Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 1785
Notificació de la proposta de demolició formulada per l’Instructor de l’expedient de 14 de novembre de 2013, relativa a l’exp. 2012/178

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de demolició que es dirà a l’entitat (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la mateixa, formulada per l’Instructor de l’expedient que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

“Examinades les actuacions que consten a l’expedient d’infracció urbanística incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència, a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP) del terme municipal de Valldemossa, consistents en la construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 4,95 m2 i un porxo de 25 m2, l’instructor que subscriu, de conformitat amb el que disposa l’article 66 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística (LDU), formula la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

I) Per Resolució del Director Gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 d’octubre de 2012, el Consell Insular de Mallorca, mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, va iniciar la tramitació de l’expedient d'infracció urbanística que calia incoar amb motiu dels esmentats fets, tot concedint un termini de quinze dies per efectuar al·legacions.

II) De les actes d’inspecció aixecades es dedueix que les actuacions realitzades sense llicència i no legalitzades a la parcel·la 211, del polígon 3, (ARIP) del terme municipal de Valldemossa, consisteixen en la construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 4,95 m2 i un porxo de 25 m2.

III) Consta l’atorgament de llicència municipal de demolició de les obres il·legals atorgada per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Valldemossa, en sessió celebrada en data 22 d’abril de 2013, havent resultat acreditat l’incompliment del termini per al l’inici de les obres de demolició.

IV) En data 4 de gener de 2013, el Sr. (dades personals ocultes) va presentar escrit d’al·legacions que han estat estimades parcialment per l’informe dels Serveis Tècnics de data 21 d’octubre de 2013 i l’informe de l’instructor de l’expedient de data 13 de novembre de 2013, que són irrellevants als efectes del procediment de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada, atès que únicament tenen repercussió a l’expedient sancionador que es tramita.

Atès el que ara s’acaba d’exposar, i de conformitat amb l’article 66.2 de l’esmentada LDU, l’instructor que subscriu proposa elevar a la consideració del Consell de direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, la present Proposta de Demolició, perquè, en virtut del que disposa l’apartat m) de l’article 14.1 dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, adopti el següent acord:

“1r.- Ordenar al Sr. (dades personals ocultes) en qualitat de propietari, la demolició de les obres executades sense llicència i no legalitzades, a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP) del terme municipal de Valldemossa, consistents en la construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 4,95 m2 i un porxo de 25 m2. Igualment s’ordena la restitució general de la finca al seu estat anterior, tot això a costa de l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a què donassin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de 14 de novembre de 2013, dins el termini de tres mesos des de la notificació del present acord, atès que ja es compta amb llicència municipal per a la demolició de les obres objecte d’aquest expedient.

3r- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres il·legals i de restitució de la finca al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 67.1 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, l’execució subsidiària per part d’aquest Consell Insular, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

4t.- Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Ajuntament de Valldemossa.

Palma a 14 de novembre de 2013

L’instructor de l’expedient

Manuel García Aguirre.”

 

Palma, 16 de gener de 2014

 

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma