat beneficiària de les subvencions públiques d’acord amb el model que consta com annex IV.
 7. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant el Consell d'Eivissa, Hisenda i de la Seguretat Social, o declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa competent o notari públic d’estar-hi. Es podrà autoritzar al Consell Insular per aconseguir aquesta documentació, d’acord amb el model que consta com annex IV.
 8. Certificat del secretari de l’entitat corresponent acreditant els anys  de permanència a la categoria.
 9. Acreditació de la repercussió mediàtica de l’equip per al qual es sol·licita ajuda. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant presentació de retallades  de premsa, informacions en pàgines webs, revistes, etc.
 10. Còpia dels Estatuts  inscrits al Registre d’Associacions i còpia del NIF de l’associació. En el cas d’associacions que ja tinguin aportada la documentació esmentada  davant del Departament d’Esports del Consell d’Eivissa, no serà necessari que l’aportin novament.
 11. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria del Consell d’Eivissa, la qual es pot descarregar a la pàgina Web del Consell d’Eivissa (www.conselldeivissa.es). En el cas d’associacions que ja tinguin aportada la documentació esmentada davant la tresoreria del Consell d’Eivissa, no serà necessari que l’aportin novament.

6.- Règim dels ajuts

6.1. La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

6.2. Els ajuts no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en exercicis posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

6.3.- Els ajuts concedits per aquesta convocatòria  són compatibles amb  altra ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol altra Administració, ens públic o privat, nacional o de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En cap cas, la suma total dels ajuts percebuts podrà ser superior al cost total de l’activitat subvencionada. A tal efecte, el sol·licitant/beneficiari haurà de comunicar al Consell d’Eivissa la sol·licitud o obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

7.- Termini per a l’esmena d’errors

Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits o manca alguna documentació, es requerirà a la persona interessada, perquè en el termini de 10 dies ho esmení i se li advertirà que, en el cas de no fer-ho, es considerarà desistida en la seua sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71.1 de la LRJPAC.

8.- Instrucció, resolució i notificació

8.1.- El Departament d’Esports i Joventut del Consell d’Eivissa  serà el competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds.

8.2.- Es crea una comissió avaluadora a la qual correspondrà, estudiar, avaluar les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració establerts La comissió avaluadora emetrà un informe, el qual servirà de base per a l'elaboració de la proposta de resolució a l’òrgan competent per a la seua aprovació.

8.3.- La comissió avaluadora actuarà d’acord amb allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions,i el Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8.4.- La comissió avaluadora estarà constituïda per:

 • Hble. Sr. Rafael Triguero Costa, Conseller Executiu del Departament d’Esports i Joventut, substitut: Hble Sr.Alex Minchiotti Fàbregas, Conseller Executiu del Departament d’Economia i Hisenda;
 • Secretaria: Sra. Esperanza Riera Ferrer, substitut: Miguel Costa Torres.
 • Vocal: Ricardo Gómez Romero, substituta: Maria de las Nieves Tur Tur.
 • Vocal: Antonio Suñer Torres, substituta: Yolanda Fernández García Uceda.
 • Vocal: Francisco Serra Tur, substitut:  Francisco Costa García.

8.5.- Aquestes ajudes seran resoltes per resolució del Conseller Executiu d'Esports i Joventut, de la qual es donarà compte al Consell executiu d’aquest Consell d'Eivissa en la propera sessió  que se’n celebri.

8.6.- L’expedient es resoldrà en un termini màxim de 4 mesos des de la finalització del període de  presentació de les sol·licituds; transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la petició s’ha d'entendre desestimada.

8.7.- La notificació de la resolució s’ha de fer de fer amb les exigències i en la forma prevista en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9.- Criteris per a la concessió de les ajudes

9.1.- Els ajuts es concediran d’acord amb els següents criteris a qualificar per la Comissió avaluadora:

9.1.1.- Categoria esportiva:

 • Per a un equip que participi a la primera lliga nacional del seu esport: 30  punts
 • Per a un equip que participi a la segona lliga nacional del seu esport: 8  punts
 • Per a un equip que participi a la tercera lliga nacional del seu esport: 6  punts
 • Per a un equip que participi a quarta lliga nacional del seu esport: 4  punts

9.1.1.1.- L’entitat sol·licitant, integrant d’una federació espanyola que organitza com a màxim  2 lligues d’àmbit nacional per a cada sexe, obtindrà 1/6 part dels punts d’aquest apartat.

9.1.1.2.- L’entitat sol·licitant, integrant d’una federació espanyola que organitza com a màxim  3 lligues d’àmbit nacional per a cada sexe, obtindrà 1/4 part dels punts d’aquest apartat.

9.1.2.- Estructura esportiva:

Per cada jugador/a de categories inferiors que pertany a l’entitat sol·licitant: 0.05 punt/ jugador/a.

Queden fora els jugadors participants a les escoles municipals que siguin gestionades per l’entitat sol·licitant.

9.1.3.- Esportistes amb residència a l’illa d’Eivissa:

Per cada esportista integrant a l’equip de lliga nacional d’àmbit estatal que tingui una residència mínima de 6 anys a l’illa d’Eivissa: 0.15 punt.

9.1.4.- Desplaçaments:

 • - Per cada desplaçament a Madrid, Barcelona i València: 0,10 punt/persona.
 • - Per cada desplaçament a la resta de la península i Balears: 0,20 punt/persona.
 • - Per cada desplaçament a Canàries: 0,90 punt/persona.

9.1.5.- Nombre socis inscrits a les entitats sol·licitants.

Per cada soci/a inscrit/a a l’entitat sol·licitant: 0.01 punt/per soci/sòcia.

Els/Les esportistes de l’entitat no han de ser comptabilitzats/des com a socis/es.

9.1.6.- Assistència mitjana de públic als encontres esportius de l’equip per al qual es sol·licita ajuda:

 • Entre 0 i 25 assistents: 1 punt.
 • Entre 26 i 50 assistents: 2 punts.
 • Entre 51 i 100 assistents: 3 punts.
 • Entre 101 i 150 assistents: 4 punts.
 • Entre 151 I 200 assistents: 5 punts.
 • Entre 201 i 250 assistents: 6 punts
 • Entre 251 i 300 assistents: 7 punts
 • Mes de 300 assistents: 10  punts

9.1.7.- Repercussió mediàtica de la participació en lliga nacional de l’equip per al qual es sol·licita ajuda:

 • Alta  repercussió mediàtica: 10 punts.
 • Mitjana repercussió mediàtica: 3 punts.
 • Baixa repercussió mediàtica: 1 punt.

9.1.7.1.- Per justificar aquest apartat s’haurà de presentar la informació publicada a l'equip o  equips per al qual es demana ajuda econòmica als mitjans de comunicació.

9.1.8.- Esport olímpic:

Si l’equip per al qual es sol·licita ajuda econòmica practica un esport olímpic: 5 punts.

9.1.9.- Temporades  de permanència a la categoria:

 • Segona  temporada esportiva de permanència a la categoria esportiva: 10 punts.
 • Tercera  temporada esportiva de permanència a la categoria esportiva: 15 punts
 • Més de tres temporades esportives de permanència a la categoria esportiva: 20 punts.

9.2.- La Comissió Avaluadora estudiarà totes les sol·licituds presentades i establirà una puntuació per a cada sol·licitud tenint en compte la puntuació  establerta a aquest apartat.

9.3.- Amb la quantitat econòmica destinada a aquestes ajudes es dividirà entre la suma total dels punts dels sol·licitants; d’aquesta divisió sortirà una quantitat per punt, la qual serà multiplicada pels punts de cada sol·licitant i així es determinarà l’ajuda corresponent a cada sol·licitud.

10.- Recursos

La resolució de concessió o denegació de la sol·licitud no esgota la via administrativa i es podrà interposar recurs d’alçada davant la Presidència del Consell d’Eivissa  en el termini d’un mes a partir de la recepció de la notificació, de conformitat amb el que preveu a l’article 22.2 de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de Consells Insulars en relació amb l’article 147.2 del Reglament Orgànic del Consell d’Eivissa (BOIB núm.136 de 18-09-2010) i articles 114 i 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.

11- Justificació i pagament dels ajuts

11.1.-Per al pagament de l’ajuda econòmica s’ha d’haver realitzat l’activitat objecte de la subvenció

11.2.- El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària i al número de compte bancari que consti a la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria del Consell d’Eivissa.

11.3.- Per al pagament de l’ajuda econòmica serà necessari presentar al Consell d’Eivissa, la documentació que es detalla a continuació:

 • Compte justificatiu ( annex V).
 • Factures  de despeses realitzades.
 • Nòmines de personal contractat.
 • Rebuts de pòlisses d’assegurança.
 • Rebuts de lloguer d’instal·lacions públiques.
 • Costos de la seguretat social dels treballadors (models TC1 i TC2)

11.4.- Per a aquelles factures que estiguin subjectes a altres subvencions i per qualsevol motiu que ho aconselli, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual ha estat presentada, i si l’import del justificant s’imputa total o parcialment a la subvenció. En aquest darrer cas, s’indicarà a més la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció. Després, s’acceptarà la còpia acarada d’aquesta factura estampillada, subjecte a altres subvencions.

11.5.- El total acreditat ha de ser igual o superior a l’import total de l’ajuda concedida.

11.6.- La justificació de l’ajuda s’haurà de realitzar abans del dia 1 d’agost de 2014.

11.7.- Les factures, nòmines i rebuts presentats per justificar les ajudes rebudes han d’estar emeses dins del període de l’ 15 d’agost de 2013  al 15 de juliol de 2014.

11.8.- El Departament d’Esports i Joventut adjuntarà el corresponent informe tècnic.

12. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions estaran obligades a:

 1. Imprimir la imatge de la marca IBIZA i l’escut del Consell d’Eivissa en xamarretes, cartells i qualsevol suport publicitari.
 2. Dur a terme l’activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció.
 3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció que pugui efectuar el Consell d’Eivissa, i aportar tota la informació i documentació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
 4. Comunicar al Consell d’Eivissa la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional. Si l’ajuda és d’una entitat pública s’ha adjuntar la resolució de la subvenció rebuda. Aquesta comunicació ha de fer-se en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l’aplicació que s’hagi donat al fons percebut.
 5. Comunicar al Consell d’Eivissa qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat subvencionada.
 6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
 7. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos legalment.
 8. Realitzar la gestió tècnica, i aportar el conjunt de mitjans humans i materials   necessaris per dur a terme l’activitat objecte de la present ajuda.
 9. Consultar amb el Departament d’Esports i Joventut del Consell d'Eivissa d’Eivissa les normatives, indicacions, informacions, publicacions, publicitat, notes públiques,  cartells, roba esportiva referents a l’objecte de la present ajuda.
 10. Adoptar les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l’activitat objecte de l’ajuda. A aquest efecte fer constar i reflectir en tota activitat objecte d’aquesta ajuda que l’activitat està subvencionada pel Consell d’Eivissa, establint en un indret privilegiat i visible, l’anagrama del Consell d’Eivissa.

13.- Verificació i control

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran en general sotmeses al règim d’obligacions, intervencions i sancions que estableixen la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i altra normativa que hi sigui d’aplicació.

 

14. Revocació de les ajudes concedides

D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, s’ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incomplex totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte l’acte de concessió, totalment o parcialment, i es reintegraran les quantitats percebudes indegudament a més de l’interès de demora corresponent.

15. Règim d’infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals o civils en què es pugui incórrer.

16. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regirà per les disposicions contingudes a les seues bases, i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que sigui d’aplicació, i la resta de normativa aplicable.

17. – Publicació i entrada en vigor

Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat.

 

ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LLIGUES NACIONALS D’ESPORTS INDIVIDUALS

I D’ÀMBIT NACIONAL- TEMPORADA ESPORTIVA 2013-2014

 

A.- dades de l’entitat sol·licitant

Nom delegació federativa d’Eivissa /federació de les Illes Balears

CIF

Domicili

Núm.        Pis       

Població

Codi postal                     

Província

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

 

B.-dades del PRESIDENT de l’entitat sol·licitant

Nom i llinatges

NIF

 

C – documentació que s’ajunta

(  ) Certificat del secretari de l’entitat corresponent, amb la relació d’equips que participen en lligues nacionals d’esports indviduals i d’àmbit estatal i el nombre de jugadors/jugadores de categories inferiors que pertanyen al club (annex II)

(  ) Certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament corresponent de l’illa d’Eivissa dels/de les esportistes integrants als equips de lliga nacional d’àmbit estatal que tinguin, com a mínim, 6 anys de residència a l’illa d’Eivissa.

(  ) Certificat del secretari de l’entitat corresponent, acreditant tots els desplaçaments a realitzar o realitzats, lloc i nombre de desplaçats durant el primer trimestre de la temporada esportiva 2013/2014. (annex III)

(  ) Certificat del secretari de l’entitat corresponent acreditant el nombre de socis/es de la mateixa i assistència mitjana de públic als encontres on participa l’equip per al qual es sol·licita ajuda. (annex III).

(  ) Certificat del secretari de l’entitat corresponent acreditant els anys de permanència a la categoria.

(  ) Acreditació de la repercussió mediàtica de l’equip per al qual es sol·licita ajuda.

(  ) Copia dels estatuts i del NIF de l’associació (en cas que aquest document ja consti en el Departament d’Esports i Joventut, i així ho manifesti l’interessat, no serà necessari presentar-lo)

(  ) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria del Consell d’Eivissa, la qual es pot descarregar a la pàgina Web del Consell d’Eivissa (www.conselldeivissa.es). (en cas que aquest document ja consti en la Tresoreria del Consell d’Eivissa, i així ho manifesti l’interessat, no serà necessari presentar-lo)

(  ) Declaració responsable en què es facin constar totes les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat de qualsevol ens públic o privat, si escau, o una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap. (annex IV).

(  ) Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar sotmesa a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició d’entitat beneficiària de les subvencions públiques (annex IV)

(  ) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant el Consell d'Eivissa, Hisenda i de la Seguretat Social, o declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa competent o notari públic d’estar-hi. Es podrà autoritzar al Consell Insular per aconseguir aquesta documentació. (annex IV).

(  ) Informació publicada als mitjans de comunicació de l’equip o equips per al qual es demana ajuda econòmica.

Eivissa,           d                          de   2014

HBLE. SR.  PRESIDENT DEL CONSELL D’EIVISSA

ANNEX I

Pressupost de l’entitat

Entitat:

DESPESES

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL

Allotjaments/manutencions

Desplaçaments

Direcció tècnica

Honoraris dels tècnics

Assegurances

Altres despeses

TOTAL

INGRESSOS

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL

Sol·licitud d’ajuda al Consell d’Eivissa

Aportacions privades

Aportació d’altres institucions públiques

Aportació de la pròpia federació

Altres aportacions

TOTAL

Ingressos = Despeses

Ajuda sol·licitada al Consell d’Eivissa per la participació en lligues nacionals d’esports indiviuals i d’àmbit nacional - temporada esportiva 2013-2014: ..................................... euros

 

SIGNATURA DEL REPRESENTANT

 

ANNEX II

 

El/La secretari/a Sr/Sra……………………………………………………...................................................................................................

amb DNI……………………………....…del’entitat……………...…….....................................................................................................

CERTIFICA

 

que els equips que pertanyen a la seva entitat  i participen en lligues nacionals d’esports individuals i d’àmbit nacional són els següents:

Nom de l’equip

Categoria

 

I que el nombre de jugadors/res de categories inferiors que pertanyen a la seva entitat  són els següents:

Equip

Categoria

 Nombre de jugadors/res

Total jugadors/res en equips inferiors:………………..

Signatura del secretari

 

ANNEX III

 

El/La secretari/a Sr/Sra………….......................................…………........................................……..……………….......................…………..

amb DNI………….....……………………de l’entitat……………………………………………….....……………..

CERTIFICA

1.- Que l'equip o equips que pertanyen a la seva entitat  i participen en lligues nacionals d’esports individuals  d’àmbit nacional realitzaran o ha/n realitzat els següents desplaçaments:

 

 • Desplaçaments a Madrid, Barcelona o València:

……… desplaçaments x ……….. persones desplaçades = …………

 • Desplaçaments  a la resta de la península i Balears:

……… desplaçaments x ……….. persones desplaçades = …………

 • Desplaçaments  a Canàries:

……… desplaçaments x ……….. persones desplaçades = …………

2.- Que el nombre de persones associades de l’entitat (sense comptar jugadors/res) és de……………..

3.- Que l’assistència mitjana de públic als encontres on participa l’equip  per al qual es sol·licita ajuda econòmica és………….

 

Signatura del secretari

 

ANNEX IV

DECLARACIONS RESPONSABLES I AUTORITZACIÓ DE SOL·LICITUD DE DADES FISCALS

El Sr./la Sra. ...................................................................................................................... amb DNI núm. ............................................. en nom i representació de l’entitat.............................................................

com a president/a

 

DECLARO

Que l’entitat........................................................................................ reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per tal de poder sol·licitar subvenció davant aquesta Corporació i no incorre en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’art. 10 del Text refós de la Llei de subvencions (de les Illes Balears), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per ser-ne beneficiària.

 

DECLARO

(  ) Que no s’han sol·licitat subvencions a cap altre Departament del Consell Insular o a cap altra administració pública o entitat privada per dur a terme les mateixes activitats per a les quals se sol·licita l’ajut.

(  ) Que s’han sol·licitat les subvencions públiques o privades que s’indiquen a continuació, que estan pendents de resolució:

Entitat

Quantia

(  ) Que l’entitat ha estat beneficiària dels ajuts públics o privats que s’indiquen a continuació per dur a terme el mateix programa d’activitats per al qual se sol·licita l’ajut:

Entitat

Quantia

 

DECLARO

- Que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració tributària estatal i davant la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en la manera que ho estipula el reglament i davant la hisenda del Consell d’Eivissa.

(   ) Autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell d’Eivissa.

(   ) No Autoritzo l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell d’Eivissa, i em compromet a adjuntar-la a la sol·licitud de l’ajut.

[Firma]

Eivissa, ........ d ........................... de 2014

 

ANNEX V

Compte justificatiu

1.- Import total del pressupost presentat:

2.-Import de la  subvenció concedida pel Consell d’Eivissa:

3.- Import total de despesa realitzat:

4.-  Altres subvencions o ingressos afectats a l’activitat subvencionada concedits per entitats privades o publiques:

  Denominació

Import

…………...........................................................………………………….

…………...........................................................………………………….

…………...........................................................………………………….

TOTAL …………..............................................................................….

5.- Relació de justificants de les despeses realitzades per a la realització de l’activitat subvencionada:

Nº factura

C.I.F.

Descripció de la despesa realitzada

Import

Import total justificat

El tresorer de l’entitat                                                                           Vist i plau del President de l’entitat

Eivissa, ………… d……................................…. 2014”.

Eivissa, 21 d’abril de 2014

La secretària tècnica de l’Àrea de Presidència

(DP 2014000138 de 14/04/2014)

Rebeca Miguel Climent


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma