Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 18431
Notificació de la proposta de demolició de la Instructora de l’expedient, de 10 d’octubre de 2014. Exp. 2012/246

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la proposta de demolició que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada proposta formulada per la Instructora de l’expedient, que resulta del següent tenor literal, tot indicant-li que, de conformitat amb l’art. 66.3 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, disposa d’un termini de DEU DIES a partir de la publicació de la present per formular totes les al·legacions que estimi convenients:

I. El 7 de gener de 2014 es va incoar expedient de disciplina urbanística, dins del marc del conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Algaida, contra el Sr. (dades personals ocultes), com a promotors i propietaris del 50% cadascun del ple domini de la finca, segons dades cadastrals, per la realització dels següents actes d'edificació i ús del sòl sense llicència: un habitatge d’uns 75 m² amb coberta de teules i terrassa al voltant d’uns  228 m² aprox.; piscina d’uns 5 m² aprox. amb una terrassa al voltant d’uns 15 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 12 m² de longitud formada per blocs de formigó d’uns 60 cm d’alçada i gelosia d’uns 40 cm d’alçada, i tot es troba per damunt del  terreny natural uns 40 cm; i construcció d’ús indeterminat amb coberta metàl·lica d’uns 11 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 21 m de longitud mitjançant mur de blocs de formigó d’un metre d’alçada aprox., pals de ferro i reixeta metàl·lica d’un metre d’alçada. Les dites construccions es troben a la parcel·la 145, del polígon 1, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), dins el terme municipal d’Algaida

II. Efectuats reglamentàriament els nomenaments d'instructora i secretaria es varen intentar les notificacions als domicilis que figuraven al cadastre i també a la parcel·la on es troben les obres objecte d’aquest expedient. Aquestes notificacions varen resultar infructuoses i es varen publicar al BOIB (núm. 35, de 13 de març de 2014) i al tauler d’edictes del darrer domicili conegut.

III. Fins a la data no ha tingut entrada al Registre General de l’Agència cap escrit d’al·legacions a la resolució d’inici del procediment.

IV. Així, el 8 d’octubre de 2014 es va sol·licitar al Serveis Tècnic de l’Agència un informe previ a la proposta de demolició per concretar el termini que cal concedir als interessats perquè puguin executar les actuacions de restitució dels terrenys al seu estat anterior. Informe que es va emetre en la mateixa data.

V.  El 9 d’octubre de 2014 es va emetre informe jurídic previ a les propostes de resolució i de demolició.

VI. Les actuacions són constitutives d'infraccions urbanístiques de l'article 27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística (LDU), i d'acord amb el que recull l'article 28.2 del mateix text legal, tenen la qualificació de greus, i no han estat legalitzades.

Atès tot l’exposat, i examinades les actuacions que obren a l’expedient d’infracció urbanística incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la parcel·la 145 del polígon 1 del terme municipal d’Algaida, no havent-se presentat al·legacions a la resolució d’inici, i de conformitat amb el que disposa l’article 66.2 de la LDU, la instructora que subscriu formula la següent

PROPOSTA DE DEMOLICIÓ

«1er.- Ordenar al(dades personals ocultes)com a propietaris del 50% cadascun del ple domini de la finca, la demolició de les obres situades a la parcel·la 145, en sòl rústic protegit, concretament en una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), dins el terme municipal d’Algaida. Obres realitzades sense llicència i no legalitzades, consistents en la realització dels següents actes d'edificació i ús del sòl: un habitatge d’uns 75 m² amb coberta de teules i terrassa al voltant d’uns  228 m² aprox.; piscina d’uns 5 m² aprox. amb una terrassa al voltant d’uns 15 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 12 m² de longitud formada per blocs de formigó d’uns 60 cm d’alçada i gelosia d’uns 40 cm d’alçada, i tot es troba per damunt del  terreny natural uns 40 cm; i construcció d’ús indeterminat amb coberta metàl·lica d’uns 11 m² aprox. amb tancament perimetral d’uns 21 m de longitud mitjançant mur de blocs de formigó d’un metre d’alçada aprox., pals de ferro i reixeta metàl·lica d’un metre d’alçada.

Tot això a costa dels esmentats interessats, i impedir definitivament els usos a què donessin lloc.

2n.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha d’ésser executada, atès l’informe tècnic de data 8 d’octubre de 2014, dins del termini de TRES MESOS des de la notificació de l’acord de concessió de la preceptiva llicència municipal que l’autoritzi, la qual haurà de ser instada dins del termini màxim de dos mesos a partir de la recepció del present acord.

3er.- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i de restitució de la parcel·la al seu estat anterior determinarà, d’acord amb l’article 153 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, la imposició de multes coercitives i, en el seu cas, l’execució subsidiària per part de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, essent totes les despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

4t.- Donar trasllat del present acord als interessats i a l’Ajuntament d’Algaida».

Palma, 10 d’octubre de 2014

La instructora de l’expedient

Eva Mª Grajera Boza”

Palma, 21 d’octubre de 2014

 

La Secretària de l’expedient

Elisa León Marín


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma