Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 22470
Notificació de l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 30 d’octubre de 2013, relativa a l’exp. 2007/182

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP i PAC, i com que ha estat impossible notificar  l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca que es dirà a l’entitat (dades personals ocultes), es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord de demolició, que resulta del següent tenor literal:

Una vegada resolt en via administrativa l’expedient d’infracció urbanística incoat per l’Agència, en subrogació de les competències municipals de l’Ajuntament de Sencelles, contra el Sr. (dades personals ocultes), mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de data 9 de juny de 2009, que ordenà la demolició de les obres executades sense llicència consistents en la construcció d’envans que separen la cuina de la resta de la dependència tot ús, i del bany d’uns 5 m2, i la restitució dels forats de les façanes i qualsevol altre element de l’edificació, al seu estat inicial de magatzem agrícola, i el cessament de l’ús d’habitatge que es ve desenvolupant a l’edifici; tot això respecte a l’edificació ubicada a la parcel·la 2 del polígon 2, del terme municipal de Sencelles; a la vista de l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 2 d’octubre de 2013, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent

ACORD

Estimar parcialment, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 2 d’octubre de 2013, el recurs d’alçada interposat pel Sr. (dades personals ocultes) contra l’acord del Consell de Direcció de l’Agència de 9 de juny de 2009, que ordenà la demolició de les obres executades a la parcel·la 2 del polígon 2 del terme municipal de Sencelles, únicament pel que fa a excloure de la restitució els forats de les façanes que estan prevists en el projecte que el 18 de setembre de 1996 obtingué llicència d’obres, mantenint-se l’obligació de suprimir l’obertura superior de la façana lateral esquerra.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació d’aquest acord.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

 

Palma, 2 de desembre de 2013

 

El Secretari de l’Agència (Dec. Pres. 25/11/08, BOIB 6/12/08),

per delegació del Secretari General del CIM (Res. 28/01/2013)

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma