Logo Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears


Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA

Núm. 20780
Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 15 de maig de 2013. Exp. 2007/039

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb l’article 59.5  de la LRJAP y PAC, i com que ha estat impossible notificar l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca relatiu a la resolució del recurs d’alçada interposat pel Sr. (dades personals ocultes), contra els acords del Consell de Direcció de l’Agència de 18 d’octubre de 2010, d’imposició de sanció i de demolició, es procedeix mitjançant aquesta publicació a la formal notificació de l’esmentat acord que resulta del següent tenor literal:

Una vegada resolts en via administrativa, tant l’expedient sancionador (mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 9 de novembre de 2010) com el de restitució de la legalitat (mitjançant acord del Consell de Direcció de l’Agència de 18 d’octubre de 2010), incoats amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl a la parcel·la 7 del polígon 12 d’Algaida, constitutius d’infracció urbanística, i havent-se interposat contra dits acords recurs d’alçada per part del Sr. Jiménez, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 24 d’abril de 2013, el Conseller Executiu d’Urbanisme i Territori proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

ACORD

Inadmetre per extemporani, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 d’abril de 2013, el recurs d’alçada interposat pel Sr. (dades personals ocultes) contra els acords del Consell de Direcció de l’Agència de 18 d’octubre de 2010, mitjançant el qual es va ordenar la demolició de les obres aixecades sense llicència a la parcel·la 7 del polígon 12 del terme municipal d’Algaida, i de 9 de novembre de 2010, d’imposició de sanció als responsables de les dites actuacions.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació d’aquesta resolució. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada s’haurà de fer mitjançant ingrés al compte corrent número 2100-0011-83-0201721522, obert a nom de  l‘Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’entitat La Caixa; en el termini de 30 DIES comptadors des del següent a la notificació de la present resolució. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

 

Palma, 4 de novembre de 2013

 

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre


Govern de les Illes Balears Telèfon: 971 17 64 41 Adreça: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma