Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 4886
Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de dia 17 de març de 2014 per la qual s’aproven les ràtios corresponents als nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i ensenyaments de règim especial per als cursos escolars 2014-2015 i 2015-2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Fonaments de dret

La disposició addicional primera del Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que quan en una zona escolar no hi hagi suficients vacants per atendre les sol·licituds d’admissió d’alumnat en etapes o nivells educatius obligatoris, i s’acrediti que en tots els centres docents del nivell corresponent s’han esgotat les places escolars ofertes, la Direcció General de Planificació i Centres pot incrementar el nombre d’unitats o les ràtios als centres de la zona, sempre que l’augment de ràtios no excedeixi l’establert legalment, mitjançant resolució motivada.

L’article 2 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix que les Administracions educatives podran ampliar fins a un 20% el número màxim d’alumnes establert a l’article 157.1 a) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a l’educació primària i secundària obligatòria. Aquest percentatge d’ampliació resultarà així mateix aplicable als límits màxims del número d’alumnes fixats per a la resta dels ensenyaments regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

L’article 16 del Reial decret 2377/1985, 18 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de normes bàsiques de concerts educatius estableix que el titular d’un centre privat pel concert educatiu s’obliga a tenir una relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar no inferior a la que l’Administració determini tenint en compte l’existent per als centres públics del municipi o si n’és el cas del districte on estigui ubicat el centre.

Les ràtios màximes alumne/aula aprovades a l’annex d’aquesta Resolució han de respectar l’establert en el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària en relació a les instal·lacions i condicions materials de cadascun dels centres que imparteixen aquests ensenyaments.

L’article 2 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013, relatiu a l’oferta de places escolars estableix que  de les unitats o dels grups resultaran les places escolars assignades, en funció de la proporció alumnes/unitat que estableix la normativa vigent en matèria d’establiment de requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general i que aquesta oferta podrà ser modificada per atendre necessitats extraordinàries d’escolarització.

El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres d’educació infantil estableix el nombre màxim d’alumnes per unitat escolar d’acord amb els diferents trams d’edat dels alumnes.

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments de règim especial establerts a l’empara del Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre i de l’exhauriment de determinades formacions esportives.

El Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

El Decret 23/2011, d’1 d’abril estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig ,d’educació.

El Decret 24/2011, d’1 d’abril estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de dansa regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música.

El Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de dansa.

El Reial Decret 1432/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia i s’aproven les corresponents ensenyances mínimes.

El Reial Decret 1433/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i s’aproven les corresponents ensenyances mínimes.

El Reial Decret 1436/2012, d’11 d’octubre, pel que s’estableix el títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic i Imprès i s’aproven les corresponents ensenyances mínimes.

El Reial Decret 303, de 15 de març estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 86, de 09.04.2010, Capítol III, Article 13).

La Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2013, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs escolar 2013-2014.

Consideracions

Al llarg dels processos d’escolarització corresponents als cursos 2012-2013 i 2013-2014, es va posar de manifest precisament la mancança de places suficients per atendre les sol·licituds d’admissió als diferents nivells educatius als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes Balears.

Tot i que els nivells educatius de primer i segon cicle d’educació infantil no corresponen a etapes educatives obligatòries, les ràtios dels quals es pretenen incrementar, és un deure de les administracions educatives atendre les demandes de les famílies i garantir, en aquest sentit, una oferta suficient de places escolars. A l’empara de l’article 15.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i de l’article 2 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril es considera adient articular aquest increment seguint el procediment previst a l’esmentada disposició addicional primera i a l’article 7.3 del Decret 37/2008, de 4 d’abril, atès que té en comú la mateixa situació d’urgència o necessitat en atendre les demandes de places escolars.

Mitjançant aquesta resolució s’estableixen també les ràtios dels ensenyaments de règim especial, amb la finalitat de poder donar resposta i atendre la demanda de places per cursar estudis que hi estan inclosos.

Per tot l’exposat, en els casos en què fos necessari augmentar el nombre d’alumnes per aula als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics ubicats als municipis de les Illes Balears, i d’acord amb l’establert a l’annex d’aquesta Resolució, serà d’aplicació el que regula el Reial Decret 14/2012 de 20 d’abril (BOE número 96 de 21 d’abril de 2012), que a l’article 2 del Títol I, permet a les Administracions públiques ampliar fins a un 20 per cent el nombre màxim d’alumnes establert a l’article 157.1.a) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Aprovar les ràtios de base de nombre d’alumnes per unitat escolar dels ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres docents sostinguts amb fons públics i ensenyaments de règim especial per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 relacionats a l’annex d’aquesta Resolució.

 2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Educació,Cultura i Universitats en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació, segons els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Palma, 17 de març de 2014

El secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats

Guillem Estarellas Valls

 

Annex 1

Ensenyaments de règim general

 

Ràtios del nombre d’alumnes per unitat escolar per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 dels ensenyaments següents:

RÀTIO

1. Primer cicle d’educació infantil

 

Unitat 0-1 any

7

Unitat 1-2 anys

12

Unitat  2-3 anys

18

2.Segon cicle d’educació infantil

 

3-6 anys

25

3 Educació primària

 

 De 1r a 6è d’EP

25

4.Educació secundària obligatòria

 

1r ESO

30

2n ESO

30

3r ESO

30

4t ESO

30

5.Batxillerat

 

1r Batxillerat

35

2n Batxillerat

35

 

 

 

 Annex 2

Ensenyaments de règim especial

 

 

Ràtios del nombre d’alumnes per unitat escolar per als cursos 2014-2015 i 2015-2016 dels ensenyaments següents:

RÀTIO

1.Ensenyaments esportius

 

Totes les modalitats esportives (*)

30

(*) Llevat d’aquells mòduls de caràcter procedimental, per als quals el Reial decret que reguli el títol i les ensenyances mínimes corresponents estableixi una ràtio diferent.

 

2.Ensenyaments de música i dansa

 

2.1 Ensenyaments elementals

 

Música

 

Instrument

1

Col·lectiva

Segons especialitat i repertori

Llenguatge musical

15

Cor

30

Dansa

 

Dansa clàssica, dansa espanyola, música

20

2.2 Ensenyaments professionals

 

Música

 

Instrument

1

Harmonia

10

Llenguatge musical

15

Cor

30

Hª de la música

15

Música de cambra

Segons repertori

Orquestra, banda i conjunt

Segons repertori

Idiomes aplicats al cant

10

Piano complementari

1

Anàlisi

10

Repertori

1

Fonaments de composició

6

Dansa

 

Totes les assignatures

15

3.Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

 

Classes teòriques i teòrico-pràctiques

30

Classes pràctiques i tallers

15

4.Ensenyaments d’idiomes

 

Nivell bàsic

30

Nivell intermedi

30

Nivell avançat

25

Nivells C1 i C2

25

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma