Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 21033
Notificació del Decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 31 d’octubre de 2014, d’imposició de sanció. Exp. 2013/054

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  el Decret del President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Decret, que resulta del següent tenor literal:

Vista la Proposta de Resolució formulada dins l’expedient sancionador incoat dins del marc del conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Puigpunyent, amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl constitutius d’infracció urbanística al polígon 1 parcel·la 86, del terme municipal de Puigpunyent, atesos els informes de la instructora de l’expedient de 23 de setembre i 27 d’octubre de 2014, i atès també la proposta de resolució definitiva de la instructora de l’expedient, en ús de les atribucions conferides pel l’article 16.2.g) dels Estatuts de l’Agència, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca en data 10 de novembre de 2008 (BOIB 160, de 13/11/08) i modificats per acord del Ple de 5 de febrer de 2009 (BOIB 51, de 7/4/09), he dictat el següent

DECRET

1er. – Pel que fa a les al·legacions formulades:

a) Estimar parcialment, d’acord amb l’informe jurídic de 23 de setembre de 2014, l’al·legació relativa a l’existència de llicències per a l’habitatge, la piscina i la construcció d’uns 10 m² amb coberta de teula amb porxo annex de 15 m², però es desestima l’al·legació de què únicament la caseta de fusta no es troba emparada per llicència, segons l’informe tècnic de l’arquitecta de l’Agència de data 18 de juliol de 2014.

b) Estimar parcialment l’al·legació sobre l’amidament de la caseta de fusta, que desprès de la presa  de mesures reals a la inspecció de data 25 de juny de 2014, es comprova que aquesta és de 5,80m².

c) Desestimar, d’acord amb l’informe jurídic de 23 de setembre de 2014, l’al·legació relativa a desviació de poder en l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’administració en aquest cas, ja que aquesta està obligada a actuar davant una presumpta infracció urbanística i, si escau, a iniciar els procediments sancionadors i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, amb objectivitat e independentment de les intencions particulars dels denunciants.

d) Desestimar, d’acord amb els informes jurídics de 23 de setembre de 2014 i 27 d’octubre de 2014, l’al·legació relativa a la nul·litat del procediment per haver-se dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert per la impossibilitat d’acumular els procediments sancionador i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, ja que aquesta acumulació és possible segons l’article 73 de la LRJPAC i segons doctrina jurisprudencial;

c) Desestimar, d’acord amb l’informe jurídic de 27 d’octubre de 2014 i l’informe tècnic de 24 d’octubre de 2014, les al·legacions relatives a la prescripció de la pintura, de la construcció de la terrassa annexa a “a” de 21,25 m² i del dipòsit d’aigua, ja que segons l’article 73.1 de la LDU la càrrega de la prova de la prescripció recau en qui l’al·lega i no s’ha presentat cap prova que demostri aquest extrem;

d) Desestimar l’al·legació relativa a que el dipòsit d’aigua es tracta un element annex a una explotació agrícola autoritzat per la qualificació urbanística de la finca, ja que la seva instal·lació no està emparada per llicència i el fet de què es trobi en sòl rústic no implica per si mateix la autorització del dipòsit d’aigua;

e) Desestimar l’al·legació relativa a la legalitat de la terrassa annexa de 21,25 m², de la pavimentació de 110 m² i de la pèrgola superior d’estructura metàl·lica, segons l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 24 d’octubre de 2014;

f) Desestimar l’al·legació relativa a l’emissió d’informe tècnic sobre la possibilitat de legalització de les obres en virtut del principi de lleialtat institucional de l’article 4.1 a) de la LRJPAC;

g) Desestimar l’al·legació relativa a la improcedència de la doble valoració del sostre de la caseta de fusta, segons l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 24 d’octubre de 2014 que indica que la coberta de teula per damunt de la caseta de fusta s’ha de valorar separadament;

h) Desestimar l’al·legació relativa a que la pintura i el dipòsit d’aigua el varen realitzar els anteriors propietaris, ja que no aporten cap prova que demostri aquest extrem;

i) Desestimar l’al·legació relativa a l‘aplicació d’atenuants, ja que no s’aporta cap documentació que pugui fonamentar-ho;

j) Desestimar la petició de la reducció de la sanció per la retirada de obres, ja que en aquest moment no s’ha constatat la retirada de cap de les obres que es sancionen.

k)Finalment, indicar que en relació amb prescripció de les infraccions dins el procediment sancionador, amb la entrada en vigor de la LOUS, ja es va informar i es va tenir en consideració a la proposta de resolució notificada.

l) Pel que fa a la aportació de documentació per a demostrar l’apreciació d’atenuants i la prescripció de la pintura, es desestima segons el que disposa l’article 35 e) de la LRJPAC i l’article 15.2 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre procediment sancionador.

m) En relació amb l’amidament i la valoració del dipòsit l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 24 d’octubre de 2014 indica que al no haver estat possible la seva medició en altura se suposa la mínima necessària per a un aljub stàndard per tal de donar un valor mínim a aquest dipòsit.

2n. - Imposar una sanció de 2.711,325 euros al Sr. (dades personals ocultes) i una sanció de 2.711,325 euros a la (dades personals ocultes), com a promotors i propietaris del 50% cadascun del ple domini de la finca i responsables dels actes d'edificació i ús del sòl, sense llicència, consistents en la realització una edificació d’ús indeterminat de 13 m², una caseta de fusta de 5,80 m², pintura de façana de l’habitatge de 20 m², una coberta de teula damunt caseta de fusta 5,8 m². Tot això, en el polígon 1, parcel·la 86, a sòl rústic protegit (ARIP), dins del terme municipal de Puigpunyent. Actes que són constitutius d'una infracció de l'art. 27.1 b) de la LDU, tipificada com a greu pel seu art. 28.2. Obres valorades en 3.615,1 euros i castigables, d'acord amb el que recull l'article 47 de la LDU, amb multa del 100 al 200% de seu valor, i mitjançant un criteri de proporcionalitat en la graduació de la sanció s’aplicarà un 150% en no concórrer circumstàncies modificatives de la responsabilitat resultant la quantitat total de 5.422,65.

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer, amb el document de pagament adjunt, en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució, a l’entitat bancària col·laboradora  (LA CAIXA). Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

De conformitat amb l’article 72.2 de la llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística (modificat per la Llei 7/1012, de 13 de juny), quan l’infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior, dins del termini concedit per l’Administració en l’ordre de demolició, això dóna lloc, a instància de la persona interessada, a la condonació del 80% de la sanció imposada.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 21 de novembre de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma