Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 17053
Notificació de la resolució de suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl. Exp 2012/184

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar la resolució del Director gerent de l’Agència de proteció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 29 de juliol de 2014, que es dirà a la Sra. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de la resolució de suspensió d’actes d’edificació i ús de sòl, que resulta del següent tenor literal:

ANTECEDENTS

1. En data 11 de juny de 2014 el director gerent de l’Agència de Disciplina Urbanística va emetre una resolució de suspensió de tots els actes de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, que es puguin venir executant o desenvolupant a la parcel·la 307 del polígon 17 del terme municipal d’Algaida.

2. Realitzades les notificacions corresponents, en data 15 de juliol de 2014 va tenir entrada al Registre General de l’Agència un escrit d’al·legacions per part del Sr.(dades personals ocultes), contra la resolució de suspensió.

3. Vistes les al·legacions, es va sol·licitar als serveis tècnics de l’Agència la realització d’una inspecció. Es va aixecar acta d’inspecció en data 22 de juliol de 2014, a la qual es constata que es va retirar el container, però en el moment de la inspecció hi havia estacionats tres remolcs.

Així, no s’ha suspès la infracció relativa a la utilització del sòl rústic per a l’estacionament de vehicles tipus remolcs de feriants

4. En data 28 de juliol de 2014, la tècnica jurídica de disciplina urbanística va emetre un informe en contestació a les al·legacions efectuades.

5. D’acord amb l’informe jurídic esmentat, es constata que el propietari de la finca no és el Sr. (dades personals ocultes)sinó la seva esposa, la (dades personals ocultes), i l’arrendatària, la (dades personals ocultes), és la responsable com a promotora de l’estacionament de vehicles de grans dimensions tipus remolc a la parcel·la. Així, la propietària resta exonerada de responsabilitat per aquests concrets fets, ja que queda acreditat el seu requeriment a la inquilina perquè interrompi l’ús il·legal.

Finalment, pel que fa a la interrupció del subministrament d’energia elèctrica, tractant-se d’una mesura desproporcionada en el cas que ens ocupa, es va informar la procedència d’aixecar aquesta mesura.

FONAMENTS

1. El vigent article 150.1 LOUS preveu que quan un acte de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl que estigui subjecte a qualsevol aprovació o llicència urbanística o comunicació prèvies, es realitzi, s’executi o desenvolupi sense aquests títols habilitants o, si n’és el cas, sense ordre d’execució, o contravenint les condicions d’aquestes, l’òrgan competent ha d’ordenar, en tot o en la part que sigui procedent, la immediata suspensió de les obres o el cessament de l’acte o ús en curs d’execució, realització o desenvolupament, així com del subministrament de qualssevol serveis públics. Aquesta mesura s’adoptarà quan s’apreciï la concurrència de les circumstàncies anteriors, fins i tot amb caràcter previ a l’inici de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.

2. En data de 24 de febrer de 2010 va entrar en vigor el conveni de delegació al Consell de Mallorca de les competències municipals de l’Ajuntament d’Algaida en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic (BOIB núm. 30, de 8 de juliol de 2014), que són exercides mitjançant l’Agència de protecció  de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en virtut del que disposen els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i el capítol II dels Estatuts de l’Agència.

3. D’acord amb l’article 19.1.b) dels seus Estatuts, correspon al Director gerent l’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, entre les quals es troba l’adopció de les mesures cautelars previstes en la normativa urbanística, en especial les de suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que es realitzin sense les preceptives autoritzacions o incomplint-ne les condicions (art. 3.2.b).

Per tant,

RESOLC

1r.- Deixar sense efecte la mesura cautelar de suspensió continguda a la resolució del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 11 de juny de 2014, inclosa la mesura cautelar d’interrupció del subministrament elèctric, dictada contra el Sr. Sebastian Obrador Huguet.

2n.- Ordenar a la Sra. (dades personals ocultes)en concepte de promotora com arrendatària de la finca la suspensió de l’ús consistent en la utilització del sòl rústic per a l’estacionament de vehicles tipus remolcs de feriants, que es puguin venir executant o desenvolupant a la parcel·la 307 del polígon 17 del terme municipal d’Algaida.  I, en conseqüència,

A) Indicar que aquesta resolució de suspensió d’usos és immediatament executiva. Transcorregudes 48 hores des de la seva notificació sense que s’hagi complit amb l’ordre notificada, es pot procedir al precintament de les obres, les instal·lacions o l’ús.

B) Advertir igualment que, tal com recull l’article 150.3 LOUS, quan l’ordre de suspensió notificada sigui desatesa, es podrà disposar la retirada i el dipòsit de la maquinària i els materials de les obres, les instal·lacions o els usos.

C) A més a més, i d’acord amb l’article 150.4 LOUS, l’incompliment de l’ordre de suspensió, inclosa la que es traslladi a les empreses subministradores de serveis públics, donarà lloc, mentre persisteixi, a la imposició de successives multes coercitives per períodes mínims de deu dies i quantia, en cada ocasió, del 10% del valor de les obres executades i, en tot cas i com a mínim, de 600 euros. De l’incompliment es donarà compte, si s’escau, al Ministeri Fiscal als efectes de l’exigència de la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal.

D) Comunicar que les persones responsables poden interposar recurs d’alçada en el termini d’UN MES davant la Presidència de l’Agència. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

2n.- Notificar la present resolució, com a presumpta responsable, a la Sra. (dades personals ocultes), en concepte de promotora (arrendatària); advertint-la que aquesta ordre de suspensió és una mesura cautelar prèvia a l’inici dels corresponents procediments sancionador i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.

3r.- Comunicar també aquesta resolució al (dades personals ocultes)i a l’Ajuntament d’Algaida, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

4t.- Donar compte d’aquesta resolució a GESA perquè restableixi el subministrament d’energia elèctrica.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

Palma, 22 de setembre de 2014

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma