Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22076
Notificació de l’acord de la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, de 24 de juliol de 2014. Exp. 2000/122

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord de la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, de resolució de recurs d’alçada, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord al Sr. (dades personals ocultes), en representació de (dades personals ocultes), que resulta del següent tenor literal:

“Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de juny de 2014, el recurs d’alçada interposat pel Sr. (dades personals ocultes), en nom de l’entitat (dades personals ocultes), contra l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de data 20 de febrer de 2004, que va resoldre el procediment sancionador per infracció urbanística incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a les parcel·les 496 i 903 del polígon 4 del terme municipal de Sant Joan.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

S’adjunta l’informe al que fa referència el present acord.

El Secretari General Adjunt, PS

Antoni Benlloch Ramada”

 

Palma, 4 de desembre de 2014

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma