Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 1782
Notificació de la proposta de resolució formulada per l’Instructor de l’expedient sancionador, de 14 de novembre de 2013, relativa a l’exp. 2012/178

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de resolució que es dirà a l’entitat (dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la mateixa, formulada per l’Instructor de l’expedient que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art.14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, del Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici  de la potestat sancionadora, disposa d’un termini de QUINZE DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

“Fets

I.- Mitjançant Resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 d’octubre de 2012, es va acordar, a l’empara del conveni de delegació de competències municipals subscrit amb l’Ajuntament de Valldemossa, la iniciació d’expedient de disciplina urbanística al Sr. (dades personals ocultes), com a promotor, i a l‘entitat (dades personals ocultes), com a constructora, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP), del terme municipal de Valldemossa, per determinar la responsabilitat administrativa en que hagués pogut incórrer per infracció urbanística.

II.- Efectuats reglamentàriament els nomenaments d'Instructor i Secretari, es va notificar l'esmentada resolució al Sr. (dades personals ocultes) a l’entitat (dades personals ocultes), per via de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, i a l’Ajuntament de Valldemossa, tot concedint un termini de 15 dies per formular al·legacions i proposar prova.

III.- En data 4 de gener de 2013, el Sr. (dades personals ocultes) va presentar escrit d’al·legacions, que han estat objecte d’informe dels Serveis Tècnics de data 21 d’octubre de 2013 i valoració subsegüent emesa en la mateixa data, així com d’informe de l’instructor de l’expedient de data 13 de novembre de 2013, que proposen la seva estimació parcial.

IV.- De la documentació obrant a l'expedient, s'infereix que les actuacions efectuades consistiren en l’execució sense llicència municipal i no legalitzades de les següents obres:

a) El Sr. (dades personals ocultes), com a propietari, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 4,95 m2 i un porxo de 25 m2 i

b) (dades personals ocultes), com a constructora, per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica.

Les obres anteriors han estat executades a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP), del terme municipal de Valldemossa i es troben valorades en un total de 18.883,26 €, desglossats de la següent manera:

Piscina:

 9.073,82 €.

Terrassa:

 1.422,46 €

Barana:

 2.160,00 €

Caseta de fusta:

 960,35 €

Porxo:

 5.266,63 €

Qualificació jurídica i tipificació

I.- Les esmentades actuacions són constitutives d'una infracció urbanística de l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística (LDU) que, d'acord amb el que recull l'article 28.2 del mateix text legal, té la qualificació de greu.

II.-  No s'aprecia la concurrència de cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta pels esmentats fets.

Sanció de les infraccions

Atesa la qualificació de greu de la infracció i de conformitat amb l'article 47 LDU, el qual disposa que seran sancionats amb multa del 100 al 200% del valor de les obres executades, els que realitzin obres d’edificació en espais protegits, la sanció ascendeix a:

Sr. (dades personals ocultes), 28.324’89 €, equivalent al 150% de la valoració de les obres que li són imputables.

Entitat (dades personals ocultes), 18.984’42 €, equivalent al 150% de la valoració de les obres que li són imputables.

Autoritat competent per a resoldre el procediment

La resolució d’aquest expedient sancionador, l’ha d’adoptar el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia definitiva de la sanció superi 60.000 euros, o bé el Director de l’Agència per delegació de la Presidència de l’Agència quan es tracti d’una sanció d’inferior quantia.

Per tot l’exposat, i vist l’informe dels Serveis Tècnics de data 21 d’octubre de 2013 i valoració subsegüent emesa en la mateixa data, així com d’informe de l’instructor de l’expedient de data 13 de novembre de 2013, amb la facultat que el Decret 14/1994, de 10 de febrer, concedeix a l’òrgan instructor, aquest formula la següent:

Proposta de resolució

1r.- Estimar parcialment, de conformitat amb l’informe dels Serveis Tècnics de data 21 d’octubre de 2013 i amb l’informe de l’instructor de l’expedient de data 13 de novembre de 2013, les al·legacions formulades pel Sr. Yuri Burka a la resolució d’inici de l’expedient, i desestimar la resta d’al·legacions formulades per entendre que res no objecten a l’existència de la infracció urbanística.

2n.- Imposar al Sr. (dades personals ocultes)la sanció que s’indicarà seguidament, en qualitat de propietari, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense llicència municipal i no legalitzades de les obres construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2, barana metàl·lica, una caseta de fusta prefabricada de 5 m2 i un porxo de 25 m2. Es tracta d’obres executades a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP) del terme municipal de Valldemossa, les quals es troben valorades en 18.883,26 €, i d’acord amb el que recull l'article 47 de l'esmentada Llei 10/1990, cal imposar una sanció de 28.324’89 euros, corresponent al 150 % del seu valor, en no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la responsabilitat.

3r- Imposar a l’entitat (dades personals ocultes), la sanció que s’indicarà seguidament, en qualitat de propietari, com a responsable d'una infracció urbanística tipificada a l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de greu per l'article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense llicència municipal i no legalitzades de les obres construcció d’una piscina de 19,70 m2 amb terrassa perimetral de 24,02 m2 i barana metàl·lica. Es tracta d’obres executades a la parcel·la 211, del polígon 3 (ARIP) del terme municipal de Valldemossa, les quals es troben valorades en 12.656,28 €, i d’acord amb el que recull l'article 47 de l'esmentada Llei 10/1990, cal imposar una sanció de 18.984’42 euros, corresponent al 150 % del seu valor, en no concórrer-hi cap circumstància modificativa de la responsabilitat.

4t-Notificar la present Proposta de Resolució als interessats i a l’Ajuntament de Valldemossa, així com els informes tècnics i l’informe emès per l’instructor, tot concedint un termini de quinze dies perquè puguin consultar l'expedient, formular al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que considerin pertinents.

Formulades les al·legacions a la Proposta de Resolució o exhaurit el termini per fer-ho, es declararà conclosa la fase instructora i no s’admetran, ni es tendran en compte les al·legacions que formulin els interessats.

De conformitat amb l'article 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

Igualment, i per aplicació de l'article 46.1 LDU, cal indicar que en cas de legalització de les obres o de procedir a la demolició i restitució de la realitat física alterada al seu estat anterior, allò abans de la imposició de la sanció, aquesta serà del 5 al 10 % del valor de l’obra executada.

 

Palma, 14 de novembre de 2013

L’Instructor de l’expedient

Manuel García Aguirre.”

 

Palma, 16 de gener de 2014

 

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma