Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 23733
Notificació de la resolució del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de novembre de 2013, exp. 2012/095

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  la resolució del director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca que es dirà al Sr. (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentada resolució de subrogació de competències que resulta del següent tenor literal:

Atesa l’acta d’inspecció de data 9 de novembre de 2011, relativa a actes d'edificació i ús del sòl executats sense llicència municipal, a la finca situada a les parcel·les 191 i 192, del polígon 13, del terme municipal de Llucmajor, que ja fou objecte de l’expedient de disciplina urbanística 2001/091, així com també la resta de la documentació que obra a l'expedient, i atès l'informe del tècnic jurídic de Disciplina Urbanística de 27 de novembre de 2013, en ús de les atribucions conferides per l’article 19.1.b) dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, he dictat la següent

RESOLUCIÓ

1er.- Atesa la resolució del Conseller executiu d’obres públiques i urbanisme de data 28 d’octubre de 2002, es reitera, d’acord amb allò que disposa l’article 71 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, la subrogació en les competències municipals de l’Ajuntament de Llucmajor operada, per a la tramitació de l'expedient d'infracció urbanística que cal incoar contra el Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de promotor i propietari, derivat de la continuació en l’execució d’actes d'edificació i ús del sòl sense llicència municipal i no legalitzables, consistents en:

-Ampliació de l’habitatge principal en 30 m2.

-Ampliació del magatzem d’eines de fins a 73 m2 i canvi d’ús a habitatge.

-Ampliació i tancament de la pèrgola existent, per convertir-la en un magatzem de 55 m2.

Les obres anteriors han estat executades a les parcel·les 191 i 192, del polígon 13, del terme municipal de Llucmajor, i cal en conseqüència:

A) Reiterar les mesures de protecció de la legalitat urbanística adoptades mitjançant resolució del conseller executiu d’obres públiques i urbanisme de data 28 d’octubre de 2002, concretament l’ordre de suspensió de totes les obres que es puguin venir executant a les esmentades parcel·les 191 i 192, del polígon 13, del terme municipal de Llucmajor. Tal com recullen els articles 61 i 62 LDU, l’incompliment d’aquesta ordre de suspensió de les obres donarà lloc a què es passi el tant de culpa al Jutjat d’Instrucció per a la determinació de les possibles responsabilitats penals, de conformitat amb l’article 556 del Codi penal, i a què s’imposin multes coercitives amb la freqüència i quantia legalment previstes, així com qualsevol altres mesures que en Dret corresponguin.

B) Atès el caràcter il·legalitzable dels actes d’ús del sòl executats, a la vista de l’informe del tècnic jurídic de data 27 de novembre de 2013, l’instructor de l’expedient formularà proposta de demolició, incloent allò que pertoqui per impedir definitivament els usos a que s'haguessin destinat.

C) Concedir, igualment, un termini de QUINZE (15) DIES perquè aquells que es considerin responsables segons l'article 30 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística, així com també el mateix promotor i propietari, evacuï les al·legacions oportunes i proposin prova, conformement amb el que preveu l'article 8.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament del Procediment a seguir per l'Administració de la Comunitat Autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora; i l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

C) Iniciar al Sr. (dades personals ocultes), en qualitat de promotor i propietari, expedient sancionador per la realització dels actes d'edificació i ús del sòl sense llicència, consistents en

-Ampliació de l’habitatge principal en 30 m2.

-Ampliació del magatzem d’eines de fins a 73 m2 i canvi d’ús a habitatge.

-Ampliació i tancament de la pèrgola existent, per convertir-la en un magatzem de 55 m2.

Els actes esmentats es troben valorats (segons valoració que s’adjunta) en 88.055,74 euros, constitutius d’una infracció de l'art. 27.1.c) de l'esmentada L.D.U., sancionable d'acord amb allò que recull l’article 44 LDU, amb una sanció de 88.055,74 euros, equivalent al 100% del valor de les obres executades; tot això sense perjudici del resultat de la instrucció i de les altres infraccions que al llarg d'aquesta es poguessin posar de manifest.

D) Nomenar com a instructor de l'expedient el Sr. Manuel García Aguirre i com a Secretària a la Sra. Elisa León Marín, cadascun dels quals pot ésser recusat si els afectats entenen que qualsevol d'ells incorren en alguna o algunes de les causes previstes a l'art. 29 de la reiterada Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta recusació s'haurà de plantejar per escrit i es podrà interposar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.

E) D'acord amb l'art. 10.1 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, el reconeixement de la seva responsabilitat podrà donar lloc a la resolució del procediment, amb la imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui, sense perjudici de la resta d'actuacions pertinents.

F) L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient sancionador serà el Consell de Direcció de l’Agència quan la quantia de la sanció proposada superi els 60.000 euros, o bé el Director gerent de l’Agència quan es tracti de decidir propostes de resolució d’inferior quantia, per delegació de la Presidència, o de declarar la caducitat del procediment o la prescripció de la infracció; tot això de conformitat amb el que disposen els Estatuts de l’Agència. Pel que fa a l’adopció de l’ordre de demolició, l’òrgan competent per dictar-la és, en virtut de l’article 14.1.m dels seus Estatuts, el Consell de Direcció de l’Agència.

G) En compliment del que disposa l'article 50.3.a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, el termini màxim que té l’Agència per dictar i notificar la resolució expressa del procediment sancionador és d'un any, comptador des de la data de la present Resolució. L'incompliment de tal termini suposaria la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions desenvolupades. L'assenyalament d'aquest termini s'entén sense perjudici de la seva suspensió en els supòsits prevists als arts. 42.5 a) i 44 de la Llei 30/1992, així com de la possibilitat d'acordar l'ampliació del termini màxim de resolució i notificació prevista a l’art. 42.6 de la mateixa norma.

2on.- Comunicar la present resolució a l’interessat i a l’Ajuntament de Llucmajor, així com acordar la pràctica de l’anotació preventiva de la incoació d’aquest expedient de disciplina urbanística en el Registre de la Propietat, segons el que disposa l’article 51.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Us informam que l’horari de consulta dels expedients és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Els dies per parlar amb els tècnics són els dimarts i dijous, de 9 a 14 hores, amb cita prèvia (tel.: 971173854-971173937).

 

Palma, 17 de desembre de 2013

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma