Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22074
Notificació de la proposta de resolució de 18 de novembre de 2014, relativa a l’exp. 2010/152

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de resolució que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la proposta de resolució formulada per la Instructora de l’expedient que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art.14 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, del Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici  de la potestat sancionadora, disposen d’un termini de QUINZE DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimin convenients:

I) “Fets

A) El 25 de febrer de 2014 es va incoar expedient de disciplina urbanística, dins del marc del conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Algaida, contra el Sr.(dades personals ocultes) com a promotor, i contra la Sra. (dades personals ocultes), com a propietària (segons dades cadastrals), per la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 252, del polígon 10, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida, consistents en la construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana.

B)  Mitjançant Resolució d’11 de març de 2014 es va realitzar una rectificació d’errades.

C) Intentades les notificacions d’ambdues resolucions als domicilis que figuraven al cadastre i també a la parcel·la on es troben les obres objecte d’aquest expedient, aquestes varen resultar infructuoses i es varen publicar al BOIB (núm. 59, d’1 de maig de 2014) i al tauler d’edictes del darrer domicili conegut.

D)  Fins a la data no ha tingut entrada al Registre General de l’Agència cap escrit d’al·legacions.

E)  Així, el 12 de novembre de 2014 es va sol·licitar al Servei Tècnic de l’Agència un informe previ a la proposta de demolició per concretar el termini que cal concedir als interessats perquè puguin executar les actuacions de restitució dels terrenys al seu estat anterior. Informe que es va emetre el dia 13 de novembre de 2014.

F)  El 17 de novembre de 2014 es va emetre informe jurídic previ a les propostes de resolució i de demolició.

II)  Qualificació jurídica i tipificació

a) Els fets van consistir en la realització d'actes d'edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 252, del polígon 10, que es troba en sòl rústic protegit (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida, consistents en la construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana. Obres valorades en un total de 104.046,80 €.

Aquests actes d'edificació i ús del sòl que s’imputen a la Sra. Margalida Amengual Pou com a promotora i propietària, s’han realitzat sense la preceptiva llicència i, per tant, són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística (LDU), qualificada com a greu per l'article 28.2 de la LDU esmentada.

b) No s'aprecia la concurrència de cap circumstància modificativa de la responsabilitat concreta pels fets esmentats.

III)  Sanció de les infraccions

A) De conformitat amb l’article 47 de la LDU, aplicable aquí d’acord amb la Disposició Transitòria novena de la LOUS, el qual estableix multes entre el 100 al 200% del valor de les obres executades i, en virtut d’un criteri de proporcionalitat en el càlcul de la sanció (ja que en aquest cas no concorren circumstàncies atenuants ni agreujants), s’aplica el 150% del valor de les obres, resultant una sanció de 156.070,2 €.

 

IV) Autoritat competent per resoldre el procediment

La resolució dels expedients sancionadors l'ha d'adoptar el Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca quan la quantia definitiva de la sanció superi 60.000 euros, o bé el President de l'Agència quan es tracti d'una sanció d'inferior quantia.

Per tot l'exposat, no havent-se presentat al·legacions a la resolució d’inici, i amb la facultat que l’article 13.1 Decret 14/1994, de 10 de febrer, concedeix a l'òrgan instructor, aquest formula la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1er.- Arxivar les actuacions contra el Sr. (dades personals ocultes), segons l’informe jurídic de 17 de novembre de 2014, ja que respectant el principi de responsabilitat de l’article 130.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no es pot imputar la seva responsabilitat com a promotor dins el procediment sancionador.

2n.- Imposar, segons l’informe jurídic de 17 de novembre de 2014, una sanció de 156.070,2 €. a la Sra. (dades personals ocultes)com a promotora i propietària del 100% del ple domini de la finca, segons dades cadastrals, i responsable dels següents actes d'edificació i ús del sòl, sense llicència: construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 90 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica; dos porxos d’estructura metàl·lica amb tela de PVC al damunt d’uns 13 i 8 m² cadascun; construcció amb tipologia d’habitatge d’uns 95 m² amb tancaments de blocs de formigó i coberta metàl·lica amb unes quatre plaques solars d’aprox. 1,50 x 0,90 m cadascuna; piscina de PVC d’uns 22 m²; i una caravana.

Les dites construccions es troben a la parcel·la 252, del polígon 10, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), dins el terme municipal d’Algaida. Actes que són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 104.046,80 euros i castigables, d'acord amb el que recull l'article 47 de la LDU, amb multa del 100 al 200% de seu valor, i mitjançant un criteri de proporcionalitat en la graduació de la sanció s’aplica un 150% en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat, resultant la quantitat total de 156.070,2 €.

La present Proposta de Resolució es notificarà a les persones interessades, atorgant un termini de quinze dies per consultar l'expedient, formular al·legacions i presentar els documents o altres elements de judici que considerin pertinents.

Formulades les al·legacions a la Proposta de Resolució o esgotat el termini per fer-ho, es declararà conclosa la fase instructora i no s'admetran ni es tendran en compte les al·legacions que formulin posteriorment.

Segons l'article 46.1, segon paràgraf de la LDU, les infraccions que no puguin ésser objecte de legalització  o la legalització de les quals comporti que s’hagi de demolir part de l’edificació, s’han de sancionar amb multa del 5 al 10 % del valor de l’obra executada quan l’infractor, abans que se li imposi la sanció, restitueix la realitat física alterada al seu estat anterior.

Palma, 18 de novembre de 2014

 

La Instructora de l'expedient

Eva Mª Grajera Boza

 

Palma, 3 de desembre de 2014

  

La secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma