Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 21032
Notificació de l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 31 d’octubre de 2014, d’ordre de demolició. Exp. 2013/054

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5 de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al (dades personals ocultes) es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat Acord que resulta del següent tenor literal:

áá 1r.- Pel que fa a les al·legacions formulades:

a) Estimar parcialment, d’acord amb l’informe jurídic de 23 de setembre de 2014, l’al·legació relativa a l’existència de llicències per a l’habitatge, la piscina i la construcció d’uns 10 m² amb coberta de teula amb porxo annex de 15 m², però es desestima l’al·legació de què únicament la caseta de fusta no es troba emparada per llicència, segons l’informe tècnic de l’arquitecta de l’Agència de data 18 de juliol de 2014.

b) Estimar parcialment l’al·legació sobre l’amidament de la caseta de fusta, que desprès de la presa  de mesures reals a la inspecció de data 25 de juny de 2014, es comprova que aquesta és de 5,80m².

c) Desestimar l’al·legació relativa a desviació de poder en l’exercici de la potestat sancionadora per part de l’administració en aquest cas, ja que aquesta està obligada a actuar davant una presumpta infracció urbanística i, si escau, a iniciar els procediments sancionadors i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, amb objectivitat e independentment de les intencions particulars dels denunciants.

d) Desestimar, d’acord amb els informes jurídics de 23 de setembre de 2014 i 27 d’octubre de 2014, l’al·legació relativa a la nul·litat del procediment per haver-se dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert per la impossibilitat d’acumular els procediments sancionador i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, ja que aquesta acumulació és possible segons l’article 73 de la LRJPAC i segons doctrina jurisprudencial;

e) Desestimar, d’acord amb l’informe jurídic de 27 d’octubre de 2014 i l’informe tècnic de 24 d’octubre de 2014, les al·legacions relatives a la prescripció de la pintura, de la construcció de la terrassa annexa a “a” de 21,25 m² i del dipòsit d’aigua, ja que segons l’article 73.1 de la LDU la càrrega de la prova de la prescripció recau en qui l’al·lega i no s’ha presentat cap prova que demostri aquest extrem;

f) Desestimar l’al·legació relativa a que el dipòsit d’aigua es tracta un element annex a una explotació agrícola autoritzat per la qualificació urbanística de la finca, ja que la seva instal·lació no està emparada per llicència i el fet de què es trobi en sòl rústic no implica per si mateix la autorització del dipòsit d’aigua;

g) Desestimar l’al·legació relativa a la legalitat de la terrassa annexa de 21,25 m², de la pavimentació de 110 m² i de la pèrgola superior d’estructura metàl·lica, segons l’informe de l’arquitecta de l’Agència de 24 d’octubre de 2014;

h) Desestimar l’al·legació relativa a l’emissió d’informe tècnic sobre la possibilitat de legalització de les obres en virtut del principi de lleialtat institucional de l’article 4.1 a) de la LRJPAC.

i) Pel que fa a la aportació de documentació per a demostrar l’apreciació d’atenuants i la prescripció de la pintura, es desestima segons el que disposa l’article 35 e) de la LRJPAC i l’article 15.2 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre procediment sancionador.

 2n.- Ordenar al Sr.(dades personals ocultes)com a promotors i propietaris del 50% cadascun del ple domini de la finca, la demolició de les obres a la parcel·la 86, del polígon 1 dins el terme municipal de Puigpunyent, realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en: 20 m2 de pintura en façana de l’habitatge, terrassa annexa a –A- de 21,25 m2 i pèrgola superior d’estructura metàl·lica, paviment empedrat de 110 m2 a l’entrada de la parcel·la i pèrgola metàl·lica de 80 m2, construcció annexa a –E- amb coberta lleugera d’aprox. 13 m2, caseta de fusta prefabricada de 5,80 m2 a la qual s’ha afegit una coberta de teula, i dipòsit d’aigua d’uns 2 m de diàmetre.

Tot això a costa dels esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

3r.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executada, atès l’informe tècnic de data 16 de juliol de 2014, dins del termini de D’UN MES des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

4t.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 153 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

5è.- Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Ajuntament de Puigpunyent.

Tot això queda subjecte als termes de l’aprovació de l’acta.

Contra aquest Acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Us recordam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 21 de novembre de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma