Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Núm. 23677
Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'agència de protecció de la legalitad urbanística i territorial de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió realitzada dia 12 de desembre de 2013, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació:

“1.ANTECEDENTS

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada en data 8 de gener de 2009, va aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, organisme autònom dependent del Consell de Mallorca, la qual es va publicar al “Butlletí Oficial de les Illes Balears” núm. 19, de 05-02-2009.

L’esmentada relació de llocs de treball va ser objecte de modificació mitjançant un altre acord del Ple de dia 5 de febrer de 2009, publicat al “Butlletí Oficial de les Illes Balears” núm. 30, de 26-02-2009.

Actualment es fa necessari procedir a la seva modificació per adaptar l’estructura de l’Agència a les necessitats sorgides del seu funcionament, així com a la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

2-MODIFICACIONS A L’ESTRUCTURA DE L’AGÈNCIA.

SECCIÓ JURÍDICA

Sota el codi 50362, hi ha dos llocs de cap de secció, i sota el codi 50363, hi ha 4 llocs de TAG.

Un d’aquests caps de comandament passaria a denominar-se Secció Executiva i se li adscriuria un dels llocs de TAG (codi 50363), actualment adscrits a la Secció Jurídica.

SECCIÓ ADMINISTRATIVA

La modificació que es proposa afecta al lloc de Cap de Secció Administrativa (codi 50348), concretament a les categories que poden accedir per a la seva cobertura definitiva. Actualment hi poden accedir Tècnics d’Administració General i Tècnics Superiors. Amb la modificació proposada es permetria la cobertura addicional per un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, de la subescala Secretaria o Secretaria-Intervenció.

SECCIÓ TÈCNICA

L’actual Relació de Llocs de feina contempla diferents denominacions per als inspectors i diferents codis de lloc. Atès l’anterior, s’ha previst fer una unificació dels llocs, fins on sigui possible, sota la denominació “Inspector urbanístic”

Així, en relació als actuals llocs amb codis 50374, 50375 i 50376 es preveu una reestructuració, que quedaria de la següent manera:

Codi 50374: Amortització.

Codi 50375: Inspector Urbanístic I : 6 llocs, que correspondrien als antics codis 50374, 50375 i 50376 B)

Codi 50376: Inspector urbanístic II: 1 lloc. 

3- MODIFICACIÓ OPERADA A LA LLEI 3/2007, DE FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, PER LA LLEI 9/2012.

En l’actualitat, també cal modificar la relació de llocs de treball per tal d’adaptar-la a l’establert a la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha suprimit, amb caràcter general, l’exigència del coneixement de la llengua catalana com a requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les administracions públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears o per ocupar-hi qualsevol lloc de treball (apartat primer de la disposició addicional dotzena que s’afegeix a la Llei 3/2007), amb les excepcions que, pel que respecta a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca i pel que afecta al present acord, s’assenyalen a continuació:

a) Per ocupar tots els llocs de treball corresponents a cossos, escales, subescales o categories professionals per ingressar en els quals es requereixi un nivell de titulació acadèmica corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenguin com a funció principal la informació i l’atenció al públic, en què la relació de llocs de treball ha d’exigir com a requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent.

b) Addicionalment es pot establir el requisit d’un nivell de coneixement de la llengua catalana en els llocs de treball en què, ateses les característiques especials de les seves funcions, es motivi que és imprescindible la seva exigència.

L’apartat 2 de la disposició final quarta de l’esmentada Llei 9/2012 preveu que en el termini d’un any, les administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental que en depenguin han d’adaptar les seves relacions de llocs de treball al que estableix aquesta llei.

En data 27 de setembre de 2013, conforme a l’article 14.1.j) dels Estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, el Consell de Direcció de l’Agència va aprovar la proposta de modificació de la Relació de llocs de treball de l’Agència, a què es fa menció seguidament.

Aquesta proposta s’ha tractat com a punt de l’Ordre del dia de la sessió de la Mesa general de negociació del personal funcionari de data 28 d’octubre de 2013, sense acord amb la part social, motiu pel qual correspon als òrgans de govern de l’Administració establir les condicions de treball conforme preveu l’article 38.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

L’article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d’octubre, de consells insulars, estableix que correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació de llocs de treball.

Atès tot l’anterior, el President de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca i Conseller d’Urbanisme i Territori, eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca, per a la seva aprovació, el següent acord:

Primer.- Aprovar les modificacions a l’estructura de la Relació de llocs de Treball de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, relatives a les seccions jurídica, administrativa i tècnica, de conformitat amb l’annex que s’adjunta al present acord.

Segon.- Suprimir en tots els llocs de la relació de llocs de treball de l’Agència l’exigència del requisit mínim de coneixement de la llengua catalana. No obstant l’anterior, en els supòsits que s’indiquen a continuació el coneixement de la llengua catalana del nivell que s’indica és requisit:

1. Per ocupar els llocs de treball corresponents a escales, subescales, classes o categories per ingressar en els quals es requereix un nivell de titulació acadèmica corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenen com a funció principal la informació i l’atenció al públic. En aquests supòsits, s’exigeix com a requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent, tal i com consta a l’annex del present acord.

2. Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les característiques especials de les seves funcions, es motivi que es imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de català. A l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, es considera que és imprescindible exigir el coneixement del nivell de català C1 per als llocs als quals s’hi adscriu personal de la subescala tècnica d’administració general i del nivell de català B2 per als que s’hi adscriu personal de les subescales administrativa d’administració general i auxiliar d’administració general, tal i com consta a l’annex del present acord. Això per poder donar compliment a allò que s’estableix a la Disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, introduïda pel punt 10 de l’article únic de la Llei 9/2012, que mana posar els mitjans necessaris per poder garantir l’atenció a la ciutadania en la llengua cooficial de les Illes Balears que demani, i també a allò que es disposa a la normativa pròpia del Consell de Mallorca, d’acord amb la qual en les relacions amb els administrats, les notificacions i les comunicacions es faran, per defecte, en català, , sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen (articles 13 i 18 del Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència del Consell de Mallorca). En aquest sentit, cal tenir en compte que les funcions a realitzar pel personal de cadascuna de les subescales de l’escala d’administració general són, entre d’altres, la tramitació d’expedients, la redacció de documents administratius, emissió d’informes, assessorament en matèria de la seva especialització, registre d’expedients i documentació, col·laboració en la conformació i seguiment dels tràmits administratius dels expedients.

Tercer.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia 1 del mes següent a la seva publicació al BOIB.

Quart.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.””

Palma, 13 de desembre de 2013

 

Per delegació, el secretari general

(Decret de dia 4 de setembre de 2012, BOIB núm 147, de 9 d’octubre)

Jeroni Mas i Rigo

Documents adjunts


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma