Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 4568
Notificació de l’emplaçament del recurs contenciós administratiu relatiu a l’expedient de DU 2009/075

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar l’emplaçament del recurs a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat emplaçament de 19 de febrer de 2014, que resulta del següent tenor literal:

En relació amb les actuacions judicials núm. PO 9/2014, sobre recurs contenciós administratiu interposat pel procurador Sr. (dades personals ocultes), en representació dels Srs. (dades personals ocultes), contra l’acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 30 d’octubre de 2013 que desestimà el recurs d’alçada interposat contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 21 de desembre de 2010, que ordenà la demolició de les obres executades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 271 del polígon 3 del terme municipal de Santanyí; en compliment de l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, de 3 de febrer de 2014, còpia del qual s’adjunta, serveixi el present ofici de notificació de la dita resolució per aparèixer com a interessada en l’expedient, emplaçant-vos perquè pugueu comparèixer i personar-vos en les actuacions judicials en el termini de NOU DIES.

Tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, 13 de març de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre

 

 

 


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma