Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 1783
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de desembre de 2013, relativa a l’exp. 2011/165

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà als (dades personals ocultes) (dades personals ocultes)tolomé Ribas Pascual, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució d’inici  d’expedient i suspensió d’obres, que resulta del següent tenor literal:

ANTECEDENTS

1. En data 25 de maig de 2011 i 3 de desembre de 2013 els serveis tècnics de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca varen aixecar sengles actes d’inspecció a la parcel·la 821 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida.

2. De les esmentades actes es desprèn que s’hi estan duent a terme actes d’edificació i ús del sòl sense llicència presumptament constitutius d’una infracció urbanística, consistents en la construcció d’un habitatge d’uns 85 m2 en planta baixa i 60 m2 en planta pis, amb porxo d’uns 15 m2 i terrassa d’uns 20 m2 (obres executades en un 60%) a la parcel·la 821, del polígon 20, del terme municipal d’Algaida.

3. D’acord amb les dades obrants dins l’expedient, les persones responsables dels esmentats actes són els (dades personals ocultes), en qualitat de propietaris i promotors.

4. El 10 de desembre de 2013 la tècnica jurídica de l’Agència va emetre informe favorable respecte a la possibilitat de disposar la suspensió immediata dels actes abans descrits, regulada en l’article 61 i següents de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (LDU), i d’incoar expedient d’infracció urbanística.

FONAMENTS

1. El vigent article 61.1 LDU preveu que quan els actes d’edificació i ús del sòl s’efectuassin sense llicència i ordre d’execució, es disposarà la suspensió immediata d’aquests actes per l’autoritat urbanística actuant. L’article 66.1 disposa l’inici de l’expedient d’infracció urbanística en dictar-se l’ordre de suspensió.

2. En data de 24 de febrer de 2010 va entrar en vigor el conveni de delegació al Consell de Mallorca de les competències municipals de l’Ajuntament d’Algaida en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic (BOIB núm. 30, de 23 de febrer de 2010), que seran exercides mitjançant l’Agència de protecció  de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en virtut del que disposen els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i el capítol II dels Estatuts de l’Agència.

3. D’acord amb l’article 19.1.b) dels seus Estatuts, correspon al Director gerent l’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, entre les quals es troba l’adopció de les mesures cautelars previstes en la normativa urbanística, en especial les de suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que es realitzin sense les preceptives autoritzacions o incomplint-ne les condicions (art. 3.2.b).

Per tant,

RESOLC

1r.- Ordenar la suspensió de tots els actes d’edificació i ús del sòl que es puguin venir executant a la parcel·la 821 del polígon 20 del terme municipal d’Algaida.  I, en conseqüència,

A) Indicar que aquesta resolució de suspensió de les obres és immediatament executiva. Si els promotors- propietaris no aturen l’activitat en el termini de 48 hores a partir de la notificació es procedirà a fer-la efectiva per via d’execució forçosa.

B) Advertir igualment que, tal com recullen els articles 61 i 62 LDU, l’incompliment d’aquesta ordre de suspensió de les obres donarà lloc a què es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les possibles responsabilitats penals, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal, i a què s’imposin multes coercitives amb la freqüència i quantia legalment previstes, així com que s’adoptin qualsevol altres mesures que en Dret corresponguin.

C) Comunicar que, només pel que fa a l’ordre de suspensió, les persones responsables poden interposar recurs d’alçada en el termini d’UN MES davant la Presidència de l’Agència. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

2n.- Iniciar, conformement amb els articles 65 i 66 LDU, un procediment d’infracció urbanística amb motiu de la realització sense llicència d’actes d’edificació i ús del sòl consistents en la construcció d’un habitatge d’uns 85 m2 en planta baixa i 60 m2 en planta pis, amb porxo d’uns 15 m2 i terrassa d’uns 20 m2 (obres executades en un 60%). I, per això,

A) Atès que les obres suposen la construcció d’un nou habitatge i s’han executat en terrenys qualificats com a sòl rústic, dins una parcel·la amb una superfície inferior a la mínima que estableix la normativa urbanística, i per tant no poden ser autoritzades, aquestes no estan subjectes al termini de dos mesos perquè es formuli sol·licitud de legalització, d’acord amb l’informe de la tècnica jurídica de 10 de desembre de 2013. De conformitat amb el que disposa l'article 66.2 de la LDU, l'Instructora formularà proposta de demolició o de reconstrucció de les obres a càrrec dels Hereus del Sr. Bartolomé Ribas Pascual, i proposarà allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s'haguessin destinat.

B) Concedir, igualment, un termini de QUINZE (15) DIES  perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la LDU, així com també els propietaris- promotors, evacuïn les al·legacions oportunes i aportin els documents i justificacions que estimin pertinents, conformement amb el que preveu l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

C) Nomenar com a instructora de l'expedient la Sra. Isabel Thomás Lliteras i com a Secretària la  Sra. Elisa León Marín,  cadascun dels quals pot ésser recusat si els afectats entenen que qualsevol d'ells incorren en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la reiterada Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

D) L’òrgan competent per dictar l’ordre de demolició és, en virtut de l’article 14.1.m dels seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. En canvi, correspon al Director gerent de l’Agència, d’acord amb l’article 19.1.b dels seus Estatuts, la potestat de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció.

E) El termini per resoldre el procediment és d’un any, comptador des de la data de la present resolució. L’incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les actuacions desenvolupades. L’assenyalament d’aquest termini s’entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als articles 42.5 i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d’acordar l’ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’article 42.6 de la mateixa norma.

3r.- Comunicar la present resolució als interessats i a l'Ajuntament d’Algaida, així com acordar la pràctica de l’anotació preventiva de la incoació d’aquest expedient de disciplina urbanística en el Registre de la Propietat, segons el que disposa l’article 51.1 c) del Reial Decret Legislatiu  2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 10 de gener de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma