Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22985
Notificació de l’acord de demolició del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 28 de novembre de 2014. Exp. 2012/088

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord de demolició del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Acord  que resulta del següent tenor literal:

«1er.- Ordenar al Sr. (dades personals ocultes), hereu de la Sra. (dades personals ocultes)i propietari actual del ple domini de la finca, la demolició de les obres a la parcel·la 103, del polígon 8 dins el terme municipal de Santa Margalida, realitzades sense llicència i no legalitzades, consistents en 30% de les obres que manquen per finalitzar la construcció de l’habitatge de 85,50 m²; porxo de 77m² (descomptant la valoració dels 77m² de la plataforma-terrassa corresponent a aquest porxo que es va fer a la inspecció del 12 de desembre de 2002); terrassa-solarium de 60m²; paviment de formigó estampat d’uns 255m²; piscina de 28m²; 50% de les obres restants que falten per acabar la reforma del magatzem agrícola de 38,50 m²; ampliació del magatzem agrícola d’uns 28m².

Tot això a costa dels esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha d’ésser executada, atès l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2014, dins del termini de TRES MESOS des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

3er.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 153 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, la imposició de multes coercitives i, en el seu cas, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats».

4t.- Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Ajuntament de Santa Margalida.»

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 18 de desembre de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma