Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 7097
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 16 d’abril de 2014, per la qual es convoca el procediment per a l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2014-2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) fa referència als alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l’ordinària perquè presenten alguna necessitat específica de suport educatiu i assenyala que les administracions educatives han d’establir els procediments i recursos necessaris per identificar aquestes necessitats i perquè aquests alumnes puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.

2. El Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics  pretén garantir la igualtat d’oportunitats a tots els alumnes per tal que puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes arribin a assolir els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

3. En aplicació de la LOE, l’article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears estableix que, correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura proveir els recursos necessaris per garantir, entre altres, l’atenció a la diversitat dels alumnes i, en especial, l’atenció d’aquells que presenten necessitat específica de suport educatiu.

4. L’article 5 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 7 de maig de 2008, per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats estableix les ràtios de distribució d’hores no incloses en el currículum del nivell respectiu per a cada tipus de centre i per als diferents nivells educatius. Aquestes ràtios inclouen hores d’atenció individualitzada, de suport i de compensació educativa.

Fonaments de dret

1. Els articles 1  i 2 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

2. Els articles del capítol I del títol II de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

3. Els articles  57, 58  i 59 i els preceptes que hi concorden de la Llei orgànica, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

4. El Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

5. Els articles 4, 5, 13 i 14 i els preceptes  que hi concorden del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

6. Els articles 4 i 5 i els preceptes que hi concorden  de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 7 de maig de 2008, per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats.

Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Objecte

Aquesta resolució té per objecte establir el procediment d’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i aplicar els criteris generals de dotació d’acord amb les necessitats acreditades per cada centre per al curs 2014-2015.

2. Personal d’atenció a la diversitat

La dotació de professors especialistes de suport educatiu, pel que fa a les    especialitats de pedagogia terapèutica (PT) i d’audició i llenguatge (AL), s’assigna adaptant els criteris de l’annex 1.

La dotació de professors de suport d’atenció a la diversitat (AD) i  d’auxiliar tècnic educatiu (ATE) s’assigna de conformitat amb el que preveu l’annex 2 d’aquesta resolució.

La dotació bàsica es completa anualment amb una dotació addicional d’acord amb les necessitats de cada centre i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

3. Ràtios de personal d’atenció a la diversitat  

3.1 La dotació total de PT, AL i AD s’assignarà d’acord amb les especificacions de caràcter orientatiu de l’annex 2. En tots els casos, la dotació d’aquests especialistes ha de tenir una consideració global i s’ha d’assignar de forma ponderada.  

3.2 La dotació de PT ha d’atendre de manera diferenciada els alumnes del segon cicle d’educació infantil i d’educació primària i els d’educació secundària, amb un màxim de 7 especialistes PT per centre: preferentment 4 per a l’educació infantil i primària i 3 per a l’educació secundària. La dotació de PT s’ha de concretar d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1.

La dotació de PT s’ha d’assignar als centres amb alumnes diagnosticats segons l’annex 3.

3.3 La dotació d’AL ha de cobrir totes les etapes esmentades en el punt anterior, amb un màxim de 2 especialistes per centre. La dotació d’AL també s’ha de concretar d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1.

La dotació d’AL s’ha d’assignar als centres amb alumnes diagnosticats segons l’annex 3.

3.4 La dotació d’AD ha de cobrir totes les etapes esmentades en els dos punts anteriors, amb un màxim de 3 professors per centre, i ha d’estar subjecta als criteris generals que s’indiquen en aquesta resolució.

3.5 La dotació d’ATE depèn de les necessitats educatives especials dels alumnes, identificades pels serveis d’orientació educativa, que derivin en la manca d’autonomia de caràcter greu per a realitzar activitats de la vida diària (higiene personal, desplaçament, alimentació).

3.6 Atès el nivell curricular dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, els especialistes PT i AL esmentats als epígrafs 3.2 i 3.3 i els professors de suport d’atenció a la diversitat (AD) esmentats a l’epígraf 3.4 que atenen aquests alumnes tenen, a tots els efectes, la consideració de professors de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.

4. Tramitació de la sol·licitud de dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat

4.1 Els centres interessats a sol·licitar dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat per atendre els seus alumnes amb necessitat específica de suport educatiu han de presentar a la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans les sol·licituds segons el model que apareix a l’annex 3 d’aquesta resolució. S’han de presentar tantes sol·licituds com nivells educatius s’imparteixen als centres.

4.2 El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB.

4.3 Les dades dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu que figurin en les sol·licituds segons el model de l’annex 3 han de ser les mateixes que constin al GestIB en la data de termini de presentació de sol·licituds.

4.4 La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha de contrastar la informació continguda a la base de dades del GestIB referent als alumnes amb NESE amb les dades reflectides a les sol·licituds presentades per a cada centre. A més, ha de valorar i aplicar els criteris generals d’ampliació de la dotació amb l’assessorament dels membres de la  Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació  Professional.

4.5 Una vegada iniciat el curs 2014-2015 es podran revisar puntualment aquelles situacions en què la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat s’hagi d’ajustar a les necessitats educatives d’aquells centres que així ho requereixin.

4.6 La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha de trametre les sol·licituds presentades i les propostes d’aquesta Direcció General a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, perquè en tengui coneixement i els membres hi puguin aportar suggeriments o al·legacions. 

5. Resolució de la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat

5.1 A partir de les propostes de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans i de la Comissió de Concerts de les Illes Balears, i d’acord amb la previsió de recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha de dictar una resolució provisional per la qual es determini la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat. Aquesta resolució provisional s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans.

5.2 Els sol·licitants podran efectuar les al·legacions a la resolució provisional en un termini de deu dies naturals des de l’endemà de la seva publicació.

5.3 Una vegada revisades les al·legacions presentades dins el termini establert, el director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha de dictar la resolució definitiva per la qual es determini la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat i n’ha de disposar la publicació al BOIB i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans.

5.4 Els centres han de reflectir la intervenció del personal d’atenció a la diversitat al pla d’atenció a la diversitat (PAD), inclòs al projecte educatiu de centre (PEC),  a la programació general anual (PGA) i a la memòria final que s’ha de presentar abans de l’11 de  juliol de 2014.

6. Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí    Oficial de les Illes Balears.

 Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Universitats en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposa l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 16 d’abril de 2014

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats

Joana Maria Camps Bosch

 

 ANNEX 1

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Els suports que no estan inclosos com a plantilla es concretaran segons les necessitats de cada centre, d’acord amb els criteris següents:

a) Integració (PT, AL): segons els alumnes escolaritzats que tengui cada centre, en la proporció de: fins a vuit alumnes, dotze hores; de nou a tretze alumnes, divuit hores; de catorze a disset, vint-i-quatre hores.

b) Compensació educativa: es cobrirà amb la plantilla o ràtio del centre.

 

 

ANNEX 2

DOTACIÓ TOTAL

 

PT(a)

AL(b)

AD(c)

ATE(d)

Hores de suport

Alumnes

1-3

1-3

1-10   

 

* (1)

 

4-8

4-8

11-26

1-2

12 hores

 

9-13

9-13

27-46

3-4

18 hores

 

14-17

14-17

47-66 

5-6

24 hores

A partir de 18 s’ha de valorar

 *(1) PT-AL: S’ha de valorar

 AD: Plantilla de suport del centre

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma