Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 6045
Revocació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Valldemossa en favor de l'Agència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

En data 28 de març de 2014, el Consell de Direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca va adoptar per unanimitat dels assistents, entre d’altres, el següent acord:

”7.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN FAVOR DE L’AGÈNCIA.

«1r.- Donar-se per assabentat de l’acord adoptat el 3 de març de 2014 pel Ple de l’Ajuntament de Valldemossa, que revoca la delegació en el Consell de Mallorca de les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució, o sense ajustar-se a les seves condicions, en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal.

2n.- Indicar que, tal com recull el conveni signat el 3 de setembre de 2009 entre l’Ajuntament de Valldemossa i l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, tal revocació serà efectiva un cop sigui publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. D’acord amb el punt segon de l’estipulació sisena, això no afectarà a la competència per a la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i dels procediments sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació, que seguirà essent exercida pel Consell de Mallorca, mitjançant l’Agència.

3r.- Publicar el present acord a tals efectes, i per a coneixement general, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4t.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell de Mallorca.»

Palma, 2 d’abril de 23014

El Secretari de l’Agència
(Dec. Pres. 25/11/08, BOIB 6/12/08)
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma