Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22984
Notificació del decret sancionador del President del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 de novembre de 2014. Exp. 2012/088

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el decret sancionador del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Decret  que resulta del següent tenor literal:

Vista la Proposta de Resolució formulada dins l’expedient sancionador incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl constitutius d’infracció urbanística al polígon 8 parcel·la 103, del terme municipal de Santa Margalida, atès l’informe de la instructora de l’expedient de 14 d’octubre de 2014, i atès també la proposta de resolució definitiva de la instructora de l’expedient, en ús de les atribucions conferides per l’article 16.2.g) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca en data 10 de novembre de 2008 (BOIB 160, de 13/11/08) i modificats per acord del Ple de 5 de febrer de 2009 (BOIB 51, de 7/4/09), he dictat el següent

DECRET

1er.- Imposar una sanció de 24.112,05 euros al Sr.(dades personals ocultes), hereu de la Sra. (dades personals ocultes), com a propietari del ple domini de la finca, segons dades registrals, i responsable dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència consistents en la realització d’una terrassa-solarium de 60 m2, paviment de formigó estampat d’uns 255 m2, una piscina de 28 m2, i l’ampliació d’un magatzem agrícola d’uns 28m2.

Les dites construccions es troben a la parcel·la 103, del polígon 8, en sòl rústic general, dins el terme municipal de Santa Margalida. Actes que són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 32.149,40 euros i castigables, d'acord amb el que recull l'article 45 de la LDU, amb multa del 50 al 100% de seu valor, i mitjançant un criteri de proporcionalitat en la graduació de la sanció s’aplica un 75% en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, resultant la quantitat de 24.112,05 €.

En el cas que l’infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior dins el termini previst (TRES MESOS), donarà lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada, d’acord amb l’establert a l’article 152.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.

2n.- Donar trasllat del present Decret a les persones interessades i a l’Ajuntament de Santa Margalida.

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

De conformitat amb l’article 72.2 de la llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (modificat per la Llei 7/1012, de 13 de juny), quan l’infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior, dins del termini concedit per l’Administració en l’ordre de demolició, això dóna lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 18 de desembre de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma