Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 4569
Notificació de l’emplaçament del recurs d’alçada relatiu a l’expedient de DU 2010/335

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar l’emplaçament del recurs d’alçada al Sr. (dades personals ocultes)  es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat emplaçament de 14 de gener de 2014, que resulta del següent tenor literal:

D’acord amb l’establert amb caràcter general en la legislació sobre procediment administratiu, i atesa la condició de persona interessada, es procedeix al trasllat de l’escrit del recurs d’alçada interposat per part del Sr. (dades personals ocultes) contra els acords del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 29 de novembre de 2013, d’imposició de sanció i ordre de demolició, per la infracció comesa a la parcel·la 762 del polígon 1, del terme municipal de Marratxí, als efectes que en el termini de DEU (10) DIES, pugueu al·legar el que estimeu pertinent en defensa del vostres interessos legítims.

 

Palma, 13 de març de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma