Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 14916
Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de suspensió d’actes d’edificació i us del sol. Exp. 2014/093

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució del Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. Bartolomé Morey Barceló, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució de 17 de juny de 2014, que resulta del següent tenor literal:

ANTECEDENTS

1. En dates 18 de juny de 2013 i 24 i 26 de març de 2014, els serveis tècnics de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca varen aixecar acta d’inspecció a la parcel·la 280 del polígon 1 del terme municipal de Calvià, en terrenys qualificats com a ANEI.

2. De l’esmentada acta es desprèn que s’hi estan duent a terme actes d’edificació i ús del sòl sense títol habilitant presumptament constitutius d’una infracció urbanística, consistents en d’obres de construcció d’un pluralitat d’edificacions i altres obres. La seva valoració s’ha estimat en 219.221,83 euros.

3. D’acord amb les dades obrants dins l’expedient, les persones responsables dels esmentats actes són el Sr. Mariano Clemente Gambao, en concepte de promotor i el Sr. Bartolomé Morey Barceló com a propietari.

4. El 17 de juny de 2014, el tècnic jurídic de l’Agència va emetre informe favorable respecte a la possibilitat de disposar la suspensió immediata dels actes abans descrits, regulada en l’article 150 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS).

FONAMENTS

1. El vigent article 150.1 LOUS preveu que quan un acte de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl que estigui subjecte a qualsevol aprovació o llicència urbanística o comunicació prèvies, es realitzi, s’executi o desenvolupi sense aquests títols habilitants o, si n’és el cas, sense ordre d’execució, o contravenint les condicions d’aquestes, l’òrgan competent ha d’ordenar, en tot o en la part que sigui procedent, la immediata suspensió de les obres o el cessament de l’acte o ús en curs d’execució, realització o desenvolupament, així com del subministrament de qualssevol serveis públics. Aquesta mesura s’adoptarà quan s’apreciï la concurrència de les circumstàncies anteriors, fins i tot amb caràcter previ a l’inici de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.

2. Per la seva part, l’article 157.3 LOUS recull que quan aquests actes o usos es duguin a terme en sòl rústic, el consell insular podrà adoptar les mesures cautelars de suspensió que preveu l’article 150.1 d’aquesta llei de manera immediata, comunicant aquesta circumstància al municipi competent i requerint perquè procedeixi a l’adopció de les mesures encaminades a la reparació de la realitat física alterada.

3. D’acord amb l’article 19.1.b) dels seus Estatuts, correspon al Director gerent l’exercici de les competències atribuïdes a l’Agència en l’article 3, entre les quals es troba l’adopció de les mesures cautelars previstes en la normativa urbanística, en especial les de suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que es realitzin sense les preceptives autoritzacions o incomplint-ne les condicions (art. 3.2.b).

Per tant,

RESOLC

1r.- Ordenar la suspensió de tots els actes de parcel·lació urbanística, urbanització, construcció o edificació i instal·lació, o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, que es puguin venir executant o desenvolupant a la parcel·la 280 del polígon 1 (ANEI) del terme municipal de Calvià, i en conseqüència,

A) Indicar que aquesta resolució de suspensió de les obres és immediatament executiva. Transcorregudes 48 hores des de la seva notificació sense que s’hagi complit amb l’ordre notificada, es pot procedir al precintament de les obres, les instal·lacions o l’ús.

B) Advertir igualment que, tal com recull l’article 150.3 LOUS, quan l’ordre de suspensió notificada sigui desatesa, es podrà disposar la retirada i el dipòsit de la maquinària i els materials de les obres, les instal·lacions o els usos.

C) A més a més, i d’acord amb l’article 150.4 LOUS, l’incompliment de l’ordre de suspensió, inclosa la que es traslladi a les empreses subministradores de serveis públics, donarà lloc, mentre persisteixi, a la imposició de successives multes coercitives per períodes mínims de deu dies i quantia, en cada ocasió, del 10% del valor de les obres executades i, en tot cas i com a mínim, de 600 euros. De l’incompliment es donarà compte, si s’escau, al Ministeri Fiscal als efectes de l’exigència de la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal.

D) Comunicar que les persones responsables poden interposar recurs d’alçada en el termini d’UN MES davant la Presidència de l’Agència. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

2n.- Notificar la present resolució, com a presumptes responsables, al Sr. Mariano Clemente Gambao, en concepte de promotor i al Sr. Bartolomé Morey Barceló com a propietari, advertint-los que aquesta ordre de suspensió és una mesura cautelar prèvia a l’inici dels corresponents procediments sancionador i de restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.

3r.- Comunicar també aquesta resolució, tal com preveu l’article 157.3 LOUS, a l’Ajuntament de Calvià, requerint-lo perquè procedeixi a l’adopció de les mesures encaminades a la reparació de la realitat física alterada. De conformitat amb l’article 157.4 LOUS, transcorregut sense efecte un mes des de la formulació del requeriment a la persona titular de la batlia per a l’adopció del pertinent acord municipal, o constatada la caducitat del procediment municipal ja incoat, el Consell de Mallorca, mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, adoptarà les mesures necessàries per a la reparació de la realitat física alterada. En aquest cas, d’acord amb l’article 164.1.b LOUS, l’Agència iniciarà i resoldrà també el corresponent procediment sancionador. Tot això sens perjudici de la competència municipal per a la legalització, mitjançant llicència, dels actes i usos, quan sigui procedent.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 13 d’agost de 2014

 

El Secretari de l’Agència

(Dec. Pres. 25/11/08, BOIB 6/12/08)

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma