Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 7000
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l’art. 8 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, de 26 de novembre, a continuació es fa públic el següent Conveni núm. 59/13:

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials (PPB), per a l’any 2013.                                                                           

Eivissa, 16 de desembre de 2013

D’una banda, l’Hble. Sr. Vicent Serra Ferrer, President del Consell Insular d’Eivissa (en endavant CIE), actuant en nom i representació d’aquesta administració, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, l’art. 52 del Reglament orgànic del Consell Insular i l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

D’altra banda, la Il·lma. Sra. Neus Marí Marí, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Josep, actuant en nom i representació d’aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

Exposen

I. L’article 9.2 de la Constitució Espanyola preveu que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

També estableix als seus articles 41, 139 i 149.1.1, que els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots que garanteixi l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat; així com que tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l’Estat i, que l'Estat té competència exclusiva sobre la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels drets constitucionals.

II. El nostre Estatut d’Autonomia (segons redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que el va reformar) estableix en l’art. 12 els principis rectors de l’activitat pública, i disposa que les institucions pròpies de la comunitat autònoma han de promoure, entre d’altres, la cohesió social i el dret a la protecció social. Així mateix, en el seu article 16.4 disposa que les administracions públiques, en el marc de les seves competències respectives, han de promoure les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans de les Illes Balears i dels grups i col·lectius en què s’integren siguin objecte d’una aplicació real i efectiva.

III. La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials a les Illes Balears, té com a finalitat principal aconseguir el major benestar social possible al territori de les Illes Balears, de forma progressiva i en tots els seus aspectes, mitjançant un sistema d’acció social integrat per serveis socials i mesures d’assistència social que afavoreixin el desenvolupament ple de la persona dins la societat per superar i prevenir les causes determinants de la seua marginació i promoure’n la plena integració social.

IV. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atribueix, segon els art. 25.1 i 25.k, a les Corporacions locals competències, entre altres, per a la prestació de tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, així com la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social. D’altra banda, l’article núm. 36 atribueix als consells insulars l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

V. L’esmentada Llei 4/2009, d’11 de juny, al seu art. 38.1.a) preveu que seran de competència dels municipis, entre altres, crear, organitzar i gestionar els serveis socials que considerin necessaris dins el seu municipi, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i els plans estratègics autonòmic i balear. Així com l’art. 12 preveu que els serveis socials comunitaris són el primer nivell del sistema públic de serveis socials.

VI. El Consell Insular d’Eivissa va assumir competències en matèria de serveis socials, assistència social i seguretat social en virtut de la Llei 12/1993, de 20 de desembre, i de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, en els termes i amb l’abast que s’estableixen en aquestes lleis.

VII. La Llei 8/2000, de 27 d’octubre de consells insulars, contempla al seu article 46 que els consells insulars podran subscriure convenis o acords de cooperació amb la resta d’administracions públiques, en els quals s’estableixin lliurement els instruments de col·laboració necessaris per a l’assoliment de finalitats comunes d’interès públic i, d’una manera especial, amb els municipis de la mateixa illa per tal de garantir l’accés de la població al conjunt dels serveis municipals i la major eficàcia de la seua prestació.

VIII. El Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials en Corporacions Locals, va sorgir l’any 1988 a iniciativa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb l’objecte d’articular la cooperació econòmica i tècnica entre administracions i amb la finalitat d’aconseguir la col·laboració de l’Estat i les Comunitats Autònomes per finançar conjuntament una xarxa d’atenció de serveis socials municipals que permetés garantir les prestacions bàsiques als ciutadans en situació de necessitat, i ajudar així a les Entitats locals en el compliment de les obligacions que, d’acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, han de dur a terme en relació amb la prestació de serveis socials.

Les prestacions bàsiques de serveis socials comprenen totes aquelles ajudes, fonamentalment de caràcter públic, que s’instrumentalitzen per garantir uns mínims socialment reconeguts per a tots els ciutadans (informació i orientació, ajuda a domicili, allotjament alternatiu, prevenció i inserció social…).

IX. Concretament, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears varen subscriure un conveni-programa per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de Corporacions Locals en data 5 de maig de 1988, el qual s’ha prorrogat automàticament amb caràcter anual, aprovant cada any, el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Treball i Afers Socials, la distribució territorial dels crèdits pressupostaris destinats al cofinançament de programes de serveis socials, entre els quals hi ha el programa de prestacions socials bàsiques de serveis socials de corporacions locals. Programes que poden ser promoguts i gestionats per les comunitats autònomes. En conseqüència, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina la quantia de les aportacions a cadascun dels consells insulars.

En els darrers anys s’han signat diferents convenis entre el Govern de les Illes Balears (mitjançant la Conselleria competent en matèria d’Afers Socials) i el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials dels ajuntaments. I desprès el Consell subscriu els corresponents convenis amb cada un dels Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, en els quals el Consell traspassa la quantitat del Govern (que inclou la del Ministeri) i hi afegeix la seua pròpia aportació perquè aquestes administracions locals duguin a terme les prestacions bàsiques de serveis socials.  

X. Concretament, el Patronat per a la Protecció de la Salut Mental i el Benestar Social d’Eivissa, entitat que es va dissoldre (les funcions del qual realitza ara el Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular), va subscriure amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia l’any 2002 un conveni de col·laboració en matèria d’acció social, el qual va ser prorrogat fins l’any 2005. Desprès el Consell Insular d’Eivissa va donar continuïtat a aquesta col·laboració mitjançant els convenis per als anys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

XI. El Consell Insular d’Eivissa vol continuar amb aquesta cooperació amb l’Ajuntament per tal de garantir les prestacions bàsiques que s’ofereixen des dels serveis socials comunitaris i aconseguir una major proximitat d’aquests serveis socials bàsics als ciutadans en el seu propi municipi.

I per tot l’exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents,

Clàusules

Primera

Objecte

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre el CIE i l’Ajuntament per tal de garantir les prestacions bàsiques que s’ofereixen des de els serveis socials comunitaris bàsics: informació i orientació, suport a la unitat de convivència i ajuda a domicili, allotjament alternatiu, prevenció i inserció social i foment a la solidaritat i cooperació social dins l’àmbit territorial municipal, procurant així una major proximitat d’aquests serveis socials bàsics als ciutadans en el seu propi municipi.

El programa de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials pretén cofinançar projectes que persegueixin els objectius següents:

 1. Proporcionar a la ciutadania serveis socials adequats que permetin donar cobertura de les seves necessitats bàsiques.
 2. Dotar de recolzament econòmic i assistència tècnica a les corporacions locals per al desenvolupament de les seues competències.
 3. Consolidar i ampliar la xarxa bàsica de serveis socials municipals, per desenvolupar les prestacions de serveis socials d’atenció primària, dins de les quals s’inclou l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes en el catàleg de serveis de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 

Segona

Recursos i prestacions

De les Unitats de Treball Social (UTS)

A.- Per poder garantir la prestació dels Serveis Socials Comunitaris l’Ajuntament ha de disposar d’una UTS, la qual estarà integrada com a mínim pels següents treballadors:

 • 2 Treballadors/ores Socials.
 • 1 Educadors/ores Socials.
 • 1 Auxiliar Informador/a.

Del Servei d’Atenció Domiciliari (SAD)

L’Ajuntament gestionarà les demandes d’atenció domiciliària dins el seu terme municipal i podrà optar entre una gestió directa de les demandes del SAD i indirecta de la prestació d’aquest servei, o bé, una gestió directa de tot.

Com a novetat, en aquest conveni s’inclou també el SAD d’alta intensitat al qual es destina la quantia de 13.376,88.-euros. i que s’ha d’executar amb els criteris que figuren a l’annex 1.

De les prestacions assistencials

L’Ajuntament durà a terme les prestacions assistencials individuals no periòdiques específiques dins el seu terme municipal i la resta de prestacions bàsiques.

També com a novetat en aquest conveni s’han de tenir en compte les indicacions que figuren a l’annex 1 per la implementació de les diverses prestacions bàsiques

Tercera

Finançament i aportacions econòmiques

La quantia total del període 2013 per fer front a les activitats derivades d’aquest conveni és de 520.493,78 €, el finançament serà compartit entre el CIE i l’Ajuntament d’acord a les quantitats referides en el quadre següent:

CIE

Ajuntament

Total

199.196,40 €

321.297,38 €

520.493,78 €

De la quantitat que aporta el CIE, 13.376,88 euros hauran de ser destinats al SAD d’alta intensitat.

La quantitat resultant del finançament corresponent al CIE (199.196,40 €) es transferirà a l’Ajuntament a partir de la signatura del conveni.

Per a la justificació final, l’Ajuntament haurà de presentar una memòria econòmica, com a molt tard dia 30 d’abril de 2014, excepte pel que fa al programa Servei d’Ajuda a Domicili d’alta intensitat, la justificació del qual s’haurà de presentar com a molt tard dia 31 d’agost de 2014.

Aquestes justificacions han de contenir el balanç final detallat d’ingressos i despeses dels programes que corresponguin, de l’any 2013, on quedin reflectides les diferents fonts de finançament (subvencions d’administracions públiques i d’altres entitats) i les partides de despeses, dels imports totals de la transferència, i que s’haurà d’acompanyar d’un certificat de la Secretaria General de l’Ajuntament, que acrediti que la quantitat concedida s’ha aplicat correctament a la finalitat prevista, amb expressió detallada de la despesa.

Igualment s’haurà de presentar emplenada la fitxa adjunta com annex núm. 2, així com la fitxa adjunta com annex núm. 3.

En el supòsit que el total de la despesa justificada per l’Ajuntament sigui inferior a 520.493,78 €, l’aportació del CIE es reduirà en la mateixa proporció.

Quarta

Obligacions de l’Ajuntament

Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a complimentar el sistema d’informació d’usuaris dels serveis socials (SIUSS) així com aportar les dades que se sol·licitin per part d’aquest CIE, CAIB i Ministeri competent en matèria d’Afers Socials (fitxes d’avaluació i presentació, etc.).

Cinquena

De la denúncia del conveni

El conveni es resoldrà si es donen les següents causes:

 1. Mutu acord de les parts
 2. Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que deriven de l’objecte del conveni.
 3. Incompliment de les obligacions per part de qualsevol de les parts signants, o d’ambdues.
 4. Denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos.

Sisena

Durada del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva formalització amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2013, data d’inici de les accions ja desenvolupades, fins al 31 d’agost de 2014. No es preveu la seva pròrroga.

L’àmbit temporal dins del qual s’han de dur a terme les actuacions emparades pel conveni s’entén des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013 per a totes les actuacions, excepte per al Servei d’Ajuda a Domicili d’alta intensitat, que es podrà desenvolupar fins a 30 de juny de 2014.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

El president del CIE,

L’alcaldessa de l’Ajuntament Sant Josep,

Vicent Serra Ferrer

Neus Marí Marí

Eivissa, 24 de març de 2014

La secretària tècnica de l’Àrea d’Economia, Benestar Social i Agricultura,

Gema Marí Planells

 

ANNEX 1

Gestió del programa

1. La quantia corresponent al SAD d’alta intensitat s’ha d’executar amb els criteris següents:

 • Sense participació econòmica per part de les corporacions locals.
 • Les hores d’atenció seran com a mínim 21 i com a màxim 60 per cas i mes.
 • El municipi o municipis que participin en aquesta experiència pilot s’hauran de seleccionar d’acord amb taxa de sobreenvelliment (persones majors de 80 anys sobre població de 65 anys o més) i prioritzant casos que es troben en llista d’espera d’entrada a residències.
 • El preu/hora d’ajuda a domicili s’ha establert en 16 euros. No es pot imputar IVA.

2. Per a la resta de prestacions bàsiques s’han de tenir en compte  els indicadors orientatius d’aplicació prevists en l’apartat B i la distribució per programes prevista en el punt C.

B) Així mateix, es podran tenir en compte, orientativament a efectes de cobertura i finançament dels ajuntaments, els indicadors següents:

a. La ràtio bàsica de cobertura de professionals es fixa en un treballador social i un educador social per cada 7.500 habitants. La despesa salarial mitjana per a un treballador social o educador social s’ha establert en 33.000 € anuals.

b. S’estableix en 13,50 €/mes el cost de la teleassistència, dels quals s’imputarà un màxim del 33 % amb càrrec a aquest conveni.

c. El Servei d’Ajuda a Domicili ordinari s’estableix, com a màxim, en una hora diària, amb un cost de 16 €/hora.

d. Atès que els ajuntaments d’Eivissa poden tenir costs de les prestacions de SAD i Teleassistència, i ràtios de cobertures professionals diferents als indicats orientativament en aquest conveni, la justificació final de la despesa, (excepte en el SAD d’alta Intensitat), es farà sobre els costos reals.

e. Les ajudes econòmiques d’urgència social han d’anar destinades preferentment a unitats familiars amb infants, amb especial esment a famílies monoparentals i/o famílies amb tots els seus membres a l’atur.

S’hi poden incloure, també, les despeses fetes des dels serveis socials comunitaris per facilitar queviures, vestit, etc, en espècie.

Han de donar cobertura a necessitats relacionades amb:

 1. Despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual.
 2. Despeses excepcionals en què concorrin circumstàncies de greu o urgent necessitat social.
 3. Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.
 4. També tindran consideració d’ajudes d’urgència les destinades a Beques de Formació, Beques d’Inserció Laboral o similars, durant el període de formació i/o les pràctiques de feina dins un Pla de Formació o de Feina d’alguna de les Administracions competents en matèria sociolaboral.

Els indicadors orientatius de referència que es recomana seguir per accedir a aquestes ajudes econòmiques són els següents:

 1. Que la persona beneficiària no disposi d’ingressos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’urgència.
 2. Que la renda per càpita disponible de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant no superi la quantia anual de 6.390,13 euros; segons l'Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a l’any 2013. Es pot fer l’excepció d’aquest requisit per valoració dels serveis tècnics municipals, sempre que quedi constància documentada a l’expedient de concessió de l’ajuda.
 3. Que disposi de l’informe tècnic on es determini la necessitat de l’acció objecte de l’ajuda i es faci constar que s’han esgotat tots els recursos existents encaminats a resoldre la necessitat, informe que serà subscrit pels serveis tècnics municipals. Aquest informe no caldrà quan la situació de necessitat i  l’ajuda econòmica concedida estigui documentada en el corresponent fitxer, expedient o història social.

f. Es podrà destinar, si escau, una partida per a serveis de menjador social dels municipis d’Eivissa.

C) S’aplicarà, amb caràcter orientatiu, la següent distribució de la despesa:

 • Programa d’Informació, orientació i valoració i Programa de Prevenció i Inserció Social, en torn, com a mínim, al 30% dels fons. En la justificació de les activitats d’aquests programes s’hi podran imputar els salaris de personal.
 • Servei d’Ajuda a Domicili i Teleassistència, en torn, com a mínim,   al 12% dels fons.
 • Ajudes econòmiques d’urgència social, en torn, com a mínim,  al 5% dels fons.
 • Programa d’allotjament alternatiu i menjadors socials, en torn, com a mínim,  al 2% dels fons.

A la primera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni entre la CAIB i el Consell  d’Eivissa es revisaran aquests percentatges, d’acord amb els projectes presentats pels municipis i es podran modificar, si escau, per acord de les parts, mitjançant addenda al conveni, la qual cosa es traslladaria als convenis del Consell amb els ajuntaments.

D) La gestió concreta del programa de prestacions bàsiques de serveis socials correspon als ajuntaments.

 

ANNEX 2

Fitxa de recollida d’informació dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Dades de l’entitat local

Nom

Municipis que en formen part (només en el cas dels ens locals supramunicipals)

Telèfon

Correu electrònic

Nom del responsable de l’entitat local

Nom del responsable de Serveis Socials

1. Despesa total dels Serveis Socials

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

Total despesa

Personal

Manteniment

Béns i serveis

Transferències

Despesa en prestacions

Informació i orientació

Ajuda a domicili (*)

Suport unitat convivencial

Allotjament alternatiu

Menjadors socials

Activitats de prevenció i inserció

Ajudes econòmiques

(*) Es refereix al conjunt de serveis (teleassistència, servei d’ajuda a domicili, menjars a domilici, condicionament d’habitatges, etc.).

Es demana que poseu el nombre de persones ateses sense repeticions.

Capítol I

Capítol II

Personal

Manteniment

Béns i serveis

Sistema informatiu

2. Nombre de persones ateses als Serveis Socials

0-17

18-64

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Informació i orientació

Ajuda a domicili (*)

Suport unitat convivencial

Allotjament alternatiu

Menjadors socials

Activitats de prevenció i inserció

Ajudes econòmiques

(*) Es refereix al conjunt de serveis (teleassistència, servei d’ajuda a domicili, menjars a domicili, condicionament habitatges, etc.).

Es demana que poseu el nombre de persones ateses sense repeticions.

 

3. Nombre de persones ateses pel Servei d’Ajuda a domicili (*)

SAD SOCIAL/BÀSIC

0-17

18-64

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Persones

SAD ALTA INTENSITAT

0-17

18-64

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Persones

(*) Es refereix únicament al servei d’ajuda a domicili, no s’han d’imputar els usuaris de teleassistència ni de menjar a domicili.

4. Hores de prestació de SAD

Hores de prestació

SAD- atenció personal

SAD- atenció domèstica

Nombre total d’hores anuals de prestació SAD social

Nombre total hores anuals de prestació SAD alta intensitat

5. Menjars a domicili

Menjars a domicili

0-17

18-64

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Menjars a domicili

6. Teleassistència

Teleassistència

0-17

18-64     

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Nombre de persones usuàries

Nombre d’aparells

7. Professionals dels Serveis Socials

Total professionals

Professionals imputats a PPB

Personal de plantilla

Personal de prestacions

Personal de plantilla

Personal de prestacions

H

D

H

D

H

D

H

D

Informació i orientació

Treballador/a social

Auxiliar d’informació

Ajuda a domicili

Treballador/a social

Treballador/a familiar

Auxiliar de la llar

Psicòleg/a

Suport unitat convivencial

Treballador/a social

Educador/a social

Allotjament alternatiu

Activ. Prevenció i Inserció

Ajudes econòmiques

Treballador/a social

8. Despesa total i imputada al PPB dels equipaments de Serveis Socials

Despesa total

Despesa imputada al PPB

Oficina o servei d’informació

Menjador social

Centre social o estada diürna

Miniresidència

Pis Tutelat

Centre d’acollida/alberg

Centre acollida menor

Centre acollida dona

Centre acollida polivalent

9. Nombre de persones usuàries dels equipaments de Serveis Socials

0-17

18-64

65-84

84 i més

H

D

H

D

H

D

H

D

Oficina o servei d’informació

Menjador social

Centre social o estada diürna

Miniresidència

Pis tutelat

Centre d’acollida/alberg

Centre acollida menor

Centre acollida dona

Centre acollida polivalent

S’ha de comptabilitzar el nombre d’usuaris diferents de cada equipament.

 

ANNEX 3

Fitxa de recollida d’informació i valoració final de l’experiència

 

Pilot de SAD d’alta intensitat Municipi/mancomunitat

Nom del coordinador/a del SAD alta intensitat

Telèfon

Correu electrònic

   

    

    

Nombre total de persones ateses a SAD alta intensitat

PERSONES

0-17

 18-64

 65-84

 +84

H

D

H

D

H

D

H

D

   

  

   

   

   

  

Característiques familiars

Nombre

Nombre d’usuaris que viuen sols

Nombre de casos que viuen amb cònjuge o altra persona que el cuida

Nombre de casos que viuen amb cònjuge o altra persona que no pot fer funcions de cuidador

Nombre de casos que viuen amb 2 o més persones

Nombre d’usuaris amb ajuda de persona externa

 

Nombre usuaris per any que iniciaren prestació de SAD

Nombre

2011 o abans

2012

2013

2014

Nombre de persones segons grau reconegut de dependència

Grau

Homes

Dones

Grau III, nivell 2

Grau III, nivell I

Grau III

Grau II, nivell 2

Grau II, nivell 1

Grau II

Grau I, nivell 2

Grau I, nivell 1

Grau I

Resolucions sense grau

Pendents de resolució de grau

Totals

Total persones amb PIA vigent

Gestió del servei

Externa

Pròpia

Nombre de persones

Nombre total de professionals del SAD d’alta intensitat

Ens local

Gestió interna

Gestió externa

Lloc de treball

H

D

H

D

SAD – atenció personal

Treballador/a familiar

Assistent d’atenció domiciliària

SAD – atenció domestica

Auxiliar de la llar

Gestió SAD

Coord. tècnic i/o de gestió

Responsable gestió SAD (ens local)

Total hores mensuals SAD

Feiners

Caps de setmana i festius

Nombre de persones usuàries amb copagament

Nombre de casos que compatibilitzen amb altres prestacions

Nombre

Amb teleassistència

Amb centre de dia

Amb prestació per cures

Amb menjar a domicili

Altres (especificau-los):________________________________

 

Cobertura del programa

Nombre

Mitjana de minuts d’atenció diària

Mitjana de casos atesos per un/a TF (ràtio)

Nombre de casos amb una única visita diària

Nombre de casos amb dues o més visites diàries

Nombre de casos amb atenció de cap de setmana

Sí (75-100 %)

Parcialment (mínim 50%)

No

Cobertura i prestacions

El servei inclou

                                                         Menjar a domicili

                                                         Tasques de la llar

                                                         Condicionament de la llar

Es compta amb preus públics aprovats i publicats

Es compta amb reglament de SAD, aprovat per l’òrgan de govern i publicat

Qualitat

Es disposa de registre d’incidències per a persones usuàries

Es fa de forma periòdica (anual) una memòria de grau de satisfacció dels usuaris del SAD

Hi ha un protocol d’actuació davant la situació d’emergència que es presenti al domicili

Es compta amb un protocol de coordinació amb els serveis de salut

Professionals

Es donen espais de suport/supervisió de casos per als professionals

Es disposa d’un protocol de substitució (malaltia, vacances...)

El treballador familiar compta amb la certificació/titulació que l’acredita per a la professió

 • Quins canvis organitzatius s’han donat amb la posada en marxa del programa?
 • S’ha hagut d’incrementar la plantilla de treballadors/dores familiars? En quin nombre?
 • Descriviu fins a 5 dificultats trobades en la implementació del programa
 • Principals canvis o millores obtingudes amb la implementació de l’experiència:

Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma