Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22077
Notificació del decret de la Presidenta del Consell de Mallorca, de 17 de novembre de 2014. Exp. 2000/013

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar el decret de la Presidenta del Consell de Mallorca, de resolució de recurs d’alçada, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord a la Sra. (dades personals ocultes), que resulta del següent tenor literal:

A la vista del recurs d’alçada deduït per la Sra. (dades personals ocultes)contra la Resolució del Conseller Executiu d’Obres Públiques i Urbanisme del Consell de Mallorca de 14 de gener 2003, que resolgué l’expedient sancionador incoat per la infracció urbanística comesa a la parcel·la 26 del polígon 5, del terme municipal de Lloret de Vistalegre, i que li imposà una sanció de 11.708,58 euros, i atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 20 d’octubre de 2014, que proposa la desestimació del recurs, en ús de l’atribució conferida als articles 9.2.u i 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, aquesta Presidència resol:

Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 20 d’octubre de 2014, el recurs d’alçada interposat per la Sra. (dades personals ocultes)contra la Resolució del Conseller Executiu d’Obres Públiques i Urbanisme de 14 de gener de 2003, que va resoldre el procediment sancionador incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 26 del polígon 5 del terme municipal de Lloret de Vistalegre.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest decret.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Palma, 17 de novembre de 2014

 

El Secretari General

Jeroni Mas i Rigo”

 

Palma, 4 de desembre de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma