Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 5236
Notificació de la proposta de demolició de 28 de febrer de 2014, relativa a l’exp. 2011/165

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de demolició que es dirà als hereus del Sr. (dades personals ocultes),  relativa a l’exp. 2011/165, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de demolició formulada per la Instructora de l’expedient en data 28 de febrer de  2014, que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present  per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

“I) Per Resolució del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de desembre de 2013, es va disposar la incoació d’expedient d’infracció urbanística contra els hereus del Sr. (dades personals ocultes), amb qualitat de propietaris, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència municipal a les parcel·la 821, del polígon 20, del terme municipal d’Algaida. Dita Resolució fou notificada mitjançant edictes atès que els dos intents de notificació van ser infructuosos, sense que s’hagi fet ús del termini de 15 dies concedit per efectuar al·legacions.

II) De les actes d’inspecció aixecades, així com de tota la documentació que obra dins l’expedient, es desprèn que s’hi estan duent a terme actes d’edificació i ús del sòl sense llicència, consistents en la construcció d’un habitatge d’uns 85 m2 en planta baixa i 60 m2 en planta pis, amb porxo d’uns 15 m2 i terrassa d’uns 20 m2 (obres executades en un 60%) a la parcel·la 821, del polígon 20, del terme municipal d’Algaida. Dites obres s’han executat dins una parcel·la amb una superfície inferior a la mínima que estableix la normativa aplicable (norma 20 del Pla Territorial de Mallorca en el cas d’habitatge unifamiliar aïllat), i per tant no poden ser legalitzables.

Atès tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 66.2 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, la instructora que subscriu formula  la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

1r.- Ordenar als hereus del Sr. (dades personals ocultes) en qualitat de propietaris, la demolició de les obres realitzades sense llicència i no legalitzables a la parcel·la 821 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida, consistents en la construcció d’un habitatge d’uns 85 m2 en planta baixa i 60 m2 en planta pis, amb porxo d’uns 15 m2 i terrassa d’uns 20 m2 (obres executades en un 60%); així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a costa de l’interessat, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 27 de febrer de 2014, dins del termini de TRES MESES, des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció de l’acord definitiu de l’ordre de demolició.

3r.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, la seva execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec  dels interessats.

La present Proposta de Demolició es notificarà als interessats i a l’Ajuntament d’Algaida, tot concedint-los un termini de 10 dies perquè puguin formular totes les al·legacions que estimin convenients.

Palma, 28 de febrer de 2014

La instructora de l’expedient

Isabel Thomás Lliteras”

Palma, 20 de març de 2014

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma