Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 5381
Notificació de la Resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 de desembre de 2013, relativa a l’exp. 2012/088

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la Resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), hereu de la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució d’inici d’expedient que resulta del següent tenor literal:

Havent-se subrogat el Consell de Mallorca en les competències municipals de l’Ajuntament de Santa Margalida en data 19 de desembre de 2002 per les obres consistents en “una vella edificació d’uns 64 m² i edificació en el seu lloc d’un habitatge d’uns 85,50 m², realitzat en un 70 %; construcció al seu voltant d’una llosa o plataforma d’uns 3 m d’ample (uns 147 m²) amb anclatges per alçar una porxada o pèrgola; restauració o reforma d’un vell magatzem d’uns 38,50 m², realitzada en un  50%, i reforma d’un aljub d’uns 7,20 m², així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior”; i ordenada en data 14 de novembre de 2003 la seva demolició, atesa l’acta d’inspecció de data 26 d’octubre de 2011 i l‘informe de l’arquitecta dels Serveis Tècnics de l’Agència de data 17 de desembre de 2013 detectant nous actes d'edificació i ús del sòl executats sense llicència municipal, a la finca situada al pol. 8 parc 103, de Santa Margalida, així com també la resta de la documentació que obra a l'expedient, i atès l'informe de la tècnica jurídica de Disciplina Urbanística de 18 de desembre de 2013, en ús de les atribucions conferides per l’article 19.1.b) i 19.2 dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca (BOIB núm. 160, de 13/11/2008, i modificació al BOIB núm. 51, de 07/04/2009), he dictat la següent

RESOLUCIÓ

1er.- Iniciar contra els hereus de la Sra. (dades personals ocultes)com a promotors i propietaris, l’expedient d’infracció urbanística derivat de l’execució d’actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal i no legalitzables, consistents en la finalització de l’habitatge de 85,50 m² corresponent a un 30% restant; finalització de reforma de magatzem de 38,2 m², corresponent a un 50% restant i ampliació d’aquest en uns 28 m²; piscina de 28 m²; terrassa solarium de 60 m²; paviment de formigó estampat d’uns 255 m²; porxo de 77 m² annex a l’habitatge (a la valoració es va descomptar els 77 m2 de la plataforma-terrassa corresponent a aquest porxo que es va fer a la inspecció del 12 de desembre de 2002); terrassa enrajolada de 6,50 m² (que resulta de la diferència entre els 76,50 m2 de terrassa enrajolada mesurats en la visita de 2011 i els 70 m2 mesurats a l’any 2002). Aquestes obres s’han realitzat en sòl rústic comú a la parcel·la 103, del polígon 8 dins el terme municipal de Santa Margalida, i cal en conseqüència:

A) Assumir l’ordre de suspensió de totes les obres que es puguin venir executant a la parcel·la 398, del polígon 2, acordades per l’Ajuntament de Santa Margalida mitjançant Decret de la Delegació d’Urbanisme de 10 de setembre de 2001 i reiterada per la Resolució d’inici del conseller executiu d’Obres Públiques del Consell de Mallorca de data 19 de desembre de 2002.

Tal com recullen els articles 61 i 62 LDU, l’incompliment d’aquesta ordre de suspensió de les obres donarà lloc a què es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les possibles responsabilitats penals, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal, i a què s’imposin multes coercitives amb la freqüència i quantia legalment previstes, així com qualsevol altres mesures que en Dret corresponguin.

B) Atès el caràcter il·legalitzable dels actes d’ús del sòl executats, a la vista de l’informe de la TAG de l’Agència de data 18 de desembre de 2013, i d’acord amb el disposat a l’article 65.3 de la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística, l'Instructor de l’expedient formularà proposta de demolició o de retirada, incloent allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s'haguessin destinat.

C) Concedir, igualment, un termini de QUINZE (15) DIES perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, així com també el mateix promotor i propietari, evacuïn les al·legacions oportunes i proposin

prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del Procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora; i l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

D) Iniciar als hereus de la Sra. (dades personals ocultes), com a promotors i propietaris, expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència, consistents en la finalització de l’habitatge de 85,50 m² corresponent a un 30% restant; finalització de reforma de magatzem de 38,2 m², corresponent a un 50% restant i ampliació d’aquest en uns 28 m²; piscina de 28 m²; terrassa solarium de 60 m²; paviment de formigó estampat d’uns 255 m²; porxo de 77 m² annex a l’habitatge (a la valoració es va descomptar els 77 m2 de la plataforma-terrassa corresponent a aquest porxo que es va fer a la inspecció del 12 de desembre de 2002); terrassa enrajolada de 6,50 m² (que resulta de la diferència entre els 76,50 m2 de terrassa enrajolada mesurats en la visita de 2011 i els 70 m2 mesurats a l’any 2002), valorats (segons valoració que s’adjunta) en 67.581,35 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.c) de l'esmentada L.D.U., sancionable d'acord amb allò que recull l’article 44 LDU, amb una sanció de 67.581,35 euros, equivalent al 100% del valor de les obres executades, en no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la responsabilitat; tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest.

D) Nomenar com a instructora de l'expedient la Sra. Eva Mª Grajera Boza i com a Secretària a la Sra. Elisa León Marín, cadascuna de les quals pot ésser recusada si els afectats entenen que qualsevol d'ells incorren en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la reiterada Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) D'acord amb l'art. 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

F) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador serà el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada superi els 60.000 euros, o bé el Director gerent de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia, per delegació de la Presidència, o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts de l’Agència. Pel que fa a l’adopció de l’ordre de demolició, l’òrgan competent per dictar-la és, en virtut de l’article 14.1.m dels seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Agència.

G) En compliment del que disposa l'article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d'un any, comptador des de la data de la present Resolució. L'incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions desenvolupades. L'assenyalament d'aquest termini s'entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als arts. 42.5 a) i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d'acordar l'ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’art. 42.6 de la mateixa norma.

2n.- Comunicar la present resolució als interessats i a l’Ajuntament de Santa Margalida.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 25 de març de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma