Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Núm. 3533
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Mitjançant l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol), es varen establir, entre altres aspectes, els criteris de promoció al segon curs d’aquests cicles. En concret, s’hi preveu que per poder cursar el segon curs és necessari haver superat els mòduls professionals que comportin en conjunt, almenys, el vuitanta per cent de les hores del primer curs i que, en qualsevol cas, s’han d’haver superat els mòduls professionals de suport que hi estiguin inclosos i que s’assenyalen en els desenvolupaments curriculars vigents. Aquesta norma és d’aplicació tant en els cicles formatius establerts d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), com en els cicles formatius que s’imparteixen de forma transitòria i que es varen regular d’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

L’actual situació econòmica dificulta l’obtenció de llocs de feina, sobretot a les persones que no compten amb cap qualificació professional. En aquesta conjuntura els ciutadans confien que l’Administració gestionarà tots els recursos de què disposa de la manera més eficient possible. En aquest sentit, l’Administració intenta adoptar les mesures oportunes per afavorir que puguin accedir a la formació professional el màxim nombre de persones interessades a rebre una formació que els permeti adquirir o actualitzar les competències professionals sense deixar de banda el principi de qualitat que inspira aquests ensenyaments.

El sistema actual de promoció dels alumnes dels cicles formatius del primer al segon curs d’aquests ensenyaments genera una situació de mancança de places en el primer curs de determinats cicles, mentre que en el segon curs hi queden places vacants. Aquesta realitat aconsella la modificació dels criteris de promoció dels alumnes al segon curs dels cicles formatius per donar cabuda a un nombre més gran d’alumnes tant en el primer com en el segon curs d’aquests ensenyaments.

El punt primer de l’article 18 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 177, 29 de novembre), indica que el currículum de cadascun dels títols de formació professional del sistema educatiu aplicable a les Illes Balears s’estableix mitjançant una ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats. El punt quart d’aquest mateix article estableix que, transitòriament i fins que es dicti cadascun dels desplegaments curriculars esmentats, a les Illes Balears s’ha de fer servir la norma que estableixi per a l’àmbit de gestió del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports el currículum del cicle formatiu corresponent a cadascun dels títols.

D’altra banda, l’article 29 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, estableix que les persones que resultin admeses en cicles formatius que s’ofereixen en règim presencial en la modalitat d’oferta completa s’han de matricular en cada curs acadèmic en què s’organitzin els ensenyaments del cicle i afegeix que el conseller ha de dictar la norma que estableixi els criteris de promoció que permeten matricular-se en el curs següent.

Per tot això, a proposta de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, amb l’informe favorable del Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb el Consell Consultiu, i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

 

ORDRE

Article únic

Es modifica l’article 37 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial (BOIB núm. 108, de 25 de juliol), que queda redactat de la manera següent:

Article 37

Promoció

  1. En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat d’oferta completa, per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han d’haver superat tots els mòduls del primer curs. No obstant això, es poden matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament curricular del cicle formatiu.
  2. Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament dels mòduls no superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries establert.
  3. Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat s’han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls de què està matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir.
  4. Per garantir el dret a la mobilitat dels alumnes, els centres educatius han de facilitar la matriculació dels alumnes que hagin superat algun mòdul professional en una altra comunitat autònoma i no hagin esgotat el nombre de convocatòries establert. Els alumnes indicats es poden matricular en els mòduls que tenguin pendents de superar, de primer o de segon curs, respectant els criteris que s’estableixen en els punts anteriors.
  5. La promoció del primer al segon curs, en els cicles formatius establerts d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i en els cicles formatius establerts d’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, s’ha de determinar en l’avaluació final dels mòduls, que es fa en la convocatòria del mes de juny. En el mes de setembre, el centre ha d’oferir una altra convocatòria per avaluar el mòdul o els mòduls que tenguin pendents els alumnes que promocionen al curs següent d’acord amb els criteris establerts en aquest article. Els alumnes esmentats poden renunciar a la convocatòria de setembre fins al dia 15 de juliol.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de febrer de 2014

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats

Joana Maria Camps Bosch


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma