Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22841
Notificació de l’acord sancionador del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de novembre de 2014. Exp. 2012/246

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord sancionador del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes)ra, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Acord  que resulta del següent tenor literal:

«1er.- Imposar una sanció de 47.892,24 euros al Sr.(dades personals ocultes) i una sanció de 47.892,24 a la Sra. (dades personals ocultes) com a promotors i propietaris del 50% cadascun del ple domini de la finca, segons dades cadastrals, i responsables dels següents actes d'edificació i ús del sòl, sense llicència: un habitatge d’uns 75 m² amb coberta de teules i terrassa al voltant d’uns  228 m² aprox.; piscina d’uns 5 m² aprox. amb una terrassa al voltant d’uns 15 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 12 m² de longitud formada per blocs de formigó d’uns 60 cm d’alçada i gelosia d’uns 40 cm d’alçada, i tot es troba per damunt del  terreny natural uns 40 cm; i construcció d’ús indeterminat amb coberta metàl·lica d’uns 11 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 21 m de longitud mitjançant mur de blocs de formigó d’un metre d’alçada aprox., pals de ferro i reixeta metàl·lica d’un metre d’alçada.

Les dites construccions es troben a la parcel·la 145, del polígon 1, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), dins el terme municipal d’Algaida. Actes que són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 63.856,32 euros i castigables, d'acord amb el que recull l'article 47 de la LDU, amb multa del 100 al 200% de seu valor, i mitjançant un criteri de proporcionalitat en la graduació de la sanció s’aplica un 150% en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, resultant la quantitat total de 95.784,48 €.

2n.- Donar trasllat del present Acord a les persones interessades i a l’Ajuntament d’Algaida.»

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

  Palma, 18 de desembre de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma