Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22075
Notificació de la proposta de demolició de 18 de novembre de 2014 , relativa a l’exp. 2010/152

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar la proposta de demolició que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de demolició formulada per la Instructora de l’expedient , que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

I. El 25 de febrer de 2014 es va incoar expedient de disciplina urbanística, dins del marc del conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Algaida, contra el Sr. (dades personals ocultes)com a promotor, i contra la Sra. (dades personals ocultes), com a propietària (segons dades cadastrals), per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 252, del polígon 10, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida, consistents en la construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana.

II.  Mitjançant Resolució d’11 de març de 2014 es va realitzar una rectificació d’errades.

III. Intentades les notificacions d’ambdues resolucions als domicilis que figuraven al cadastre i també a la parcel·la on es troben les obres objecte d’aquest expedient, aquestes varen resultar infructuoses i es varen publicar al BOIB (núm. 59, d’1 de maig de 2014) i al tauler d’edictes del darrer domicili conegut.

IV.  Fins a la data no ha tingut entrada al Registre General de l’Agència cap escrit d’al·legacions.

V.  Així, el 12 de novembre de 2014 es va sol·licitar al Servei Tècnic de l’Agència un informe previ a la proposta de demolició per concretar el termini que cal concedir als interessats perquè puguin executar les actuacions de restitució dels terrenys al seu estat anterior. Informe que es va emetre el 13 de novembre de 2014.

VI. El 17 de novembre de 2014 es va emetre informe jurídic previ a les propostes de resolució i de demolició.

Atès tot l’exposat, i examinades les actuacions que obren a l’expedient d’infracció urbanística incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 252 del polígon 10 del terme municipal d’Algaida, no havent-se presentat al·legacions a la resolució d’inici, i de conformitat amb el que disposen els articles 65.3 i 66.2 de la LDU, la instructora que subscriu formula la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

«1er.- Ordenar, segons l’informe jurídic de 17 de novembre de 2014, a la Sra. (dades personals ocultes) com a propietaria del 100% del ple domini de la finca, segons dades cadastrals, la demolició de les obres situades a la parcel·la 252 del polígon 10, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida. Obres realitzades sense llicència i no legalitzades, consistents en la realització dels següents actes d'edificació i ús del sòl: construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravanaTot això a costa de l’esmentada interessada, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha d’ésser executada, atès l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2014, dins del termini de TRES MESOS des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

3er.- Apercebre a la interessada que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 153 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, la imposició de multes coercitives i, en el seu cas, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec de les persones interessades.

4t.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’Ajuntament d’Algaida».

Palma, 18 de novembre de 2014

 

La instructora de l’expedient

Eva Mª Grajera Boza”

 

Palma, 3 de desembre de 2014

  

La secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma