Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 5156
Notificació de la proposta de demolició de 20 de febrer de 2014, relativa a l’exp. 2009/115

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5 de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de demolició que es dirà al Sr. (dades personals ocultes),  es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada proposta  formulada per la Instructora de l’expedient que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present  per formular totes les al·legacions que estimi convenients :

“I) Per Resolució del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 31 de juliol de 2013 es va disposar la incoació d’expedient d’infracció urbanística  al Sr. (dades personals ocultes), com a propietari i promotor, al Sr. (dades personals ocultes), com arquitecte, al Sr. (dades personals ocultes), com aparellador i l’entitat (dades personals ocultes). com a constructora, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència, a la parcel·la 34 del polígon 5 del terme municipal de Ses Salines, tot concedint un termini de quinze dies per efectuar al·legacions, del qual se n’ha fet ús per part del Sr. (dades personals ocultes)

II) De conformitat amb l’informe de la instructora que subscriu d’11 de febrer de 2014, cal estimar parcialment les al·legacions formulades per l’empresa (dades personals ocultes), i desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel Sr. (dades personals ocultes) per entendre que res no objecten a l’existència de la infracció urbanística.

III) De les actes d’inspecció aixecades pels Serveis Tècnics de l’Agència i de la resta de la documentació obrant a l'expedient s'infereix que les actuacions efectuades consistiren en la construcció, sense llicència, d’habitatge format en planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, terrassa al voltant d’uns 65 m2 i tancament metàl·lic d’uns 10 metres de longitud i 2 metres d’alçada; porxo d’estructura metàl·lica d’uns 25 m2 amb recinte tancat al costat d’uns 15 m2, format per estructura metàl·lica folrada amb teixit sintètic; pou de pedra; porxo d’estructura metàl·lica i uralita d’uns 10 m2 i porxo d’estructura metàl·lica i pilars de blocs de formigó d’uns 4 m2; biga mitjançant blocs de formigó d’uns 10 metres de longitud i 20 cm d’alçada, col·locada damunt un tancament de pedra, s’ha fet un pilar d’uns 2.00x0.40x0.40 aprox. amb blocs de formigó i un altre d’uns 1.00x0.40x0.40 aprox. al damunt del mur que sembla per construir un porxo; magatzem d’uns 45 m2mitjançant tancament de pedra i coberta de teules, s’ha canviat el sentit de l’aiguavés i s’ha ampliat l’alçada 2 metres aprox.

Atès tot l’exposat, i de conformitat amb l’article 66.2 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, la instructora que subscriu formula  la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

1r.- Estimar parcialment les al·legacions formulades pel Sr. (dades personals ocultes)actuant en representació de l’entitat (dades personals ocultes), en el sentit que si la referida entitat es troba extingida, també s’entén extingida la seva responsabilitat derivada de la infracció comesa, de manera que caldria procedir a l’arxiu i sobresseïment de les actuacions dutes a terme contra aquesta, i desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel Sr. (dades personals ocultes)tot d’acord amb  l’informe de la instructora de data 11 de febrer de 2014, per entendre que res no objecten a l’existència de la infracció urbanística.

2n.- Ordenar al Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de propietària i promotor, la demolició de les obres realitzades sense llicència a la parcel·la 34 del polígon 5 del terme municipal de Ses Salines, consistents en la construcció d’habitatge format en planta baixa d’uns 96m², planta pis d'uns 49m² amb coberta de teules i porxo annex d'uns 48m² i planta soterrani d'uns 20m²; garatge en planta baixa d’uns 42 m2 amb solera de formigó d’uns 20 m2; piscina d’uns 37 m2 amb aljub annex d’uns 15 m2, terrassa al voltant d’uns 65 m2 i tancament metàl·lic d’uns 10 metres de longitud i 2 metres d’alçada; porxo d’estructura metàl·lica d’uns 25 m2 amb recinte tancat al costat d’uns 15 m2, format per estructura metàl·lica folrada amb teixit sintètic; pou de pedra; porxo d’estructura metàl·lica i uralita d’uns 10 m2 i porxo d’estructura metàl·lica i pilars de blocs de formigó d’uns 4 m2; biga mitjançant blocs de formigó d’uns 10 metres de longitud i 20 cm d’alçada, col·locada damunt un tancament de pedra, s’ha fet un pilar d’uns 2.00x0.40x0.40 aprox. amb blocs de formigó i un altre d’uns 1.00x0.40x0.40 aprox. al damunt del mur que sembla per construir un porxo; magatzem d’uns 45 m2mitjançant tancament de pedra i coberta de teules.

Així mateix, s’haurà de  restituir els terrenys al seu estat anterior, tot això a costa de l’interessat, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

3r.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 19 de febrer de 2014, dins del termini de TRES MESOS, des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció de l’acord definitiu de l’ordre de demolició.

4t.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, la seva execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec  de l’interessat.

La present Proposta de Demolició es notificarà als l’interessats i a l’Ajuntament de Ses Salines, tot concedint-los un termini de 10 dies perquè puguin formular totes les al·legacions que estimin convenients.

Palma,  20 de febrer de 2014

La instructora de l’expedient

Isabel Thomás Lliteras”

          

Palma, 13 de març de 2014

 

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma